Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Подаване на декларации образец 6 в НАП

 
Кой подава Декларация образец № 6?
 
Лицата, които имат задължение да подават декларация образец № 6 в НАП са:
 
1. Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения.
 
Това са лицата, които наемат работници, за които се дължат осигурителни вноски - търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества, бюджетни учреждения, еднолични търговци, самоосигуряващи се лица за назначените или наетите при тях работници и т.н. Осигурител е всяко физическо лице, което наема работна сила, независимо от основанието за наемането ѝ.
 
2. Осигурителните каси за своите членове-осигурители.
 
Осигурителните каси подават информация в декларация образец № 6 само за своите членове, които имат наети лица. За самоосигуряващите се лица касите не носят отговорност за подаване на тези декларации, може да го правят по споразумение, но не носят отговорност за неправилно подадени данни или неподадена декларация.
 
3. Самоосигуряващите се лица.
 
Длъжни са да подават декларация образец № 6 до 30 април на следващата календарна година с данни за задълженията си за осигурителни вноски за предходната година.
 
4. Лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
 
На основание чл. 4, ал. 9 от КСО по свое желания може да се осигуряват съпрузите на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или земеделска дейност, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Осигурителните вноски са за тяхна сметка, по тяхно желание, ако не са осигурени на друго основание.
 
Декларацията не се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (т.н. „безработни лица“) и от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.
 
Къде се подава Декларация образец № 6?
 
Лицата, които са длъжни да подават декларация образец № 6 я подават в компетентната териториална дирекция на НАП. Компетентна е тази дирекция на НАП, която е по седалището на юридическото лице, или по постоянния адрес на физическото лице. ТД на НАП София е компетентната дирекция за чуждестранните юридически лица – осигурители, които нямат място на стопанска дейност или собствен  недвижим имот в България.
 
Декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на хартиен носител или електронен носител и хартиен носител.
 
Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
 
Декларации образец № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „ГВРС" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.
 
Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. НАП не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
 
Кога се подава Декларация образец № 6?
 
Декларация образец № 6 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" едновременно с подаване на декларация образец № 1.
 
Самоосигуряващите се лица подават декларацията до 30 април на следващата година за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година, за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
 
След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП.
 
Лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО подават декларацията до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.
 
Работодателите подават декларацията  за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 
Работодателите подават декларацията за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ в срок до 25 февруари на следващата година.
 
Как се попълва Декларация образец № 6?
 
В декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ се попълват различни данни.
 
Лични данни на задълженото лице
 
Код на задълженото лице – тук се попълва  ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
 
Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
 
Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция 0 или 1.
 
E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
 
Телефони за връзка - попълват се телефони за връзка със задълженото лице.
 
Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения.
 
При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
 
Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват кодове за вид плащане, в зависимост от това, кога са платени, начислени или неначислени възнагражденията.
За доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
4 - за възнаграждения, изплатени по договори за работа без трудово правоотношение. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО.
5 - изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност. Код 5 се попълва и за дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност,  дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО, дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО.
6 - допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5). Код 6 се попълва и за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
 
За данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се попълва код:
8 - за удържания по чл. 42 от ЗДДФЛ, както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;
9 - за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ за съответната година.
 
Деклариране на дължимите осигурителни вноски и данъци
 
Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през които са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 
Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и фонд „Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
 
Дължими вноски за Учителския пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
 
Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или фонд „Пенсии" за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии" на ДОО от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО.
 
Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или фонд „Пенсии" - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии" на ДОО от увеличената осигурителна вноска в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО.
 
Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
 
Дължими вноски за фонд „ГВРС" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд „ГВРС" за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
 
Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
 
Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
 
В поле 16 се попълва данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
 
В поле 17 се попълва данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
 
В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
 
В полето „Дата на изплащане/ начисляване“ се попълва следната дата:
- 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени;
- датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;
- датата, на която са изплатени, съответно начислени, възнагражденията за допълнителни доходи от трудова дейност, декларирани с код за вид плащане 6;
- последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.
 
За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата, изпратени на работа в чужбина и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО (служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност) за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
 
Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от КСО, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.
 
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.
 
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
Как се коригира Декларация образец № 6?
 
Декларация образец№ 6 се коригира от работодателите или от осигурителна каса до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП.
 
Когато се коригира декларирано задължение за данъци и осигуровки по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата.
 
Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5 (самоосигуряващи се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, от работодателите за данъка), може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП.
 
Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
 
Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/ заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
 
Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд „ГВРС" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
 
Източник: „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13“. Вземете книгата от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679