Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за организацията и дейността на НОИ

В брой 62-ри на Държавен вестник от 27.07.2021 г. е обнародван:

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 22 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 61 и 98 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г.; доп., бр. 8 от 2020 г.)
 
§ 1. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съветът на управителя се състои от управителя, подуправителя, главния секретар, ръководителя на Инспектората, длъжностните лица на пряко подчинение на управителя и директорите на дирекции в централното управление.“
§ 2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регионалният консултативен съвет се състои от управителя, подуправителя, главния секретар и ръководителите на териториалните поделения.“
§ 3. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Обществени комуникации“;“.
2. Създава се т. 7:
„7. дирекция „Международно сътрудничество и проекти“.“
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Обществени комуникации“:
1. планира, координира и провежда политика за прозрачност и публичност на НОИ в областта на достъпа до информация за медиите и гражданите, отразяване на публични събития и публичното представяне на ръководството и служителите в НОИ;
2. осъществява преглед и анализ на публикациите в медиите;
3. осъществява информационно-издателската дейност в НОИ;
4. организира проучването на общественото мнение и провеждането на информационни кампании, свързани с дейността на НОИ;
5. организира подготовката на материалите и отговаря за съдържанието на интернет сайта на НОИ;
6. организира консултации и справки по запитвания, постъпили чрез комуникационните канали, свързани с осигурителното законодателство във връзка с функциите на НОИ съгласно Кодекса за социално осигуряване;
7. изготвя анализи и доклади, свързани с постъпилите запитвания и препоръки на клиенти;
8. организира подготовката и разпространението на информационни материали за подобряване на осигурителната култура, осведомеността и популяризиране на дейността на НОИ.“
§ 5. В чл. 20 т. 15 се изменя така:
„15. разглежда заявленията за достъп до обществена информация и исканията за повторно използване на информация от обществения сектор и въз основа на представени от съответните функционално компетентни звена данни и мотивирани становища изготвя проекти на решения по тях.“
§ 6. Създава се чл. 20в:
„Чл. 20в. Дирекция „Международно сътрудничество и проекти“:
1. планира и организира връзките на НОИ с международни организации и осигурителните институции извън страната;
2. координира и контролира изпълнението на задълженията по международни споразумения за сътрудничество, обмен на експерти и информация;
3. осъществява протоколната организация на официални и работни срещи, конференции и други публични прояви на НОИ в страната и в чужбина;
4. организира извършването на преводи на оперативните документи на института от и на съответните чужди езици;
5. подготвя необходимите документи за задгранични командировки на служителите, контролира и обобщава отчетите на командированите лица;
6. съхранява и предоставя за служебно ползване материали за социалното осигуряване от други страни и издания на международни организации;
7. разработва, координира и участва в изпълнението на проекти с външно или вътрешно финансиране;
8. изготвя и актуализира работни процеси и процедури за етапите на проектния цикъл в НОИ; управлява процесите в проектния цикъл (вкл. управление на риска, на промените, на качеството, на графика и т.н.);
9. организира и координира дейностите по приключване на проектите, в т.ч.: приключване на договори/споразумения, изготвяне на отчетни документи и доклади (вкл. за верификация на разходи), документи за плащане/ия, архивиране на досието на проекта, научени уроци и изготвяне на доклад до ръководството за постигнатите цели и резултати;
10. осъществява мониторинг и контрол на изпълнението на проектите в НОИ и при необходимост предлага предприемане на мерки, вкл. промени и допълнения на проектите;
11. проследява постигането на заложените в проектите резултати и изпълнението на изискванията за приключване/прекратяване на проектите;
12. поддържа регистър на проектите в НОИ и проектни досиета на електронен и хартиен носител.“
§ 7. В чл. 21, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. дирекция „Електронен обмен, дигитализация и архиви“.“
§ 8. В чл. 24 се създава т. 15:
„15. организира и координира дейността по идентифициране, приоритизиране, стандартизиране, публикуване и оценка на качеството на наборите данни, които ще бъдат публикувани в отворен машинночетим формат.“
§ 9. В чл. 25 се създава т. 13:
„13. разработва съвместно със съответните функционално компетентни звена и програмно и технически осигурява създаването, поддържането и предоставянето на информация от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване.“
§ 10. В чл. 26 т. 1 се изменя така:
„1. изпълнява задълженията на НОИ като компетентна институция и осъществява методическа дейност по прилагането на регламентите на Европейския съюз и международните договори в областта на социалното осигуряване с изключение на дейността, свързана със системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI–Electronic Exchange of Social Security Information);“.
§ 11. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Електронен обмен, дигитализация и архиви“:
1. разработва методологията, организира и осъществява контрол относно дейността по функционирането на осигурителния архив на НОИ;
2. осъществява методическо ръководство, координация и контрол за изпълнение на дейността по приемане, съхраняване и използване на ведомостите за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник в осигурителния архив на НОИ;
3. изготвя образци на формуляри, свързани с дейността по приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник;
4. изготвя образци на формуляри по използване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход) съвместно с дирекция „Пенсии“;
5. изготвя становища по въпроси, свързани с дейността на осигурителния архив, и дава методически указания за решаването им от териториалните поделения на НОИ;
6. координира дейността и взаимодейства с физически и юридически лица в процеса на предаване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник в осигурителния архив на НОИ съгласно разпоредбите на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (ДВ, бр. 57 от 2005 г.);
7. участва в разработването на методически документи, анализи, планове, инструкции и становища в областта на дигитализацията на документи в НОИ;
8. разработва методологията по цялостното функциониране на информационната система, обслужваща осигурителния архив и дигитализацията в НОИ;
9. утвърждава процедури, регламентиращи взаимодействието между териториалните поделения в хода на приемно-предавателните процедури в регионалните архивни центрове;
10. разработва, внедрява и контролира изпълнението на нормативи за сканиране на ведомости за заплати и индексиране на метаинформация;
11. контролира качеството на сканираните документи и индексираната метаинформация;
12. отговоря за дигитализацията на наличните в НОИ досиета и документи във връзка с краткосрочните обезщетения и пенсиите;
13. отговаря за процесите по събиране, управление, разпространение и архивиране на интелектуалните ресурси и опит в НОИ;
14. изпълнява задълженията на НОИ като компетентна институция и осъществява методическа дейност по прилагането на регламентите на Европейския съюз в областта на социалното осигуряване във връзка с електронния обмен на социалноосигурителна информация в системата EESSI с изключение на дейностите, отнасящи се до информационните технологии;
15. организира, координира и методически ръководи дейностите, свързани със системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност EESSІ, с изключение на дейностите, отнасящи се до информационните технологии.“
§ 12. В чл. 29 се създава ал. 2:
„(2) За ръководител на териториално поделение се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“.“
§ 13. В приложението към чл. 9, ал. 4 „Численост на персонала на Националния осигурителен институт“ се правят следните изменения:
1. В ред „Централно управление“ числото „397“ се заменя с „409“.
2. В ред „Обща администрация“ числото „165“ се заменя със „171“.
3. В ред „Специализирана администрация“ числото „189“ се заменя със „195“.
4. В ред „Териториални поделения“ числото „3070“ се заменя с „3058“.
Заключителна разпоредба
§ 14. Правилникът е приет с Решение № 2 от протокол № 8 от 15.07.2021 г. на Надзорния съвет на НОИ и влиза в сила от 1 август 2021 г.
Председател: Димитър Манолов
 

Източник: Държавен вестник
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679