Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за устройството и дейността на НЗОК

В брой 96-т на Държавен вестник от дата 17.11.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г., бр. 60 и 86 от 2021 г., бр. 56 и 101 от 2022 г. и бр. 71 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 2 след думата „управителят“ се добавя „и подуправителят“.
§ 2. В чл. 5, т. 8 след думите „управителя на НЗОК“ се поставя запетая и се добавя „съответно подуправителя на НЗОК,“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „управител на НЗОК“ се поставя запетая и се добавя „съответно подуправител на НЗОК,“.
2. В ал. 2 след думата „управител“ се поставя запетая и се добавя „съответно подуправител“.
3. В ал. 3 след думите „управител на НЗОК“ се поставя запетая и се добавя „съответно подуправител на НЗОК,“.
§ 4. В наименованието на раздел II след думата „Управител“ се добавя „и подуправител“.
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Подуправителят на НЗОК:
1. подпомага управителя на НЗОК при осъществяване на неговите правомощия;
2. подпомага дейността на управителя по организирането и ръководенето на оперативната дейност на НЗОК;
3. подпомага дейността на управителя по изготвянето на проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
4. съгласува документите, които управителят внася за разглеждане и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК;
5. участва в преговорите за сключване на националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 и на условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО;
6. координира дейността на постоянно действащите комисии в централното управление на НЗОК и в РЗОК;
7. осъществява контрол върху работата на комисиите по чл. 79 от ЗЗО;
8. координира взаимодействието на НЗОК с представители на съсловните организации, пациентските организации, научните медицински дружества и с други лица по въпроси, свързани с дейността на НЗОК;
9. изпълнява длъжността управител на НЗОК при отсъствие на управителя;
10. временно изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4 от ЗЗО след възлагане от надзорния съвет;
11. упражнява и други правомощия, възложени му със заповед от управителя.
(2) При упражняване на своите правомощия по ал. 1 подуправителят се подпомага от администрацията на НЗОК и има право на достъп до информацията, свързана с дейността на НЗОК.“
§ 6. В чл. 20 се създава т. 9:
„9. осъществява и други правомощия, възложени му със заповед от управителя.“
§ 7. В чл. 22, ал. 4, т. 7 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията“.
§ 8. В наименованието на раздел VIа думите „сигурността на информацията“ се заменят с „мрежова и информационна сигурност“.
§ 9. В чл. 24а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „сигурността на информацията“ се заменят с „мрежова и информационна сигурност“.
2. В ал. 4 в основния текст думите „сигурността на информацията“ се заменят с „мрежова и информационна сигурност“.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 думите „чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията“.
2. Създава се т. 23:
„23. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията.“
§ 11. В чл. 27 се създава т. 15:
„15. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията.“
§ 12. В чл. 42, т. 13 думите „чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията“.
§ 13. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Централно управление“ в колона „Численост – брой“ числото „361“ се заменя с „366“.
2. В колона „Административно звено“ на ред „Служител по сигурността на информацията“ думите „сигурността на информацията“ се заменят с „мрежова и информационна сигурност“.
3. На ред „Обща администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „97“ се заменя с „99“.
4. На ред „Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в колона „Численост – брой“ числото „25“ се заменя с „27“.
5. На ред „Специализирана администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „234“ се заменя с „237“.
6. На ред „Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“ в колона „Численост – брой“ числото „29“ се заменя с „32“.
7. На ред „Териториални поделения“ в колона „Численост – брой“ числото „2006“ се заменя с „2001“.
Заключителни разпоредби
§ 14. В срок до десет работни дни от влизането в сила на правилника управителят утвърждава длъжностно разписание на служителите в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
§ 15. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-104 от 10.11.2023 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет: Михаил Околийски

Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679