Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за организацията и дейността на НОИ

В брой 38-ми на Държавен вестник от 28.04.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
 
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 22 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 61 и 98 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г.; доп., бр. 8 от 2020 г. и бр. 62 от 2021 г.)
§ 1. Член 20б се изменя така:
„Чл. 20б. Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“:
1. разработва, актуализира и следи за прилагането на стратегии, политики, правила и процедури в областта на информационните технологии в НОИ;
2. развива архитектурата на електронното управление за целите на администрирането и управлението на държавното обществено осигуряване;
3. следи и координира изпълнението в НОИ на изискванията на нормативната уредба в областта на електронното управление;
4. прилага мерките за мрежова и информационна сигурност съгласно утвърдената политика на НОИ, свързани с функционалната компетентност на дирекцията;
5. планира, проектира и координира разработването/придобиването, внедряването/интегрирането и поддръжката на информационни системи и технологии за целите на НОИ;
6. разработва и съгласува технически задания и проектни предложения, извършва дейностите по планиране и отчитане на бюджета на НОИ в областта на електронното управление;
7. участва в процедури за избор на изпълнители и контрол на изпълнението по проекти за придобиване и внедряване на информационни системи и технологии;
8. планира, организира и провежда анализи на бизнес процесите за идентифициране на съществуващите области за подобрение и начините за тяхното оптимизиране;
9. участва в разработването и поддържането в актуално състояние на процедури, инструкции и образци на документи в НОИ в съответствие с моделите на бизнес процесите съвместно с дирекциите – собственици;
10. осигурява поддръжката, администрирането и архивирането на ресурсите на информационната и комуникационната инфраструктура на НОИ;
11. изгражда, управлява и прилага политики за управление на информационната и комуникационната инфраструктура на НОИ;
12. развива, внедрява и администрира специализиран софтуер за управление на информационната и комуникационната инфраструктура;
13. осигурява защитена мрежова свързаност между информационните системи на НОИ и на външни администрации и организации за осъществяване на регламентиран обмен;
14. разработва и прилага иновативни решения за подобряване на мрежовата и информационната сигурност на НОИ;
15. извършва актуализация на базите данни, поддържащи изпълнението на бизнес процесите в съответствие с нормативната уредба и работните процедури, както и регламентирания обмен с външни организации;
16. следи и подобрява производителността и надеждността на информационните ресурси;
17. развива и поддържа официалната интернет страница на НОИ и управлява портфейл от предоставяни електронни услуги;
18. развива, администрира и поддържа общоадминистративните информационни системи в НОИ;
19. поддържа в актуално състояние описите на информационните ресурси в НОИ;
20. извършва тестове, следи за уязвимост в информационните и комуникационните системи; прилага адекватни мерки за противодействие на киберзаплахи;
21. отговаря за администрирането на правата за достъп на вътрешни и външни потребители до информационните ресурси на НОИ;
22. организира процесите по придобиване, администриране и отчетност на електронните подписи в НОИ;
23. участва в процедури за подбор, планира и организира обучения за повишаване на квалификацията на експертите по информационни и комуникационни технологии в структурите на НОИ;
24. организира и участва в обучения, организирани от дирекцията или от дирекциите – собственици на бизнес процесите, за потребителите на внедрените информационни системи;
25. осигурява навременна и ефективна поддръжка и помощ на крайните потребители на информационни системи и електронни услуги.“
§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“:
1. разработва и отговаря за функционалното тестване, участва съвместно със съответните функционални дирекции в проектирането, внедряването и поддържането на технологичното и програмното осигуряване за обслужване на дейностите по социалното осигуряване, отпускането и изплащането на пенсиите, паричните обезщетения и помощи, контрола по разходите на ДОО и други възложени дейности по Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, както и по международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, свързани с тях;
2. разработва и участва във внедряването и поддържането на електронни услуги и оказва методическа помощ при тяхното използване;
3. участва в разработването, внедряването и поддържането на информационни системи за осигуряване на необходимата информация и осъществяване на електронен обмен със страните – членки на Европейския съюз, и по други международни договори;
4. участва в разработването и поддържането на информационни системи и технологии за целите на НОИ;
5. разработва и участва във внедряването и поддържането на интерфейси за адаптиране, интегриране и автоматизиране на информационни системи, възложени от НОИ, необходими за изпълнение на дейностите на института;
6. осигурява програмна поддръжка на информационните системи и регистри, свързани с пенсиите, обезщетенията, паричните помощи и гарантираните вземания, администрирани от НОИ;
7. разработва и поддържа приложения, предназначени за осигурителите, самоосигуряващите се лица и органите на медицинската експертиза, за подготовка на информация, предоставяна на НОИ в електронен вид по електронен път;
8. разработва и поддържа програмното осигуряване и осъществява технологичен обмен на информация между НОИ и други администрации;
9. участва в проектирането на дизайна/редизайна на базите данни на информационните системи, свързани с дългосрочните и краткосрочните обезщетения;
10. отговаря за изпълнението на изискванията на нормативната уредба в областта на електронното управление и информационната сигурност, свързани с функционалната компетентност на дирекцията;
11. изготвя месечни, тримесечни и годишни статистически отчети и предоставя данни на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ за актюерски цели, свързани с администрираните от НОИ пенсии, обезщетения, парични помощи и гарантирани вземания;
12. разработва промени в показателите за статистическо наблюдение на пенсиите съвместно с дирекция „Пенсии“ и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“;
13. извършва технологични обработки по отпускане, изменение и изплащане на пенсии, парични обезщетения и помощи;
14. оказва методическа помощ на структурните звена в НОИ при внедряване и работа с разработените специализирани програмни продукти и модули чрез изработване на документация и обучение на служители;
15. разработва съвместно със съответните функционално компетентни звена и програмно и технологично осигурява създаването, поддържането и предоставянето на информация от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване;
16. участва в разработването на приоритетите, стратегиите и процедурите в областта на информационните системи и технологии;
17. участва в дейностите по придобиване, внедряване и поддържане на информационни системи и технологични развойни средства;
18. участва в разработването и поддържането в актуално състояние на процедури, инструкции и образци на документи в НОИ в съответствие с моделите на бизнес процесите съвместно с дирекциите – собственици;
19. участва в процедури за подбор, планиране и организиране на обучения за повишаване на квалификацията на експертите по информационни технологии в структурите на НОИ;
20. организира и участва в обучения, организирани от дирекцията или от дирекциите – собственици на бизнес процесите, за потребителите на внедрените информационни системи;
21. администрира достъпа на потребителите от НОИ до регистри и системи на външни организации и институции;
22. поддържа в актуално състояние информацията в общия регистър на препоръките/Одит регистър на НОИ;
23. консултира и подпомага крайните потребители на информационната система на НОИ във връзка с разработваните информационни системи и електронни услуги.“
§ 3. В чл. 29, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. организира и провежда мерките за сигурността на информацията в поделението;“.
§ 4. В чл. 30, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 5. В приложението към чл. 9, ал. 4 „Численост на персонала на Националния осигурителен институт“ се правят следните изменения:
1. На ред „Централно управление“ числото „409“ се заменя с „502“.
2. На ред „Обща администрация“ числото „171“ се заменя с „265“.
3. На ред „Специализирана администрация“ числото „195“ се заменя със „194“.
4. На ред „Териториални поделения“ числото „3058“ се заменя с „2965“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът е приет с Решение № 4 от протокол № 4 от 20 април 2023 г. на Надзорния съвет на НОИ и влиза в сила от 1 май 2023 г.
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679