Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

В брой 65 от 16 август 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:
 
Постановление 200 от 9 август 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г. и бр. 27 и 39 от 2019 г.)
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
 
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 8 – 10 се изменят така:
„8. за дете:
а) сирак до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
б) настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
в) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД;
г) от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;
д) от 5- до 16-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
е) от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на сто от ГМД;
ж) в случаите, когато не са извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето съобразно възрастта и здравословното му състояние – 30 на сто от ГМД;
9. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
10. за родител:
а) отглеждащ сам дете/деца:
аа) до 3-годишна възраст – 120 на сто от ГМД;
бб) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;
б) отглеждащ дете/деца до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 73 на сто от ГМД;
в) отглеждащ дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
г) отглеждащ дете/деца от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на сто от ГМД;
д) отглеждащ дете/деца от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което/които е/са допуснало/допуснали 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „и т. 10, буква „а“, подбуква „бб“ и букви „б“ – „д“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Обстоятелствата по ал. 3, т. 6, 7, 8, 9 и т. 10, „буква „а“, подбуква „бб“ и букви „б“ – „д“ включително, се установяват служебно.“
4. В ал. 8:
а) в т. 1 думите „буква „а“ се заменят с „буква „в“;
б) в т. 2 думите „букви „а“ – „г“ се заменят с „букви „а“ – „е“ включително“ и след тях се поставя запетая.
5. Създава се ал. 9:
„(9) При определяне на диференцирания минимален доход за родители с деца с предоставено убежище или международна закрила в Република България се прилага разпоредбата на ал. 3, т. 10, както следва:
1. за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България – буква „а“, подбуква „бб“ и буква „б“;
2. след приключване на участието в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България, и за деца, които не са били включени в тях – букви „в“ – „д“ включително, съобразно учебната заетост.“
 
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 думата „молбата“ се заменя със „заявление-декларацията“ и след думите „ключови компетентности“ се добавя „и/или повишаване на квалификацията“.
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 5:
„5. лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в невъзможност да се самообслужи;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.
3. В ал. 11 след думите „месечна помощ“ се добавя „за останалите членове на семейството“.
 
§ 3. В чл. 12, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.“ се заменят с „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. лицата, за времето, в което полагат грижи за лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;“.
3. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно т. 8, 9 и 10.
4. Създава се т. 11:
„11. децата от 16- до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“.“
 
§ 4. В чл. 14 ал. 6 се изменя така:
„(6) Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се установяват служебно.“
 
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На лицата, получили от Националната здравноосигурителна каса одобрение за заплащане за медицински услуги във връзка с лечение в чужбина по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях, техните придружители и донори, когато те не са включени в сумата, определена за заплащане.“
2. В ал. 3, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване на заплащането за медицинската услуга, когато същата не може да бъде получена по служебен път;“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обстоятелството по ал. 1, че разходите за дневни и квартирни не са включени в обхвата на заплащането, определено по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, издадена от министъра на здравеопазването, се установява служебно.“
4. Досегашната ал. 4 стават ал. 5 и в нея след думите „бр. 51 и 57 от 2015 г.“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „бр. 27 от 2016 г.“ се добавя „и бр. 2 от 2017 г.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция „Социално подпомагане“, и след представяне на лична карта/личен паспорт (за справка), с изключение на случаите по чл. 16а.“
2. В ал. 2 думите „документ за самоличност“ се заменят с „лична карта“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявление-декларацията за месечна социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година с изключение на случаите, когато в рамките на същата година е отказано отпускането или отпуснатата месечна социална помощ е прекратена.“
4. В ал. 4 т. 2 се отменя.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 накрая се добавя „от значение при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени служебно“.
7. В ал. 7 след думата „удостоверяващи“ се добавя „наличието на условия за упражняване“.
 
§ 8. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Социалната анкета се изразява в установяване на факти и обстоятелства, които имат отношение в конкретния случай към правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство.
(3) Социалната анкета включва:
1. проверки в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес;
2. проучване и анализиране на документи;
3. събиране на информация.
(4) В случай че документи и информация са налични в административен орган, те се изискват и обработват служебно.
(5) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството проверката не може да бъде извършена в дома, социалният работник оставя уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция „Социално подпомагане“ за справка.
(6) Ако в срока по ал. 5 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция „Социално подпомагане“.
(7) Ако в срока по ал. 6 лицето не се яви за справка в дирекция „Социално подпомагане“, социалният работник отразява в социалния доклад всички установени факти и обстоятелства по ал. 3, т. 2 и 3 и прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за цялостно извършване на социална анкета.
(8) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.
(9) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или за отказ на помощта, за нейния вид и размер.“
 
§ 9. В чл. 28, ал. 1 думите „съгласно приложение № 3“ се заменят с „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.
 
§ 10. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изплащането на помощите може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.“
 
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 след думите „по образец“ се поставя запетая и думите „съгласно приложение № 1б“ се заменят с „утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.
2. В ал. 5 думите „съгласно приложение № 7“ се заменят с „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.
 
§ 12. В чл. 34 числото „5“ се заменя с „10“.
 
§ 13. В чл. 35а думата „писмен“ се заличава и след думата „сигнал“ се добавя „или при самосезиране“.
 
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 буква „м“ се изменя така:
„м) еднократни и месечни помощи, средства и добавки за деца;“.
2. В т. 10:
а) в буква „а“ след думата „правилника“ се добавя „и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика“;
б) в буква „в“ след думите „Закона за семейните помощи за деца“ се поставя запетая и се добавя „и помощите, предоставяни от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане“.
 
Заключителна разпоредба
 
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

4 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

extinkemn 14 Юни. 2024
buy cialis without prescription Do not give this medication to a child younger than 6 months unless directed by the doctor
Fleerne 01 Юни. 2024
cialis 20mg F0 founders were bred with C57BL 6J mice to obtain F1 mice heterozygous for the floxed Cnr1 allele Cnr1 fl, which were then intercrossed to produce homozygous Cnr1 fl fl mice
zSnCZZd 07 Ноем. 2023
propecia side effects 9, 5 mM MgCl 2, 1 Ојg of histone H1, 1 mM DTT, 100 ОјM unlabeled ATP, and 10 ОјCi of Оі 32 P ATP at 37 C for 30 min to 1 h
unulsepal 12 Юни. 2023
inklabs TileKing GlobalDigest skykit Haribon 8months BirthControlOption disguised greendata knuckleball RockabillyClothing upcity watchmonitor thinkweb capitalinvestmentgroup paradisecity ScaffoldCanada hostedcontactcentre luex foodpic propecia vs generic We created a tool that enables comparison of mammographic density changes over time without being restricted to type of mammogram or technical differences between images
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679