Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Видове трудови договори и различия между тях

В зависимост от времетраенето си трудовите договори биват два основни вида:
 
Автор на анализа – експерт Красимира Гергева. Анализът е включен като въведение в експертното издание „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения - практическо ръководство“ с общо 108 експертни съвета под формата на анализи и решени казуси за Вашата вярна практика. Вземете книгата от тук >> 
1. Безсрочни – сключват се на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Това са трудови договори за неопределено време. Когато страните по трудовия договор изрично не са уговорили срок, се смята, че трудовият договор е за неопределено време. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Кодекса на труда, трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в трудов договор за определен срок, освен ако работникът или служителят изрично не го изрази писмено.
 
2. Срочни трудови договори – те от своя страна могат да бъдат:

- Срочен трудов договор за определен срок – сключва се на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ като срокът не може да бъде по-дълъг от 3 години, освен ако не е предвидено друго в закон или в акт на Министерски съвет. Този вид договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности и работи, или когато на работа постъпват работници или служители в предприятие, което е обявено в ликвидация или несъстоятелност /чл. 68, ал. 3 от КТ . В разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от КТ е въведено изключение, което гласи, че срочен трудов договор за определен срок, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и за срок най-малко една година, може да се сключва за дейности и работи, които нямат сезонен, временен или краткотраен характер. В тези случаи по писмено искане на работника или служителя договорът може да бъде сключен и за по-кратък срок. Но такъв трудов договор може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Когато срочният трудов договор за определен срок бъде сключен в нарушение на чл. 68, ал. 3 и 4 от КТ се смята за сключен за неопределено време. По отношение на изключението, визирано в чл. 68, ал. 4 от КТ в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е регламентирано, че по смисъла на кодекса „изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. След като изтече уговореният по договора срок и работникът или служителят продължи да работи в 5 и повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна, то тогава трудовият договор се превръща от срочен в трудов договор за неопределено време, съгласно разпоредбата на чл. 69 от КТ
- До завършване на определена работа – този вид трудов договор се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и се използва най-често в областта на услугите и строителството. Тук срокът е обвързан с времето, което е необходимо, да бъде свършена или довършена определената работа. В този случай трудовият договор може да бъде с времетраене по-дълго от 3 години;
- За заместване на работник или служител, който отсъства от работа – този срочен трудов договор се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ Сключва се за времето, необходимо, за да бъде изпълнявана работата на работника или служителя, който отсъства, независимо каква е причината или продължителността на отсъствието му. И тук при този вид срочен трудов договор продължителността може да бъде по-дълга от 3 години;
- За работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс – сключва се на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ Този трудов договор се сключва за работа на конкурсна длъжност за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. За времето до провеждането на конкурса длъжността може да бъде заета със срочен трудов договор. Продължителността на този вид срочен трудов договор е от датата на сключването му до датата, на която лицето, което е спечелило конкурса, постъпи на работа;
- За определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган – сключват се на основание чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ и е за длъжности, чиито правомощия се упражняват за определен мандат.
 
Трудов договор със срок за изпитване
 
Разпоредбата на чл. 70 от КТ предоставя възможност на работодателите към основното основание, на което се сключва трудовия договор, да включат срок за изпитване. Със срока за изпитване работодателят има за цел да провери годността на работника или служителя. Срокът за изпитване не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и включва само реално отработеното време. За времето на платен отпуск или друг вид отсъствие, срокът за изпитване спира да тече. В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване, ако това не е упоменато, се приема, че срокът е уговорен в полза и на двете страни. Важно е да се отбележи, че трудов договор със срок за изпитване не може да се посочи като самостоятелно основание за сключването на трудов договор, то винаги е като допълнително основание към основното. Също така за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
 
Трудов договор от избор
 
Трудовите правоотношения, които възникват въз основа на избор, се уреждат в разпоредбите на чл. 83 – 88 от Кодекса на труда. Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерски съвет или устав. Изборът се провежда за свободна длъжност или такава, която предстои да бъде освободена. Изборът се провежда от избирателно тяло, установено в закон, в акт на Министерски съвет или в устав. С избрания кандидат, получил най-много гласове, се сключва споразумение на основание чл. 107 от КТ във връзка с чл. 83 от КТ като трудовото правоотношение възниква от момента, в който кандидатът е избран. Със споразумението страните уреждат условията по правоотношението, включително и размера на трудовото възнаграждение. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години. Необходимо е да се има предвид, че изборното трудово правоотношение винаги е срочно.
 
Трудов договор възникнал въз основа на конкурс
 
Възникването на трудово правоотношение от конкурс е уредено в разпоредбите на чл. 89 - 97 от Кодекса на труда. С конкурс може да се заеме всяка длъжност освен длъжностите, за които е предвидено да бъдат заети въз основа на избор; това гласи разпоредбата на чл. 89 от Кодекса на труда. Длъжностите, които могат да се заемат с конкурс, са определени в закон, с акт на Министерски съвет, на министър или ръководител на ведомство или от работодателя.
 
С конкурс се заемат длъжности, които са определени в закон да се заемат по този начин, когато длъжността бъде освободена или предстои да бъде освободена или поради продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до неговото завръщане.
 
Разпоредбата на чл. 91 от КТ предоставя правото на работодателя да обяви конкурс. След като конкурсът бъде обявен и проведен съгласно разпоредбите на чл. 91 - 95 от Кодекса на труда, резултатът от него се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Трудовото правоотношение с лицето, което е класирано на първо място, възниква от деня, в който то е получило съобщението за резултата от конкурса. Лицето, спечелило конкурса, е  задължено да постъпи  на работа в срок от две  седмици  от получаване на съобщението, като срокът може да бъде удължен до 3 месеца по уважителни причини. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа на лицето. За възникването на трудовото правоотношение се сключва споразумение по чл. 107 от КТ във връзка с чл. 89 от КТ С това споразумение страните уреждат условията по правоотношението, включително и размера на трудовото правоотношение.
 
Трудови договори за допълнителен труд
 
Трудовите договори за допълнителен труд се сключват за работа при същия работодател или при друг работодател.
 
Трудовият договор за допълнителен труд при същия работодател се сключва на основание чл. 110 от Кодекса на труда. Работата, която ще се извършва по договора за допълнителен труд, не може да бъде в кръга на трудовите задължения по основния трудов договор и се извършва извън установеното за работника или служителя работно време по основното трудово правоотношение.
 
Трудовият договор за допълнителен труд при друг работодател се сключва на основание чл. 111 от Кодекса на труда. Този вид трудови договори се сключва за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение. Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от КТ се сключва само ако в трудовия договор по основното трудово правоотношение не е уговорено друго; възможно е да има наложена пълна забрана за работа по допълнителен трудов договор или да се иска писменото съгласие на работодателя по основното трудово правоотношение.
 
В разпоредбата на чл. 112 от КТ е установена забрана за полагане на допълнителен труд от определена категория работници или служители. Това са работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки – за работа при същите или други специфични условия или са определени в закон или акт на Министерски съвет.
 
Трудов договор за определени дни от месеца
 
Трудовият договор за работа през определени дни от месеца се сключва на основание чл. 114 от КТ Този трудов договор може да се сключи както като основен трудов договор, така и като трудов договор за допълнителен труд съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 2 от Кодекса на труда, но отново за работа, която е извън кръга на задълженията на работника или служителя по основното трудово правоотношение и извън установеното работно време отново по основното трудово правоотношение. Отработеното време по този трудов договор се признава за трудов стаж.
 
Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 
Трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа се сключва на основание чл. 114а от Кодекса на труда. Той се сключва между работника или служителя и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител за работа за един ден, като с един работник или служител не може да се сключват трудови договори за общо не повече 90 дни в една календарна година. Важно е да се отбележи, че в разпоредбата на чл. 114, ал. 3 от Кодекса на труда е поставено ограничение, съобразно което този вид трудов договор може да се сключва само за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насаждения и прибиране на реколта от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Трудовият договор съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден, като нормалната продължителност на работното време е 8 часа, но може да се уговоря половината от него. При този вид договори не се прилагат разпоредбите на чл. 62, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда, т.е. не се подава уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ Трудовото възнаграждение се изплаща в края на всеки ден срещу разписка.
 
Източник: „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения - практическо ръководство“ Вземете книгата от тук >> 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679