Повече за Кодекса на труда и КСО ще намерите тук!

"Осигуровки за земеделски производител"

Земеделски производител, осигурен по трудов договор, подлежи ли задължително осигуряване като регистриран и като земеделски производител?

Добавена в
 • Осигуровки

Надежда Георгиева
 потребител  Надежда Георгиева отговорете на 27 Апр. 2012

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 04 Май. 2012
Приемам, че имате валидна, съобразена със закона регистрация като земеделски производител и сте придобили това качество законосъобразно, защото всичко написано по-долу се отнася за регистриран земеделски производител.
1. По отношение на социалното осигуряване
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Съгласно ал. 4 на същия член на Кодекса за социално осигуряване, по свой избор те могат да се осигуряват и за осигурения социален риск „Общо заболяване и майчинство”.
Ако Ви е отпусната пенсия, ще се осигурявате по свое желание, съгласно чл. 4, ал. 6 КСО, т.е. тогава няма да имате задължение да се осигурявате като регистриран земеделски производител, ако сам не се задължите по собствено желание и не пожелаете да се осигурявате като такъв.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица НООСЛБГРЧМЛ/, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители/, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. За целта ще трябва да подадете Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице /формуляр ОКд – 5/ в НАП за начало на самоосигуряването Ви като регистриран земеделски производител. В тази декларация ще посочите какво осигуряване избирате един от вариантите:
• дали ще се осигурявате за всички осигурени социални рискове без осигурен социален риск „Трудова злополука и професионална болест” и без осигурен социален риск „Безработица”;
• дали ще се осигурявате само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт /т.е. без осигуряване за общо заболяване и майчинство/
• дали ще посочите, че няма да се осигурявате, защото сте пенсионер и избирате да не се осигурявате, съгласно КСО.
Фактът, че сте осигурен по трудов договор, сам по себе си, не Ви освобождава от задължението да се осигурявате.
Съгласно чл. 4, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ, ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година за тази година 2000 лв.. В чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 КСО е посочена поредността, в която трябва да се определя дохода до 2000 лв.Ако по трудов договор осигурителният доход е 2000 лв. за тази година, няма да дължите осигурителни вноски като регистриран земеделски производител.
Съгласно чл. 2, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски.
Съгласно чл. 6, ал. 9 КСО, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Miglena Trifonova на 04 Май. 2012
2. По отношение на здравното осигуряване.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Оконнчателно внасят върху доходите от дейността, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност;
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6, ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1 трудови правоотношения, 2 регистриран земеделски производител, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване и отново не могат да са на база по-висока от максималния осигурителен доход за съответната година, определен със ЗБДОО.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решения на проблеми по Кодекса на труда


Абонирайте се сега за Списание Трудово законодателство!
И бъдете винаги „в час“ с последните новости за ТРЗ и човешки ресурси!"8 решения на проблеми по Кодекса на труда"

Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд
 • Човешки ресурси