Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

В брой 17 от 26 февруари 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от 2014 г., бр. 23 от 2017 г. и бр. 12 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ след думата „договора“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ ldquo;.
2. В буква „г“ накрая се добавя „в страната или командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина“.
 
§ 2. В чл. 3а след думите „буква „б“ се добавя „и/или „г“.
 
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 се създава буква „ж“:
„ж) основание за прекратяване на трудовия договор.“
2. В т. 4, буква „в“ след думите „населено място“ се поставя запетая и се добавя „при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ ldquo;.
 
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „букви „в“ и „е“ се заменят с „букви „в“, „е“ и „ж“.
2. В ал. 4 думите „датата на прекратяването му“ се заменят с „датата и основанието за прекратяването му“.
 
§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
 
1. Код корекция – попълва се код:
0 – при подаване на редовни данни;
1 – когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 – когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват:
а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор;
б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение;
в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор.
2. Тип на документа:
0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10, 16 и 17;
1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10, 16 и 17;
2 – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване в страната по реда на Наредбата за командировките в страната или на командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина) и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора, длъжността на лицето и/или командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16 и 17;
3 – прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17.
3. Код на работодател – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е с единен граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име – попълва се името на наетото лице.
6. Презиме – попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия – попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
12 – трудов договор по чл. 114, ал. 1 КТ
13 – постановление по чл. 405а КТ
14 – трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ
15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ
16 – трудов договор по чл. 233б КТ
17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ
18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ
9. Дата на сключване на трудовия договор – попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
10. Дата на сключване на допълнителното споразумение – попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг).
11. Основно трудово възнаграждение – попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
12. Срок на договора – попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича:
– когато в т. 8 е попълнен код 02;
– когато в т. 8 е попълнен код 10, 11, 12, 17 или 18 (за договори, в които е определен срок).
13. Код по НКПД* – попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
14. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код „00000“ и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.
15. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код „0000“.
16. Дата на прекратяване на трудовия договор – попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
17. Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор:
01 – чл. 71, ал. 1 КТ
02 – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ
03 – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ
04 – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ
05 – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
06 – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ
07 – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
08 – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ
09 – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ
10 – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
11 – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
12 – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ
13 – чл. 325, ал. 2 КТ
14 – чл. 326, ал. 1 КТ
15 – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ
16 – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ
17 – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ
18 – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ
19 – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ
20 – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ
21 – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ
22 – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ
23 – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ
24 – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ
25 – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ
26 – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ
27 – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ
28 – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ
29 – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ
30 – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ
31 – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ
32 – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ
33 – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
34 – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ
35 – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ
36 – чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
37 – чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
38 – чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ
39 – чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ
40 – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ
41 – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ
42 – чл. 328, ал. 2 КТ
43 – чл. 330, ал. 1 КТ
44 – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ
45 – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ
46 – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ
47 – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ
48 – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ
49 – чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ
50 – чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ
51 – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ
52 – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
53 – чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ
54 – чл. 331 КТ
55 – чл. 334, ал. 1 КТ
56 – чл. 337 КТ
57 – чл. 338 КТ
58 – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията;
59 – чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията;
60 – чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт;
61 – чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт;
62 – чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт;
63 – чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
64 – друго.  
 
__________
* Националната класификацияна професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата наМинистерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон 0700 18 700.“
 
Заключителни разпоредби
 
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.
 
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.  
 
Министър: Деница Сачева

източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

unulsepal 12 Юни. 2023
generic cialis for sale The safety and efficacy of Tamoxifen ratiopharm tamoxifen citrate for girls aged two to 10 years with McCune Albright Syndrome and precocious puberty have not been studied beyond one year of treatment
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679