Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Граждански договор

Здравейте!
Може ли държавен служител да има сключен и граждански договор . Гражданския договор е за представител в компания за каталожна търговия на козметика ( става дума за Avon )
Благодаря и успешен ден !

3 отговори


на 02 Март. 2013
Законодателството не налага ограничения за държавните служители да работят по граждански договори. Условията за назначаване са изброени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Забраните са изброении в ал. 2:

Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.


В декларацията, която държавния служител подписва при назначаването си на основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, се декларират отсъствието на условията, поради които лицето не би моголо да бъде назначено, както и задължението му да уведоми органа по назначаването в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства. Сред тези обстоятелства не е работата по граждански договор.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 02 Март. 2013
Привет !
Благодаря за отговора !
Аз подробно изчетох закона , както и чл. 7 , там наистина нищо не се споменава за гражданския договор, но тъй като има текст , в който се казва чл. 7, ал. 2 , че държавен служител не може да е лице търговски представител, търговски посредник и прочие , и не е упоменато за точните правоотношения .
Лек ден !
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 04 Март. 2013
Не съм компетентна да коментирам търговското право.

Съгласно чл. 1, ал. 1, т. 4 от него лицата, извършващи по занятие търговско представителство и посредничество, са търговци.

Съгласно опрределението на търговски представител в чл. 32 от ТЗ "Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на ДРУГ ТЪРГОВЕЦ при извършване на търговската му дейност." Т.е и тук се приема, че търговският представител е търговец.

Търговците се регистрират в търговския регистър. Доколокто вие не сте регистрирана като търговец, а Avon е сключил в вас “граждански договор”, не съм убедена, че договорът между вас е договор именно за търговско представителство, независимо, че се нарича така.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!