Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Обнародваха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

В Държавен вестник бр. 54 от 25.06.2024 г. беше обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.; изм. с Решение № 11122 от 15.11.2023 г. на ВАС на РБ и Решение № 2839 от 11.03.2024 г. на ВАС на РБ – бр. 27 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) Формите за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа са присъствена и дистанционна.“

§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В предприятия с по-малко от 50 работещи и/или с ограничен обем на производствени дейности, както и на работещи, които извършват работа от разстояние, се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§ 3. Създават се чл. 11а и 11б:
„Чл. 11а. (1) Дистанционната форма на провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа се осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.
(2) Инструктажите по безопасност и здраве при работа се провеждат в дистанционна форма по утвърдени от работодателя правила в съответствие с изискванията на тази наредба. С правилата се определят видът на информационните и комуникационните технологии за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа, както и редът и условията за използването им.
(3) Работодателят е длъжен да запознае работещия с правилата по ал. 2 преди провеждане на инструктажа.
Чл. 11б. (1) Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират във:
1. книги за инструктажи съгласно приложение № 1;
2. електронни документи.
(2) Електронният документ за проведен инструктаж съдържа данните, определени в приложение № 1, за съответния инструктаж и се създава съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Документите по ал. 2 се подписват с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, който се осигурява за сметка на работодателя, и се съхраняват в трудовото досие на работещия.
(4) Работодателят е длъжен да съхранява документите по ал. 1 по начин, който не позволява случайно или незаконно унищожаване на документи и данни и не допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение.“

§ 4. В чл. 12 ал. 3 се отменя.

§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „химически вещества и препарати“ се заменят с „химични агенти“.
 
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 6 се изменя така:
„6. „Опасни химични агенти“ е понятието, определено в § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.).“

§ 7. В § 2 от заключителните разпоредби след думите „Кодекса на труда“ се добавя „и чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд“.

§ 8. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 11б, ал. 1, т. 1
 
Предприятие: …..……................................................................………………………………………

КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
 
Начален инструктаж
КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Начален инструктаж

 

Име и фамилия на инструктирания
Структурно звено (цех, отдел, участък) 
Длъжност, вид работа
Дата на провеждане от ........ до ........
Подпис на инструктирания
Подпис на лицето, провело инструктажа
1
2
3
4
5
6
7
             
             
             
             

 

Предприятие: ……….............................................................……………………………………………
КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Инструктаж на работното място/Периодичен инструктаж/Извънреден инструктаж
……………………...........................................................................………………………………………………………
Структурно звено (цех, отдел, участък)

 

Име и фамилия на инструктирания
Структурно звено (цех, отдел, участък) 
Длъжност, вид работа
Дата на провеждане от ......... до ........
Вид на инструктажа
Подпис на инструктирания
Подпис на лицето, провело инструктажа
Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                 
                 
                 
                 

 

Предприятие: …............................................................…………………………………………………
КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Ежедневен инструктаж

 

Име и фамилия на инструктирания
Структурно звено (цех, отдел, участък)
Длъжност, вид работа
Кратко съдържание на инструктажа (специфични опасности или рискове, свързани с изпълняваната работа)
Дата на провеждане
Подпис на инструктирания
Подпис на лицето, провело инструктажа
1
2
3
4
5
6
7
8
               
               
               
               

 

§ 9. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 се отменя.
 
§ 10. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 в ред № 5 думите „химически вещества и препарати“ се заменят с „химични агенти“.

Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ивайло Иванов
 

източник: dv.parliament.bg


Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679