Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. За ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Издадена от председателя на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., в сила от 23.02.2007 г., изм., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2012 г., бр. 23 от 14.03.2014 г., в сила от 14.03.2014 г., бр. 94 от  14.11.2014  г., в сила от  1.01.2015  г.,  доп.,  бр.  4 от 16.01.2015 г.,  в сила от 1.01.2015 г., изм. и доп., бр. 7 от 26.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.

 Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. условията за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от средствата на:
а) фонд "Общо заболяване и майчинство";
б) фонд "Пенсии";
в) фонд "Трудова злополука и професионална болест";
г) фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност";
д) (нова – ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) фонд "Пенсии за лицата по чл. 69";
2.  редът  за  провеждане  на  процедура  за  избор  на  юридически  лица  - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 103 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Лицата по ал. 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.
(3) Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест  последователни  календарни  месеца  по  ал.  2  не  се  отнася  за  лица  с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. (4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г., бр. 7 от 2016 г., в сила
от 1.01.2016 г.) Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на териториална експертна лекарска комисия, респ. на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
 
Чл. 3. (1) Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) средствата за не повече от
4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно;
2. средствата за нощувки;
3. частична парична помощ за хранене.
(2) Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се предоставя еднократно в една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.
 
Чл. 4. (1) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация на лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се ползват чрез изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, които Националният осигурителен институт избира ежегодно при условията и по реда на тази наредба.
(2) Отношенията между избраните юридически лица - изпълнители на дейността   по   профилактика   и   рехабилитация,   и   Националния   осигурителен институт се уреждат с договор.
 
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 
Чл. 5. (1) Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (бл. МЗ № 119а'98).
(2) Медицинското направление се издава в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
(3) Медицинското направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

Чл. 6. Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 по ред, определен в договорите между Националния осигурителен институт и юридическите лица.
 
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес следните документи:
1. медицинското направление по чл. 5 ;
2. документ за самоличност;
3. лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;
4.  документ  по  образец  (приложение  №  1), удостоверяващ  осигурителните права на лицето.
(2) (Изм.  –  ДВ,  бр.  7  от  2016  г.,  в сила от  1.01.2016  г.) Лицата  с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на териториална експертна лекарска комисия, респ. на Националната експертна лекарска комисия.
(3) Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждането за приемане на злополуката за трудова.
(4) Лицата с професионална болест представят и експертното решение за признаване на професионална болест.
 
Чл. 8. (1) (Изм – ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Длъжностно лице, определено със заповед от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите по чл. 7 издава/отказва издаване на удостоверение по образец (приложение № 3 ) в два екземпляра.
(2) Удостоверение по ал. 1 не се издава на лица с противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) Териториалното поделение на Националния осигурителен институт съхранява документа по чл. 7, ал. 1, т. 4.
 
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация след представяне на:
1. удостоверението по чл. 8, ал. 1 ;
2. документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3 .
(2) Лица с противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
 
Чл. 10. (1) Диагностичните и терапевтичните процедури на лицата се назначават   от   лекар   на   изпълнителя   на   дейността   по   профилактика   и рехабилитация.

(2) Диагностичните и терапевтичните процедури по чл. 3, ал. 1, т. 1, назначени за заболяването, посочено в медицинското направление, за което е необходимо провеждане на рехабилитация, се отчитат и заплащат по реда, определен в договорите между юридическите лица и Националния осигурителен институт.
(3) Диагностични и терапевтични процедури, извън тези по ал. 2, се заплащат от лицата.
 
Чл. 11. (1) При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.
(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага при поява на заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация или при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.
 
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация съхраняват следните документи:
1. медицинските направления по чл. 5;
2. удостоверенията по чл. 8, ал. 1;
3. протоколите по чл. 14;
4. отчетите по чл. 14а;
5. други документи, определени с договорите между Националния осигурителен институт и юридическите лица.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация в 3-годишен срок от приключването на профилактиката и рехабилитацията, а ако в този период не бъде извършена финансова ревизия от компетентните органи - до извършването на такава.
 
Чл. 13. При напускане на лицето в медицинското направление по чл. 5 задължително се отразяват резултатите от лечението, заключенията и препоръките на лекарите във връзка с проведената профилактика и рехабилитация.
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация издават протокол (приложение № 4) на името на лицето  в три  екземпляра  - по  един  за съответното  териториално  поделение на Националния осигурителен институт, за юридическото лице - изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация, и за лицето. В протокола се отразяват датата и часът на постъпване и на напускане, броят на нощувките, броят на хранодните,   броят   и   видът   на   извършените   диагностични   и   терапевтични процедури и размерът на изразходваните за тях суми.
(2) Към екземплярите на протокола за териториалното поделение на Националния осигурителен институт и за юридическото лице - изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация, се прилагат екземпляри от удостоверението и от медицинското направление.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 към протокола се прилагат и документите, съдържащи информация за причините, наложили прекратяване на профилактиката и рехабилитацията.
 
Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене за лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се изплащат от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издало удостоверенията, на основание изготвен  от  юридическото  лице  - изпълнител  на дейността по  профилактика и рехабилитация, отчет (приложение № 5).
(2) Отчетът се изготвя в два екземпляра - по един за изпълнителя на дейността и за териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издало удостоверенията. В отчета се отразяват данни от протоколите по чл. 14, ал. 1 - имената на лицата, на които са издадени, ЕГН/ЛНЧ, номерата на протоколите и дължимите суми за всяки един от тях за хранене, нощувки и процедури, както и общата им стойност.
(3) Към отчета за териториалното поделение на Националния осигурителен институт и за юридическото лице - изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация, се прилагат документите по чл. 14.
 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Отчетът и документите по чл. 14, ал. 1,
2   и   3   се   предоставят   от   изпълнителя   на   дейността   по   профилактика   и рехабилитация на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издало удостоверенията, не по-късно от 7 работни дни след напускане на лицата за възстановяване на изразходваните суми.
(2) Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене за лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен   институт,   издало   удостоверенията,   до   10   работни   дни   след получаване на документите по ал. 1.
 
Чл. 16. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа регистър с база данни за лицата, ползвали парични помощи за профилактика и рехабилитация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., бр. 103 от 016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт със заповед определят длъжностните лица, които вписват в регистъра данните от удостоверенията, медицинските направления, протоколите и отчетите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Данните от протоколите, отчетите и резултатите от лечението, отразени в медицинските направления, се въвеждат в регистъра непосредствено след извършване на плащането.
 
Чл.  17.  Контролът по ползването и  изплащането  на паричните  помощи  за профилактика и рехабилитация се осъществява по реда на инструкция, утвърдена от управителя на Националния осигурителен институт.
 
Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.)
 
Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) До 15 януари на съответната календарна година Надзорният съвет на Националния осигурителен институт издава решение за провеждане на процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за текущата календарна година.
(2) С  решението  по  ал.  1  Надзорният  съвет на Националния  осигурителен институт утвърждава:
1. задължителните изисквания към изпълнителите;
2. условията, при които Националният осигурителен институт ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през текущата календарна година;
3. образец на предложение за изпълнение на дейността по профилактика и рехабилитация;
4. проект на договор.
(3) Документите по ал. 2 се изготвят от определени със заповед на управителя на НОИ длъжностни лица с медицинско, икономическо и юридическо образование.
 
Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) Право на участие в процедурата имат:
1. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.) дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерство на здравеопазването;
2.  (изм.  –  ДВ,  бр.  103  от  2016  г.,  в  сила  от  1.01.2017  г.)  специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейностите по чл. 22 от Закона за лечебните заведения и са извършвали тези дейности най-малко две години преди датата на подаване на предложението за участие в процедурата;
3. лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.
(2)  (Изм.  –  ДВ,  бр.  7  от  2016  г.,  в  сила  от  1.01.2016  г.)  До  участие  в процедурата не се допускат лица, за които са влезли в сила разпореждания за събиране на суми по ревизионни актове за начет за причинени от тях в резултат на допуснати нарушения на дейността по профилактика и рехабилитация щети на държавното обществено осигуряване в размер над 1 на сто от общия размер на получените средства за тази дейност през предходната година.
 
Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) В срока по чл. 18, ал. 1 Министерството на здравеопазването предоставя на НОИ списък на специализираните болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация.
 
Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) В 7-дневен срок от решението на Надзорния съвет по чл. 18, ал. 1 на интернет страницата на НОИ се публикуват покана за участие в процедурата и документите по чл. 18, ал. 2. В
поканата се посочват срокът и мястото за подаване на предложенията.
 
Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) Участниците подават предложенията си в посочения в поканата срок в запечатан непрозрачен плик, върху който посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
(2) При приемане на предложението длъжностни лица от Националния осигурителен институт отбелязват върху плика пореден номер, дата и час на получаване. Данните се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(3) Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.
 
Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) След изтичане на срока за подаване на предложенията управителят на НОИ назначава комисия за провеждане на процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация,  като  определя  нейния  състав,  деня  и  мястото  за  започване  на работа и срока за нейното приключване.
(2) Комисията се състои от петима членове и двама резервни. В състава на комисията се включват длъжностни лица с медицинско, икономическо и юридическо образование и технически секретар без право на глас.
(3) Членовете на комисията подписват декларация, че:
1. не са свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от Търговския закон с управителите   и   с   членовете   на   управителните   и   контролните   органи   на участниците в процедурата;
2. са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с провежданата процедура.
(4)  При  настъпване  на обстоятелствата  по  ал.  3,  т.  1  съответният  член  от комисията е длъжен да уведоми нейния председател, който определя резервен член за продължаване на процедурата.
(5) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, управителят издава заповед за определяне на нов член.
 
Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) Комисията по чл. 23 започва работа след получаване на списъка с участниците и предоставените предложения.
(2) Комисията отваря пликовете с предложенията по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените задължителни изисквания.
(3) Предложения на участници, които не са пълни или не отговарят на посочените в поканата за участие задължителни изисквания, не се разглеждат.
(4)  Комисията  има  право  да  проверява  заявените  от  кандидатите  данни  и факти,  както  и  да  изисква  писмено  в  определен  от  нея  срок  допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
(5) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа резултатите от разглеждането на предложенията.
(6) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на управителя на НОИ заедно с цялата документация, с което комисията приключва своята работа.
 
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) В срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията управителят на НОИ внася протокола на комисията за разглеждане от Надзорния съвет на НОИ.
(2) Надзорният съвет на Националния осигурителен институт въз основа на протокола на комисията определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и упълномощава управителя на НОИ да сключи договори с избраните изпълнители.
(3) Решението на Надзорния съвет се съобщава на участниците в срок до 5 работни дни от издаването му.
 
Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1) Управителят на Националния осигурителен институт сключва договори с лицата, определени за изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, в срок до 20 работни дни от издаване на решението по чл. 25, ал. 2.
(2)  Договорите  се  сключват  за  срок  до  31  декември  на  всяка  календарна година.
 
Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Всички предоставени в хода на процедурата документи се съхраняват в архив съгласно Закона за Националния архивен фонд.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Лекуващ лекар" е лекарят, който е поел по съответния ред наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.
2. (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.).
3. (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.).
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. Тази наредба отменя Инструкция № 1 от 2002 г. за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г.; изм., бр. 118 от 2002 г., бр. 71 от 2003 г. - Решение № 8063 от 31 юли 2003 г. на ВАС по адм. дело № 2654 от 2003 г., бр. 4 и бр. 111 от 2004 г., бр. 3 и бр. 60 от 2006 г. - Решение № 7751 от 11 юли 2006 г. на ВАС по адм. дело № 11527 от 2005 г.).
 
§ 3. В срок до 1 март 2007 г. управителят на Националния осигурителен институт издава решение за провеждане на процедура за избор на юридически лица
- изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за същата година.
 
§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) Глава трета не се прилага, когато в закон е предвиден друг ред за определяне на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
 
§  4.  В  двумесечен  срок  от  влизане  в  сила  на  наредбата  управителят  на
Националния осигурителен институт утвърждава инструкцията по чл. 17.
 
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 13в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
 
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт.
 
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
————————————————————————————————
 
 
ПРЕХОДНА  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА  към  Наредбата  за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.)
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 4 (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 14 от 2012 г.)

Изх. №…………/………..
С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А
Настоящата се издава на ..................................................................................................................., (трите имена на лицето)
ЕГН  ................................................................................,  в  уверение  за  това,  че  същият/та  е осигурен/а           от...................................................................................,           работи           като
..................................(предприятие, учреждение, организация, фирма)                  (длъжност) седалище............................................................................................................................................., адрес на управление.........................................................................................................................., ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ ............................................, телефон за контакт ..................
 
Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
(вярното се отбелязва с х)
1. Общо заболяване и майчинство    
2. Трудова злополука и професионална болест    
Осигурителният стаж за периода от ....................... до ....................... е непрекъснат, като: (попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията)
– за периода от ..................... до ..................... времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО*;
– за периода от ...................... до ....................... осигурителните вноски са внесени;
(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО)
– за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са дължими**;
(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО)
– за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са внесени.
(попълва се за самоосигуряващите се лица)
Гл. счетоводител: ................................... .............. Ръководител: ................................... ..............
(име и фамилия)    (подпис)                  (име и фамилия)     (подпис) (печат)
*   Когато   в   осигурителния   стаж   през   6-те   последователни   календарни   месеца, предхождащи месеца на издаване на документа, е включено време само на основание чл.
13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО, останалите данни не се попълват.
** За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 КСО осигурителните вноски са дължими само ако са получили възнагражденията си за периода.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 6, 7 и 8 и чл. 4, ал. 2 КСО осигурителните вноски са дължими, когато възнагражденията са получени, начислени, но неизплатени или неначислени.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КСО осигурителните вноски са дължими, когато възнагражденията са получени или начислени, но неизплатени.

Контролните органи на НОИ съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж (чл. 110, ал. 1 КСО).

 

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
(Отм. – ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.).

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 7 от 2016 г.,
в сила от 1.01.2016 г.)


Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

П Р О Т О К О Л

за извършени услуги по профилактика и рехабилитация
№ .........../..............20.....г. между
................................................................................................................................................................ (наименование на изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация)
............................................................................................., ЕИК по БУЛСТАТ: ................, (адрес)
и
...............................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ                                                            адрес: ......................................................................, настанен в стая № ............., дата на постъпване ......................., час .............,
дата на напускане ......................., час ............., ползвател на следните услуги:
 
Услуги                           Брой                               Ед. Цена                         Стойност
1. Храна
2. Нощувки
3.               Медицински процедури, в т.ч.:                             х                                      х
Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование Код – наименование
ВСИЧКО по т. 1, 2 и 3:
Словом: .........................................................................................................................................
Настоящият протокол се състави в 3 (три) екземпляра – по един за изпълнителя на дейността, за ползвателя и за ТП на НОИ ....................................................................................
Съставил: ...........................................................................................           ................................
(име и фамилия)                                                           (подпис) (печат)

Ползвател: ............................................................................
(име и фамилия)

................................
(подпис)

Приложение № 5
към чл. 14а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

 
О Т Ч Е Т
№ .............../................20....г.


за средствата по предоставени услуги съгласно дог. № ........./.................20....г. между Националния осигурителен институт
и ...............................................................................................................................................................
(наименование на изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация)
...............................................................................................................................................................
(адрес)
ЕИК: ........................…............ IBAN: ………………………. BIC: ……………….......
за ТП на НОИ .............................................................................................................................
(адрес)
ЕИК по БУЛСТАТ: .....................................................................

№ по            Име, презиме и                 ЕГН/ЛНЧ           № и дата на
ред               фамилия                                                       протокол


Неразделна част от настоящия отчет са .... броя протоколи.
 
Гл. счетоводител: ................................... ..............              Ръководител: ...................................
(име и фамилия)    (подпис)                                                 (име и фамилия)(подпис)
(печат)
 
източник: noi.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

5 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

extinkemn 17 Юни. 2024
cheapest cialis 17 In the current study, we built on the study by Schwartz et al
empaply 05 Юни. 2024
cialis 5mg PMID 35478225
Nagiony 31 Май. 2024
nevirapine will decrease the level or effect of dihydroergotamine intranasal by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism generic cialis for sale There should be conviction and courage inthis fight with the Assad dictatorship
swineaway 22 Ноем. 2023
Melissa YlOqYhLilirDPXLumL 6 17 2022 propeciahelp
evoventee 18 Юни. 2023
1 of the patients in the 5 year group and 3 where to buy cialis online forum
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679