Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г., обн., ДВ, бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 19 от 9.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 13 от 17.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.; Решение № 9757 от 16.07.2009 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 88 от 6.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от  1.01.2010 г.,  бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 16 от 24.02.2012 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 55 от 4.07.2014 г., бр. 20 от 17.03.2015 г., в сила от 1.01.2015 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 29 от 7.04.2017 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление   по   образец   съгласно   приложение   №   1,   към   което   се   прилагат   документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, и акт за прекратяване на правоотношението – за справка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от
2009 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., отм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.).
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити  при  условията  на  чл.  230  и  231  от  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на Република България, се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат:
1. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.04.2014 г.);
2. акт за прекратяване на правоотношението;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) удостоверение на командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия);
4. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.).
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр.
20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) Заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
(5) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Заявлението по ал. 3 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 5, изм., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7- дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването  може  да  се  извърши  и  по  телефона,  което  се  удостоверява  с  подпис  на извършилото го длъжностно лице.
(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 6, изм., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 7, бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) Ако в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т.
1 КСО.
 
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от
2009 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.04.2014 г., бр. 29 от
2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) По първоначално постъпило заявление се съставя досие, съдържащо заявлението и приложените към него документи, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица.
(2) Досието по ал. 1 се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.
 
Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2004 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) (1) Паричното  обезщетение  за  безработица,  придобито  при  условията  на  чл.  54а,  ал.  1  КСО,  се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването,  ако заявлението по чл. 1  е подадено в 3-месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
(2) Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението.
(3) Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването, обезщетението се изплаща от тази дата за определения в КСО период.
(4)  Ако  заявлението  по  чл.  1  е  подадено  в  3-месечния  срок  по  ал.  1,  а  лицето  се  е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на
регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до
7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.
(6) Изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.) Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява при условията на чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на съответното обстоятелство. За прекратяване изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.
(7)  (Доп.  -  ДВ,  бр.  33  от  2013  г.,  в  сила  от  1.01.2013  г.)  Изплащането  на  паричното обезщетение за безработица се възстановява при условията на чл. 54д, ал. 5 КСО за оставащия към датата на прекратяването период, ако лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
(8) Изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено на основание чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от отпадане на съответното обстоятелство, довело до спиране или прекратяване на изплащането.
(10) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) Декларацията по образец съгласно приложение № 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
 
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм., бр. 19 от 2004 г.).
 
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.
(2) Образците на разпорежданията по ал. 1 се утвърждават от управителя на НОИ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г., доп., бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление на посочен електронен адрес. Разпореждането за изменяне размера на паричното обезщетение за безработица във връзка с определен нов минимален и/или максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2 КСО се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Разпорежданията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на глава осма от КСО.
 
Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-голям размер, разликата се изплаща от датата на първоначалното отпускане на обезщетението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-малък размер, по отношение на неоснователно получените суми се прилагат чл. 114 и 115 КСО.
 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., отм., бр. 13 от
2011 г., в сила от 1.01.2011 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Лице, което не е декларирало в сроковете по чл. 3 за настъпили изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 КСО. (3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване  на  неоснователно  изплатените  обезщетения  за  безработица,  което  подлежи  на
доброволно изпълнение в 14- дневен срок от връчването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2004 г., бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) В срока по ал. 3 лицето може да заяви, че желае да погаси дължимата сума заедно с лихвите върху нея на вноски за не повече от една година. Ръководителят на съответното териториално поделение на НОИ преценява финансовото състояние на лицето и издава решение по чл. 116 КСО за разсрочено изплащане, в което определя размера на вноските и сроковете за изплащането им. При неизпълнение на решението дължимите суми се събират принудително.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Дължимите суми по разпорежданията по ал. 3, както и други неоснователно получени суми за осигурителни плащания могат да се прихващат от полагащо се обезщетение за безработица по реда на чл. 114, ал. 5 КСО.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) При невъзможност сумите да бъдат събрани по реда на ал. 4 и 5 преписката се изпраща на публичния изпълнител за принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009
г.).
 
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 17 от 2014 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ. Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 2.08.2003 г.) При определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето:
1. (отм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.);
2. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) зачетено  за осигурителен  стаж след  31  декември  2001  г.,  по  време на който  лицата  са били осигурени за безработица;
3.  (нова  -  ДВ,  бр.  15  от  2007  г.)  зачетено  въз  основа  на  документ,  удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, но не притежава необходимите документи, съответното териториално поделение на НОИ уведомява службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори, да бъде извършена необходимата проверка и удостоверяване на този стаж по установения с международния договор ред. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответното териториално поделение на НОИ. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) В случай че по представен документ, удостоверяващ  осигурителен  стаж  и/или  доход  по  законодателството  на  държава,  с която  се прилагат европейските регламенти в областта на социалната сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4,
т. 1 КСО.
 
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., доп., бр. 2 от
2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение за безработица, се вземат предвид доходите за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, върху които са внесени или са дължими, а за морските лица - внесени, осигурителни вноски във фонд "Безработица".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 1.04.2004 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно доходите по чл. 54б, ал. 7 КСО.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 1.04.2004 г., предишна ал. 3, доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) Среднодневният осигурителен доход за 24-месечния период,  от  който  се  изчислява  дневното  парично  обезщетение,  се  определя,  като сборът  от доходите по ал. 1 и 3 се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.
 
Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм., бр. 13 от 2009 г., в сила от
1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) При отпадане на основанията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 6 КСО изплащането на обезщетението в пълен размер  се възстановява за оставащия  период  на изплащане,  намален  с периода,  през  който  е получавано обезщетението по чл. 54б, ал. 6 КСО.
 
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г., предишен текст на чл. 11, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на правоимащите лица по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.) При промяна на банковата сметка лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.
 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) (1) Националният осигурителен  институт  превежда  на  всяка  банка  на  15-о  число  на  месеца  общата  сума  на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) За разпределението на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.
(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, банката възстановява сумата на НОИ в тридневен срок от получаването й.
(4) Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения за безработица.
 
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
 
Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.) За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ заявление по образец съгласно приложение № 6, към което се прилага удостоверение за наследници. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, заявленията се подават от законния им представител.
(2) Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред.  Когато децата  на починалия  са малолетни  или  непълнолетни,  полагащата  им  се  част  от обезщетението се изплаща на законния им представител.
 
Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
 
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 67 от 2009 г.).
 
Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от
1.01.2016 г.) Когато българският период, през който лицето е било осигурено за безработица, не е достатъчен  за  придобиване  право  на  парично  обезщетение  за  безработица,  той  се  сумира  с периода, през който лицето е било осигурено за безработица по законодателството на друга държава по силата на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) По смисъла на наредбата "уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или в друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. (1) До 31 декември 2003 г. включително териториалните поделения на Агенцията по  заетостта изпълняват функциите по определяне, отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на териториалните поделения на НОИ по реда на глава четвърта "а" от КСО и при условията на наредбата, като:
1. приемат заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица заедно с документите по чл. 1, ал. 1;
2. съхраняват досиетата по чл. 2, ал. 1 на безработните лица, на които изплащат парични обезщетения за безработица;
3. изплащат паричните обезщетения за безработица чрез пощенските станции в страната по постоянния адрес на безработното лице;
4. приемат заявленията по чл. 15;
5. дават нареждане на пощенската станция да не изплаща паричното обезщетение за безработица съгласно чл. 13, т. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват паричните обезщетения за безработица с решение по утвърден образец, което подлежи на обжалване в съда по реда на Закона за административното производство. Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта издават решения за възстановяване на неоснователно изплатените парични обезщетения за безработица при условията и по реда на чл. 7, ал. 3 и 4.
(3) Лицата, които имат право на парично обезщетение за безработица:
1. потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение, пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта;
2. декларират в 7-дневен срок пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта всяко   обстоятелство,   което   води   до   спиране,   прекратяване   или   изменяне   на   паричното обезщетение за безработица, както и при промяна на постоянния адрес.
(4)  (Нова  -  ДВ,  бр.  74  от  2002  г.)  Лицата,  които  получават  парично  обезщетение  за безработица и постоянният им адрес е в населено място, в което няма структури на Агенцията по заетостта, могат да потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 пред кмета или пред упълномощено от него длъжностно лице ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение. Кметовете или упълномощените от тях длъжностни лица предават получените декларации в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта в срока по чл. 4, ал. 1.
 
§  3.  На  лицата,  които  са  придобили  право  на  обезщетение  за  безработица  и  са  се регистрирали като безработни в бюрата по труда до 31 декември 2001 г. включително, се определя парично обезщетение за безработица в размерите, предвидени в отменената глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
 
§ 4. Отношенията между НОИ, Агенцията по заетостта и "Български пощи" - ЕАД, във връзка с изплащането на паричните обезщетения за безработица се уреждат със споразумение между тях.
 
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 17 от 2014 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 54л КСО и влиза в сила от 1 януари 2002 г.
 
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на НОИ.
————————————————————————————————
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на Министерския съвет от 27 февруари 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителна разпоредба
§ 7. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" и
"КЗОО" се заменят съответно с "Кодекса за социално осигуряване" и "КСО".
 
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 2 август 2003 г., и на § 6, който влиза в сила от 1 април 2004 г.
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 23 на Министерския съвет от 6 февруари 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 1.01.2007 г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 1, т. 4.
........................................................................
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 26 на Министерския съвет от 9 февруари 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.)
§ 14. Определянето на размера и изплащането на паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършва по досегашния ред.
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 199 на Министерския съвет от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
§ 14. Отменя се Постановление № 26 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 13 от 2009 г.).
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 24 на Министерския съвет от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 10 и 12.
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 78 на Министерския съвет от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 4.
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 32 на Министерския съвет от 19
 
февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.)
§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 1, 2 и § 7, т. 2, които влизат в сила от 1 април 2014 г.
........................................................................
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 52 на Министерския съвет от 9 март
2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.)
.......................................................................
§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 5 – 9.
 
……………………………..
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 63 на Министерския съвет от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.)
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.
 
Вх. № ......../20........г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.,
бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2012 г., бр. 17 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2014 г., бр. 20 от 2015 г.,
изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.07.2017 г.)
 
ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ………………… З А Я В Л Е Н И Е
за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО
От ................................................................................................................................................................., (име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................,
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................., (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес ........................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с .................................................................................................................... (наименование на осигурителя, ЕИК)
................................................................................................................................................         е         прекратено, считано от ...................................................................................................................................................
(дд/мм/гггг)
на основание чл. ........., ал. …… т. …….. от ……………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се основанието от акта за прекратяване на правоотношението)
2.      Имам      завършена      образователно-квалификационна      степен      ………………….................................... в областта на .................................................................................................................................... науки.
Към датата на прекратяване на правоотношението:
3.   Не   упражнявам   трудова   дейност,   за   която   подлежа   на   задължително   осигуряване   по   Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.
4.  Не  съм  придобил  право  на  пенсия  за  осигурителен  стаж  и  възраст  в  Република  България  или пенсия за старост в друга държава.
5.   Не   получавам   пенсия   за   осигурителен   стаж   и   възраст   в   намален   размер   по   чл. 68а   или професионална пенсия по чл. 168 КСО.
Към датата на подаване на настоящото заявление:
6. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
7.   Не   получавам/получил   съм   парично   обезщетение   за   временна   неработоспособност   или   за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ………………………….до …........……..…
(дд/мм/гггг)     (дд/мм/гггг)
8.   Не   получавам/получил   съм   обезщетение   за   оставане   без   работа   съгласно   нормативен   акт за периода от ............................... до …................……
(дд/мм/гггг)             (дд/мм/гггг)
9.    Не    получавам/получил    съм    парично    обезщетение    за    безработица    в    .....................................
(посочва се държавата)
за периода от ....................... до ……………………….
(дд/мм/гггг)                  (дд/мм/гггг)
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN…………………………………………………., BIC …………………
при банка ……....................…………………………………………
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни. ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).
3.     Документ/и,     удостоверяващ/и     осигурителен     стаж,     зачетен     на     основание     международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
4. Други ..............................................................................................................................................
Забележка.   С   ограждане   на   съответната   цифра   се   отбелязва   кои   от   изброените   документи   са приложени.
ЖЕЛАЯ    документите,    издавани    от    НОИ    във    връзка    с    исканото    от    мен    обезщетение,    да получавам по един от следните начини:
1. На гише в Териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление.
2. Чрез пощенски/куриерски служби на посочения адрес за кореспонденция.
3.    По    електронен    път    чрез    персонален    идентификационен    код    (ПИК)    или    квалифициран електронен подпис (КЕП) на посочения електронен адрес.
Забележка.    С    ограждане    на    съответната    цифра    се    отбелязва    кой    от    изброените    начини    за получаване на документите е избран.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1.   В   срок   7   работни   дни   от   настъпването   на   промяна   в   декларираните   обстоятелства   трябва да   подам   декларация   за   промяна   в   обстоятелствата   за   изплащане   на   паричното   обезщетение за   безработица – приложение   № 5   към   чл. 3   от   наредбата.   Ако   не   изпълня   това   задължение, извършвам        административно        нарушение,        за        което        нося        административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.
3.         За         деклариране на неверни         данни         нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.          
Дата .............................          
Гр. (с.) .........................   Подпис: ...................      
 
2.     Съгласно     чл. 114,     ал. 1     от     Кодекса     за     социално     осигуряване     трябва     да     възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
 
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; ново, бр. 67 от 21.08.2009 г.; доп., бр. 2 от
2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; отм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 
към чл. 1, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2009 г.,
бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 17 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2014 г., бр. 20 от 2015 г., бр. 29 от 2017 г.,
в сила от 1.01.2017 г.,
бр. 102 от 2017 г.,
в сила от 22.12.2017 г.)
 
Вх. № ......../20........г.
  ДО ДИРЕКТОРА НА
  ТЕРИТОРИАЛНОТО
  ПОДЕЛЕНИЕ НА
  НАЦИОНАЛНИЯ
  ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 230 и/или чл. 231 ЗОВСРБ
От ..............................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .....................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................….................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес .................……........................
....................................................................................................……………….......................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
1. Правоотношението ми с ....................................................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК)
............................ е прекратено, считано от ..........................................................................
(дд/мм/гггг)
2. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
3. Имам завършена образователна степен ................................. в областта на ........................... науки.
4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.
5. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN …........………………., BIC…………………, при банка .........................................
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № .................
3. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
4. Други ..................................................................................................................................
Забележка. С  ограждане  на  съответната цифра  се  отбелязва кои от  изброените документи са приложени.
 
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация   за   промяна   в   обстоятелствата   за   изплащане   на   паричното   обезщетение   за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2.  Съгласно  чл. 114,  ал. 1  КСО  трябва  да  възстановя  неправомерно  полученото  по  моя  вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ........................... Подпис: ...............
Гр. (с.) .......................

 
Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; ново, бр. 67 от 21.08.2009 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., бр. 55 от от 2014 г.; отм., бр. 20 от 2015 г.)
 
Приложение № 5 към чл. 3
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; ново, бр. 67 от 21.08.2009 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 20 от 2015 г.; доп., бр. 17 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 29 от 2017 г. в сила от 1.01.2017 г.)
Вх. № ......../20........г.                 ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………….
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
От ............................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................…..............................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес.................……...............................................
....................................................................................................………………...........................................................
Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава, считано от ...............................
(дд/мм/гггг)
2. Правоотношението ми с ...............................................................................................................……....
(наименование на осигурителя, ЕИК)
......................…........................................ е прекратено считано от ......................................................................
(дд/мм/гггг)
3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или службата по заетостта на друга държава е прекратена/нова считано от ...............................
(дд/мм/гггг)
4. Придобил съм право на пенсия за ................................................................................. считано
(посочва се видът на пенсията)
от ....................... в Република България/пенсия за старост в друга държава – ….…………
(дд/мм/гггг)                                                                                                           (посочва се държавата)
4а. Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 КСО считано от ...........................
(дд/мм/гггг)
 
5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ................................. до …………….…….
(дд/мм/гггг)                  (дд/мм/гггг)
6. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода от
.........…............. до ...............................
(дд/мм/гггг)                                                (дд/мм/гггг)
7. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ...........................
(дд/мм/гггг)
8. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/завърнала от международна операция или мисия на
...................…….
(дд/мм/гггг)
9. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в
..........…...................................................... на ..........................
(посочва се държавата)                            (дд/мм/гггг)
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е IBAN
……………........................., BIC….............…..……., при банка ............................................................................
11. Други ...............................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
Дата ...........................          Декларатор: .......................
Гр. (с.) .......................           (подпис)
 
Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; ново, бр. 67 от 21.08.2009 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 20 от 2015 г., бр. 29 от
2017 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Вх. № ......../20........г.                 ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
От .............................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер....................................................................
Адрес за кореспонденция .............……….........................................…................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес .................……...............................................
....................................................................................................………………...........................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, Моля в качеството ми на:
1. Наследник на ...........................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер.................................., починал на ........................................
(дд/мм/гггг)
2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете.................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на детето) ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер.................................................................., наследник на ...............................................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер...................................................................,
починал на .........................
(дд/мм/гггг)
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от ТП на НОИ гр. ...........................
Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни. ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не съм направил отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е IBAN ……………….........….......……………, BIC
…………………., при банка ........................................ ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ................................................. от ............................
(дд/мм/гггг)
(представя се поне от един от наследниците).
3. Други ..................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...........................          Подпис: ...............
Гр. (с.) .......................

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679