Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилнка за прилагане на Закона за чужденците в РБ

В брой 37-ми от дата 25.4.2023 г.   е обнародвано Постановление № 58 от 19 април 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 19 АПРИЛ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г., бр. 57 от 2021 г. и бр. 36 и 43 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ дипломатическите и консулските представителства на Република България и дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи извършват служебна справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време която включва обобщена справка за работодател.“
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската агенция за инвестиции по служебен път установява обстоятелствата по издадени разрешения за постоянно пребиваване чрез справки в Средата за междурегистров обмен (RegiX) или чрез друг електронен обмен.“
3. В ал. 5 думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“, а след думите „липсата на промяна в тях“ се добавя „и предоставят доказателства за това“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) За издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ чужденецът подава искане в Българската агенция за инвестиции, към което прилага следните документи в оригинал или нотариално заверен препис, в превод на български език, където е приложимо:
1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца със страниците на снимката и личните данни, заверено от чужденеца или от пълномощника;
2. банкова референция за открита на името на чужденеца сметка в кредитна институция от Република България, от друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или от трета държава по чл. 27, предложение трето от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съдържаща информация за налични средства в лева или евро в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция;
3. декларация за произхода на средствата по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, подписана лично от чужденеца;
4. декларация дали лицето е видна политическа личност съгласно чл. 36 от ЗМИП по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, подписана лично от чужденеца;
5. представени по избор на лицето документи относно неговата трудова, професионална и инвестиционна дейност;
6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване;
7. пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай че искането се подава от пълномощник.“
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Българската агенция за инвестиции се произнася по искането в срок до 40 дни след съгласуване с ДАНС и МВР, които предоставят становищата си по чл. 25, ал. 9 от ЗЧРБ в срок до 25 дни. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17“, думите „съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се заменят с „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, подписана лично от чужденеца“, а след думите „както и следните документи“ се добавя „в оригинал или нотариално заверен препис“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „а“ от ЗЧРБ – документ, издаден от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, който включва информация относно пазарната стойност на придобитите финансови инструменти към датата на придобиване;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „б“ от ЗЧРБ – удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;“
г) точка 3 се изменя така:
„3. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от ЗЧРБ:
а) документ/документи за стойността на инвестицията към датата на придобиване, издаден/издадени от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, а когато не се търгуват на регулиран пазар или на многостранна система за търговия – от управляващото дружество, и
б) документ/документи от съответното управляващо дружество, удостоверяващ/удостоверяващи, че към датата на придобиване на дяловете или акциите колективната инвестиционна схема отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ;“
д) точка 4 се изменя така:
„4. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“ от ЗЧРБ:
а) документ/документи за стойността на инвестицията към датата на придобиване, издаден/издадени от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, а когато не се търгуват на регулиран пазар или на многостранна система за търговия – от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд (АИФ) или от управляващо дружество;
б) при инвестиция в капитала на АИФ качеството на едноличен собственик на капитала, съдружник или акционер, както и размерът на действително извършената вноска се установяват служебно от Българската агенция за инвестиции чрез проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър; чужденецът предоставя при необходимост заверено от управителния орган на дружеството копие на книгата на акционерите и/или документ, издаден от банка за извършване на вноската; стойността на извършената непарична вноска се установява чрез проверка на дружествения договор/учредителен акт/устав;
в) документ/документи от съответното лице, управляващо АИФ или управляващо дружество, удостоверяващ/удостоверяващи, че към датата на придобиване на дяловете или акциите АИФ отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ;“
е) точка 5 се изменя така:
„5. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ: удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното акционерно дружество при учредяването му и/или за увеличаване на капитала му, освен когато информацията е налична в търговския регистър;“
ж) точка 6 се изменя така:
„6. в случаите по т. 1 – 5 се прилага нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции;“.
7. Създава се ал. 9:
„(9) „Централен депозитар“ – АД, в качеството си на централен депозитар на ценни книжа предоставя по служебен път на Българската агенция за инвестиции удостоверение за наличието на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „а“, „в“ и „г“ от ЗЧРБ и тяхното поддържане. Удостоверението съдържа данни за притежателя на финансови инструменти, дата на придобиване, брой финансови инструменти и тяхната номинална стойност, както и информация за липсата или наличието на вписани обстоятелства по Закона за особените залози и по Закона за договорите за финансово обезпечение.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
§ 3. Член 39а се отменя.
§ 4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерството на иновациите и растежа по служебен път установява обстоятелствата по издадени разрешения за постоянно пребиваване чрез справки в Средата за междурегистров обмен (RegiX) или чрез друг електронен обмен.“
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. проверки за поддържане на инвестициите над изискуемия в чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ минимален размер за срок 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване, както и вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. извършени проверки от БАИ на представените от дружеството документи по чл. 19а и чл. 69, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, с изключение на случаите по т. 2;“
в) създава се т. 4:
„4. извършени проверки от компетентния орган, определен с решение на Министерския съвет в съответствие с чл. 70 от ППЗНИ.“
4. В ал. 4 думите „чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 7, 13 и 16“, а след думата „удостоверение“ се добавя „и предоставят доказателства за това“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) За изпълнението на условието по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ в Министерството на иновациите и растежа се представя удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 2 000 000 лв., е внесена от чужденеца в капитала на българско търговско дружество за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, освен когато информацията е налична в търговския регистър.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Заявления за издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ могат да се подават в срока на валидност на издадения сертификат и в рамките на минималния период на поддържане на инвестицията съгласно изискванията на ЗНИ.
(9) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност 6 месеца.“
§ 5. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. Временното удостоверение за напускане на Република България се издава от органите на Министерството на вътрешните работи.“Източник: Държавен вестник (Целия брой вижте тук >>)

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679