Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в КСО

В брой 85-ти на Държавен вестник от дата 10.10.2023 година е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 49-ото Народно събрание на 26 септември 2023 г.
Издаден в София на 3 октомври 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8, 53 и 66 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „в“:
„в) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“;“.
2. Досегашната буква „в“ става буква „г“.
§ 2. В чл. 120а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез:
1. участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и/или фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, доброволни пенсионни фондове за ПЕПП и във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, наричани по-нататък „фондове за допълнително социално осигуряване“;
2. сключване на договор за ПЕПП с доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, букви „а“, „б“, „г“ – „е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 със седалище в Република България или в друга държава членка или с чуждестранна институция – доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от същия регламент.“
2. В ал. 2 след думите „Осигурителните плащания“ се добавя „по ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и ал. 2“.
§ 3. В чл. 120б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дружествата и управляваните от тях фондове с цел защита на правата и интересите на осигурените лица и пенсионерите“ се заменят с „дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и доставчиците на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“ – „е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 със седалище в Република България с цел защита на правата и интересите на осигурените лица, осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 2 след думите „дейността на дружествата“ се добавя „за допълнително социално осигуряване“.
3. В ал. 3 след думата „дейност“ се добавя „по ал. 2“.
§ 4. В чл. 120г, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „приложими към дружествата за допълнително социално осигуряване“.
§ 5. В чл. 121в, ал. 11 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
§ 6. В чл. 121д, ал. 9, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно депозитар по чл. 214а, ал. 4, с който дружеството е сключило договор за депозитарни услуги“.
§ 7. В чл. 121е се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“;
б) в т. 2 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“;
в) в т. 5 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“;
г) в т. 7 думата „пенсионери“ се заменя с „осигурени по ПЕПП лица, пенсионери, бенефициери на ПЕПП“.
2. В ал. 4 думите „или на пенсионери“ се заменят с „осигурени по ПЕПП лица, пенсионери или бенефициери на ПЕПП“.
§ 8. В чл. 122е, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „пенсионерите или“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите“ и накрая се добавя „или бенефициерите на ПЕПП“.
2. В т. 5 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 9. В чл. 122к, ал. 1, т. 4 думите „или пенсионер в някой от тези фондове“ се заменят с „осигурено по ПЕПП лице, пенсионер или бенефициер на ПЕПП“.
§ 10. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 4, т. 1 думите „или пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите или бенефициерите на ПЕПП“.
§ 11. В чл. 123а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
2. В ал. 4, т. 9 думата „втория“ се заменя с „четвъртия“.
3. В ал. 11 думата „втория“ се заменя с „четвъртия“.
§ 12. В чл. 123б, ал. 4 след думите „фондове за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „по чл. 123а, ал. 2 и 3“.
§ 13. В чл. 123г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, имат право от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество да сключват осигурителни договори и договори за ПЕПП, да посредничат при сключването на осигурителни договори, договори за ПЕПП, пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане на средства, както и да приемат индивидуални заявления за допълнително пенсионно осигуряване, за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, за промяна на участие и за прехвърляне на средства, както и други заявления и молби от осигурените лица, от осигурените по ПЕПП лица, от пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП и от другите правоимащи лица. Те не могат да събират осигурителни вноски и да извършват плащания на осигурени лица, на осигурени по ПЕПП лица, на пенсионери, на бенефициери на ПЕПП и на други правоимащи лица.“
2. В ал. 8, т. 5 след думата „лица“ се поставя запетая и се добавя „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
3. В ал. 14 думите „пред пенсионерите“ се заменят с „пред осигурените по ПЕПП лица, пред пенсионерите, пред бенефициерите на ПЕПП“.
§ 14. Създава се чл. 123г1:
„Дистрибуция на ПЕПП, създаден от пенсионноосигурително дружество
Чл. 123г1. При дистрибуцията на ПЕПП, създаден от пенсионноосигурително дружество, дружеството и неговите служители и осигурителни посредници прилагат съответно разпоредбите на чл. 65, ал. 1, т. 7, чл. 69, ал. 2, чл. 70, ал. 1, чл. 71, чл. 73, чл. 74, ал. 1 и 2, чл. 76, чл. 77, ал. 1, чл. 78, ал. 5 – 7, чл. 81, чл. 85, ал. 1 и чл. 99 от Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му.“
§ 15. В чл. 123д, ал. 1 думите „определени в този кодекс“ се заменят със „събирани при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания“.
§ 16. В чл. 123е, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „допълнително“ се добавя „задължително“ и накрая се добавя „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
2. В т. 6, буква „д“ думите „и на осигурените лица“ се заменят с „на осигурените лица и на осигурените по ПЕПП лица“.
§ 17. В чл. 123е1, ал. 3 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 18. В чл. 123е2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „отделен фонд“ се добавя „на отделен подфонд в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП“.
2. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“;
б) в т. 6 накрая се добавя „и на приложимите техники за намаляване на риска за средствата на осигурените по ПЕПП лица и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 19. В чл. 123ж, ал. 3 думите „или пенсионер“ се заменят с „осигурено по ПЕПП лице, пенсионер или бенефициер на ПЕПП“.
§ 20. В чл. 123з2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 3 думите „или пенсионер“ се заменят с „осигурено по ПЕПП лице, пенсионер или бенефициер на ПЕПП“, а след думите „индивидуална партида“ се добавя „или сметка за ПЕПП“.
3. В ал. 4 думите „на пенсионера, съответно на наследник на осигуреното лице или на пенсионера“ се заменят с „осигуреното по ПЕПП лице, пенсионера, бенефициера на ПЕПП, съответно на техен наследник“.
§ 21. В чл. 123з3 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 1 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
§ 22. В чл. 123и, ал. 6 думите „пенсионерите и осигурените лица“ се заменят с „осигурените лица, осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 23. В чл. 123и1, ал. 1 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
§ 24. В чл. 123и2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 4 думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
2. Създава се ал. 11:
„(11) Изискванията на ал. 1 – 10 се прилагат и в случаите на партньорство по чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 25. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „10 и 11“ се заменят с „11 и 12“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“.
§ 26. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява чрез:
1. участие във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, наричани по-нататък „фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“, и
2. сключване на договор за ПЕПП с доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, букви „а“, „б“, „г“ – “е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 със седалище в Република България или в друга държава членка или с чуждестранна институция – доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от същия регламент.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Осигуряването във фондовете по ал. 1, т. 1 се извършва въз основа на принципите на:
1. доброволност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „и осигурените по ПЕПП лица“.
§ 27. В чл. 211 се създава ал. 4:
„(4) Участието в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП започва от датата на сключване на договор за ПЕПП с пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от датата на прехвърляне на средствата по чл. 53, параграф 4, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 28. Създава се нов чл. 213а:
„Техника за намаляване на риска
Чл. 213а. (1) При предоставянето на основния ПЕПП и алтернативни инвестиционни варианти пенсионносигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, адаптира разпределението на инвестициите в съответствие с жизнения цикъл на осигуреното по ПЕПП лице и не може да предлага разпределение на резерви при загуби или гаранции срещу загуби.
(2) Адаптирането на разпределението на инвестициите в съответствие с жизнения цикъл на осигуреното по ПЕПП лице се извършва посредством прехвърлянето на неговите средства от един в друг подфонд на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП или разпределението на средствата между подфондовете, като се осигурява съответствие между нивото на инвестиционния риск и оставащото време до придобиване на право на пенсия от лицето.
(3) Условията, при които се извършва промяна в начина на инвестиране на средствата на осигуреното по ПЕПП лице в съответствие с жизнения му цикъл и прехвърлянето им от един в друг подфонд в доброволния пенсионен фонд за ПЕПП, се определят в договора за ПЕПП.“
§ 29. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми може да бъде учреден само от лицензирано пенсионноосигурително дружество.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Доброволен пенсионен фонд за ПЕПП може да бъде учреден само от лицензирано пенсионноосигурително дружество, което е получило разрешения за управление на двата фонда по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Едно пенсионноосигурително дружество може да учредява и да управлява един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и един доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея се създава изречение второ: „Изискванията към дейността на институциите за професионално пенсионно осигуряване, предвидени в актовете на Европейския съюз с пряко действие, се прилагат съобразно техния предмет към пенсионноосигурителното дружество или управлявания от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, а когато са свързани с предоставянето на ПЕПП – към дружеството или управлявания от него доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.“
7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 30. Създава се чл. 214а:
„Подфондове в доброволния пенсионен фонд за ПЕПП
Чл. 214а. (1) За предлагането на основния ПЕПП и алтернативни инвестиционни варианти пенсионноосигурителното дружество създава в доброволния пенсионен фонд за ПЕПП отделни подфондове с различен инвестиционен и рисков профил.
(2) Подфондовете по ал. 1 се създават при учредяването на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП. Подфонд може да бъде създаден и с решението на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество за предлагане на нов инвестиционен вариант.
(3) Подфондът се формира от вноските и прехвърлените средства на осигурените по ПЕПП лица съобразно избрания от тях инвестиционен вариант и жизнения им цикъл и се състои от активите и задълженията, придобити, съответно поети, във връзка с дейността на подфонда.
(4) Активите на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП се съхраняват в депозитар при съответно прилагане на чл. 123а, ал. 11 и 12 и чл. 123б, ал. 3 и 5, както и на чл. 18 (относно замяната на депозитаря), чл. 25, чл. 26, ал. 4 и чл. 34 – 37а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, като предвидените в същия закон правомощия се упражняват от заместник-председателя на комисията или от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията. Депозитарят води и поддържа счетоводни записи и регистър на всички активи за всеки подфонд отделно от активите на останалите подфондове, собствените си активи и активите на останалите си клиенти.
(5) Активите в подфонда не могат да се използват за изпълнение на задължения извън поетите във връзка с неговата дейност.
(6) От средствата във всеки подфонд:
1. се извършват разходи за придобиването и продажбата на неговите активи;
2. се изпълняват задълженията към осигурените по ПЕПП лица, чиито средства са внесени или прехвърлени в подфонда;
3. се заплащат дължимите на пенсионноосигурителното дружество такси и удръжки по чл. 256, ал. 3, освен когато дължимата сума се удържа от вноската преди постъпването й в подфонда;
4. не могат да се извършват плащания, различни от предвидените в т. 1 – 3.
(7) Прехвърлянето на средства между подфондовете в доброволния пенсионен фонд за ПЕПП се извършва в парични средства.“
§ 31. В чл. 215, ал. 1 и 2 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 32. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наименованието на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП освен съдържанието по ал. 1 включва и думите „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Наименованието на всеки подфонд съдържа кратко описание на неговия инвестиционен и рисков профил.“
§ 33. В чл. 216а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „схеми“ се добавя „доброволните пенсионни фондове за ПЕПП“.
2. В ал. 3 думите „за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 34. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП се издава от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. протоколът с решението на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на фонда;“
б) в т. 2 след думата „фонда“ се добавя „за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ и се поставя запетая;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на стандартните договорни условия на договора за ПЕПП съгласно чл. 6, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/1238“;
г) в т. 5 след думата „банка-попечител“ се поставя запетая, добавя се „съответно с депозитар по чл. 214а, ал. 4“ и се поставя запетая.
§ 35. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „осигуряване, фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или доброволен пенсионен фонд за ПЕПП“.
2. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са изпълнени изискванията на този кодекс, Регламент (ЕС) 2019/1238 или на актовете по прилагането им;“.
3. В ал. 2 думите „или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или доброволен пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая.
§ 36. В чл. 221 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая.
2. В ал. 3, т. 4 и 6 думите „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „фонда“.
3. В ал. 4 думите „за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заличават.
4. В ал. 5 думите „осигуряване или фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „осигуряване, фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или доброволният пенсионен фонд за ПЕПП“.
§ 37. В чл. 222 думите „осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „осигуряване, фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“.
§ 38. В чл. 223 думите „или фонд“ се заменят с „на фонда“, а след думата „схеми“ се добавя „или на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“.
§ 39. В чл. 224 думите „или фонд“ се заменят с „на фонда“, а след думата „схеми“ се добавя „или на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“.
§ 40. Създават се чл. 224а и 224б:
„Регистрация на ПЕПП
Чл. 224а. (1) Комисията взема решение за регистрация или за отказ на регистрация на ПЕПП, създаден от пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП по реда на чл. 6, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/1238, по предложение на заместник-председателя на комисията.
(2) Проверката на заявлението и изискването на допълнителни документи по реда на чл. 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238 се извършват от заместник-председателя на комисията.
Предоставяне на информация във връзка с преносимостта
Чл. 224б. (1) Проверката на заявлението и изискването на допълнителна информация от пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, в случаите по чл. 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238 се извършва от заместник-председателя на комисията.
(2) Уведомяването и потвърждаването на получаването на информация по реда на чл. 21, параграфи 3 – 6 от Регламент (ЕС) 2019/1238 при предоставянето на ПЕПП от пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, и от чуждестранна институция – доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от същия регламент, която открива подсметка за осигуряване съгласно изискванията на българското законодателство, се извършват от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията.“
§ 41. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая;
б) в т. 2 думите „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „фонда“;
в) в т. 4 думите „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „фонд от същия вид“;
г) в т. 5 накрая се добавя „и осигурените по ПЕПП лица“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията отнема разрешението за управление на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП и в случаите на:
1. отнемане на разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на пенсионноосигурителното дружество;
2. отмяна на регистрацията на ПЕПП по реда на чл. 225а.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „или на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията може да отнеме разрешението за управление на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП по реда на чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и при системни нарушения на приложимото законодателство на приемащата държава членка, където пенсионноосигурителното дружество извършва дистрибуция на ПЕПП.“
§ 42. Създава се чл. 225а:
„Отмяна на регистрацията на ПЕПП
Чл. 225а. (1) Заедно с искането за отмяна на регистрацията на ПЕПП в случая по чл. 8, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 пенсионноосигурителното дружество представя пред комисията искане за издаване на разрешение за преобразуване на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП, придружено с документите по чл. 323, ал. 2.
(2) Комисията разглежда исканията по ал. 1 по реда на чл. 323, ал. 3. Едновременно с решението за даване на разрешение за преобразуване на фонда комисията отменя регистрацията на ПЕПП и отнема разрешението за управление на фонда.
(3) Едновременно с решението за отмяна на регистрацията на ПЕПП в случаите по чл. 8, параграф 1, буква „б“ – „г“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 комисията отнема разрешението за управление на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП.
(4) Комисията взема решение за отмяна на регистрацията на ПЕПП и в случаите на отнемане на разрешението за управление на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП на основание чл. 225, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6, ал. 2, т. 1 и ал. 5.
(5) Комисията уведомява пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, за отмяната на регистрацията на ПЕПП по реда на чл. 8, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 43. В чл. 226 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая.
§ 44. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заличават.
2. В текста думите „или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заменят с „на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП“ и пред тях се поставя запетая.
§ 45. В чл. 229 в заглавието накрая се добавя „по чл. 228, ал. 1“.
§ 46. В чл. 229в в заглавието след думата „дружество“ се добавя „по управление на професионална схема“.
§ 47. В глава двадесет и първа се създава чл. 229е:
„Трансгранично предоставяне на ПЕПП
Чл. 229е. (1) При подаването на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1238 от пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията по реда на чл. 15, параграф 2 от същия регламент:
1. съобщава на компетентните органи на приемащата държава членка предоставената от пенсионноосигурителното дружество информация, или
2. се произнася с решение, с което забранява на пенсионноосигурителното дружество да предоставя ПЕПП на осигурени по ПЕПП лица на територията на приемаща държава членка.
(2) Уведомяването на пенсионноосигурителното дружество и на компетентните органи на приемащата държава членка по чл. 15, параграфи 3 – 5 и чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238 се извършва от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията.
(3) При предоставянето на територията на Република България на ПЕПП от чуждестранна институция – доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 потвърждаването на получаването на информацията от компетентните органи по произход на чуждестранната институция по чл. 15, параграф 3 от същия регламент и уведомяването на компетентните органи по произход на чуждестранната институция за данни за нарушения по чл. 16, параграф 1 от регламента се извършва от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията.
(4) В случаите по чл. 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238 прилагането на принудителни административни мерки по чл. 346а и сезирането на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване се извършват от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията. Комисията уведомява компетентните органи по произход на чуждестранната институция – доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от същия регламент за всяко решение за прилагане на принудителна административна мярка, съответно за наложена от заместник-председателя имуществена санкция, едновременно със съобщаването му на чуждестранната институция.“
§ 48. В чл. 230, ал. 1 думите „фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
§ 49. В чл. 234 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вноските във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и средствата, прехвърлени в тях от друг фонд, се записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на фонда.“
§ 50. В глава двадесет и втора се създават чл. 234а и 234б:
„Сметка за ПЕПП в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП
Чл. 234а. (1) Вноските и прехвърлените средства в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП се записват и натрупват по открита във фонда сметка за ПЕПП на всяко осигурено по ПЕПП лице към датата на постъпването им по сметката на фонда.
(2) Всяко осигурено по ПЕПП лице може да има само една сметка за ПЕПП в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.
(3) По сметката за ПЕПП на осигуреното по ПЕПП лице се водят отделни подсметки, всяка от които отговаря на правните изисквания и условия за използването на възможните стимули, определени от държавата членка по пребиваване на осигуреното по ПЕПП лице за инвестиране в ПЕПП.
(4) По сметката за ПЕПП и подсметките към нея се правят записи за направените вноски, за изплатените и прехвърлените суми и за събраните такси.
(5) Когато осигуреното по ПЕПП лице е избрало повече от един инвестиционен вариант, неговата сметка за ПЕПП и подсметките към нея съдържат данни за разпределението на средствата по тях във всеки подфонд.
(6) Не се допуска преразпределение на средства между сметките за ПЕПП на осигурените по ПЕПП лица.
(7) По време на натрупването на средства в подсметки за осигуряване съгласно българското законодателство към сметките за ПЕПП в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП не могат да се правят други отчисления освен предвидените в договора за ПЕПП.
(8) Средствата по сметката за ПЕПП и подсметките към нея се водят в левове и в дялове за всеки подфонд.
(9) Всеки дял представлява пропорционална част от нетната стойност на активите в подфонда. Дяловете в един подфонд са равни помежду си по стойност, изчислена и обявена съгласно ал. 11.
(10) В деня на постъпване на първата вноска във всеки подфонд стойността на един дял в него е равна на един лев.
(11) Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, както и изискванията към воденето на сметките за ПЕПП в доброволните пенсионни фондове за ПЕПП се определят с наредба на комисията.
Забрана за принудително изпълнение
Чл. 234б. Натрупаните средства по подсметки за осигуряване съгласно българското законодателство на осигурените по ПЕПП лица не подлежат на принудително изпълнение.“
§ 51. В чл. 241, ал. 1 думите „по условията на този дял“ се заменят с „от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
§ 52. В чл. 246 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „по този дял“ се заменят с „от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „по този дял“ се заменят с „от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
§ 53. Създава се чл. 246а:
„Размер на пожизнените и на срочните пенсионни плащания от доброволния пенсионен фонд за ПЕПП
Чл. 246а. (1) Размерът на пожизненото пенсионно плащане, на което дава право осигуряването в доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, се определя в съответствие с условията, предвидени в договора за ПЕПП и споразумението за сътрудничество между пенсионноосигурителното дружество и застрахователното предприятие, покриващо биометричния риск.
(2) Размерът на срочното пенсионно плащане от доброволния пенсионен фонд за ПЕПП се определя въз основа на натрупаните средства по сметката за ПЕПП на осигуреното по ПЕПП лице, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 246, ал. 3 и 10 – 13.“
§ 54. В чл. 248, ал. 2 думите „фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
§ 55. В чл. 249 се създава ал. 4:
„(4) Пенсионноосигурителното дружество инвестира средствата на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП и подфондовете в него в съответствие с изискванията по чл. 41 от Регламент (ЕС) 2019/1238. При инвестирането на средствата управлението на риска и оценката на активите:
1. се прилагат съответно чл. 179в, чл. 181, ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 5 и чл. 251в – 251д;
2. разпоредбите на ал. 3 и на чл. 175, ал. 2, чл. 176, ал. 3 и 4, чл. 177, 177а, 179, 179а, 179б, 180, 180в, чл. 251, ал. 1 – 9 и 12 – 15, чл. 251а и 251а1 относно фонд за допълнително пенсионно осигуряване се прилагат съответно към всеки подфонд поотделно.“
§ 56. В чл. 252 се създава ал. 4:
„(4) Освен отчетите по чл. 185, ал. 1 и 2 пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, изготвя и представя на комисията качествена и количествена информация за дейността по предоставяне на ПЕПП. Комисията определя с наредба изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете на представяне на информацията по изречение първо.“
§ 57. В чл. 253, ал. 2 думата „фонда“ се заменя с „фондовете“, а след думите „осигурените лица“ се добавя „съответно по сметките за ПЕПП на осигурените по ПЕПП лица“.
§ 58. В чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „Законоустановени“ се заменя с „Основни“.
2. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество събира за управлението на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП такси и удръжки, предвидени в договора за ПЕПП.“
§ 59. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Пенсионноосигурителното дружество“ се заменят с „При управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, може да събира такса при прехвърляне на средства по реда на глава седма от Регламент (ЕС) 2019/1238, когато такава е предвидена в договора за ПЕПП.“
§ 60. В чл. 258 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкретният размер на таксите и удръжките във връзка с дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се определя в правилника на съответния фонд.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Конкретният размер на таксите и удръжките във връзка с дейността на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП се определя в договора за ПЕПП при спазване на изискванията на чл. 45, параграф 2 и чл. 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 61. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Забрана за събиране на такси извън предвидените“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителните дружества не могат да събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) При управлението на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП пенсионноосигурителните дружества не могат да събират други такси и удръжки извън предвидените в договора за ПЕПП.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 62. В част втора, дял трети се създава глава двадесет и осма „а“ с чл. 259а – 259в:
„Глава двадесет и осма „а“
ПАНЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ПРОДУКТ
Осигурени по ПЕПП лица
Чл. 259а. Всяко физическо лице, навършило 16 години, може да сключи договор за ПЕПП с доставчик на ПЕПП.
Права на осигурените по ПЕПП лица
Чл. 259б. (1) Осигуряването съгласно българското законодателство по договор за ПЕПП, сключен с доставчик на ПЕПП със седалище в Република България или в друга държава членка, дава право на една или повече форми на плащания по договора за ПЕПП съгласно чл. 58 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и в съответствие с предвиденото в договора.
(2) Правото на получаване на пенсионни плащания по ал. 1 възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа.
(3) По желание на осигуреното по ПЕПП лице то може да получи пенсионно плащане при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 или до 5 години преди навършване на тази възраст от лицето.
(4) Осигуреното по ПЕПП лице може да получи допълнително плащане по ПЕПП преди навършване на възрастта, посочена в ал. 3, само при инвалидизиране и в случай че такъв вид плащане е предвиден в договора за ПЕПП.
(5) Лицата, които имат право на едно или повече плащания по ПЕПП при смърт на осигуреното по ПЕПП лице, се определят в договора за ПЕПП. Формата на плащанията, които имат право да получат лицата по изречение първо, както и редът и начинът за определянето и изплащането им се посочват в договора за ПЕПП.
(6) Когато няма лица по ал. 5, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството.
(7) При смърт на бенефициер на ПЕПП се извършва изплащане на средства, когато това е предвидено в договора за ПЕПП, на лицата, определени с него. Когато договорът предвижда плащания при смърт и не са определени лица по изречение първо, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството.
(8) Доставчикът на ПЕПП е длъжен да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено по ПЕПП лице, съответно на починал бенефициер на ПЕПП в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се плащания съгласно договора за ПЕПП, както и за реда и начина за определянето и изплащането им.
Получаване на копие от заявлението при прехвърляне при друг доставчик на ПЕПП
Чл. 259в. В случаите на прехвърляне на средства по реда на глава седма от Регламент (ЕС) 2019/1238 при приемащ доставчик на ПЕПП със седалище в Република България осигуреното по ПЕПП лице получава от него заверено копие от заявлението за смяна на доставчика при подаването му.“
§ 63. В чл. 317, ал. 1, т. 2 думите „и на пенсионерите“ се заменят с „на осигурените по ПЕПП лица, на пенсионерите и на бенефициерите на ПЕПП“.
§ 64. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато при преобразуване на пенсионноосигурителни дружества по реда на ал. 3 се извършва сливане или вливане на доброволни пенсионни фондове за ПЕПП, подфондовете, създадени от преобразуващите се дружества, се запазват и не могат да се вливат или сливат с други подфондове и във връзка с тях продължават да се прилагат изискванията, свързани с предлагането на съответния ПЕПП.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 65. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „лица и пенсионерите“ се заменят с „лица, осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При вливането и сливането на доброволни пенсионни фондове за ПЕПП по реда на ал. 4 се прилага чл. 318, ал. 4.“
§ 66. В чл. 322, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. не са изпълнени изискванията на този кодекс, на Регламент (ЕС) 2019/1238 или на актовете по прилагането им.“
§ 67. В чл. 326, ал. 1, т. 2 думите „и на пенсионерите“ се заменят с „на осигурените по ПЕПП лица, на пенсионерите и на бенефициерите на ПЕПП“.
§ 68. В чл. 327, ал. 2 думите „и за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и гаранциите за пенсионерите“ се заменят със „за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и гаранциите за пенсионерите, за прехвърляне на сметките за ПЕПП на осигурените по ПЕПП лица и гаранциите за бенефициерите на ПЕПП“.
§ 69. В чл. 328, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. не са изпълнени изискванията на този кодекс, на Регламент (ЕС) 2019/1238 или на актовете по прилагането им.“
§ 70. В чл. 331 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 2 думите „и на пенсионерите“ се заменят със „сметките за ПЕПП на осигурените по ПЕПП лица, на пенсионерите и на бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 6 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 71. В чл. 336 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и пенсионерите“ се заменят със „сметките за ПЕПП на осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 2 думите „и пенсионерите“ се заменят с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 72. В чл. 338, ал. 3 думите „и на пенсионерите“ се заменят с „на осигурените по ПЕПП лица, на пенсионерите и на бенефициерите на ПЕПП“.
§ 73. В чл. 340 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „пенсионерите“ се заменя с „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП“.
2. В ал. 1 след думите „осигуреното лице“ се поставя запетая и се добавя „съответно сметката на осигуреното по ПЕПП лице“.
3. В ал. 2 след думата „пенсионерите“ се добавя „бенефициерите на ПЕПП“.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 след думата „лица“ се добавя „съответно осигурените по ПЕПП лица“;
б) създава се т. 3:
„3. да прехвърлят средствата от своята сметка за ПЕПП при друг доставчик на ПЕПП при съответно прилагане на чл. 53 – 56 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и чл. 259в.“
5. В ал. 6 след думата „партида“ се добавя „съответно сметката за ПЕПП“.
§ 74. В чл. 342, ал. 2 думите „на пенсионерите“ се заменят с „на осигурените по ПЕПП лица, на пенсионерите, на бенефициерите на ПЕПП“.
§ 75. Създава се чл. 344б:
„Принудителни административни мерки, свързани със създаването, предоставянето или дистрибуцията на ПЕПП
Чл. 344б. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1238, на част втора на този кодекс и на актовете по прилагането им във връзка със създаването, предоставянето или дистрибуцията на ПЕПП и на деяния, с които се заобикалят техните изисквания, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност, представят се неверни и заблуждаващи данни, застрашени са интересите на осигурените по ПЕПП лица или бенефициерите на ПЕПП, или в резултат на надзорния преглед са установени слабости или недостатъци заместник-председателят на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. мярката по чл. 67, параграф 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/1238;
2. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки извън тези по т. 1 в определен от него срок;
3. мярката по чл. 344, ал. 1, т. 11;
4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии, ако те не отговарят на изискванията на чл. 123и, на Регламент (ЕС) 2019/1238 или на актовете по прилагането им.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. мерките по чл. 67, параграф 3, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2019/1238;
2. мерките по чл. 344, ал. 2, т. 1 – 3, 6, 7, 10 – 13 и 17;
3. да дава задължителни предписания за необходими промени във вътрешни актове, приети от пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1238, този кодекс и актовете по прилагането им;
4. да забрани сключването на договори за ПЕПП за определен период;
5. да задължи пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, да прекрати договорните си отношения с депозитар, с осигурителен посредник или с лице по чл. 123и2, ако те не отговарят на изискванията за осъществяване на съответната дейност или не изпълняват задълженията, възложени им с Регламент (ЕС) 2019/1238, този кодекс или актовете по прилагането им.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат спрямо пенсионноосигурителните дружества, управляващи доброволни пенсионни фондове за ПЕПП, техните служители, лицата на ръководна длъжност в дружествата или лица, упълномощени да сключват договори за ПЕПП. Мерките по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се прилагат и спрямо:
1. пенсионноосигурително дружество, което предоставя или извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт или „ПЕПП“, без да е получило разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП или решение за регистрация на ПЕПП;
2. физически лица, юридически лица или други правни образувания със седалище в Република България, различни от финансовите предприятия по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1238, които предоставят или извършват дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, без да имат право да осъществяват тази дейност.
(4) При определянето на вида на принудителната мярка по ал. 1 и 2 заместник-председателят, съответно комисията, взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
(5) Когато депозитар извършва дейността си в нарушение на чл. 214а, ал. 4:
1. комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да приложи мерките по ал. 1, т. 1;
2. заместник-председателят на комисията може да приложи спрямо депозитар – инвестиционен посредник, и съответните мерки по чл. 276, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да предложи на Българската народна банка и прилагането спрямо банка депозитар на съответните мерки по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
(6) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да предложи на Българската народна банка да отнеме лиценза на банка депозитар, когато банката депозитар системно нарушава разпоредбите на този кодекс или на актовете по прилагането му.
(7) Българската народна банка е длъжна да уведоми комисията за решението си по ал. 5, т. 3 или ал. 6 в едномесечен срок от получаването на предложението.
(8) При прилагането на принудителни административни мерки по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица.“
§ 76. В чл. 345 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 344, ал. 1“ се добавя „и чл. 344б, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „и чл. 346а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 344б, ал. 2 и ал. 5, т. 1 и чл. 346а, ал. 1, 2, 4 и 5“.
§ 77. В чл. 346а се създават ал. 4 – 6:
„(4) В случаите по чл. 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238, както и при предоставяне или дистрибуция в Република България от чуждестранна институция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, който не е регистриран по реда на чл. 6, параграф 3 от същия регламент, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да:
1. разпореди писмено на чуждестранната институция, предоставяща или извършваща дистрибуция на ПЕПП, да преустанови и отстрани в определен срок допуснатите нарушения и вредните последици от тях;
2. забрани на чуждестранната институция да предоставя или да извършва дистрибуция на ПЕПП или на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, който не е регистриран по реда на чл. 6, параграф 3 от регламента.
(5) Комисията прилага мерките по ал. 4 и спрямо физически лица, юридически лица или други правни образувания със седалище в друга държава, които не са финансово предприятие по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1238, и които предоставят или извършват дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, без да имат право да извършват съответната дейност.
(6) За мерките по ал. 1, 2, 4 и 5 се прилагат разпоредбите на чл. 344, ал. 8, чл. 345, ал. 2 и чл. 346.“
§ 78. В чл. 348, ал. 5, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП“.
§ 79. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 123г, ал. 1 – 4 и 8 – 16“ се поставя запетая и се добавя „чл. 123г1“ и след думите „чл. 188, ал. 1 и 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 213а, ал. 3“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122и, ал. 1, чл. 122к, ал. 4, чл. 123, ал. 1 и 4, чл. 123в, ал. 1 – 6, чл. 123е, ал. 1 – 4, 6, 7 и 9 – 11, чл. 123е1, ал. 1 – 11, чл. 123е2, ал. 1 – 3 и 5, чл. 123ж, чл. 123и, ал. 1 – 5, чл. 123и1, чл. 123и2, ал. 1 – 6 и 10, чл. 127, ал. 6 и 7, чл. 129, ал. 1 – 8, 10 и 11, чл. 131, 139, 142, чл. 144а, ал. 1 и 2, чл. 167, 167а, чл. 168, ал. 1 и 2, чл. 169а, 169б, 169в, 169г, чл. 170, ал. 1 – 7, чл. 172, чл. 175а, ал. 1 и 2, чл. 176, ал. 1, 2 и 4, чл. 177а, 178, 178а, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в, 180а, 180б, чл. 180в, ал. 1 и 2, чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1, чл. 190, чл. 192, ал. 1 – 6, чл. 192а, ал. 1, 2, 6 – 17, чл. 192б, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 193а, ал. 1 – 7, чл. 193б, чл. 201, ал. 1, чл. 202, чл. 212, чл. 213, ал. 1 – 6, чл. 213а, ал. 1 и 2, чл. 214а, ал. 5 – 7, чл. 229г, ал. 1 и 2, чл. 229г1, ал. 1 – 8, 15, 17, чл. 229г2, ал. 1 – 3, 13 – 15, чл. 229г3, ал. 7, чл. 234, ал. 1 – 8, 10 – 12, чл. 234а, ал. 1 – 10, чл. 234б, 241, 241а, 243, 244, 245, чл. 246, ал. 1 – 6 и 10, чл. 246а, 248, 249, 251, 251а, 251а1, 251в, 251г, 251д, чл. 252, ал. 1, 2 и 3, чл. 256, ал. 1, чл. 257, ал. 1 и 2, чл. 258, ал. 1 и 2, чл. 317, ал. 1 и 2, чл. 319, чл. 325, ал. 2, чл. 326, ал. 1, чл. 332, чл. 336, ал. 1, 3 и 4, чл. 340, ал. 1, 2 и 3, чл. 342 и чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.;“
в) в т. 3 думите „чл. 209, ал. 3“ се заменят с „чл. 209, ал. 4“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лице на ръководна длъжност в пенсионноосигурително дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, служител на дружеството или лице, упълномощено от дружеството да сключва договори за ПЕПП, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 259а, 259б и 259в, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2“;
б) в т. 2 след думите „по ал. 1, т. 2“ се добавя „и ал. 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) За нарушения по ал. 2 на пенсионноосигурително дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, се налага имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.“
6. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
7. Създава се ал. 10:
„(10) При определяне на административно наказание по ал. 2 и 5 заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 80. Създава се чл. 351г:
„Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1238 и на актовете по прилагането му
Чл. 351г. (1) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд за ПЕПП и извърши нарушение по чл. 67, параграф 2, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на дружеството съгласно последния му отчет, приет от управителния орган.
(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на:
1. пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и предоставя или извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, без да е получило разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП;
2. юридическо лице със седалище в Република България, което не е финансово предприятие по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и предоставя или извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, без да има право да извършва съответната дейност;
3. юридическо лице със седалище в друга държава, което не е финансово предприятие по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и предоставя или извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ на територията на Република България, без да има право да извършва съответната дейност;
4. депозитар на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП, който не изпълни своите задължения по надзора по чл. 214а, ал. 4.
(3) В случай на повторно нарушение по ал. 1 и 2 на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 000 лв. до 10 000 000 лв., но не повече от 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, приет от управителния орган.
(4) Когато съответното юридическо лице е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 1 – 3 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
(5) Български гражданин, който извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, без да има право да осъществява тази дейност, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.
(6) Физическо лице, което не е български гражданин и извършва дистрибуция на продукт с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ на територията на Република България, без да има право да осъществява тази дейност, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.
(7) Лице на ръководна длъжност в пенсионноосигурително дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, служител на дружеството или лице, упълномощено от дружеството да сключва договори за ПЕПП, което извърши нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238 или на акт по прилагането му, доколкото в този кодекс не е предвидено друго, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 20 000 до 1 400 000 лв.
(8) За нарушение по ал. 7 на пенсионносигурително дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 2 800 000 лв.
(9) Когато размерът на реализираната полза в резултат на нарушение по ал. 1 – 8 може да бъде определен, на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер на двойния размер на реализираната полза, независимо дали се надвишава максималният размер по ал. 1 – 8.
(10) При определяне на административно наказание по този член административнонаказващият орган взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 81. В чл. 354, ал. 1 думите „на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.)“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.)“.
§ 82. В чл. 356 се създава ал. 3:
„(3) Комисията оповестява принудителните административни мерки по чл. 344б, ал. 1 и 2 и ал. 5, т. 1 и чл. 346а, ал. 4 и 5 и наказателните постановления по чл. 351, за нарушения, свързани с предоставянето и дистрибуцията на ПЕПП от пенсионноосигурителни дружества, и за нарушенията по чл. 351г и уведомява за тях Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване по реда на чл. 69 и чл. 70, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
§ 83. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 2:
а) в т. 7 думата „пенсиите“ се заменя с „пенсиите, срочните пенсионни плащания от доброволен пенсионен фонд за ПЕПП“;
б) в т. 11 думите „или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“ се заличават и след думите „плащане от“ се добавя „индивидуална партида във“;
в) в т. 12 след думите „пенсия от“ се добавя „индивидуална партида във“;
г) в т. 13 след думите „плащане от“ се добавя „индивидуална партида във“;
д) в т. 28 думите „смърт или преживяване“ се заменят със „смърт, с увреждане и/или дълголетие“;
е) създават се т. 38 – 49:
„38. „Паневропейски персонален пенсионен продукт“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
39. „Осигурено по ПЕПП лице“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 3 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
40. „Договор за ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 4 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
41. „Сметка за ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
42. „Подсметка“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
43. „Смяна на доставчика“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 30 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
44. „Пенсионни плащания“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
45. „Плащания съгласно ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
46. „Основен ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 27 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
47. „Доставчик на ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
48. „Бенефициер на ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
49. „Дистрибуция на ПЕПП“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 8 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
2. В § 1а, ал. 2 думите „и на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088“ и пред тях се поставя запетая.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 84. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60 и 65 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 5 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“, след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/852“.
2. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 27 и 28:
„27. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на поднадзорните на комисията лица относно предоставянето на информация по чл. 5 – 7 от същия регламент;
28. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзора на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), чийто доставчик или дистрибутор е:
а) лице по чл. 6, параграф 1, букви „б“ – „е“ от същия регламент;
б) лице по чл. 6, параграф 1, буква „а“ от същия регламент, което при извършването на дейност по регламента предоставя и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“
3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 44 – 46:
„44. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 – 7 от Регламент (ЕС) 2020/852;
45. по предложение на ресорния заместник-председател взема решения за регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238;
46. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на комисията.“
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 числото „43“ се заменя с „43 – 46“;
б) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/1238“, а думите „Регламент (EС) 2020/1503 и“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (EС) 2020/1503“;
в) създава се нова т. 14:
„14. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на:
а) лицата по чл. 6, параграф 1, букви „г“ – „е“ от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП;
б) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „г“ от същия регламент, които са дистрибутори на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „б“ от регламента;
в) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „а“ от същия регламент, които при извършването на дейност по регламента предоставят и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти;“
г) създава се т. 23:
„23. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 – 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на инвестиционните посредници, банки – инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.“
5. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 1 думите „31, 32 и 37“ се заменят с „31, 32, 37 и 44 – 46“;
б) създават се нови т. 11 и 12:
„11. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 – 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
12. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП, и на дистрибуторите на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „а“ от регламента;“
в) в т. 18 и 19 думите „на Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852“.
6. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 1 думите „31, 32 и 37“ се заменят с „31, 32, 37 и 44 – 46“;
б) създава се нова т. 2:
„2. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „в“ от същия регламент;“
в) в т. 11 и 14 думите „на Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (EC) 2020/852“;
г) създава се т. 22:
„22. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 – 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.“
7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 думите „Регламент (ЕС) 2019/2033“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (EC) 2020/852“.
8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Регламент (ЕС) 2019/2033“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852“.
9. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) създава се раздел IIIа:
„Раздел IIIа
Такси за регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238
За регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238 от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

по ред
Наименование на таксата Размер на таксата
(в лв.)
1. за регистрация на ПЕПП 3000 лв.
2. за отмяна на регистрация на ПЕПП по искане на доставчика 1400 лв.

б) в раздел IV, т. II думите „раздел I, т. I – V и раздел III“ се заменят с „раздел I, т. I – V, раздел III и IIIа“.
§ 85. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 65 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 7 думата „потвърждава“ се заменя с „одобрява“.
2. В чл. 26:
а) в ал. 1 думите „одобрение от комисията на замяната на управляващото дружество“ се заменят с „одобрението на замяната на управляващото дружество по чл. 18, ал. 1“;
б) в ал. 4 думите „одобрение от комисията на замяната на депозитаря“ се заменят с „одобрението на замяната на депозитаря по чл. 18. ал. 1“.
3. В чл. 86:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Управляващото дружество може да извършва дейност като доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) по чл. 6, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“, при спазване изискванията на същия регламент, глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване, този закон и актовете по прилагането им.
(4) Комисията взема решение за регистрация или за отмяна на регистрация на ПЕПП, създаден от управляващо дружество, по реда на Регламент (ЕС) 2019/1238 по предложение на заместник-председателя.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7;
в) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 и 2 или по чл. 201“ се заменят с „по ал. 1 и 2, по чл. 201 или от дейността по ал. 3“;
г) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
4. В чл. 130, ал. 1, т. 3 след думата „инвеститорите“ се добавя „произтичащи от инвестициите им в колективна инвестиционна схема в Република България“.
5. В чл. 135а:
а) в ал. 1, т. 2 след думата „схеми“ се добавя „и са подходящи за инвеститорите на дребно, съответно за професионалните инвеститори“;
б) в ал. 4 думата „комисията“ се заменя с „компетентния орган на държавата членка по произход“.
6. В чл. 140а, ал. 4 думите „компетентния орган на приемащата държава членка“ се заменят с „комисията“.
7. В чл. 140б, ал. 3 след думата „уведомява“ се добавя „незабавно“.
8. В чл. 177, ал. 6 думата „потвърждава“ се заменя с „одобрява“.
9. В чл. 198:
а) в ал. 3 накрая се добавя „или от дейността по ал. 6“;
б) създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, получило лиценз по чл. 197, ал. 1, може да извършва дейност като доставчик на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 при спазване на изискванията на същия регламент, глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване, този закон и актовете по прилагането им.
(7) Комисията взема решение за регистрация или за отмяна на регистрация на ПЕПП, създаден от лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, получило лиценз по чл. 197, ал. 1, по реда на Регламент (ЕС) 2019/1238 по предложение на заместник-председателя.“;
в) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея накрая се добавя „или от дейността по ал. 6“;
г) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
10. В чл. 244:
а) в ал. 7 думите „може да издаде“ се заменят с „издава“ и се създава изречение второ: „В срока по изречение първо комисията незабавно информира лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.“;
б) в ал. 8, изречение второ след думата „уведомява“ се добавя „незабавно“.
11. В чл. 245, ал. 7, в изречение първо думите „може да издаде“ се заменят с „издава“, а изречение второ се изменя така: „В този случай и в срока по изречение първо комисията уведомява незабавно лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и съответния компетентен орган на приемащата държава членка.“
12. В чл. 247а, ал. 1, т. 3 след думите „правата на инвеститорите“ се поставя запетая, добавя се „произтичащи от инвестициите им в алтернативен инвестиционен фонд, в държавата членка, в която се предлага фондът“ и се поставя запетая.
13. В чл. 247б, ал. 5 думите „компетентния орган на приемащата държава членка“ се заменят с „комисията“.
14. В чл. 247в, ал. 2, изречение второ след думата „уведомява“ се добавя „незабавно“.
15. В чл. 250а, ал. 5 думата „комисията“ се заменя с „компетентния орган на държавата членка по произход“.
16. Създават се чл. 264в и 264г:
„Чл. 264в. (1) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, са извършили или извършват дейност в нарушение на чл. 5 – 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/852“, или на актовете по неговото прилагане, заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 264, ал. 1, т. 1, а комисията – мерките по чл. 264, ал. 1, т. 4.
(2) Членове 265 – 267 се прилагат съответно.
Чл. 264г. (1) Когато установи, че инвестиционно дружество, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на посочените поднадзорни лица, както и лица, притежаващи квалифицирано участие в управляващо дружество, са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238:
1. заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 264, ал. 1, т. 1;
2. комисията по предложение на заместник-председателя може да прилага посочените в чл. 67, параграф 3, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 мерки.
(2) При определянето на вида на принудителната мярка по ал. 1 заместник-председателят, съответно комисията, взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
(3) Членове 265 – 267 се прилагат съответно.“
17. В чл. 273, ал. 1:
а) в т. 2 думите „както и на Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/2088, както и на Регламент (ЕС) 2020/852“;
б) в т. 6 думите „чл. 198, ал. 3 и 6“ се заменят с „чл. 198, ал. 3 и 7“;
в) в т. 14 думите „чл. 86, ал. 6, 8 – 10“ се заменят с „чл. 86, ал. 7, 9 – 11“.
18. Създават се чл. 273г и 273д:
„Чл. 273г. (1) Инвестиционно дружество, управляващо дружество или лицензирано лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което получи регистрация на ПЕПП чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни способи в нарушение на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(2) Инвестиционно дружество, управляващо дружество или лицензирано лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което предоставя или извършва дистрибуция на продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, които не са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(3) Инвестиционно дружество, управляващо дружество или лицензирано лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е и доставчик на ПЕПП, не предостави услугата за преносимост в нарушение на чл. 18 или 19 от Регламент (ЕС) 2019/1238 или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно чл. 20 и 21 от същия регламент, или не изпълни изискванията или задълженията, определени в глави IV и V, чл. 48 и 50 и глава VII от регламента, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(4) В случай на повторно нарушение по ал. 1 – 3 на виновното лице се налага имуществена санкция в размер от 500 000 до 10 000 000 лв., но не повече от 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(5) Когато лицето по ал. 1 – 4 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 1 – 4 е общият годишен оборот от консолидирания годишен финансов отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
(6) Който извърши нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238, доколкото друго не е предвидено в закона, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 20 000 до 1 400 000 лв.
(7) Когато размерът на реализираната полза в резултат на нарушение по ал. 1 – 4 и 6 може да бъде определен, на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер на двойния размер на реализираната полза независимо дали се надвишава максималният размер по ал. 1 – 4 и 6.
(8) При определяне на административно наказание по този член заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
Чл. 273д. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в инвестиционно или управляващо дружество по чл. 6, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 или в лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд от ЕС по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 259а, 259б и 259в от Кодекса за социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 40 000 лв.
(2) За нарушения по ал. 1 на инвестиционно или управляващо дружество по чл. 6, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, както и на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд от ЕС по чл. 6, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, се налага имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.
(3) При определяне на административно наказание по този член заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
19. Създава се чл. 276:
„Чл. 276. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 273д, при спазване на чл. 69 от същия регламент.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, информира Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) относно приложените принудителни административни мерки и наложени наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 273д, при спазване на чл. 70, параграфи 1 и 4 от същия регламент.
(3) Комисията ежегодно представя на ЕОЗППО обобщена информация относно приложените принудителни административни мерки и наложени наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 273д, при спазване на чл. 70, параграф 2 от същия регламент.“
20. В допълнителните разпоредби:
а) в § 2а се създават т. 7 и 8:
„7. Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.).
8. Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.).“;
б) създава се § 2б:
„§ 2б. (1) Разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 4 и чл. 34 – 37а се прилагат съответно по отношение на определянето на депозитар, на изпълнението на неговите задачи, на отговорността му и на изпълнението на задълженията му по надзора, когато съхранява активите, свързани с дейност по предоставяне на ПЕПП, чийто доставчик е управляващо дружество или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, получило лиценз съгласно чл. 197. Член 18 се прилага съответно при замяна на депозитар в случаите по изречение първо.
(2) За нарушение на разпоредбите по ал. 1 комисията, съответно заместник-председателят, може да прилага съответните принудителни административни мерки, предвидени в този закон. Член 264, ал. 3 и 4 и чл. 264г се прилагат съответно.
(3) За нарушение на разпоредбите по ал. 1 заместник-председателят налага съответните глоби и санкции, предвидени в този закон. Разпоредбите на чл. 273, ал. 1, т. 12 – 14, ал. 2, т. 12 – 14 и ал. 5, т. 12 – 14 се прилагат съответно.“
§ 86. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 65 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Инвестиционните посредници, които имат право да предоставят инвестиционна услуга по чл. 6, ал. 2, т. 4, могат да извършват дейност като доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно чл. 6, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“, при спазване на изискванията на същия регламент, глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване, този закон и актовете по прилагането им.
(8) Комисията взема решение за регистрация или за отмяна на регистрация на ПЕПП, създаден от инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл, по реда на Регламент (ЕС) 2019/1238 по предложение на заместник-председателя.“
2. В чл. 276:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „и Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2088“, и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/852“;
бб) точка 24 се изменя така:
„24. да прилага за нарушения на Регламент (ЕС) № 1286/2014 освен мерките по т. 1, и посочените в чл. 24, параграф 2, букви „а“ – „г“ от същия регламент мерки;“
вв) създава се т. 27:
„27. да прилага за нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1238 освен мерките по т. 1, и посочените в чл. 67, параграф 3, букви „а“ – „в“ от същия регламент мерки.“;
б) създава се ал. 19:
„(19) При определянето на вида на принудителната мярка по ал. 1, т. 27 комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
3. В чл. 277, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се добавя „Регламент (ЕС) 2020/852“.
4. В чл. 279 навсякъде думите „чл. 276, ал. 1, т. 2 – 19, 21 – 26“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 2 – 19, 21 – 27“.
5. В чл. 290, ал. 1, т. 5 думите „и Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852“.
6. Създават се чл. 294г и 294д:
„Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1238
Чл. 294г. (1) Инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл и който получи регистрация на ПЕПП чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни способи в нарушение на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(2) Инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл и който предоставя или извършва дистрибуция на продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, който не е регистриран съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(3) Инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл и е доставчик на ПЕПП, не предостави услугата за преносимост в нарушение на чл. 18 или 19 от Регламент (ЕС) 2019/1238 или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно чл. 20 и 21 от същия регламент, или не изпълни изискванията или задълженията, определени в глави IV и V, чл. 50 и глава VII от регламента, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., но не повече от 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган.
(4) В случай на повторно нарушение по ал. 1 – 3 на виновното лице се налага имуществена санкция в размер от 500 000 до 10 000 000 лв., но не повече от 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган, но не по-малко от 5 000 000 лв. и не повече от 10 000 000 лв.
(5) Когато лицето по ал. 1 – 4 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 1 – 4 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
(6) Който извърши нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238, доколкото друго не е предвидено в закона, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 20 000 до 1 400 000 лв.
(7) Когато размерът на реализираната полза в резултат на нарушение по ал. 1 – 4 и 6 може да бъде определен, на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер на двойния размер на реализираната полза независимо дали се надвишава максималният размер по ал. 1 – 4 и 6.
(8) При определяне на административно наказание по този член заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
Отговорност за нарушения на глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване
Чл. 294д. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в инвестиционен посредник по чл. 6, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 259а, 259б и 259в от Кодекса за социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 40 000 лв.
(2) За нарушения по ал. 1 на инвестиционен посредник по чл. 6, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 се налага имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.
(3) При определяне на административно наказание по този член заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
7. В глава двадесет и седма се създава чл. 299:
„Оповестяване на принудителни административни мерки и издадени наказателни постановления във връзка с Регламент (ЕС) 2019/1238
Чл. 299. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушенията по чл. 294д при спазване на чл. 69 от същия регламент.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, информира Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) относно приложените принудителни административни мерки и наложените наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушенията по чл. 294д при спазване на чл. 70, параграфи 1 и 4 от същия регламент.
(3) Комисията ежегодно представя на ЕОЗППО обобщена информация относно приложените принудителни административни мерки и наложените наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушенията по чл. 294д при спазване на чл. 70, параграф 2 от същия регламент.“
8. В допълнителните разпоредби:
а) в § 2, ал. 2 се създават т. 12 и 13:
„12. Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП);
13. Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088.“;
б) в § 4:
аа) създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Когато инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни дейности по чл. 6, ал. 2, т. 5, дистрибутират ПЕПП съгласно Регламент (ЕС) 1238/2019, прилагат съответно разпоредбите на чл. 65, ал. 1, т. 7, чл. 69, ал. 2, чл. 70, ал. 1, чл. 71, чл. 72, чл. 73, ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ и т. 3, чл. 73, ал. 2 и 3, чл. 74, ал. 1 и 2, чл. 76, ал. 1 – 4, чл. 77, ал. 1, чл. 78, ал. 1, 2 и 4 – 7, чл. 81, чл. 82, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, чл. 99 и 100 и актовете по прилагането им, както и разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
(6) Доставчиците на ПЕПП по чл. 6, параграф 1, букви „а“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 1238/2019, когато дистрибутират ПЕПП съгласно същия регламент, прилагат съответно разпоредбите на чл. 65, ал. 1, т. 7, чл. 69, ал. 2, чл. 70, ал. 1, чл. 71, 72, чл. 73, ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ и т. 3, чл. 73, ал. 2 и 3, чл. 74, ал. 1 и 2, чл. 76, ал. 1 – 4, чл. 77, ал. 1, чл. 78, ал. 5 – 7, чл. 81, чл. 82, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, чл. 99 и 100 и актовете по прилагането им.“;
бб) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2 – 4“ се заменят с „ал. 2 – 6“;
вв) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 6“;
гг) досегашната ал. 7 става ал. 9.
§ 87. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16 и 25 от 2022 г. и бр. 66, 68 и 80 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“.
2. В чл. 21, ал. 2, в изречение първо думите „и границата на платежоспособност“ се заличават и в изречения трето и пето думите „на границата на платежоспособност или“ се заличават.
3. В чл. 26:
а) в ал. 1 изречения второ, трето и четвърто се заличават;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Не представлява друга търговска дейност по смисъла на ал. 1:
1. уреждането на претенции на територията на Република България от застраховател по застраховки, сключени от застрахователи със седалище извън Република България; тази дейност се извършва по договор срещу заплащане и без поемане на застрахователен риск;
2. предоставянето на услуги между застрахователи и/или презастрахователи, които са част от група, когато услугите са пряко свързани с осъществяването на застрахователна и/или презастрахователна дейност;
3. дейността на застраховател, лицензиран по класове застраховки по раздел І от приложение № 1, като доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“, при спазване изискванията на същия регламент, глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване, този кодекс и актовете по прилагането им.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. В чл. 31, ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. доказателства, че застрахователят, съответно презастрахователят, ще е в състояние да поддържа занапред допустими собствени средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност по смисъла на глава тринадесета;“
б) в т. 6, буква „б“ думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“.
5. В чл. 32, ал. 2, т. 3, буква „б“ думите „допустими собствени средства, достатъчни за покриването на границата на платежоспособност, съответно с“ се заличават.
6. В чл. 33, ал. 5 думите „съответно за граница на платежоспособност и“ се заменят със „за“.
7. Създава се чл. 35а:
„Регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП
Чл. 35а. Комисията взема решение за регистрация или за отмяна на регистрация на ПЕПП, създаден от застраховател, който извършва дейност по класове застраховки по раздел І от приложение № 1, по реда на Регламент (ЕС) 2019/1238 по предложение на заместник-председателя.“
8. В чл. 40:
а) в ал. 1, т. 2, буква „б“ думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“;
б) в ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. планът по чл. 215, ал. 1 не е представен в определения срок, не е одобрен или въпреки представянето му, в предвидените срокове не е възстановено спазването на капиталовото изискване за платежоспособност, когато лицето е застраховател с право на достъп до единния пазар, съответно презастраховател.“
9. В чл. 60, ал. 3, т. 1 думите „чл. 152“ се заменят с „чл. 117а“.
10. В чл. 66, ал. 3 думите „пренос-премийния резерв или на резерва за предстоящи плащания“ се заменят с „техническите резерви“.
11. В чл. 69, ал. 5, т. 1, буква „б“, подбуква „бб“ думите „и границата на платежоспособност“ се заличават.
12. В чл. 86, ал. 3 думите „гаранционния му капитал и границата му на платежоспособност“ се заменят с „минималния му гаранционен капитал“.
13. В чл. 102, ал. 2, т. 4 думите „на границата на платежоспособност или“ се заличават.
14. В чл. 115, т. 4 думите „съответно границата на платежоспособност и“ се заличават.
15. Създава се чл. 117а:
„Оценка на активите и пасивите
Чл. 117а. (1) Освен ако в този кодекс, в актовете по прилагането му или в актовете на Европейската комисия по прилагане на Директива 2009/138/ЕО е предвидено друго, застрахователят, съответно презастрахователят, оценява активите и пасивите по следния начин:
1. активите се оценяват на стойност, за която те могат да бъдат заменени в сделка при справедливи пазарни условия между независими, равнопоставени, осведомени и желаещи страни;
2. пасивите (задълженията) се оценяват на стойност, за която те могат да бъдат прехвърлени или уредени в сделка при справедливи пазарни условия между независими, равнопоставени, осведомени и желаещи страни.
(2) При оценяването на пасивите по ал. 1, т. 2 не се прави корекция с цел отчитане на собствената кредитна позиция на застрахователя или презастрахователя.
(3) При оценяването на активите и пасивите се прилага Регламент (ЕС) 2015/35.“
16. В чл. 118:
а) в ал. 3 думите „и се отчитат в пасива на баланса му“ се заличават;
б) алинеи 4 и 5 се отменят.
17. Член 119 се отменя.
18. В чл. 120:
а) алинея 6 се отменя;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Застрахователите, презастрахователите и клоновете на застрахователи от трети държави образуват техническите си резерви съгласно изискванията на част втора, дял трети, Регламент (ЕС) 2015/35 и на наредба на комисията. С наредбата се определя и максималният размер на техническата лихва за застраховките по раздел I от приложение № 1.“
19. В чл. 122 думите „видовете резерви по чл. 119“ се заменят с „техническите си резерви“.
20. В чл. 124, ал. 3 думите „съответно границата на платежоспособност“ се заличават.
21. В чл. 125 ал. 2 се изменя така:
„(2) Застрахователите и презастрахователите изготвят годишния и периодичните отчети и справки със структура (форма) и съдържание съгласно наредба на комисията, с която може да се въвеждат и други изисквания към отчетността.“
22. В чл. 126, ал. 1 т. 4 се отменя.
23. В чл. 129, ал. 2, т. 5, буква „г“ думите „или на границата на платежоспособност“ се заличават.
24. В чл. 131, ал. 2, т. 2 думите „съответно на границата на платежоспособност“ се заличават.
25. В чл. 142:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „граница на платежоспособност и“ се заличават;
б) в ал. 4, в текста преди т. 1 думите „съответно на граница на платежоспособност“ се заличават.
26. Член 152 се отменя.
27. В чл. 154, ал. 13 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
28. В чл. 156, ал. 2, т. 7 думите „чл. 152“ се заменят с „чл. 117а“.
29. В чл. 157, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „чл. 152“ се заменят с „чл. 117а“.
30. В чл. 197, в ал. 3 думите „пренос-премийния резерв или на резерва за предстоящи плащания“ се заменят с „техническите резерви“.
31. В чл. 200, ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. вземания от презастрахователи, включително презастрахователни възстановявания, и от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;“
б) точки 6, 7 и 10 се отменят.
32. В чл. 202:
а) заглавието се изменя така: „Вземания“;
б) в ал. 1 думите „делът на презастраховател в техническите резерви“ се заменят с „презастрахователно възстановяване“;
в) в ал. 2, в текста преди т. 1 думите „съответно дял“ се заменят със „съответно презастрахователно възстановяване“;
г) в ал. 3, изречение второ думите „дял на определен презастраховател в техническите резерви за покритие на техническите резерви“ се заменят с „презастрахователно възстановяване от определен презастраховател“;
д) алинеи 4 и 5 се отменят;
е) в ал. 7 думите „дела в техническите резерви на“ се заменят с „презастрахователните възстановявания от“.
33. Член 204 се отменя.
34. В чл. 206, ал. 2 думите „включително на математическия резерв“ се заличават.
35. В наименованието на глава осемнадесета думите „Граница на платежоспособност. Гаранционен капитал“ се заменят с „Минимален гаранционен капитал“.
36. В чл. 208:
а) в ал. 1 думите „границата на платежоспособност или на минималния размер на гаранционния капитал, когато той е по-висок от границата на платежоспособност“ се заменят с „минималния гаранционен капитал“;
б) в ал. 3 думите „границата на платежоспособност или на минималния гаранционен капитал по чл. 210, когато той е по-висок от нея“ се заменят с „минималния гаранционен капитал по чл. 210“.
37. Член 209 се отменя.
38. В чл. 210, в текста преди т. 1 думите „съставлява една трета от границата на платежоспособност, но“ се заличават.
39. В чл. 211, ал. 2, т. 3 думите „границата на платежоспособност“ се заменят с „минималния гаранционен капитал“.
40. В чл. 214, ал. 2:
а) в т. 1 думите „границата на платежоспособност, съответно на“ се заличават;
б) в т. 2 думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“.
41. В чл. 215:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „съответно на границата на платежоспособност“ се заличават;
бб) в т. 1 думите „съответно на границата на платежоспособност“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“;
бб) в т. 1 думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“;
в) в ал. 4, т. 4 думите „съответно граница на платежоспособност“ се заличават, а думата „гаранционен“ се заменя с „минималния гаранционен“.
42. В чл. 217:
а) в т. 1 думата „гаранционния“ се заменя с „минималния гаранционен“;
б) в т. 2 думите „съответно на границата на платежоспособност“ се заличават.
43. В чл. 219, ал. 2, т. 3 думите „границата на платежоспособност“ се заменят с „на минималния гаранционен капитал“.
44. В чл. 220, ал. 1, т. 8 и 9 думите „съответно граница на платежоспособност“ се заличават.
45. В чл. 229, ал. 1, т. 2 думите „границата на платежоспособност“ се заменят с „минималния гаранционен капитал“.
46. В чл. 230, ал. 1, т. 4 и 5 думите „съответно граница на платежоспособност“ се заличават.
47. В чл. 245 думите „чл. 152“ се заменят с „чл. 117а“.
48. В чл. 286:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) При разпространение на застрахователни продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, създадени от доставчик по чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/1238, съответният застраховател, лицензиран по класове застраховки по раздел І от приложение № 1, и застрахователните посредници, съгласно чл. 294, ал. 1, прилагат разпоредбите на чл. 146, ал. 6 – 8, чл. 288, ал. 1 и 3, чл. 288а, ал. 2, чл. 299, чл. 301, ал. 5, чл. 324, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 и 7 и ал. 5, чл. 325, чл. 325а, ал. 1, чл. 329, 333, 338а, 340, 341, чл. 342, ал. 1 – 4 и 7 – 13 и актовете по прилагането им.“;  
б) досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
49. В чл. 582, ал. 3, т. 3 думите „съответно границата за платежоспособност“ се заличават.
50. В чл. 587, ал. 3, т. 3 думите „съответно на границата на платежоспособност“ се заличават.
51. Създава се чл. 587а:
„Мерки по Регламент (ЕС) 2019/1238
Чл. 587а. (1) Когато установи, че застраховател, негови служители, всяко от лицата по чл. 80, лица, които сключват сделки за сметка на застрахователя, акционери или член-кооператори, притежаващи пряко, заедно със или чрез свързани лица, 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователя, както и застрахователни посредници са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238, комисията по предложение на заместник-председателя може да прилага мерките, посочени в чл. 67, параграф 3, букви „а“ – „в“ от същия регламент.
(2) При определянето на вида на принудителната мярка по ал. 1 комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
(3) Членове 588 и 589 се прилагат съответно.“
52. В чл. 636, в ал. 1 и 2 думите „чл. 119“ се заличават.
53. Създават се чл. 646д – 646ж:
„Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.)
Чл. 646д. (1) На лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, се налага:
1. глоба от 1000 лв. до 4000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 лв. до 10 000 лв. – за юридическо лице или за едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 2000 до 10 000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 4000 до 20 000 лв.
Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1238
Чл. 646е. (1) Застраховател, който извършва дейност по класове застраховки по раздел І от приложение № 1 и който получи регистрация на ПЕПП чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни способи в нарушение на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган, но не по-малко от 10 000 лв. и не повече от 5 000 000 лв.
 (2) Застраховател, който извършва дейност по класове застраховки по раздел І от приложение № 1, или застрахователен посредник, който извършва дейност по разпространение на продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, които не са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган, но не по-малко от 10 000 лв. и не повече от 5 000 000 лв.
(3) Застраховател, който извършва дейност по класове застраховки по раздел І от приложение № 1 и е доставчик на ПЕПП, не предостави услугата за преносимост в нарушение на чл. 18 или 19 от Регламент (ЕС) 2019/1238 или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно чл. 20 и 21 от същия регламент, или не изпълни изискванията или задълженията, определени в глави IV и V, чл. 50 и глава VII от регламента, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган, но не по-малко от 10 000 лв. и не повече от 5 000 000 лв.
(4) В случай на повторно нарушение по ал. 1 – 3 на виновното лице се налага имуществена санкция в размер от 500 000 лв. до 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му годишен финансов отчет, приет от управителния орган, но не по-малко от 5 000 000 лв. и не повече от 10 000 000 лв.
(5) Когато лицето по ал. 1 – 4 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 1 – 4 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
(6) Който извърши нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1238, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 20 000 до 1 400 000 лв.
(7) Когато размерът на реализираната полза в резултат на нарушение по ал. 1 – 4 и 6 може да бъде определен, на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер на двойния размер на реализираната полза независимо дали се надвишава максималният размер по ал. 1 – 4 и 6.
(8) При определяне на административно наказание по този член административнонаказващият орган взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.
Отговорност за нарушения на глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване
Чл. 646ж. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в застраховател или застрахователен посредник, или служител на застраховател или застрахователен посредник, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 259а, 259б и 259в от Кодекса за социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 40 000 лв.
(2) За нарушения по ал. 1 на застраховател или застрахователен посредник се налага имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.
(3) При определяне на административно наказание по този член заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238.“
54. В част осма се създава чл. 649:
„Оповестяване на принудителни административни мерки и издадени наказателни постановления във връзка с Регламент (ЕС) 2019/1238
Чл. 649. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 646ж при спазване на чл. 69 от същия регламент.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, информира Европейския орган относно приложените принудителни административни мерки и наложените наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 646ж при спазване на чл. 70, параграфи 1 и 4 от същия регламент.
(3) Комисията ежегодно представя на Европейския орган обобщена информация относно приложените принудителни административни мерки и наложените наказания за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1238, както и за нарушения по чл. 646ж при спазване на чл. 70, параграф 2 от същия регламент.“
55. В § 7, ал. 2 от допълнителните разпоредби думите „и на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги“ се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088“.
§ 88. В срок до 23 декември 2023 г. гаранционният фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането предприема необходимите действия за сключване на споразумения по чл. 10а, параграф 13 и чл. 25а, параграф 13 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.
§ 89. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г. и бр. 65 и 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 7:
„7. правомощията по Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238“, когато кредитна институция е доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Комисията за финансов надзор.“
2. В чл. 2:
а) се създава нова ал. 8:
„(8) Кредитна институция може да извършва дейност като доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) по чл. 6, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/1238 при спазване на изискванията на същия регламент, актовете по прилагането му и глава двадесет и осма „а“ от Кодекса за социално осигуряване.“;
б) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
3. В чл. 103, ал. 14 думите „и на Регламент (ЕС) № 600/2014“ се заменят с „на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на Регламент (ЕС) 2019/1238“.
4. Създава се нов чл. 152в:
„Чл. 152в. (1) Когато банка получи регистрация на ПЕПП чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни способи в нарушение на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/1238, извършва дейност по разпространение на продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“, които не са регистрирани съгласно същия регламент, или като доставчик на ПЕПП не предостави услугата за преносимост в нарушение на чл. 18 или 19 от същия регламент или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно чл. 20 и 21 от същия регламент, или не изпълни изискванията или задълженията, определени в глави IV и V, чл. 50 и глава VII от същия регламент, или не изпълни изискванията на глава двадесет и осем „а“ на Кодекса за социално осигуряване, на нарушителя се налага:
1. когато е физическо лице – глоба в размер до левовата равностойност на 700 000 евро;
2. когато е юридическо лице – имуществена санкция в размер до 10 на сто от годишния оборот, но не повече от левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(2) Когато стойността на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно имуществена санкция, до двойния размер на реализираната печалба, съответно на избегнатата загуба.“
5. Досегашният чл. 152в става чл. 152г.
6. Досегашният чл. 152г става чл. 152д и в него, в ал. 5 думите „по чл. 152, 152б и 152в“ се заменят с „по чл. 152, 152б – 152г“.
7. В чл. 153 думите „по чл. 152, 152б и 152в“ се заменят с „по чл. 152, 152б – 152г“.
§ 90. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97 от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 25 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29, ал. 6:
а) в т. 9 числото „71“ се заменя със „70а“;
б) в т. 10 числото „71“ се заменя със „70а включително и по-специално“ и пред тях се поставя запетая.
2. В чл. 52, ал. 4, т. 3 накрая се добавя „е необходимо да се предприеме действие по преструктуриране на дружеството по т. 1“.
3. В чл. 52а:
а) в ал. 3 думата „влогове“ се заменя с „отговарящите на условията влогове и по-специално влоговете“;
б) в ал. 11 думите „т. 1“ и запетаята пред тях се заличават;
в) в ал. 13:
аа) в т. 1 след думите „да ограничи“ се добавя „за същия срок“;
бб) в т. 2 след думите „да спре“ се добавя „за същия срок“.
4. В чл. 69а, ал. 17, т. 2 след думата „обхвата“ се поставя запетая и се добавя „риска“.
5. В чл. 84, ал. 5 накрая се добавя „в разумен срок след получаване на уведомлението“.
§ 91. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 20 и 51 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 65 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 7 думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 3 – 6“.
2. В приложение № 1 към чл. 29, ал. 2, в т. 3, буква „н“, подбуква „бб“ думите „най-високия индекс на инфлация в страната, в която е сключен договорът за кредит“ се заменят с „индексa на инфлация в държавата членка, в която се намира недвижимият имот, към момента на сключване на договора за кредит“.
§ 92. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 87, т. 1, 2, 4 – 6, 8 – 46, 49 и 50, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679