Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Указания за попълване на декларация образец 1 - Данни за осигуреното лице

Предстои Ви подаване на декларации образец 1 и 6, но и през този месец в работата Ви със служителите във фирмата има сложни казуси, поради които се колебаете как точно да попълнтие декларациите. Пълни указания за попълване на декларации образец 1 и 6, цялата Нормативна уредба по Наредба Н-13 + десетки готови експертни решения на реални и заплетени казуси, свързани с деклариране на данни съгласно Наредба Н-13, ще намерите в практическото издание „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба Н-13“. Вземете го тук >>

Ето и част от практическото издание на тема „Указания за попълване на декларация образец 1 – „Данни за осигуреното лице“:
 
1. Код корекция
Попълва се буква „К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Попълва се буква „З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.
 
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
 
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
 
4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
 
5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
 
5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер, издаден от НАП - попълва се:
0 - ако лицето е с единен граждански номер;
2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
 
6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
 
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
 
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
- 04 - за работещи по допълнителен трудов договор;
- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител;
- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
- 12 - за самоосигуряващи се, без обхванатите от кодове 13 и 22;
- 13 - за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване;
- 16 - за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;
- 17 - за служители на Държавна агенция „Разузнаване" и Служба „Военно разузнаване" на
Министерството на отбраната;
- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от КСО;
- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за хората с увреждания;
- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа, по
Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (включително за лицата по чл.
40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - служителите на Българската православна църква и други  признати  по нормативно  установен  ред  вероизповедания,  които  не получават възнаграждение за извършвана дейност);
 
Продължението на указанията можете да прочетете в практическото ръководство „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба Н-13“. Вземете го тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Ronaldkeeks 27 Март. 2024
FlipBooks are a great addition
to any passive income strategy. Because once you create a FlipBook, market it, share it & Earn it, it can technically sell itself.

Learn More https://www.youtube.com/watch?v=JfRrd79oCfk?19080
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679