Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

В брой 17 от 26 февруари 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от 2014 г., бр. 23 от 2017 г. и бр. 12 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ след думата „договора“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ ldquo;.
2. В буква „г“ накрая се добавя „в страната или командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина“.
 
§ 2. В чл. 3а след думите „буква „б“ се добавя „и/или „г“.
 
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 се създава буква „ж“:
„ж) основание за прекратяване на трудовия договор.“
2. В т. 4, буква „в“ след думите „населено място“ се поставя запетая и се добавя „при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ ldquo;.
 
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „букви „в“ и „е“ се заменят с „букви „в“, „е“ и „ж“.
2. В ал. 4 думите „датата на прекратяването му“ се заменят с „датата и основанието за прекратяването му“.
 
§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
 
1. Код корекция – попълва се код:
0 – при подаване на редовни данни;
1 – когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 – когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват:
а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор;
б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение;
в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор.
2. Тип на документа:
0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10, 16 и 17;
1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10, 16 и 17;
2 – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване в страната по реда на Наредбата за командировките в страната или на командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина) и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора, длъжността на лицето и/или командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16 и 17;
3 – прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17.
3. Код на работодател – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е с единен граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име – попълва се името на наетото лице.
6. Презиме – попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия – попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
12 – трудов договор по чл. 114, ал. 1 КТ
13 – постановление по чл. 405а КТ
14 – трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ
15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ
16 – трудов договор по чл. 233б КТ
17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ
18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ
9. Дата на сключване на трудовия договор – попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
10. Дата на сключване на допълнителното споразумение – попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг).
11. Основно трудово възнаграждение – попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
12. Срок на договора – попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича:
– когато в т. 8 е попълнен код 02;
– когато в т. 8 е попълнен код 10, 11, 12, 17 или 18 (за договори, в които е определен срок).
13. Код по НКПД* – попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
14. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код „00000“ и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.
15. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код „0000“.
16. Дата на прекратяване на трудовия договор – попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
17. Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор:
01 – чл. 71, ал. 1 КТ
02 – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ
03 – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ
04 – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ
05 – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
06 – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ
07 – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
08 – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ
09 – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ
10 – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
11 – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
12 – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ
13 – чл. 325, ал. 2 КТ
14 – чл. 326, ал. 1 КТ
15 – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ
16 – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ
17 – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ
18 – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ
19 – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ
20 – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ
21 – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ
22 – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ
23 – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ
24 – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ
25 – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ
26 – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ
27 – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ
28 – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ
29 – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ
30 – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ
31 – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ
32 – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ
33 – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
34 – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ
35 – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ
36 – чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
37 – чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
38 – чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ
39 – чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ
40 – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ
41 – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ
42 – чл. 328, ал. 2 КТ
43 – чл. 330, ал. 1 КТ
44 – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ
45 – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ
46 – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ
47 – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ
48 – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ
49 – чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ
50 – чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ
51 – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ
52 – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
53 – чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ
54 – чл. 331 КТ
55 – чл. 334, ал. 1 КТ
56 – чл. 337 КТ
57 – чл. 338 КТ
58 – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията;
59 – чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията;
60 – чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт;
61 – чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт;
62 – чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт;
63 – чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
64 – друго.  
 
__________
* Националната класификацияна професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата наМинистерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон 0700 18 700.“
 
Заключителни разпоредби
 
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.
 
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.  
 
Министър: Деница Сачева

източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679