Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Закона за социалното осигуряване

В брой 102-ви на Държавен вестник от дата 23.12.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет от 48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г.
Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
 
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
(oбн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г., бр. 24, 35 и 101 от 2019 г. и бр. 71 от 2020 г.)
 
§ 1. В чл. 4 се създават нови ал. 4 и 5 и ал. 6:
„(4) Министърът на труда и социалната политика и упълномощени от него лица имат право на достъп до данни от информационните системи, регистрите и базите данни в областта на социалното подпомагане, поддържани от Агенцията за социално подпомагане, при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.
(5) За определяне, провеждане, разработване, координация и контрол на политиките в областта на социалното подпомагане лицата по ал. 4 получават информация и данни в електронен вид от Агенцията за социално подпомагане.
(6) Обхватът и видът на информацията и данните по ал. 5, сроковете и периодичността на тяхното предоставяне се определят с наредбата по чл. 6, ал. 4.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 и 10 дирекциите „Социално подпомагане“, регионалните дирекции за социално подпомагане и Агенцията за социално подпомагане имат право на безплатен достъп до информация от първичните администратори на данни – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят служебно в 14-дневен срок от датата на поискването й.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Агенцията за социално подпомагане администрира и поддържа интегрираната информационна система по ал. 1, т. 5 и прави предложения при разработването и актуализирането на наредбата по ал. 4.“
§ 3. В чл. 6а, ал. 2 накрая думите „и бр. 21 от 2012 г.“ се заменят с „бр. 21 и 49 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 93 от 2019 г. и бр. 105 от 2020 г.“.
§ 4. В чл. 11, ал. 3 думата „Лицата“ се заменя с „Родители, осиновители, настойници или попечители и лицата“.
§ 5. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Социалните помощи по ал. 1 се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет.“
§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „една година“ се заменят с „6 месеца“.
2. В ал. 4, т. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) родители, осиновители;“
б) буква „б“ се изменя така:
„б) родители, осиновители, които отглеждат сами децата си;“
в) създава се буква „г“:
„г) лица, които полагат грижи за деца до 3-годишна възраст, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. недобросъвестно получени средства от социални помощи, установени с влязъл в сила акт.“
2. В ал. 5 думите „две години“ се заменят с „една година“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Не се допуска принудително изпълнение върху вземанията на лицата по този закон, с изключение на средствата по ал. 3.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. финансиране на целеви социални програми в подкрепа на лица и семейства от уязвими социални групи;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното приобщаване;“
в) в т. 3 в началото се добавя „финансиране на“.
2. В ал. 3 думите „т. 2, 3“ се заменят с „т. 2 – 5“.
§ 9. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „в рамките на утвърдения бюджет от министъра на труда и социалната политика за съответната година“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. утвърждава годишен план за работа на фонда;“.
3. В т. 5 думата „съставя“ се заменя с „приема“.
4. В т. 6 думите „постоянни и временни комисии, съвети“ се заменят с „комисии, работни групи“.
§ 10. В чл. 29а, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „регистрирани на един“ се добавя „настоящ“.
2. Точка 10 се отменя.
3. В т. 11 след думите „в дома“ се добавя „по настоящ адрес“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него до влизането му в сила.
§ 13. Законът влиза в сила от 1 юни 2023 г., с изключение на § 12, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов


Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679