Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

В брой 82-ри на Държавен вестник от дата 14.10.2022 г.  е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
(обн., ДВ, бр. 84 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2019 г., бр. 55 от 2021 г. и бр. 29 от 2022 г.)
§ 1. Приложение № 10а към чл. 7а се изменя така:
„Приложение № 10а към чл. 7а
Лого на дружеството
Наименование на фонда за разсрочени плащания
 
ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от аналитична сметка за ...................... г. на ..................................................................................................
                                    (отчетна година)                          (трите имена на лицето)
.............................................................................
(постоянен адрес)
ЕГН 
Договор за разсрочено изплащане № и дата ........................................................................
Състояние на аналитичната сметка към 31.12.20............................................................ г.:
                                                                       (година, предхождаща отчетната)
Средства (в лв.) 
 
Движение на средствата по аналитичната сметка през ................................................  г.:
                                                                                          (отчетна година)
Дата Сума (в лв.) Вид операция
     
     
     
Състояние на аналитичната сметка към 31.12.20........................................................... г.:
                                                                                                 (отчетна година)
Средства (в лв.) 
 
Извършени актуализации през ...........................................................................................  г.
                                                                          (отчетна година)
Дата В проценти
   
   
Забележка. Информацията за движението на средствата по аналитичната сметка е отразена по хронология на операциите.
                                                                                                   
                                       Представляващи
                                                                                                        пенсионноосигурителното
Дата ............................                                                                   дружество: ………………………………
               ………………………………
(име, фамилия)
                                                                                                                                                   (печат)
§ 2. Приложение № 14 към чл. 9 се изменя така:
 „Приложение № 14 към чл. 9
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на .......................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред
Наименование на емитента
Вид икономическа дейност на емитента*
Код на валута
Към ...................... г.
(края на отчетното
тримесечие)
Стойност на дълговите финансови инструменти
(в хил. лв.)
Относителен дял от активите на фонда
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:
   
1.1.
 
Х
     
1.2.
 
Х
     
.......
 
Х
     
2.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:
   
2.1.
         
2.2.
         
.......
         
3.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:
   
3.1.
         
3.2.
         
........
         
4.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
4.1.
         
4.2.
         
........
         
5.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:
   
5.1.
         
5.2.
         
........
         
6.
Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:
   
6.1.
         
6.2.
         
.......
         
7.
Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:
   
7.1.
         
7.2.
         
.......
         
8.
Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
8.1.
         
8.2.
         
.......
         
9.
Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:
   
9.1.
         
9.2.
         
.......
         
10.
Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
10.1.
         
10.2.
         
.......
         
11.
Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:
   
11.1.
         
11.2.
         
.......
         
12.
Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:
   
12.1.
         
12.2.
         
.......
         
13.
Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:
   
13.1.
         
13.2.
         
.......
         
14.
Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 – общо, в т.ч.:
   
14.1.
         
14.2.
         
.......
         
 
ОБЩО
   

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности.“
§ 3. В приложение № 15а към чл. 12а навсякъде в т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
1. След думите „към лицата, получаващи плащания от фонда“ се поставя запетая и се добавя „извършените разходи по чл. 192а, ал. 9 от КСО за сметка на фонда и начислената такса по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО“.
2. След думите „на лицата, получаващи плащания от фонда“ се поставя запетая и се добавя „и прехвърлени средства по чл. 170, ал. 9, т. 3 от КСО“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Пенсионноосигурителните дружества публикуват информацията от приложение № 14 към чл. 9 за третото тримесечие на 2022 г. по образеца, утвърден с тази наредба.
(2) Пенсионноосигурителните дружества представят справките за размера на собствените средства по чл. 121в, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на ликвидните средства на дружеството за м. септември 2022 г. съгласно образеца по § 5, т. 2.
(3) Пенсионноосигурителните дружества представят справките за аналитичните сметки по чл. 192а, ал. 11 и чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО за периоди, започнали преди и приключващи след влизането в сила на тази наредба, съгласно образците, изменени с § 6, т. 3 и 4.
(4) В случай на публикувана информация по ал. 1 или подадени справки по ал. 2 и 3 преди влизането в сила на тази наредба дружествата публикуват актуализираната информация, съответно подават актуализираните справки, в срок до 20.10.2022 г.
§ 5. В Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове (обн., ДВ, бр. 59 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 думите „т. 1“ и запетаята пред тях се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. други резерви с общо предназначение, предвидени в устава на дружеството, които са образувани за сметка на неговата печалба след облагането й с данък и/или с парични вноски на акционерите;“.
2. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1
.................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
СПРАВКА за размера на собствените средства по чл. 121в, ал. 5 от КСО и на ликвидните средства на дружеството
към дд.мм.гггг

№ по ред
Наименование на емитента
Вид икономическа дейност на емитента*
Код на валута
Към ...................... г.
(края на отчетното
тримесечие)
Стойност на дълговите финансови инструменти
(в хил. лв.)
Относителен дял от активите на фонда
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:
   
1.1.
 
Х
     
1.2.
 
Х
     
.......
 
Х
     
2.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:
   
2.1.
         
2.2.
         
.......
         
3.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:
   
3.1.
         
3.2.
         
........
         
4.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
4.1.
         
4.2.
         
........
         
5.
Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:
   
5.1.
         
5.2.
         
........
         
6.
Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:
   
6.1.
         
6.2.
         
.......
         
7.
Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:
   
7.1.
         
7.2.
         
.......
         
8.
Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
8.1.
         
8.2.
         
.......
         
9.
Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:
   
9.1.
         
9.2.
         
.......
         
10.
Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:
   
10.1.
         
10.2.
         
.......
         
11.
Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:
   
11.1.
         
11.2.
         
.......
         
12.
Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:
   
12.1.
         
12.2.
         
.......
         
13.
Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:
   
13.1.
         
13.2.
         
.......
         
14.
Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 – общо, в т.ч.:
   
14.1.
         
14.2.
         
.......
         
 
ОБЩО
   

Съставител: ..............................................                                    Представляващи 
                  (име, фамилия, подпис)                                              дружеството:
                                                                                               1. .........................................
                                                       (име, фамилия, подпис)
Дата:                                                                                       2. .........................................
                                                                                               (име, фамилия, подпис)
§ 6. В Наредба № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания (ДВ, бр. 60 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 4 след думите „към лицата, получаващи плащания от фонда“ се поставя запетая и се добавя „извършените разходи по чл. 192а, ал. 9 от КСО за сметка на фонда и начислената такса по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО“.
2. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:
„(4) Доходността по ал. 2 и 3 се изчислява при съответно прилагане на чл. 3, ал. 4, като показателят Ni обозначава изплатените средства на лицата, получаващи плащания от фонда през i-тия ден на месеца, и прехвърлените средства по чл. 170, ал. 9, т. 3 от КСО.“
3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 на ред 4 думите „Прогнозен доход съобразно техническите лихвени проценти по чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 (в лв.)“ се заменят с „Изчислен доход за периода съобразно техническите лихвени проценти по чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 (в лв.)“.
4. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 6 на ред 4 думите „р. 2 * р. 3“ се заличават.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 8. Наредбата е приета с Решение № 245-Н от 4.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679