Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Приложение № 2 към чл. 2 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм., бр. 35 от 28.04.2006 г., в сила от 1.04.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.
Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите.

Чл. 2. Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи:
1. под земята във: подземни рудници, минни обекти, подземни геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 2. като членове на екипажите на кораби от морския и речния флот;
 3. под водата като водолази и работещи в кесони;
 4. като членове на екипажите от летателните състави на въздухоплаването;
 5. в среда на йонизиращи лъчения;
 6. при които са изложени на експозиция на канцерогени и мутагени или на химични вещества над установените норми;
 7. при които са изложени на експозиция на шум и вибрации над установените норми;
 8. при които са изложени на електромагнитни полета над установените норми;
 9. с лазери клас III Б и IV;
 10. в контакт с биологични материали, течности и секрети, създаващи риск от възникване на инфекции, в селищни пречиствателни станции за отпадни води, както и като шофьори на каналочистачни машини и каналджии, обслужващи селищни канализационни системи;
 11. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; в центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология; в диализни центрове, отделения и сектори, в лечебни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
12. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система и вродени малформации;
 13. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;
 14. в откритите мини и кариери и в надземния комплекс към подземните мини - само за пряко заетите;
 15. в геоложки проучвания, добива на нефт и газ и като сондьори;
 16. в производството и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави и цветни метали и техните сплави, по пластична обработка на черни и цветни метали - само за пряко заетите;
 17. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите;
 18. в добива на морска сол;
 19. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
 20. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите;
 21. в производството и експлоатационното обслужване на оловни акумулатори - само за пряко заетите;
 22. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
 23. под въздействие на шлакови, стъклени, мергелни и базалтови влакна;
 24. под въздействие на силикозоопасни прахове;
 25. в морги, екарисажи и лица, извършващи аутопсия;
 26. като локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, влаков състав, по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта и метрополитена, както и в жп транспорта на открити мини и индустриални жп клонове;
 27. като машинисти на подбивни, пресевни машини и влекачи, специализирани машини за ремонт и поддръжка на контактната мрежа и съоръженията от жп транспорта, трамвайния транспорт и метрополитена;
 28. като ватмани на трамваи, шофьори на тролейбуси и автобуси от градски, междуградски и международен транспорт, работещи по график;
 29. като шофьори на товарни автомобили над 12 т;
 30. постоянно на открито при среднодневни температури под 10 °С или над 30 °С;
 31. в производството по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
 32. в производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтното обслужване и технологичния транспорт;
 33. в експлоатационно и ремонтно обслужване на електроразпределителната и преносната мрежа - само за пряко заетите;
 34. в "горещи" цехове за стъкло и стъклени изделия;
 35. в цехове за производство на цимент - само за пряко заетите;
 36. като обслужващ и ремонтен персонал на рингови пещи за производство на тухли, огнеупорни и други керамични изделия;
 37. като авиодиспечери и диспечери в железопътния транспорт и националната електроенергийна система и на електроразпределителните мрежи;
 38. в товарно-разтоварните дейности на пристанищата - само за пряко заетите;
 39. в производства на горива, нефтохимически продукти и полимери - само за пряко заетите;
 40. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С;
 41. като колачи и дерачи.
 
Чл. 3. Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители с пълна загуба на зрение или с пълна загуба на слух независимо от вида работа.
 
Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.
 (2) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на ал. 1 в рамките на една календарна година.
 (3) Когато работникът или служителят работи по-малко от срока по ал. 2, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г. ) Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.
 (5) По-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 § 1. Наредбата се приема на основание чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда.
 § 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика. 
————————————————————————————————
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 13.08.2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
(ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
 § 6. Отменя се Постановление № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

източник: mlsp.government.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679