Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба № 8121з-406 за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР

В брой 29-ти на Държавен вестник от дата 31.03.2023 г. в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2017 г., бр. 78 от 2018 г. и бр. 3 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато в различни звена на структурата по чл. 37 от ЗМВР има вакантни изпълнителски длъжности от едно и също направление на дейност, конкурсът може да се обяви общо за няколко длъжности.“

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. копие на диплома за завършено в Република България висше образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В един конкурс се допуска участие само за една длъжност освен в случаите по чл. 9, ал. 2.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случай че дипломата на кандидата е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование, в заявлението по ал. 1 се посочват регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата. При издадена диплома от чуждестранно висше училище в заявлението по ал. 1 се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея изречение второ се изменя така: „Звеното „Човешки ресурси“ извършва служебна справка в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование – при вписана диплома за завършено в Република България висше образование, и в Националния център за информация и документация относно признаването на висше образование – при издадена диплома от чуждестранно висше училище.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) С кандидатите за длъжности в дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) и в звената по чл. 44 от ЗМВР се провежда изследване на физическата годност.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Изследването за физическа годност на кандидатите за длъжности в ДСОБТ при ГДЖСОБТ и в звената по чл. 44 от ЗМВР се провежда от конкурсната комисия по методики, утвърдени със заповеди на министъра на вътрешните работи.

(3) Резултатите от изследването за физическа годност имат елиминаторен характер.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 5. В чл. 27, ал. 1 думите „съобразно посочената в заявлението длъжност, за която кандидатстват“ се заличават.

§ 6. Създава се чл. 27а:

„Чл. 27а. Когато конкурсът е обявен по реда на чл. 9, ал. 2, класираните кандидати се явяват пред конкурсната комисия по график по реда на крайното класиране и избират конкретна длъжност в структурата. Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се подписва от кандидата и от комисията. Процедурата по разпределяне на длъжностите приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени за съответния конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.“

§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) След крайното класиране ръководителят на съответната структура предлага преназначаване на класирания на първо място за длъжността, за която е обявен конкурсът, а в случаите по чл. 27а – съобразно разпределянето на кандидатите. Предложението се прави до министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице от състава на министерството чрез дирекция „Човешки ресурси“.“

2. В ал. 2 думите „класирания на първо място“ се заменят с „класиран кандидат“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Алинея 2 може да се приложи и когато в шестмесечен срок от заемане на длъжността въз основа на конкурс същата се освободи.“

§ 8. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 става приложение № 1 към чл. 17, ал. 4.

§ 9. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 4 става приложение № 2 към чл. 17, ал. 6.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Неприключените до влизането в сила на тази наредба конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност се провеждат по досегашния ред.

§ 11. В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата се предоставят за утвърждаване от министъра на вътрешните работи методиките по чл. 17, ал. 2 за:

1. изследване на физическата годност за ДСОБТ при ГДЖСОБТ – от ДСОБТ при ГДЖСОБТ;

2. изследване на физическата годност за звената по чл. 44 от ЗМВР – от Академията на МВР, съгласувано с ръководителите на звената.

Министър: Иван Демерджиев

 

Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679