Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Отдаване под наем на работници от една фирма на друга

Фирма А има лиценз за извършване на определена дейност, но иска да наеме работници от фирма Б. Фирма Б за по-голяма яснота не е регистрирана по ЗДДС а фирма А е регистрирана.
Въпросите са ми следните?
1. Как да извадя лиценз на фирма Б за отдаване на персонал на други фирми(А)
2.Знаете ли колко ще струва този лиценз на фирма А.
3. Има ли ограничения за броя на персонала нает за фирма А
от фирма Б.
4. За какъв срок от време може да се наема персонал от друга фирма (за България).
5.Има ли по-специфични условия при отдаването и наемането на
този вид труд ...
6.Трудовия договор между фирма Б и работниците, които ще бъдат предоставяни във фирма Б по кой чл.от КТ да бъде?

6 отговори


на 24 Юли. 2013
Здравейте!

На ел. страница на АЗ можете да намерите следната процедура по регистрацията

УТВЪРЖДАВАМ,


Изпълнителен директор
на Агенция по заетостта: /П./


Камелия Лозанова

П Р О Ц Е Д У Р А

за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по реда на Закона за насърчаване на заетостта /обн. ДВ, бр. 7 от 2012г., в сила от 05.12.2011г./I. Условия за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа, необходими документи и изисквания към тях.
1. За регистрация на дейността по осигуряване на временна работа могат да кандидатстват местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, осъществяващи търговска дейност в Република България, които отговарят на условията, посочени в чл. 74е, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.
2. Регистрацията по т. 1 се извършва от Агенция по заетостта /АЗ/ след представяне на писмено заявление по образец. Формулярът е публикуван на интернет страницата на АЗ (Приложение № 1). Вносителят попълва всички полета, като вписаните данни трябва да съответстват на съдържащите се в документите, които са приложени към формуляра.
3. Приложените удостоверения по чл. 74ж, ал. 2, т.т.2 и 3 от ЗНЗ, следва да бъдат представени в оригинал и валидни към датата на подаване на заявлението в АЗ.
4. Към заявлението за регистрация се представя оригинал на валидно свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице, съгласно актуалната регистрация на заявителя в търговския регистър.
5. В изпълнение на чл. 74е, ал. 2, т. 7 от ЗНЗ заявителят прилага заверени от него копия на застрахователни или банкови документи за сключена групова застраховка или банкова гаранция в размер на 200 000 лв. Бенефициент по сключената групова застраховка са всички лица – работници по трудов договор със предприятието, което осигурява временна работа. Предмет на застраховане е риска на работниците от неизпълнение на парично задължение от страна на предприятието, което осигурява временна работа, произтичащо от неплащане на работна заплата и осигуровка по трудов договор за извършване на работа.
6. Вътрешният правилник по чл. 74е, ал. 2, т. 8 от ЗНЗ се разработва, съгласно изискванията на раздел VIIIв с чл. 107р-107ч от Кодекса на труда, и регламентира задълженията, отговорностите и правата на предприятията, осигуряващи временна работа; работниците и предприятията ползватели. Към правилника заявителят прилага утвърдени от него проекти на:
6.1. Договор с предприятие ползвател, съобразен с изискванията на чл. 107у от КТ;
6.2. Трудов договор с работник или служител за изпращане за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател, съгласно изискванията на чл. 107р от КТ. В случай, че във вътрешният правилник на предприятието, което осигурява временна работа е предвидено сключване на трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. т. 2 и 3 от КТ, следва да се представят съответните проекти;
6.3. Писмен акт на предприятието, което осигурява временна работа, съобразен с изискванията на чл. 107с, ал. 2 от КТ.

II. Ред за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа.
1. Заявлението с приложените документи за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа се подават в деловодството на Агенция по заетостта на адрес: бул. “Дондуков” № 3, гр. София 1000.
Изпълнителният директор на АЗ насочва постъпилото заявление към Дирекция “Международна трудова миграция и посредничество” /МТМП/, което се предоставя за становище на експертите от звено «Регистрация на частни посредници» /РЧП/.
2. Експертите от звено «РЧП» вписват заявлението в специален регистър на постъпили заявления за регистрация на дейност по осигуряване на временна работа. В петдневен срок от постъпване в АЗ, документите се преглеждат относно тяхната комплектованост и съответствие на нормативните изисквания по съдържание и форма и ако е необходимо до заявителя се изпраща писмено искане за отстраняване на пропуските. Становището си по заявлението и приложените към него документи, експертите отразяват в контролен лист /Приложение 2/.
3. В съответните регистри на АЗ, експертите от звено «Регистрация на частни посредници» извършват проверка на заявителя за наличието на обстоятелства по чл. 74е, ал. 2, т. 5 от ЗНЗ.
4. За вземане на решение по заявлението АЗ служебно изисква от ИА “Главна инспекция по труда” информация за наложени на заявителя административни наказания по чл. 81, ал. 1 или чл. 81а, ал. 1 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация /Приложение 3/. Информацията се предоставя на АЗ в 10-дневен срок.
5. Срокът за произнасяне по заявлението за регистрация е 14 дни от датата на внасянето му в Агенция по заетостта. В случай, че се налага отстраняване на констатирани непълноти и/или неточности по документите, заявителят се уведомява писмено да ги отстрани в 30 дневен срок от получаване на уведомлението. В този случай документите се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите по документите.
6. Дирекция “Международна трудова миграция и посредничество” предоставя периодично на Съвета към изпълнителния директор на АЗ информация за постъпилите заявления за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа.
7. При взето решение за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа, заявителят писмено се уведомява за заплащане на такса за регистрация /Приложение 4/, като срокът е 14-дневен от датата на получаване на уведомлението.
8. След заплащане на таксата по т.7, Агенция по заетостта изготвя удостоверение за регистрация на предприятие, което осигурява временно работа и го предоставя за подпис на Министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице, след съгласуване с Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП.
9. Решение за отказ за регистрация на основание чл. 74и, ал. 1 от ЗНЗ , може да бъде взето въз основа на документи, удостоверяващи обстоятелствата, посочени в цитираните разпоредби. В този случай АЗ изготвя решение за отказ за регистрация на предприятие, което осигурява временно работа и го предоставя за подпис на Министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице, след съгласуване с Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП .
10. Агенция по заетостта води публичен регистър на издадените удостоверения, съдържащ информацията по чл. 74л, ал. 2 от ЗНЗ.
В дирекции “Бюро по труда” и на официалната страница на АЗ в интернет, ежемесечно се обявяват актуални списъци на регистрираните предприятия, които осигуряват временна работа, както и на предприятия, чиято регистрация е прекратена по чл. 74м, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗНЗ.
11. При изменение и/или допълнение на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация, предприятието, което осигурява временна работа, уведомява АЗ в срок от 7 работни дни от настъпването на изменението и/или допълнението. Към уведомлението се прилагат и съответните документи, удостоверяващи изменението и/или допълнението.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 24 Юли. 2013
Помествам Ви по-долу тарифата за събираните такси по тази процедура.


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВРЕМЕННА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
Приета с ПМС № 14 от 02.02.2012 г.
Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г.
Раздел I.
Видове такси

Чл. 1. За регистрация на предприятие, което осигурява временна работа, включително за издаване на удостоверение за регистрация, се събира такса в размер 740 лв.


Чл. 2. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация по чл. 1 се събира такса в размер 80 лв.

Раздел II.
Ред за плащане

Чл. 3. Таксата по чл. 1 се заплаща в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя, че тя е дължима.


Чл. 4. Таксата по чл. 2 се заплаща при подаване на заявлението от предприятието, което осигурява временна работа.


Чл. 5. (1) Дължимите такси по чл. 1 и 2 се превеждат по банков път по сметката на Агенцията по заетостта.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 74к, ал. 3 и 4 от Закона за насърчаване на заетостта.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 24 Юли. 2013
След като предприятие Б ще се регистрира като предприятие, осигуряващо временна заетост, защо питате колко ще струва разрешението на А. Нали Б ще го плати.
А няма нищо общо с тази регистрация.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 24 Юли. 2013
Предприятието, предоставящо временна заетост, следва да сключи с наетите работници трудов договор на основание чл.107р, ал.1 КТ като вариантите са само два:
- първи вариант 107р, ал.1 във вр. чл.68, ал.1, т.2 КТ – за завършване на определена работа;
- втори вариант 107р, ал.1, във вр. чл.68, ал.1, т.3 КJ – за заместване на отсъстващ работник или служител

Обърнете внимание на следните забрани:
І.Първа забрана
Разпоредбата на чл.107р, ал.3 КТ забранява да се сключва трудов договор по чл.107р, ал. 1 КТза изпращане за изпълнение на работа:
1. при условията на първа и втора категория труд;
2. в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
3. в предприятия, в които се провежда стачка.
ІІ. Втора забрана
Общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30 на сто от общия брой на работещите при него работници и служители.
ІІІ. Трета забрана
Нямате право в трудовия договор по чл.107р, ал.1 КТ да уговаряте клаузи, които забраняват или водят до невъзможност за възникване на трудово правоотношение между предприятието ползвател и работника или служителя по време или след изтичане на времето, за което той е изпратен за изпълнение на работата в предприятие ползвател.
Пояснение: Клауза в трудовия договор по чл.107р, ал.1 КТ, че работещия при Вас в предприятие Б, няма право (или създава пречка на работника) да сключва трудов договор с предприятие А по време на действието на договора или след това е НИЩОЖНА, поради противоречие с императивната правна норма на чл.107р, ал.5 КТ

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 25 Юли. 2013
1. Как да извадя лиценз на фирма Б за отдаване на персонал на други фирми(А)

Грешката е моя в недобре технически формулиран въпрос! За което се извинявам!

"... отдаване на персонал на други фирми(А)" - слагайки А в скоби исках да конкретизирам, че отдаването на персонала е за фирма А.

Благодаря за изчерпателния и бърз отговор г-жа/ца Миглена Трифонова.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Юни. 2015
А едната фирма защо не отдаде персонал на другата фирма съгласно КТ чл,120- наличието на производствена необходимост ?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679