Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба 4 от 31 януари 2023 г. за придобиване на квалификация по професията - Монтьор на компютърни системи

В брой 16-ти на Държавен вестник от дата 17.02.2023 г. е обнародвана Наредба № 4 от 31 януари 2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4 от 31 януари 2023 г.
за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 523060 „Монтьор на компютърни системи“ от област на образование„Техника“ и професионално направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 523060 „Монтьор на компютърни системи“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5230601 „Компютърна техника и технологии“ и 5230602 „Компютърни мрежи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 523060 „Монтьор на компютърни системи“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1)Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2022/2023 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 21 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ (ДВ, бр. 7 от 2004 г.).
Министър: Сашо Пенов
Приложение към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на компютърни системи“

 
Професионално направление:
523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Наименование на професията:
523060 Монтьор на компютърни системи
Специалности: Степен на професионална квалификация Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР) Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР)
5230601 Компютърна техника и технологии Втора 3 3
5230602 Компютърни мрежи Втора 3 3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование 52 „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Монтьорът на компютърни системи осъществява входящ контрол на необходимите модули за асемблиране на компютърна система (КС) по съответстващата им документация, каталожна и справочна литература, нормативни актове и изисквания на клиента; извършва дейностите асемблиране и конфигуриране на КС; използва приложен и специализиран софтуер; инсталира операционна система и приложен софтуер според изискванията на клиента върху асемблираната КС; извършва тестване и диагностика на асемблираната компютърна конфигурация (КК); инсталира и тества КС при клиента; инсталира КС като работна станция в локална мрежа при клиента; осъществява контакт с клиента.
В своята дейност използва специализирана апаратура и инструменти, като: персонален компютър, захранващи блокове (осигуряващи постоянно/променливо напрежение), двуканален осцилоскоп, мултицет, мрежови тестер, поялник, поялна станция, поялна станция с горещ въздух, антистатична лента, ръчни инструменти (малки и средни клещи, резачки, отвертки, пинсети, клещи за кримпване UTP/BNC). Работното място е подсигурено със стабилна работна маса. Използва инсталационен и диагностичен софтуер, почистващи средства за оптични устройства, тинол, спирт, колофон, сгъстен въздух, техническа документация за компонентите и справочници. В работата си използва тестови кутии за PC, захранвания, дънни платки, процесори, вентилатори, RAM памети, разширителни карти (видео, мрежови и звукови), запаметяващи устройства (твърд диск, CD, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, USB памети, SD карти, SSD дискове, NVMe дискове), вътрешни и външни кабели, периферни устройства (външни модеми, принтери, скенери, тонколони, микрофон, безжични модули за комуникация – Bluetooth, Wi-Fi, IR). Извършва следните дейности: инсталация на операционни системи и приложен софтуер; инсталация и диагностика на системни дискови устройства; инсталация на антивирусни пакети и защитни стени; инсталация на софтуери за архивиране и конфигурация на интернет достъп.
Попълва документация при посещение на обекти – приемно-предавателен протокол, когато се извършва изграждане на нова компютърна система, протокол за извършени ремонтни дейности, констативен протокол, когато се извършва абонаментно обслужване, гаранционна ремонтна дейност, сервизна дейност, техническа консултация. Отговаря за точното и своевременно инструктиране на клиентите за експлоатация на компютърните системи. Изготвя ценови листи за асемблиране на компютърни системи и извънгаранционни услуги към клиента.
Монтьорът на компютърни системи работи в организации за асемблиране, инсталация и поддръжка на КС, в звена за поддръжка на компютърни системи на различни компании, търговски фирми за продажба на компютърни системи, периферни устройства и софтуер.
При изпълнение на трудовите дейности е необходимо монтьорът на компютърни системи да проявява сръчност, съобразителност, инициативност, отговорност, дисциплина.
Наемането и определянето на работното време на монтьора на компютърни системи се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ или за придобиване на втора степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“.
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-429 от 20.12.2022 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ може да заема длъжности от единична група 7422 „Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения“, както и други подходящи длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд
1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на дадена фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовкa – eдинна за всички професии от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни технологии
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни технологии
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва подготовка на работното си място
5.2 РУ Организира работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Електротехника и автоматика
7.1. РУ Познава основите на електротехниката и автоматиката
7.2. РУ Измерва електрически величини
7.3. РУ Чертае електротехнически чертежи и схеми
ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
8.1. РУ Разпознава материалите и градивните елементи в електрониката
8.2. РУ Проверява изправността на градивните елементи
8.3. РУ Монтира/демонтира електронни компоненти
ЕРУ 9. Аналогова и цифрова схемотехника
9.1. РУ Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри
9.2. РУ Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри
9.3. РУ Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
10.1. РУ Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни платки
10.2. РУ Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична документация
ЕРУ 11. Производство на електронни изделия
11.1. РУ Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
11.2. РУ Организира работното място
11.3. РУ Работи със специфично производствено оборудване
11.4. РУ Тества готовото електронно изделие
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Компютърна техника и технологии“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Компютърна техника и технологии
12.1. РУ Работи с компютърни компоненти и измервателна апаратура
12.2. РУ Разбира технологичната последователност на различните видове монтаж, инсталация и настройка на компютърната система
ЕРУ 13. Инсталира/деинсталира компютърни системи
13.1. РУ Извършва монтаж/демонтаж на компютърни системи
13.2. РУ Извършва инсталация/деинсталация на компютърни системи
13.3. РУ Тества конфигурираната и инсталираната компютърна система
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Компютърни мрежи“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 14. Теоретични и практически познания по компютърни мрежи
14.1. РУ Работи с компютърни компоненти и измервателна апаратура
14.2. РУ Разбира технологичната последователност при различните видове конфигуриране, инсталация и настройка на компютърната мрежа
ЕРУ 15. Инсталира/деинсталира компютърни мрежи
15.1. РУ Извършва конфигуриране на компютърни мрежи
15.2. РУ Извършва инсталиране/деинсталиране на компютърни мрежи
15.3. РУ Тества конфигурираната и инсталираната КМ
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 1

Цялата Наредба вижте тук >>
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679