Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Еднодневен трудов договор по чл. 114а от КТ

Експертен анализ от доц. д-р Андрей Александров.
През 2015 г. трудовото ни законодателство се сдоби с един на пръв поглед необичаен трудов договор. Той се сключва за един ден и е регламентиран в чл. 114а от КТ и Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда. До този момент трудовото ни законодателство не познаваше трудов договор с толкова кратка продължителност, която не може да бъде променяна (в първоначалната редакция на разпоредбата – един пълен, 8-часов работен ден, а след изменението от 2018 г. – с възможност да се договори и половината от тази продължителност). Договорът има задължителна форма съгласно образец, който се регистрира в Инспекцията по труда и получава уникален идентификационен номер.
 
Еднодневните договори могат да се използват само от определена група работодатели – регистрирани земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители и Наредба
№ 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Тези трудови договори се сключват за възлагане    на    работа    в    основна    икономическа    дейност
„Растениевъдство“ и само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С измененията на Кодекса на труд от декември 2020 г. след думите „земеделски стопанин“ в чл. 114а от КТ се добавя „или тютюнопроизводител“, а след „розов цвят и лавандула“ – и „тютюн“. Оправдано беше приложното поле на този договор да се разшири и спрямо тютюнопроизводството, доколкото и осигурителноправният статус на земеделските стопани и тютюнопроизводителите е приравнен (вж. чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО: регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт). В мотивите към законопроекта се посочваше още, че така „се запазва възможността работниците да се наемат за извършване на нискоквалифициран ръчен труд за обработка и събиране на реколтата. Включването на тютюнопроизводителите в обхвата на работодателите, които могат да сключват такива договори, ще допринесе за по-доброто функциониране на пазара на труда в определени региони на страната, където това производство е традиционен сектор.“ Естеството на договора не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта от други култури или друга земеделска продукция. Договорът е неприложим и за събиране на билки, обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности, напр. строителство.
 
***
 
 
При сключване и прекратяването на договорите по чл. 114а от КТ не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП, не се изготвя и не се връчва длъжностна характеристика, договорът не се прекратява със заповед, по този договор не се придобива трудов стаж и не се дължи платен годишен отпуск.
 
Всеки ден, за който работниците се наемат на работа по разглеждания ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят. Ограничение има и в начина на изплащането на трудовото възнаграждение – то се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден. Работодателите внасят авансово осигурителните вноски за лицата, които ще сключват еднодневни договори според броя на договорите.
 
Ограничения по отношение на работата по такъв договор има и за работника: един работник не може да сключва еднодневни трудови договори за повече от 90 дни в една календарна година. Времето, отработено по този трудов договор, се зачита само за осигурителен стаж, но не и за трудов стаж. Затова – в случай че работещият по такъв трудов договор е регистриран в Бюрото по труда като безработен – за времето, през което полага труд, свързан със сезонната селскостопанска работа, няма да бъде лишаван от паричните обезщетения за безработица, които получава, и запазва правото си да ползва пълния набор от посреднически услуги по ЗНЗ.
 
Както беше посочено, за приложението на разпоредбата на чл. 114а от КТ е приета Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. С Наредбата тази дейност се възлага на Инспекцията по труда и по-точно на нейните териториални дирекции по местонахождение на земеделските имоти. Освен, че регистрират трудовите договори, те контролират как се наемат на работа работници с еднодневни трудови договори.
 
С наредбата се създаде и образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от КТ Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да се снабдят с образци на трудовия договор като ги разпечатат, във формат А4, от публикувания на електронната страница на Изпълнител- на агенция „Главна Инспекция по труда“ утвърден образец или ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот, където се извършва и регистрацията. Не се допускат други промени в образеца, освен попълване на данните на страните.
 
През 2018 г. редица текстове на тази Наредба бяха изменени. Променен беше образецът на еднодневния трудовия договор и се предвиди електронен начин на издаване на еднодневни трудови договори. Всъщност това е единствена възможност за снабдяване с еднодневни трудови договори, независимо дали земеделските стопани ги заявяват и получават онлайн, или на място в териториалните дирекции „Инспекция по труда“. През 2021 г. нови изменения в Наредбата добавиха навсякъде след думите „земеделски стопани“ и „тютюнопроизводител“, съответно – при изброяването на културите – и „тютюн“.
 
В трудовия договор изрично е отбелязано, че единият екземпляр от него, след двустранното му подписване, се връчва на работника преди започването на работата. Тази особеност е важна при проверка от страна на Инспекцията по труда. Ако работникът не държи при себе си трудовия си договор, а и двата екземпляра на договорите се намират у работодателя по време на работния ден, може да се приеме, че работодателят не е изпълнил задължението си да връчи екземпляр от трудовия договор на работника преди постъпване на работа.
 
В края на работния ден работодателят е длъжен да попълни разписката, неразделна част от образеца на трудовия договор. Разписката съдържа информация за изплатеното и полученото трудово възнаграждение: размерът на брутно трудово възнаграждение, лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО и данък по ЗДДФЛ, а работникът следва да попълни имената си и да се подпише.
 
Необходимите документи, които работодателите следва да представят в съответната дирекция „Инспекция по труда“, за да получат и/или регистрират образци на трудови договори, са следните:
• регистрационна карта на земеделския производител/ стопанин, издадена от съответната областната дирекция „Земеделие“, която е заверена от тази дирекция. Областната дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година;
• анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/ производител
„приложение към Регистрационната карта“, в която има отметка за поне една от подлежащите на ръчно бране култури, съответно плодове и зеленчуци.
• вносни бележки/ платежни документи за авансово внесени суми по
КСО и ЗЗО за един или повече образци.
 
 
 
Работодателите – регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители, могат да използват регистрираните образци на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани от съответната дирекция „Инспекция по труда“.
 
Според чл. 5 от Наредбата работодателите – регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители могат да върнат неизползваните образци на трудови договори, лично или чрез упълномощеното от тях лице, в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила заверката на образците. Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите заверени образци.
 
За пълнота следва да се спомене още, че земеделските стопани могат да наемат работници и служители и чрез всеки от останалите трудови договори, предвидени в Кодекса на труда. С тях могат да се наемат работници за повече от един ден, но следва да се има предвид и фактът, че за тях не са относими особеностите на еднодневния трудов договор, включително реда на сключването му, както и възможността наетите по този ред лица да запазят правата и статута си на безработни лица.
 
 
Източник: “Сключване и прекратяване на трудови правоотношения - практическо ръководство”. Вземете от тук >>
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679