Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в КСО

В бр. 19 от 05.03.2021 на ДВ е обнародван:
 
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4б ал. 1 се изменя така:
„(1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:
1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
5. след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.“
§ 2. В чл. 120а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация“ се заменят с „наричани по-нататък „фондове за допълнително социално осигуряване“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осигурителните плащания се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания.
(3) Фондовете по ал. 1 и 2 се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, наричани по-нататък ,,управлявани фондове“ и „дружества за допълнително социално осигуряване“.“
§ 3. В чл. 120б, ал. 1 и 2 думите „фондовете за допълнително социално осигуряване“ се заменят с „управляваните от тях фондове“.
§ 4. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата „търговски“ се заличава.
2. В ал. 6, т. 2 след думите „инвестиционната му политика“ се добавя „с правилата на фонда за извършване на плащания“ и думите „чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 6 и 8“ се заменят с „чл. 123е, ал. 4, т. 6, букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 7 и 9“.
§ 5. Член 121в се изменя така:
„Акции и капитал
Чл. 121в. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да издава само поименни безналични акции с право на един глас.
(2) Минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество е 7,5 млн. лв.
(3) Капиталът на пенсионноосигурителното дружество трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър – при последващо увеличаване на капитала. Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не може да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.
(4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност.
(5) Собствените средства на пенсионноосигурителното дружество се състоят от неговите активи, намалени с нематериалните активи и предвидимите му задължения. В собствените средства се включва резервът по чл. 192, ал. 2 и не се включват резервите по чл. 193, ал. 8 и чл. 193а.
(6) Границата на платежоспособност е минималният размер на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, който е необходим като допълнителна гаранция за изпълнение на поетите задължения за изплащане на пожизнени пенсии и на разсрочени плащания с поети гаранции. Границата на платежоспособност възлиза на 4 на сто от капитализираната стойност на тези пенсии и разсрочени плащания, но не по-малко от 7,5 млн. лв.
(7) Пенсионноосигурителното дружество поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност по ал. 6, във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1 – 4 и влогове по чл. 176, ал. 1, т. 5 в банки, които не са в производство по несъстоятелност.
(8) Пенсионноосигурителното дружество не може да разпределя дивиденти в размери и по начин, които биха довели до нарушаване на изискванията на ал. 4, 6 и 7.
(9) Когато собствените средства на пенсионноосигурителното дружество спаднат под размера, определен в ал. 6, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14-дневен срок от спадането на собствените средства под изискуемия размер оздравителна програма за привеждането им в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискванията се установи от заместник-председателя на комисията, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни.
(10) Срокът за покриване на една трета от границата на платежоспособност, но не по-малко от 7,5 млн. лв., не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, а срокът за достигане на границата на платежоспособност – не по-дълъг от 12 месеца.
(11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 14-дневен срок от получаването й. Комисията отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират в достатъчна степен платежоспособността на пенсионноосигурителното дружество или интересите на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници.
(12) В периода на изпълнение на оздравителната програма пенсионноосигурителното дружество не може да разпределя дивиденти и следва да отнася пълния размер на печалбата, след облагането й с дължимите данъци, във фонд „Резервен“.
(13) При неодобряване на програмата или при неизпълнение на одобрената програма комисията предприема действията по чл. 344, ал. 2, т. 7, 19 и/или 20.
(14) Комисията определя с наредба:
1. структурата и елементите на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество и начина за изчисляването им;
2. начина за изчисляване на границата на платежоспособност;
3. минималните ликвидни средства на дружеството и управляваните от него фондове;
4. изискванията към инвестирането на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност по ал. 6;
5. структурата и съдържанието на оздравителната програма.
(15) Когато при осъществявания финансов надзор се установи, че в отчети и в справки пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, приходите и разходите или други показатели в нарушение на този кодекс и на актовете по прилагането му, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да разпореди да се извърши ново изчисление на всеки от тези показатели.“
§ 6. В чл. 121г се създава нова ал. 2:
„(2) Пенсионноосигурителното дружество може да ползва заеми на обща стойност до 10 на сто от изискуемия размер по чл. 121в, ал. 6 за срок не по-дълъг от 6 месеца за осигуряване на ликвидни средства за покритие на резервите по чл. 192, ал. 2 и чл. 213, ал. 2.“
§ 7. В чл. 121д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 18 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „или на фонда за извършване на плащания“.
2. В ал. 19 думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят със „съответния фонд“.
§ 8. В чл. 121е, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „осигурените лица и пенсионерите“ се заменят с „осигурените лица, пенсионерите и техните наследници“ и думата „пенсионни“ се заличава.
2. В т. 7 думата „пенсионни“ се заличава и думите „осигурени лица и пенсионери“ се заменят с „осигурени лица, пенсионери и наследници“.
§ 9. В чл. 122а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и за фондовете за извършване на плащания“.
2. В т. 7 думите „чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“ – „к“ и т. 6 – 8“ се заменят с „чл. 123е, ал. 4, т. 6, букви „а“ – „к“ и т. 7 – 9“.
§ 10. В чл. 122д се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „на пенсионните лицензии“ се заличават.
2. В текста думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
§ 11. В чл. 122е, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
2. В т. 7 думите „собствения капитал (капиталовата база)“ се заменят със „собствените средства, границата на платежоспособност“.
§ 12. В чл. 122и се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
2. В ал. 4, т. 2 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават и думите „правилниците за организацията и дейността на управляваните от съответното пенсионноосигурително дружество фондове за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „вътрешните актове по чл. 121, ал. 6, т. 2 и 3“.
§ 13. В чл. 122к, ал. 1, т. 4 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават и след думите „осигурено лице“ се добавя „или пенсионер“.
§ 14. В чл. 123, ал. 1, т. 1 думите „чл. 169, ал. 1, т. 2 и“ се заличават.
§ 15. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1, 2 и 3 след думите „на фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“;
б) в т. 4 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на всеки фонд за извършване на плащания“;
в) в т. 5 и 6 след думите „на фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. следи при сделки с активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания всички плащания да се превеждат на съответния фонд в обичайните срокове;“
д) в т. 8 след думите „във фонда“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване“;
е) в т. 9 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“.
4. В ал. 5 след думите „фондът за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „или фондът за извършване на плащания“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Банката-попечител не извършва дейности по отношение на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания, които може да доведат до конфликт на интереси между нея и пенсионноосигурителното дружество, съответния фонд, осигурените лица или пенсионерите.“
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания постъпват в банката-попечител. В срок 5 работни дни пенсионноосигурителното дружество дава на банката-попечител писмени нареждания за инвестирането на постъпилите парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.“
7. В ал. 10 думите „на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на неговата инвестиционна политика“ се заменят с „на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, на неговата инвестиционна политика и на правилата на фонда за извършване на плащания“.
8. В ал. 11 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“.
9. В ал. 13 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „пред фонда за извършване на плащания“.
§ 16. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „фондове за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 7, т. 1 след думите „пенсионния фонд“ се добавя „или на фонда за извършване на плащания“.
3. В ал. 11 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“.
4. В ал. 13 думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания“.
§ 17. В чл. 123г, ал. 8, т. 4 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
§ 18. В чл. 123д, ал. 2 думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „учредените от него фондове“.
§ 19. В чл. 123е, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. правилата на всеки фонд за извършване на плащания;“.
2. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.
3. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
4. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „управляваните от него фондове“.
§ 20. В чл. 123е1, ал. 1 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
§ 21. В чл. 123е2, ал. 2, т. 5 думата „индексиране“ се заменя с „актуализация и преизчисляване“.
§ 22. В чл. 123ж, ал. 3 думата „пенсионни“ се заличава.
§ 23. В чл. 123з, ал. 4 думите „чл. 123з2, ал. 1, т. 2, ал. 7, т. 2, ал. 8, 9 и 11“ се заменят с „чл. 123з2, ал. 1, т. 3 и 6, ал. 8, т. 2, ал. 9, 10 и 12“.
§ 24. В чл. 123з2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. да запознава лицата, които възнамеряват да сключат пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на средства по чл. 167а, ал. 1, с правилата на съответния фонд за извършване на плащания, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“;
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея накрая се добавя „и аналитични сметки“;
д) създава се т. 6:
„6. да изпраща безплатно на лицата, които получават плащания от фонда за разсрочени плащания, до 31 май всяка година извлечение от аналитичните сметки по чл. 192б, ал. 3, по които се водят техните прехвърлени средства, за предходната календарна година, както и да им предоставя информация за техните аналитични сметки при поискване.“
2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.
3. В ал. 3 след думите „индивидуална партида“ се добавя „и/или до данните в аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, по която се водят неговите прехвърлени средства“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване:
1. от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, информация за:
а) размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, а при осигуряване в универсален пенсионен фонд – и размера на сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5;
б) видовете плащания, които предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане, съгласно информацията по буква „а“ и формулата за съответния вид плащане, определена с наредбата по чл. 169, ал. 14, съответно в актюерските разчети на професионалния пенсионен фонд, фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
2. информацията по т. 1, буква „б“ от всяко друго пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително пенсионно осигуряване от същия вид.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 1 – 6“ се заменят с „ал. 1 – 7“.
7. Досегашните ал. 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
8. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 1, т. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6“ и думите „ал. 1, т. 4“ се заменят с „ал. 1, т. 5“.
§ 25. В чл. 123з3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „месеца, следващ всяко тримесечие“ се заменят с „всеки месец“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Пенсионноосигурителното дружество уведомява Националната агенция за приходите:
1. за всяко осигурено лице в универсален пенсионен фонд, с което сключи пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1, в срок три работни дни от сключването на договора;
2. за всяко осигурено лице, на което бъдат изплатени еднократно средства по чл. 167а, ал. 2, в срок три работни дни от отпускане на плащането.“
§ 26. В чл. 123и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 27. В чл. 123и2, ал. 2 думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „управляваните от дружеството фондове“.
§ 28. В чл. 123л се правят следните изменения:
1. В ал. 9 думите „чл. 344, ал. 2, т. 7“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 7, 19 и/или 20“.
2. В ал. 10 думите „чл. 121в, ал. 10“ се заменят с „чл. 121в, ал. 14“.
§ 29. В чл. 124а ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, може да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:
1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
5. след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.“
§ 30. В чл. 127 се създават нови ал. 6 и 7:
„(6) Когато лице, за което е подадено уведомление по чл. 123з3, ал. 4, започне или продължава да упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, пенсионноосигурителното дружество, с което лицето е сключило пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1, разкрива на лицето нова индивидуална партида във фонда, в който е осигурявано, с постъпването на първата осигурителна вноска след сключването на съответния договор. За вноските, които се натрупват в партидата по този ред, не се прилага гаранцията по чл. 131, ал. 2 – 5.
(7) Алинея 6 се прилага и когато след сключване на пенсионен договор или на договор за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 постъпят осигурителни вноски, дължими за месеца на сключване на договора или за предходни месеци.“
§ 31. Член 131 се изменя така:
„Определяне на пенсиите и другите плащания при придобито право на пенсия
Чл. 131. (1) Пенсията се определя съгласно чл. 169 въз основа на средствата по индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето й, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки.
(2) Когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице в универсален пенсионен фонд, натрупани към датата на определяне на плащането, е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице, преди изплащането на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 и 2 индивидуалната партида се допълва до тази сума със средства от резерва по чл. 193а, ал. 1.
(3) При съпоставката на натрупаните средства по индивидуалната партида със сумата на брутния размер на осигурителните вноски:
1. не се вземат предвид прехвърлените средства по чл. 172 и доходът от инвестирането им;
2. от брутния размер на преведените осигурителни вноски се изключва частта от вноските, съответстваща на изплатените средства по чл. 139, ал. 1, т. 2.
(4) Частта от вноските по ал. 3, т. 2 се определя въз основа на общия размер на вноските, постъпили по партидата на лицето към датата на отпускане на плащането по чл. 139, ал. 1, т. 2, и съотношението между това плащане и общия размер на средствата по партидата.
(5) Допълнителните пожизнени пенсии за старост и еднократните и разсрочени изплащания по чл. 167а, ал. 1 и 2 се изчисляват въз основа на средствата по индивидуалната партида след допълването й съгласно ал. 2 – 4 при необходимост, като се вземат предвид прехвърлените средства по чл. 172.“
§ 32. Създава се чл. 133а:
„Учредяване, управление и представляване на фондовете за извършване на плащания
Чл. 133а. (1) За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии.
(2) За изплащане на разсрочените плащания по чл. 167а, ал. 1 при осигуряване всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за разсрочени плащания.
(3) Фондовете по ал. 1 и 2, наричани „фондове за извършване на плащания“, се създават за неопределен срок.
(4) Пенсионноосигурителното дружество може да създаде само един фонд за изплащане на пожизнени пенсии и само един фонд за разсрочени плащания.
(5) Фондовете за извършване на плащания са обособени имущества, които се управляват и представляват пред трети лица единствено от пенсионноосигурителните дружества, които са ги учредили.
(6) С активи на фондовете за извършване на плащания не може да се изпълняват задължения на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, освен по сключените договори за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост и разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1.
(7) Задълженията към лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, не може да се изпълняват със средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
(8) При управлението на фондовете за извършване на плащания се прилага съответно чл. 126.“
§ 33. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо накрая се добавя „и фондове за извършване на плащания“, а в изречение второ думите „за покриване на пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2“ се заменят с „на фондовете за извършване на плащания и на резервите по чл. 192, ал. 2 и чл. 193а, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думите „Пенсионните фондове“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“.
§ 34. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Наименование на пенсионните фондове и на фондовете за извършване на плащания“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наименованието на всеки фонд за извършване на плащания задължително съдържа думите „фонд за изплащане на пожизнени пенсии“ или „фонд за разсрочени плащания“ в зависимост от вида му и указание за фирмата на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „съответно думите „фонд за изплащане на пожизнени пенсии“ или „фонд за разсрочени плащания“ или техни производни“.
§ 35. Член 136 се изменя така:
„Забрана за придобиване по давност
Чл. 136. Активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания не може да се придобиват по давност.“
§ 36. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите по чл. 167а;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „и по реда на този дял“ се заменят с „на чл. 170“.
§ 37. В чл. 142, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите по чл. 172;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „и по реда на този дял“ се заменят с „на чл. 170“.
§ 38. В чл. 143, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 8 и 9:
„8. пенсиите по чл. 167, ал. 4, условията за тяхното отпускане, покритите рискове и начина за определяне на размера на плащанията;
9. реда и сроковете за разглеждане на исканията на осигурените лица за отпускане на пенсии и еднократни и разсрочени плащания и документите, които се прилагат към тях;“.
2. Досегашната т. 8 става т. 10 и в нея думите „реда и сроковете“ се заменят с „реда, начина, сроковете и разходите“.
3. Създава се нова т. 11:
„11. условията, реда, начина и сроковете за актуализация и преизчисляване на пенсиите и разсрочените плащания;“.
4. Досегашните т. 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13, 14, 15 и 16.
5. Досегашната т. 14 става т. 17 и в нея думите „резерва за изплащане на пожизнени пенсии“ се заменят със „съответните фондове за извършване на плащания и резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии“.
6. Досегашната т. 15 става т. 18 и се изменя така:
„18. реда и начина за гарантиране на минималната доходност от инвестиране на средствата на осигурените лица и на брутния размер на преведените осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд и предвидените за това резерви;“.
7. Досегашната т. 16 става т. 19.
§ 39. В чл. 144, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. образците на осигурителните и пенсионните договори и на договорите за разсрочено изплащане, актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми, както и други вътрешни документи на дружеството – когато промените в правилника налагат изменения в тях.“
§ 40. Създава се чл. 144а:
„Правила на фонд за извършване на плащания
Чл. 144а. (1) Правилата на фонд за извършване на плащания се приемат от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество заедно с решението за създаване на този фонд.
(2) Правилата по ал. 1 трябва да съдържат:
1. наименованието на фонда;
2. наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява;
3. пенсиите по чл. 167, ал. 4, съответно разсроченото плащане по чл. 167а, ал. 1, извършвани от фонда, начина за определянето им и покритите рискове;
4. условията, реда, начина и сроковете за извършване на плащанията;
5. разходите по извършване на плащанията;
6. условията и реда за актуализация и за преизчисляване на плащанията;
7. целите, изискванията и ограниченията в инвестиционната политика на фонда;
8. методите и периодичността на оценка на активите на фонда;
9. условията и реда за водене на аналитичните сметки във фонда за разсрочени плащания;
10. реда и начина за покриване на недостиг във фонда;
11. размера на таксата, събирана от пенсионноосигурителното дружество;
12. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата, получаващи плащания и на техните наследници;
13. реда и начина за предоставяне на информация на лицата, получаващи плащания, и на техните наследници, и за обяви и съобщения, свързани с дейността на фонда;
14. условията и реда за изменения и допълнения на правилата;
15. изрично посочване на запазването на права на лицата с отпуснати плащания преди приемането на съответната промяна в правилата, и техните наследници и на поетите задължения към тях;
16. датите на приемането на правилата и на последващите изменения и допълнения в тях.
(3) При подаване на заявление за отпускане на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 и 2 осигуреното лице получава при поискване заверено копие от правилата на фонда за извършване на съответния вид плащане, действащи към датата на подаване на заявлението.
(4) При извършването на изменения и допълнения в правилата на фонда за извършване на плащания правата на лицата, получаващи плащания, и на техните наследници и поетите от пенсионноосигурителните дружества задължения към тях се запазват, освен ако със съответното лице бъде договорено друго при спазване на чл. 169а, ал. 3. Измененията и допълненията в условията по ал. 2, т. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 и промените, водещи до намаляване на събираната такса или увеличаване на плащанията по друг начин, се прилагат към лицата с отпуснати плащания и техните наследници, без да се сключва допълнително споразумение с тях.
(5) Пенсионноосигурителното дружество оповестява правилата на фондовете за извършване на плащания и техните изменения и допълнения на своята страница в интернет в деня на приемането им.
(6) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията решението за управителния орган за приемане на изменения и допълнения в правилата на фондовете за извършване на плащания и изменените правила в срок три работни дни от вземане на решението, съответно от одобряването на решението от надзорния съвет, когато е необходимо одобрение съгласно устава на дружеството.“
§ 41. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. проектите на правила на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за разсрочени плащания;“
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
2. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10“ се заменят с „ал. 1, т. 4, 8, 9 и 11“.
§ 42. В чл. 147, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. в актюерските разчети са налице грешки, не са използвани подходящи актюерски методи при изготвянето им или те се базират на некоректни допускания;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 43. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Интересите на осигурените лица в универсален пенсионен фонд и на лицата, получаващи плащания от фондовете по чл. 192а и 192б, се представляват от попечителски съвет.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Интересите на осигурените лица и пенсионерите в професионален пенсионен фонд се представляват от попечителски съвет.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 44. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приходите на универсалния пенсионен фонд, на професионалния пенсионен фонд, на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за разсрочени плащания не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Финансовият резултат на пенсионноосигурителното дружество се намалява с дохода от инвестиране на средствата на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии по чл. 192, ал. 2.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, с които е покрит недостиг в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии по чл. 192, ал. 2, се признават за разход за данъчни цели по Закона за корпоративното подоходно облагане.
(6) Средствата, освободени от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии по чл. 192, ал. 2 в полза на пенсионноосигурителното дружество и отчетени като счетоводен приход, се признават за приход за данъчни цели по Закона за корпоративното подоходно облагане.“
§ 45. Член 164 се изменя така:
„Освобождаване от отговорност за задължения
Чл. 164. Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, както и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, не отговарят за задълженията на пенсионноосигурителното дружество.“
§ 46. Член 165 се отменя.
§ 47. Член 167 се изменя така:
„Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Чл. 167. (1) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
(2) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.
(3) Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му.
(4) Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пенсии:
1. пожизнена пенсия без допълнителни условия;
2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
(5) Периодът на гарантирано изплащане на пенсията по ал. 4, т. 2 може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.
(6) Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице при спазване на ал. 3 и на чл. 167а, ал. 4.
(7) Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне във фонда за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по индивидуалната партида или на допълнения размер на средствата в случаите по чл. 131, ал. 2 – 5.“
§ 48. Създава се чл. 167а:
„Право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Чл. 167а. (1) Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2 – 5, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.
(2) Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, включително след допълване по ал. 3, те се изплащат на лицето еднократно.
(3) Когато към датата на определяне на еднократното или разсроченото плащане по ал. 1 средствата по индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски за съответното лице, индивидуалната партида се допълва до тази сума съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 и плащането се определя въз основа на нея.
(4) Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.
(5) Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5. Към момента на последното плащане сборът от него и всички предходни плащания не може да е по-малък от гарантирания размер по изречение първо.
(6) Пенсионноосигурителното дружество извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне във фонда за разсрочени плащания на натрупаните средства по индивидуалната партида или на допълнения размер на средствата в случаите по чл. 131, ал. 2 – 5.
(7) Предвидените разсрочени плащания, съответно актуализираните и преизчислените разсрочени плащания, не може да се променят, освен при извършване на актуализация и преизчисляване по реда на чл. 169в и 169г.
(8) Лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 имат право да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната им партида средства от осигурителни вноски, отнасящи се за периоди след разкриването на партидите, като за тези средства не се прилагат ал. 3, 5 и 6 и чл. 131, ал. 2 – 5.
(9) Плащанията по ал. 2 и 8 се извършват от индивидуалната партида на осигуреното лице, като размерът на разсроченото плащане се определя по правилата на ал. 4.“
§ 49. В чл. 168 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „пенсия за трудова дейност“ се заменят с „лична пенсия за трудова дейност“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Наличието на изискуемия осигурителен стаж по ал. 1 се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт, което се издава по искане на осигуреното лице, подадено чрез пенсионноосигурителното дружество едновременно със заявлението за отпускане на срочна пенсия за ранно пенсиониране. Удостоверението се издава на базата на оригинални документи за осигурителен стаж в едномесечен срок от представянето им в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Когато не са представени необходимите документи, в 14-дневен срок от изтичането на срока, определен за представянето им, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява отказ за издаване на удостоверението. Издаденото удостоверение или отказът се връчва на осигуреното лице чрез пенсионноосигурителното дружество, чрез което е подадено искането.“
§ 50. Член 169 се изменя така:
„Определяне размера на пенсията
Чл. 169. (1) Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:
1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването й при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5;
2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
3. технически лихвен процент, одобрен от комисията по реда на ал. 9 – 12.
(2) При изчисляването на допълнителната пожизнена пенсия за старост:
1. не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор;
2. през първото 6-месечие на годината се използва статистическата информация по ал. 1, т. 2, публикувана през предходната година, а през второто 6-месечие – статистическата информация по ал. 1, т. 2, публикувана през текущата година.
(3) Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост е равен на този, изчислен по реда на ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5.
(4) Когато размерът на средствата по ал. 1, т. 1, натрупани към датата на определяне на пенсията, е по-голям от сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 за съответното лице и при изразено от него желание, пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предложи изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида. Пенсията се определя съгласно ал. 1 – 3, като се прилага и рисков коефициент, определен и одобрен по реда на ал. 5 – 7, и се отпуска само ако нейният гарантиран размер е по-висок от този по ал. 3.
(5) Рисковият коефициент по ал. 4 се определя с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и се одобрява от комисията по мотивирано предложение на пенсионноосигурителното дружество, съдържащо подробни изчисления.
(6) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на рисковия коефициент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на грешки или несъответствия – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
(7) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество рисков коефициент, когато:
1. представеното от дружеството предложение или резултатите от дейността на фонда не го обосновават;
2. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.
(8) Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида;
2. срока на получаване;
3. техническия лихвен процент, одобрен от комисията по реда на ал. 9 – 12.
(9) Техническите лихвени проценти по ал. 1, т. 3 и по ал. 8, т. 3 се определят от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 14, като се отчитат доходността от активите на фонда, от които се изплаща съответния вид пенсии, и очакваната възвръщаемост от инвестициите и/или пазарната доходност на квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от правителство на държава членка. Техническите лихвени проценти не може да бъдат по-големи от предвидения в наредбата максимален размер и по-малки от нула.
(10) Техническите лихвени проценти, определени по ал. 9, се одобряват от комисията по мотивирано предложение на пенсионноосигурителното дружество, съдържащо подробни изчисления.
(11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на технически лихвен процент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на грешки или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
(12) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество технически лихвен процент, когато:
1. не са спазени изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му;
2. представеното от дружеството предложение или резултатите от дейността на фонда не го обосновават;
3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.
(13) При съществени промени в условията, при които е бил одобрен техническият лихвен процент, комисията може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за одобрение.
(14) Комисията определя с наредба:
1. изискванията към техническия лихвен процент и максималния му размер;
2. формулите за изчисляване по реда на ал. 1 и 4 на пенсиите по чл. 167, ал. 4.
(15) Първоначално определеният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост, съответно актуализираният и преизчислен размер на тази пенсия, не може да се променя, освен при извършване на актуализация и преизчисляване по реда на чл. 169в и 169г.“
§ 51. В чл. 169а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 3 и 4:
„3. размера на сумата, срещу която пенсионноосигурителното дружество се задължава да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост, съответно размера на средствата по индивидуалната партида за изплащане на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране;
4. покритите рискове;“
б) досегашната т. 3 става т. 5 и се изменя така:
„5. вида и първоначалния размер на пенсията, нейният гарантиран размер и начините за актуализацията и преизчисляването й;“
в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 6 и 7;
г) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „в зависимост от вида на изплащаната пенсия“;
д) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно т. 9, 10 и 11.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Страните по пенсионния договор не може да правят изменения в него по отношение на вида на пенсията, начина за изчисляването й, покритите рискове, гарантирания размер и срока на получаването й.
(4) Договорът за изплащане на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране се прекратява с изтичането на предвидения в него срок, а договорът за пожизнена пенсия – със смъртта на пенсионера.“
§ 52. В чл. 169б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на фонда за разсрочени плащания“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. гарантирания размер на плащането по чл. 167а, ал. 1;“.
3. Досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 53. Създава се чл. 169в:
„Актуализация на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане
Чл. 169в. (1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост и разсроченото плащане се актуализират поне веднъж годишно, като гарантираният размер по чл. 169, ал. 3 или 4, съответно по чл. 167а, ал. 5, не се променя.
(2) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.
(3) Разсроченото плащане се актуализира в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания по чл. 192б през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.
(4) Актуализацията на допълнителната пожизнена пенсия за старост се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер. Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост може да се намалява само след изразходване на средствата от аналитичната сметка по чл. 192а, ал. 11 и не може да бъде по-нисък от гарантирания размер по чл. 169а, ал. 2, т. 5.
(5) Актуализацията на разсроченото плащане се извършва с не по-малко от 50 на сто от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания по чл. 192б през периода, за който се отнася. Размерът на разсроченото плащане може да се намалява само след изразходване на средствата от аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 и не може да бъде по-нисък от гарантирания размер по чл. 167а, ал. 5.“
§ 54. Създава се чл. 169г:
„Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане
Чл. 169г. (1) Лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 може да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на получаваната пенсия или разсрочено плащане, въз основа на натрупаните суми от осигурителните вноски, постъпили след сключването на пенсионния договор, съответно договора за разсрочено изплащане, или с част от тях.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва от първо число на месеца, следващ месеца, през който е подадено искането. Средствата от партидата въз основа на които е извършено преизчисляването, се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а, съответно във фонда за разсрочени плащания по чл. 192б.“
§ 55. Член 170 се изменя така:
„Права на наследниците
Чл. 170. (1) При смърт на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните.
(2) При смърт на пенсионер с пенсия по чл. 167, ал. 4, т. 2 преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантирано изплащане.
(3) При смърт на пенсионер с пенсия по чл. 167, ал. 4, т. 3 по време на разсроченото изплащане на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в договора с починалия.
(4) При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1, на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.
(5) При смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
(6) След смъртта на лице, получаващо плащане по ал. 2 – 5, неполучената сума се актуализира по реда за актуализация на плащането към починалия до извършване на дължимото плащане на съответния наследник.
(7) Отказът от наследството на починалия не лишава наследниците по ал. 1 от правата им по ал. 1 – 5.
(8) Получаването на средства по ал. 1 – 5 не се счита за приемане на наследство.
(9) Когато няма наследници по ал. 1:
1. средствата по индивидуалната партида на починало осигурено лице в универсален пенсионен фонд постъпват във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, а когато такъв фонд не е създаден – в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии;
2. дължимите средства по ал. 2 и 3 остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии;
3. дължимите средства по ал. 4 се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, а когато такъв фонд не е създаден – в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии;
4. средствата по индивидуалните партиди на починалите осигурени лица и пенсионери в професионален пенсионен фонд се прехвърлят в държавния бюджет.“
§ 56. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 4 и нова ал. 5:
„(4) Осигурено лице, което е придобило право на пенсия от универсален пенсионен фонд, има право еднократно да промени участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или сумата по чл. 131, ал. 2, което от двете е по-голямо, в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(5) В случаите по чл. 127, ал. 6 и 7 не възниква право на промяна на участие по ал. 1, 3 и 4.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 57. Член 172 се изменя така:
„Права на осигурено лице, което не е придобило или упражнило право на пенсия по чл. 168
Чл. 172. Осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия по чл. 168, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.“
§ 58. В чл. 174, ал. 1 думите „Осигуреното лице и лицата по чл. 170, ал. 1“ се заменят с „Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници“.
§ 59. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изпълнява инвестиционната политика на всеки управляван фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и правилата на всеки фонд за извършване на плащания с оглед постигане на инвестиционните му цели, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в политиката, съответно в правилата, в този кодекс и в актовете по прилагането му;“.
§ 60. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Пенсионноосигурителното дружество инвестира средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за разсрочени плащания само във:
1. финансови инструменти по ал. 1, т. 1 – 4, 6, 10 и 11;
2. влогове по ал. 1, т. 5.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „чл. 178“ се добавя „178а“.
§ 61. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и фонд за извършване на плащания“.
2. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“;
б) в т. 2 думите „банката-попечител на фонда“ се заменят с „банка-попечител на фонд за допълнително пенсионно осигуряване или фонд за извършване на плащания, управляван от същото пенсионноосигурително дружество“.
3. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или фонд за извършване на плащания“;
в) в т. 4 думите „банката-попечител на фонда“ се заменят с „банка-попечител на фонд за допълнително пенсионно осигуряване или фонд за извършване на плащания, управляван от същото пенсионноосигурително дружество“.
4. В ал. 3 след думите „Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фонд за извършване на плащания“.
5. В ал. 5 и 6 след думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фонд за извършване на плащания“.
§ 62. В чл. 177а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 2 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“.
3. В ал. 3 и 4 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“.
4. В ал. 5 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“.
5. В ал. 6, 7 и 8 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 63. В чл. 178 заглавието се изменя така: „Ограничения при инвестиране на средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“.
§ 64. Създава се чл. 178а:
„Ограничения при инвестиране на средствата на фонд за извършване на плащания
Чл. 178а. (1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение:
1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;
2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестиционен кредитен рейтинг;
3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп към същата банка;
4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за извършване на плащания във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:
1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп;
2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.
(3) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г“.
(4) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“.
(5) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 2, като не повече от 5 на сто от активите може да са в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар.
(6) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3.
(7) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4.
(8) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 11.
(9) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 1 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.
(10) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да се инвестират във влогове в една банка.
(11) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да се инвестират в дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.
(12) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.
(13) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите на фонд за извършване на плащания се определят в правилата по чл. 144а.“
§ 65. В чл. 179 след думите ,,фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“ и думата „фонда“ се заменя с „тези фондове“.
§ 66. В чл. 179б, ал. 1 след думите „пенсионните фондове“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“.
§ 67. В чл. 179в се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и в правилата на фонда за извършване на плащания“.
3. В ал. 4 след думите „фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“.
§ 68. В чл. 180 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „и фонд за извършване на плащания“.
2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.
§ 69. В чл. 180а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 176 и 179б и на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „чл. 176 и 179б, на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на правилата на фонда за извършване на плащания“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи ежедневно за спазването на ограниченията на чл. 177а, 178, 178а, чл. 179а, ал. 1 и на предвидените ограничения в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съответно в правилата на фонда за извършване на плащания, и да приведе активите на фонда в съответствие с тях в рамките на 6 месеца от датата на превишение на съответното ограничение, когато то се дължи на:“.
3. В ал. 3 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато в случай на преобразуване на фонд по ал. 1 бъдат нарушени ограниченията по чл. 177а, 178, 178а и/или 179а от новообразувания или приемащия фонд, неговите активи се привеждат в съответствие с тези ограничения в срок 6 месеца от датата на вписването на вливането или сливането в регистъра на окръжния съд по седалището на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“
§ 70. В чл. 180б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е учредило фонд за извършване на плащания, може да не прилага ограниченията по чл. 177а и 178а в срок до 12 месеца от учредяването му.“
§ 71. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 и 3 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“;
б) в т. 4 думата „фонда“ се заменя с „фондовете по ал. 1“;
в) в т. 5 думата „фонда“ се заменя с „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“;
г) в т. 6 накрая се добавя „във фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на аналитичните сметки във фонда за разсрочени плащания“.
§ 72. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Изисквания към счетоводството на пенсионноосигурителното дружество, на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания“.
2. В ал. 1 след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
3. В ал. 2 накрая се добавя „и фонд за извършване на плащания“.
§ 73. Член 186 се изменя така:
„Счетоводство на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фонд за извършване на плащания
Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води самостоятелно счетоводство на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фонд за извършване на плащания и съставя отделни отчети за съответния фонд.“
§ 74. В чл. 186а след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
§ 75. В чл. 187 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пенсионни фондове“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;
2. В ал. 3, т. 1 и 2 след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
3. В ал. 4 след думите „фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“.
§ 76. В чл. 188, ал. 1 и 2 навсякъде след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
§ 77. В чл. 190 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;
б) в т. 2 след думите „фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“.
§ 78. Наименованието на глава шестнадесета се изменя така: „Фондове за извършване на плащанията и резерви за изпълнение на задълженията на пенсионноосигурителното дружество“.
§ 79. В чл. 191 думите „осигурените във фонда лица“ се заменят с „осигурените лица, пенсионерите и техните наследници“.
§ 80. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Резервът по ал. 2 се формира от:
1. превишението във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а, ал. 15, т. 1;
2. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;
3. прехвърлени средства по реда на чл. 170, ал. 9, т. 1 и 3.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Средствата на резерва по ал. 2 може да се използват само за покриване на недостиг във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Средствата на резерва по ал. 2 се инвестират в съответствие с чл. 176, ал. 2 – 4, чл. 177, ал. 1 и чл. 178а. Оценката на неговите активи и пасиви се извършва към края на всеки календарен месец съгласно чл. 181.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и накрая се добавя „по ал. 1 и 2 и покриването на недостиг във фондовете за извършване на плащания, когато такъв е налице“.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии, допълването му и освобождаването на средства от него се определят с наредба на комисията.“
§ 81. Създава се чл. 192а:
„Фонд за изплащане на пожизнени пенсии
Чл. 192а. (1) Фондът за изплащане на пожизнени пенсии се създава с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество при определяне на първата допълнителна пожизнена пенсия за старост.
(2) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срок три работни дни от вземане на решението по ал. 1 искане за вписване на фонда в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, към което се прилагат:
1. протоколът с решението на управителния орган за създаване на фонда;
2. правилата по чл. 144а.
(3) Комисията се произнася по искането с решение в 7-дневен срок от постъпването му въз основа на предложение на заместник-председателя на комисията.
(4) Комисията отказва вписване, само когато решението за създаване на фонда не е прието от компетентния орган на дружеството или не са спазени изисквания за кворум или мнозинство.
(5) Фондът се смята за учреден от постановяването на решението на комисията за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(6) Агенцията по вписванията вписва фонда в регистър БУЛСТАТ, след като й бъде представено решението по ал. 5. Пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията за вписването в срок три работни дни от извършването му.
(7) Фондът се формира от:
1. прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определена допълнителна пожизнена пенсия за старост;
2. прехвърлените средства по реда на ал. 16 и чл. 170, ал. 9, т. 1 – 3;
3. дохода от инвестиране на средствата на фонда.
(8) От фонда по ал. 1:
1. се изплащат пожизнените пенсии и дължимите средства на наследниците на починалите пенсионери и се извършват разходи за тяхното изплащане в страната съгласно ал. 9;
2. се извършват разходи за придобиване и продажба на неговите активи;
3. се изплаща таксата по чл. 201, ал. 1, т. 3;
4. се прехвърлят средства по реда на ал. 15, т. 1 и ал. 17;
5. не може да се извършват плащания, различни от предвидените в т. 1 – 4.
(9) Разходите за изплащане на пожизнени пенсии са в размер на фактически извършените, но не повече от един лев на транзакция. В случай че фактически извършените разходи за изплащане на пожизнени пенсии надвишават този размер, пенсионноосигурителното дружество възстановява на фонда превишението на разходите.
(10) Фондът се води в левове. Оценката на активите и пасивите на фонда се извършва към края на всеки календарен месец в съответствие с изискванията на чл. 181.
(11) Във фонда се води отделна аналитична сметка за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на пожизнените пенсии по реда на чл. 169в, ал. 4.
(12) Отговорният актюер на пенсионноосигурителното дружество:
1. изчислява задълженията към пенсионерите и наследниците на починалите пенсионери и изискуемия размер на средствата, необходими за тяхното покриване, към 31 декември всяка година;
2. заверява изчисленията по т. 1 в годишния актюерски доклад на фонда.
(13) При изчисляването по реда на ал. 12, т. 1:
1. се използват надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори, така че размерът на средствата на фонда да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пожизнени пенсии и дължими плащания на наследници;
2. възприетите за оценка на задълженията допускания се избират разумно, като се отчита по целесъобразност подходяща граница за неблагоприятните отклонения;
3. се прилагат таблицата по чл. 169, ал. 1, т. 2 и одобрения технически лихвен процент по реда на чл. 169, ал. 9 – 12;
4. методът и актюерските допускания не може да се променят, освен в случаите на промени в правните, демографските или икономическите обстоятелства, на които се основават допусканията.
(14) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно по всяко време да поддържа достатъчно по размер средства във фонда, отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите осигурителни рискове.
(15) В случай че при изчисляването по ал. 12, т. 1 размерът на средствата във фонда е:
1. по-голям от 105 на сто от размера на задълженията към пенсионерите и техните наследници, превишението над 105 на сто може да се прехвърля в резерва по чл. 192, ал. 2;
2. между 100 и 105 на сто от размера на задълженията към пенсионерите и техните наследници, превишението над 100 на сто остава във фонда.
(16) В случай че при изчисляването по ал. 12, т. 1 размерът на средствата на фонда е по-нисък от размера на задълженията към пенсионерите и техните наследници, дружеството допълва разликата със средства от резерва по чл. 192, ал. 2, а при недостиг на средства в него – със собствени средства.
(17) Когато през предходните 5 години средства от резерва по чл. 192, ал. 2 са използвани за покриване на недостиг във фонда, тези средства се възстановяват в резерва по чл. 192, ал. 2 до размера на превишението по ал. 15, т. 2.
(18) Изискванията към формирането и поддържането на фонда, изчисляването на изискуемия размер на средствата в него и на превишението по ал. 15, допълването на фонда и освобождаването на средства от него се определят с наредба на комисията.“
§ 82. Създава се чл. 192б:
„Фонд за разсрочени плащания
Чл. 192б. (1) Фондът за разсрочени плащания се създава с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество при определяне на първото разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1.
(2) Фондът се формира от:
1. прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определено разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1;
2. прехвърлените средства по реда на ал. 7;
3. дохода от инвестирането на средствата на фонда.
(3) Във фонда се водят:
1. аналитични сметки на лицата, чиито средства са прехвърлени, в които се правят записи за прехвърлените средства и изплатените суми на всяко лице;
2. отделна аналитична сметка за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на разсрочените плащания.
(4) От фонда по ал. 1:
1. се изплащат разсрочените плащания по чл. 167а, ал. 1 и дължимите средства на наследниците на починалите лица, получавали такива плащания, и се извършват разходи за тяхното изплащане в страната;
2. се извършват разходи за придобиване и продажба на неговите активи;
3. се изплаща таксата по чл. 201, ал. 1, т. 3;
4. се прехвърлят средства по реда на ал. 6, т. 1 и ал. 8 и чл. 170, ал. 9, т. 3;
5. не може да се извършват плащания, различни от предвидените в т. 1 – 4.
(5) При създаването, управлението и изчисляването на необходимия размер на средствата във фонда се прилагат съответно разпоредбите на чл. 192а, ал. 2 – 6, 9, 10, 12, 14 и 18.
(6) В случай че при изчисляването по чл. 192а, ал. 12, т. 1 размерът на средствата на фонда е:
1. повече от 105 на сто от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания, и техните наследници, превишението над 105 на сто може да се прехвърля в резерва по чл. 193а, ал. 1;
2. между 100 и 105 на сто от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания, и техните наследници, превишението над 100 на сто остава във фонда.
(7) В случай че при изчисляването по чл. 192а, ал. 12, т. 1 размерът на средствата на фонда е по-нисък от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания, и техните наследници, дружеството допълва разликата със средства от резерва по чл. 193а, ал. 1, а при недостиг на средства в него – със собствени средства.
(8) Когато през предходните 5 години средства от резерва по чл. 193а, ал. 1 са използвани за покриване на недостиг във фонда по ал. 1, тези средства се възстановяват на резерва до размера на превишението по ал. 5, т. 2.“
§ 83. В чл. 193 се правят следните изменения:
1. В ал. 8, изречение второ думите „1 на сто и по-голям от 3 на сто“ се заменят с „0,5 на сто и по-голям от 1,5 на сто“.
2. В ал. 11 думите „чл. 175 – 180а и 180в“ се заменят с „чл. 175, чл. 175а, чл. 176, ал. 1, 3 и 4, чл. 177 – 178, чл. 179 – 180а и чл. 180в“.
§ 84. В глава шестнадесета се създава чл. 193а:
„Резерв за гарантиране на сумата на брутния размер на преведените вноски в универсален пенсионен фонд
Чл. 193а. (1) Пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране на брутния размер на вноските в универсален пенсионен фонд при условията на чл. 131, ал. 2.
(2) Резервът по ал. 1 се формира от:
1. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;
2. прехвърлените средства по реда на ал. 4, т. 2;
3. средствата, преведени по чл. 192б, ал. 6, т. 1 и ал. 8.
(3) Резервът по ал. 1 е в размер 0,5 на сто от стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд и се преизчислява към края на всеки месец. В случай на недостиг в резерва дружеството го допълва със собствени средства.
(4) При прехвърляне на средства по чл. 171, ал. 1 и 3 на осигурено лице в универсален пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, от който се прехвърлят средствата:
1. предоставя на дружеството, управляващо фонда, в който се прехвърлят средствата, информация за размера на прехвърлените средства, сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски, прехвърлените средства по чл. 172 и частта от вноските, съответстваща на изплатените средства по чл. 139, ал. 1, т. 2;
2. превежда в резерва по ал. 1 на дружеството по т. 1 част от своя резерв за гарантиране на брутния размер на вноските в универсален пенсионен фонд, равна на 0,5 на сто от прехвърлените средства по индивидуалната партида на осигурения, когато те са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите за него осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5.
(5) Когато при промяна на участие по чл. 171, ал. 4 натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице в универсален пенсионен фонд са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски, индивидуалната партида се допълва до тази сума съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 със средства от резерва за гарантиране на брутния размер на вноските в универсален пенсионен фонд и средствата по партидата след допълването й се превеждат на фонда, в който лицето желае да се осигурява. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда от който се прехвърлят средствата, предоставя на дружеството, управляващо фонда, където те постъпват, информацията по ал. 4, т. 1 към датата на прехвърлянето.
(6) Средствата на резерва по ал. 1 може да се използват само за:
1. допълване на индивидуалните партиди на осигурените лица при прехвърляне на средства по ал. 5 и при отпускане на пенсии по чл. 167 и еднократните и разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 и 2;
2. прехвърляне на съответните части от резерва по реда на ал. 4, т. 2;
3. покриване на недостиг във фонда за разсрочени плащания по чл. 192б, ал. 7.
(7) Средствата на резерва по ал. 1 се инвестират при спазване разпоредбите на чл. 175, 175а, чл. 176, ал. 1, 3 и 4, чл. 177 – 178, чл. 179 – 180а и чл. 180в.
(8) Отчисленията за създаване на резерва по ал. 1 се признават за разход на пенсионноосигурителното дружество и не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(9) Изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резерва по ал. 1, допълването му до изискуемия размер и освобождаването на средства от него се определят с наредба на комисията.“
§ 85. В глава шестнадесета се създава чл. 193б:
„Прехвърляне на парични средства
Чл. 193б. Прехвърлянето на средства между индивидуалните партиди, фондовете за извършване на плащания и предвидените в този кодекс резерви се извършва в парични средства.“
§ 86. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „пенсионните фондове“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“;
б) създава се т. 3:
„3. такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а и на фонда за разсрочени плащания по чл. 192б, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, до 0,5 на сто годишно.“
2. В ал. 2 думите „Таксата по ал. 1, т. 2 се отчислява“ се заменят с „Таксите по ал. 1, т. 2 и 3 се отчисляват“.
§ 87. В чл. 241, ал. 2 думите „чл. 169а, ал. 2“ се заменят с „чл. 169а, ал. 2, т. 1 – 4 и 6 – 11, вида и размера на пенсията и начините за актуализацията и преизчисляването й.“
§ 88. В чл. 247, ал. 6 думите „чл. 171, ал. 5“ се заменят с „чл. 171, ал. 6“.
§ 89. В чл. 249 се правят следните изменения:
1. В aл. 1 думите „чл. 178, 180а и 180б“ се заменят с „чл. 176, ал. 2, чл. 178, 178а, 180а и 180б“.
2. В ал. 2 думите „чл. 175а, 178, 180а и 180б“ се заменят с „чл. 175а, чл. 176, ал. 2, чл. 178, 178а, 180а и 180б“.
§ 90. В чл. 250, ал. 1 накрая се добавя „и гарантиране на брутния размер на вноските“.
§ 91. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „фондове за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 4:
а) след думите „фондовете за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“, а думите „фондове от определен вид“ се заменят с „фондове за допълнително социално осигуряване от определен вид“;
б) създава се изречение второ: „Заедно с поемането на управлението на универсален пенсионен фонд се поема управлението и на създадените във връзка с него фондове за извършване на плащания.“
§ 92. В чл. 319 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „за пенсионните резерви“ се заменят с „към резервите“.
2. В текста преди т. 1 думите „пенсионни резерви“ се заменят с „резерви по чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 8, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2“.
§ 93. Член 320 се изменя така:
„Преобразуване на фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания
Чл. 320. (1) Фонд за допълнително социално осигуряване и фонд за извършване на плащания може да се преобразуват единствено чрез сливане или вливане, при условие че се запазват правата на осигурените лица и пенсионерите.
(2) Фонд за допълнително социално осигуряване и фонд за извършване на плащания не може да се разделя или да отделя от себе си друг фонд, както и да се преобразува в търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или кооперация.
(3) При вливане или сливане на фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания приемащият или новообразуваният фонд е правоприемник на прекратяващите се фондове.
(4) Ако дружеството за допълнително социално осигуряване не се преобразува, управлявани от него фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания може да се преобразуват единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от друго дружество за допълнително социално осигуряване, при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на конкуренцията.
(5) Преобразуването на фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания поражда действие от датата на вписването на вливането или сливането в регистъра на окръжния съд по седалището на фонда за допълнително социално осигуряване.“
§ 94. В чл. 323, ал. 1 след думите „фонд за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.
§ 95. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондове за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 2 думите „пенсионни резерви“ се заменят с „резерви по чл. 192, ал. 2, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2“.
§ 96. В чл. 327, ал. 2 думите „пенсионните резерви“ се заменят с „резервите по чл. 192, ал. 2, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2“.
§ 97. В чл. 329 след думата „фондове“ се добавя „за допълнително социално осигуряване“.
§ 98. Член 332 се изменя така:
„Запазване предназначението на резервите по чл. 192, ал. 2, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2
Чл. 332. При прекратяване на пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 331 формираните резерви по чл. 192, ал. 2, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2 запазват предназначението си и се вливат в резерви със същото предназначение в съответните пенсионноосигурителни дружества съгласно плана и договорите по чл. 331, ал. 5.“
§ 99. В чл. 336 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тримесечен срок от назначаването му синдикът изготвя и представя на комисията план за:
1. вливане на фондовете за допълнително социално осигуряване и фондовете за извършване на плащания на дружеството в несъстоятелност в съответни фондове, управлявани от други дружества за допълнително социално осигуряване;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите от фондовете, управлявани от дружеството в несъстоятелност, в други съответни фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания при условия и по ред, определени с наредба на комисията.“
2. В ал. 3 думите „пенсионни резерви“ се заменят с „резерви по чл. 192, ал. 2, чл. 193а, ал. 1 и чл. 213, ал. 2“.
§ 100. В чл. 338, ал. 3 думите „в управляваните фондове“ се заличават и накрая се добавя „в управляваните от дружеството фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания“.
§ 101. В чл. 340 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При преобразуване на фонд за извършване на плащания лицата, получаващи плащания от него, се уведомяват за преобразуването по реда на ал. 1.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „ ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 102. В чл. 342, ал. 1 думите „дружество или фонд за допълнително социално осигуряване“ се заменят с „дружество за допълнително социално осигуряване, на фонд за допълнително социално осигуряване или на фонд за извършване на плащания“.
§ 103. В чл. 343 т. 1 се изменя така:
„1. плана за преобразуване на дружество за допълнително социално осигуряване, на фонд за допълнително социално осигуряване и на фонд за извършване на плащания;“.
§ 104. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и на актовете по прилагането им“ се поставя запетая и се добавя „както и на деяния, с които се заобикалят техните изисквания“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2, буква „б“ след думите „фонд за допълнително социално осигуряване“ се добавя „на фонд за извършване на плащания“;
б) в т. 4 след думите „фондовете за допълнително социално осигуряване“ се добавя „правилата на фондовете за извършване на плащания“;
в) в т. 19 думите „чл. 121в, ал. 4“ се заменят с „чл. 121в, ал. 4, 6 и 8“;
г) създава се нова т. 20:
„20. да ограничи или да забрани свободното разпореждане с активи на дружеството за допълнително социално осигуряване или на управляван от него фонд за допълнително социално осигуряване или фонд за извършване на плащания, когато са нарушени изискванията към капитала, собствените средства или резервите на дружеството, резервите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване или изискуемия размер на средствата във фондовете за извършване на плащания.“
§ 105. В чл. 351, ал. 1 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. на чл. 121а, чл. 121д, ал. 17, чл. 121д1, ал. 5, чл. 121ж, ал. 11, чл. 121з, чл. 122а, ал. 4, чл. 122к, ал. 2 и 3, чл. 123а, ал. 11 и 12, чл. 123б, ал. 1 и 6, чл. 123в, ал. 7, чл. 123г, ал. 1 – 4 и 8 – 16, чл. 123е, ал. 5, чл. 123е2, ал. 4, чл. 123з, 123з1, 123з2, чл. 123з3, ал. 1, 2 и 4, чл. 123и2, ал. 9, чл. 135, 142а, чл. 143, ал. 3, чл. 144, ал. 5, чл. 144а, ал. 3 – 6, чл. 145, ал. 3, чл. 153, 154, 173, чл. 175а, ал. 3 и 4, чл. 180, ал. 1, чл. 181, ал. 1, чл. 188, ал. 1 и 2, чл. 216, 216а, чл. 218, ал. 4, чл. 223, 224, чл. 229, ал. 5, чл. 229а, ал. 2 и 4, чл. 229в, ал. 1, 2 и 7 – 9, чл. 230, ал. 5 и 6, чл. 231, 233, чл. 235, ал. 3, чл. 235а, чл. 236, ал. 1 и 2, чл. 237, 238, 239, 240, 248а, 248б, чл. 252, ал. 3, чл. 317, ал. 3, чл. 326, ал. 2, чл. 327, ал. 3, чл. 330, чл. 330а, чл. 331, ал. 5 и чл. 347, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.;
2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122и, ал. 1, чл. 122к, ал. 4, чл. 123, ал. 1 и 4, чл. 123в, ал. 1 – 6, чл. 123е, ал. 1 – 4, 6, 7 и 9 – 11, чл. 123е1, ал. 1 – 11, чл. 123е2, ал. 1 – 3 и 5, чл. 123ж, чл. 123и, ал. 1 – 5, чл. 123и1, чл. 123и2, ал. 1 – 6 и 10, чл. 127, ал. 6 и 7, чл. 129, ал. 1 – 8 и ал. 10 и 11, чл. 131, 139, 142, чл. 144а, ал. 1 и 2, чл. 167, 167а, чл. 168, ал. 1 и 2, чл. 169а, 169б, 169в, 169г, чл. 170, ал. 1 – 7, чл. 172, чл. 175а, ал. 1 и 2, чл. 176, ал. 1, 2 и 4, чл. 177а, 178, 178а, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2 , чл. 179в, 180а, 180б, чл. 180в, ал. 1 и 2, чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1, чл. 190, чл. 192, ал. 1 – 6, чл. 192а, ал. 1, 2, 6 – 17, чл. 192б, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 193а, ал. 1 – 7, чл. 193б, чл. 201, ал. 1, чл. 202, 212, чл. 213, ал. 1 – 6, чл. 229г, ал. 1 и 2, чл. 229г1, ал. 1 – 8 и ал. 15 – 17, чл. 229г2, ал. 1 – 3 и ал. 13 – 15, чл. 229г3, ал. 7, чл. 234, ал. 1 – 8 и ал. 10 – 12, чл. 241, 241а, 243, 244, 245, чл. 246, ал. 1 – 6 и 10, чл. 248, 249, 251, 251а, 251а1, 251в, 251г, 251д, чл. 252, ал. 1 и 2, чл. 256, ал. 1, чл. 257, 258, чл. 317, ал. 1 и 2, чл. 319, чл. 325, ал. 2, чл. 326, ал. 1, чл. 332, чл. 336, ал. 1, 3 и 4, чл. 340, ал. 1, 2 и 3, чл. 342 и чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.;
3. на чл. 121, ал. 2, 3 и 5, чл. 121б, чл. 121в, ал. 1 – 10 и 12, чл. 121г, чл. 121е, ал. 2 и 4, чл. 121ж, ал. 3, чл. 122ж, чл. 123а, ал. 1 – 10, чл. 123б, ал. 2 – 5, 7, 8, 9 и 11, чл. 123д, ал. 2, чл. 126, чл. 133а, ал. 6 – 8, чл. 154а, ал. 1, чл. 169, 175, 177, 179, 203, чл. 209, ал. 3, чл. 226, ал. 1, чл. 259, чл. 322, ал. 7 и наредбата по чл. 169, ал. 14, се наказва с глоба в размер от 3000 до 40 000 лв.;“.
§ 106. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 се създава изречение второ: „Осигурени лица са и лицата, за които са внасяни осигурителни вноски и които получават еднократно или разсрочено плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване или от фонд за разсрочени плащания.“
2. Точка 12 се изменя така:
„12. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване или от фонд за изплащане на пожизнени пенсии.“
3. В т. 13 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „или от фонд за изплащане на пожизнени пенсии“.
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 107. Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор по чл. 124а, ал. 1 за промяна на осигуряването им от фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване в универсален пенсионен фонд по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 108. До 30 юни 2021 г. Комисията за финансов надзор:
1. приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон;
2. привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон.
§ 109. До 31 август 2021 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
§ 110. До 31 август 2021 г. банките-попечители привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
§ 111. С влизането в сила на този закон съществуващите пенсионни резерви за изплащане на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове се преобразуват в резерви за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.
§ 112. До 31 август 2021 г. пенсионноосигурителните дружества:
1. привеждат размера на резервите по чл. 193, ал. 8 в съответствие с изискванията на този закон;
2. създават резервa по чл. 193а, ал. 1, като прехвърлят в него освободените средства от резервите по чл. 193, ал. 8 след привеждането на размера им в съответствие по т. 1;
3. привеждат капитала си в съответствие с изискванията на чл. 121в, ал. 2 – 7.
§ 113. (1) До 31 юли 2021 г. включително Националната агенция за приходите предоставя еднократно на пенсионноосигурителните дружества информация за брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигурените лица в управляваните от тях универсални пенсионни фондове към 30 юни 2021 г.
(2) Информацията по ал. 1 включва и данните за брутния размер на преведените осигурителни вноски от Националния осигурителен институт.
§ 114. До 31 декември 2025 г. Министерството на труда и социалната политика извършва оценка на предлаганите продукти от универсалните пенсионни фондове, на действието на механизма за тяхното изчисляване и актуализация и на предлаганите гаранции, предвидените резерви и изискванията към капитала на пенсионноосигурителните дружества.
§ 115. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22 и 98 от 2018 г., бр. 13, 37 и 96 от 2019 г. и бр. 26, 28, 104 и 105 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 5 се изменя така:
„5. фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;“.
2. В чл. 34, ал. 2, т. 4 след думите „фондове за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
3. В § 1, т. 22, буква „г“ от допълнителните разпоредби накрая се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания“.
§ 116. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г,; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г. и бр. 94 от 2020 г.) в чл. 3, ал. 1, т. 6 думите „и осигурителни каси по чл. 8 от“ се заменят с „както и фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на“.
§ 117. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 20 и 27 от 2018 г., бр. 17 и 37 от 2019 г. и бр. 12 от 2021 г.) в чл. 11, ал. 1, т. 4 думите „фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 февруари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
 
източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679