Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Актуалните промени в действащото законодателство може да следите в Портал ТРЗ Нормативи - тук >>

За експертни и експресни отговори на Ваши персонални въпроси относно приложението на ТРЗ разпоредбите - изберете подходящ за Вас абонаментен план тук >>
В брой 72 от 14 август 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 40 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.“

§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите „по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „по чл. 14“, а думите „представяни на електронен носител или по електронен път“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 3. Член 16 се отменя.

§ 4. В чл. 17 думите „по електронен път“ се заличават.

§ 5. В чл. 18, ал. 1 думите „по електронен път“ се заличават.

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „по електронен път“ се заличават;
б) изречение трето се изменя така: „Упълномощителят подписва заявлението и го представя в съответното ТП на НОИ лично или чрез упълномощено за целта лице, или по електронен път с валиден КЕП на упълномощителя в срок до 3 работни дни от упълномощаването.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При оттегляне на упълномощаването упълномощителят представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 по реда на ал. 1, изречение трето, не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.“

§ 7. В чл. 20, ал. 6 думите „по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „по чл. 14“, а думите „на хартиен или електронен носител в съответното ТП на НОИ“ се заличават.

§ 8. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. При получаване на документите по чл. 14 НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, регистриран по реда на чл. 18, съобщение с достъп до съдържанието на справка за приетите и неприетите документи съгласно приложение № 14.“

§ 9. Член 23 се отменя.

§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2:
а) думите „лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ“ се заличават;
б) думите „на хартиен носител“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявленията и документите по ал. 1 и 2 се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя.“

§ 11. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „а“, представят заявление-декларация по образец съгласно приложение № 16 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

§ 12. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация се подава от всяко от лицата по ал. 1 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

§ 13. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

§ 14. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 – 27 представят ново заявление-декларация и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

§ 15. Навсякъде в текстовете на наредбата и в приложение № 13 думите „чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чл. 14“.

§ 16. Приложение № 12 се отменя.

§ 17. Приложение № 14 се изменя така:

„Приложение № 14 към чл. 21 (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.06.2017 г.)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
________________________________________________________
 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – .......................
С П Р А В К А
за приети и неприети документи, представени в НОИ с вх. № ...................../..................20.... г. по електронен път
от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................................................................,
адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................,
телефон ..........................................................................,
мобилен телефон .....................................................,
електронен адрес .....................................................
*
от осигурителна каса ..................................................
....................................................…...............................
(наименование на осигурителната каса)
Код по БУЛСТАТ на осигурителна каса ..............
.......................................................................................
за ..................................................................................
.......................................................................................
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер ........................................................................
адрес за кореспонденция ............................................,
телефон .....................................................................,
мобилен телефон .........................................................,
електронен адрес ..........................................................
 
*Полето се визуализира, когато данните се представят от осигурителна каса.
А. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ....... броя:
І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листа.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                (име, презиме и фамилия)
номер ............................., в отпуск от ....................., в отпуск до ......................, с код за представяне;
1.2. За б. л. № ................................, на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                 (име, презиме и фамилия)
номер.................................., с код за корекция;
1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                  (име, презиме и фамилия)
номер ...................................., с код за заличаване.
2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                 (име, презиме и фамилия)
номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ............................., с код за представяне,
причина за неприемане ……..........................................................................................................................;
2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                       (име, презиме и фамилия)
номер.........................., с код за корекция, причина за неприемане.….................................................;
2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                      (име, презиме и фамилия)
номер.........................., с код за заличаване, причина за неприемане ............................................... .
ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листа.
1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                      (име, презиме и фамилия)
номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ........................., с код за представяне;
1.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                         (име, презиме и фамилия)
номер ......................................., с код за корекция;
1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                         (име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за заличаване.
2. Неприети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                      (име, презиме и фамилия)
номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне,
причина за неприемане .............................................................................................................................;
2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                       (име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за корекция, причина за неприемане ..............................................................;
2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                        (име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за заличаване, причина за неприемане ……………….......................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 9 за болнични листове ............. броя.
Причини за неприемане .............................................................................................................................
Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от осигурител за ....... броя заявления-декларации:
І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
1.1. На ........................................................................,
                  (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                                (вид и основание по КСО)
1.2. На .........................................................................,
                     (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;
                                                                                   (вид и основание по КСО)
1.3. На .........................................................................,
                  (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване.
                                                                               (вид и основание по КСО)
2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
2.1. На ........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                  (вид и основание по КСО)
причина за неприемане .................................................................................................................................;
2.2. На ........................................................................,
             (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция,
                                                                                  (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ....................................................................................................................................;
2.3. На ......................................................................,
              (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,
                                                                                   (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ...................................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
1.1. На ........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                                    (вид и основание по КСО)
1.2. На ........................................................................,
               (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………....……...….., с код за корекция;
                                                                                     (вид и основание по КСО)
1.3. На ........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване.
                                                                                  (вид и основание по КСО)
2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
2.1. На ........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                  (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ...............................................................................................................................;
2.2. На ........................................................................,
              (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………........….., с код за корекция,
                                                                                (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ................................................................................................................................;
2.3. На ........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване,
                                                                               (вид и основание по КСО)
причина за неприемане .................................................................................................................................
ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 10 от осигурител за заявления-декларации .............. броя.
Причини за неприемане .............................................................................................................................
В. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от самоосигуряващо се лице ....... броя:
І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
1.1. На .........................................................................
                  (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                               (вид и основание по КСО)
1.2. На ..........................................................................,
                (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......, с код за корекция;
                                                                                (вид и основание по КСО)
1.3. На .........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…..., с код за заличаване;
                                                                                    (вид и основание по КСО)
2. Неприети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
2.1. На .........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                 (вид и основание по КСО)
причина за неприемане .................................................................................................................................;
2.2. На ........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........……......…………...….., с код за корекция,
                                                                                (вид и основание по КСО)
причина за неприемане .................................................................................................................................;
2.3. На ........................................................................,
                  (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,
                                                                               (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ................................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.
1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
1.1. На .........................................................................,
                  (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                   (вид и основание по КСО)
1.2. На .........................................................................,
                      (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;
                                                                                 (вид и основание по КСО)
1.3. На .........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………..………...….., с код за заличаване.
                                                                                   (вид и основание по КСО)
2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
2.1. На .........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                               (вид и основание по КСО)
причина за неприемане .................................................................................................................................;
2.2. На .........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…........, с код за корекция,
                                                                                    (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ……............................................................................................................................;
2.3. На .........................................................................,
             (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………..……...….., с код за заличаване,
                                                                                 (вид и основание по КСО)
причина за неприемане ................................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 11 от самоосигуряващо се лице ........... броя.
Причини за неприемане ............................................................................................................................
Дата: .......................................“

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679