Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Връщане на внесени осигуровки и данък

Майка ми,която е пенсионер по възраст ,но има и решение на ТЕЛК /75% /е назначена във фирмата ми.До миналата година счетовидителят ми и внасяше всички осигуровки и данъци.Оказа се ,че не е трябвало след като има решение на ТЕЛК Може ли по някакъв начин да се върнат внесените от 2002 год насам осигуровки и данъци на нейно име и какво е необходимо да направи счетоводителят ми?
Благодаря !

3 отговори


на 18 Септ. 2012
По трудовият договор/след като твърдите че лицето е назначено/ съществува само данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал.2 от ЗДДФЛ - „ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението”

Следва да подадете Искане за прихващане или възстановяване обр.№КД-48, в компетентната служба на Агенция по приходите и ако съществува правно основание, НАП ще Ви възстанови надвнесеният данък.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Септ. 2012
Искам само да допълня, че от 2002г. няма да може, но с подаване на ГДД за 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 и 2007г. и искане за възстановяване, може да бъде поискан данъка.
За 2002, 2003, 2004 и 2005 г. не може да стане, защото е изтекъл 5 г. давностен срок и данъците, които се дължат са такива, каквито са декларирани, щом не е започвала да тече нова давност, какъвто е случаят.
Ако лицето е уведомило работодателя, че желае ползването на данъчно облекчение, но работодателят не е спазил закона, то той следва да възстанови на лицето средствата, от които е било лишено по негова вина.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Септ. 2012
Вижте долното разяснение на НАП, което касае казус, сходен на Вашия


Разяснение Изх. № 2-17-77 от 29.10.2010 г. на НАП

Относно: Данъчно Облекчение за Намалена Трудоспособност, Съгласно ЗОДФЛ /Отм./ и ЗДДФЛ и Прилагане Разпоредбите чл. 128 и чл. 129 от ДОПК1.Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност и прихващане/възстановяване на надвнесен данък върху доходите за минали периоди, съгласно разпоредбите на ЗОДФЛ/отм./ и ЗДДФЛ:
С измененията с ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г. до 31.12.2006 г., ЗОДФЛ/отм./ дава възможност лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто да ползват данъчно облекчение върху доходите си в размера предвиден в чл. 29, ал. 3. Съгласно тази разпоредба, данъчната основа за облагане на доходите на лица с определена от компетентните органи група инвалидност се определя, като полученият облагаем доход се намалява с двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишен, минимум. Данъчното облекчение се ползва след представяне на документ от ТЕЛК пред работодателя, удостоверяващ намалена работоспособност.
Работодателят е задължен да начислява, удържа и внася данъка върху доходите по трудови правоотношения. В това си качество, съгласно нормата на чл. 38, ал. 4 от ЗОДФЛ, /отм./, основният работодател е задължен да преизчисли окончателно данъка върху доходите по глава седма от с.з. на годишна база, в срок до 31 януари на следващата година. При годишното преизчисляване на данъка от основния работодател данъчното облекчение се ползва в пълен размер независимо от броя на месеците, за които е ползвано през годината.
От друга страна лицата, които имат доходи само от трудови правоотношения не са задължени да подават данъчна декларация, съгласно нормата на чл. 42, ал. 1 от ЗОДФЛ/отм/. Независимо от тези разпоредби на закона, ако в резултат на годишното преизчисляване се установи надвнесен данък по чл. 38 от ЗОДФЛ/отм./, който не е прихванат или върнат от основния работодател, на основание чл. 42, ал. 2 от с.з., Вие имате възможност да подадете годишна данъчна декларация, по която да ползвате облекчението за намалена трудоспособност и с която да декларирате надвнесения данък за съответния период.
Следователно, разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗОДФЛ/отм./, визираща задължение за работодателя, както и тази за неподаване на годишна данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от закона от лицата, работещи само по трудови правоотношения, не са основания за отказ за възстановяване на данъка и/или прихващането му срещу други данъчни задължения на лицето от страна на приходната администрация.
В тези случаи, когато не е подадена декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ/отм./ за съответните години, във връзка с подаването им, основният работодател следва да издаде на лицето "Служебната бележка" по чл. 38 от ЗОДФЛ/отм./ по образец, утвърден и актуален към съответната година, за която се отнася декларацията по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ/ съответно дохода/. Последната е необходима във връзка с последващия контрол, осъществяван от органите на НАП, които са длъжни, базирайки се на конкретни данни, факти или обстоятелства, касаещи правата и задълженията на данъчния субект, да преценят законосъобразността на декларираните данни в годишната данъчна декларацията.
На такъв последващ контрол подлежи и предприятието, издало служебни бележки на своите работници и служители, относно достоверността на съдържащата се в тях информация, както и относно отразените разчети в счетоводството му.
Считано от 01.01.2008 година, поради въвеждането на плоския данък, респ.отсъствието на необлагаем минимум, годишният и месечният размер на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност е в твърди суми.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от с.з. за лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., а месечната данъчна основа – с 660 лв.
Процедурата по ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007г е аналогична на описаната по-горе по реда на ЗОДФЛ/отм./, съгласно разпоредбите на глава осма и глава десета от закона.
Предвид обстоятелството, че не сте се възползвали от данъчното облекчение за намалена работоспособност за минали периоди, следва да се съобразите с изискванията на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, както и суми подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурително законодателство от национална агенция по приходите, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. Съгласно чл. 129, ал. 1 от ДОПК прихващането или възстановяването може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето.
Искане за прихващане или възстановяване се подава въз основа на подадени декларации за минали периоди в Териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес с декларирана в тях сума за възстановяване.
Образците на декларации за миналите години са публикувани на Интернет страницата на Национална агенция по приходите, "Документи за физически лица", "Архив", " Декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ" за доходите, придобити до 31.12.2006г, респ. "Декларация по чл. 51 от ЗДДФЛ" за доходите, придобити след 01.01.2007 г. Към декларациите следва да приложите валидни решения на ТЕЛК или НЕЛК и служебни бележки по чл. 38 от ЗОДФЛ, респ.по чл. 45 от ЗДДФЛ за съответната година.
Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След постъпване на искането може да се възложи ревизия или проверка. Проверката приключва с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а ревизията с ревизионен акт.
Съгласно чл. 129, ал. 3 от ДОПК, актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Актовете за прихващане или възстановяване могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионни актове, предвиден в ДОПК (чл. 129, ал. 7 от ДОПК).

2. Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност за 2010 година:
Съгласно действащият през отчетната /календарната/ 2010 година ЗДДФЛ, данъчното облекчение за намалена работоспособност могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган. Съгласно чл. 18 от ЗДДФЛ, облекчението им дава възможност да намалят както сумата на годишната данъчна основа, така също и на месечната данъчна основа, подлежащи на облагане с данък върху доходите:
- чл. 18, ал. 1 от закона – със 7920 лв. се намалява сумата на годишната данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението;
- чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ – със 660 лв. се намалява месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения, включително за месеца на настъпване на работоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
В годишен аспект данъчното облекчение се ползва съгласно регламента на чл. 49 от ЗДДФЛ:
- работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от закона, намалена по реда на чл. 49, ал. 3 от ЗДДФЛ, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
- работодателят по основния трудов договор включва придобитите при други работодатели доходи по втори трудов или по допълнителен трудов договор при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от другия работодател.
- годишната данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ се намалява с данъчното облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от с.з.
Данъчното облекчение за намалена работоспособност се прилага, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно чл. 49, ал. 4, т. 1 от ЗДДФЛ.
В чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ е регламентирано, че в случаите, когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година. Съгласно чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето по реда на ал. 7 от същия член.
В чл. 84 от ЗДДФЛ е регламентирана глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. за работодател по основно трудово правоотношение, който не изпълни задължението си за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения, а при повторно нарушение в размер до 1000 лв.
В месечен аспект данъчното облекчение за намалена работоспособност се ползва съгласно регламента на чл. 42 от ЗДДФЛ:
- месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24 от закона, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, съгласно Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина, съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗДДФЛ.
- месечната данъчна основа се намалява с данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от закона, съгласно ал. 3 от с.чл.
С оглед разпоредбата на чл. 52, т. 1 от ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения, когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
В случай, че нямате работодател към 31 декември 2010 г., който да определи годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година не е удържан до 31 януари на 2011 г., то тогава за Вас е налице задължение за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от закона.
Срокът за подаване на декларацията е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ. Такава следва да подадете в ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице, в срок до 30.04.2011 г.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при поискване от лицето работодателят е задължен да му издаде не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък.
Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателят задължително издава и предоставя на работника/служителя до 5 февруари на следващата година служебна бележка по ал. 1, когато удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и ал. 6 от закона не е извършено до 31 януари.
Служебната бележка се прилага към годишната данъчна декларация. При положение, че е налице надвнесен данък за придобитите доходи през 2010 г., трябва да се посочат данни за банковата сметка и за лицето - титуляр на сметката, по която да бъде преведена сумата на надвнесения данък.
В случай, че е налице дължим данък за довнасяне по годишната данъчна декларация, то същият следва да се плати в срок до 30.04.2011 г. На основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
С годишната данъчна декларация се декларират всички придобити през годината доходи, изчерпателно изброени в чл. 50 от ЗДДФЛ.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679