Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Подаване на декларации образец 1 в НАП

Кой подава Декларация образец № 1?
 
Декларация образец № 1 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица.
 
Декларация образец  № 1 се подава ежемесечно както за назначените по различни правоотношения лица, за наетите лица, от самоосигуряващите се лица за авансово дължимите осигурителни вноски.
 
Декларация образец  № 1 се подава от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това са съпрузите/ съпругите на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободна професия или земеделска дейност, и с тяхното съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.
 
Декларация образец  № 1 се подава от лицата, действащи като осигурители за изпратените на работа в чужбина от български посредник или от компетентен български държавен орган или организация, с чието съгласие лицата работят в международните органи и организации.
 
Къде се подава Декларация образец № 1?
 
Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция (ТД) на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения за всеки календарен месец и от самоосигуряващите се лица.
 
Декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5 (членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията) и т. 7 (управители, прокуристи, членове на съветите на директорите, на управителни и надзорни съвети т.н.) и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител.
 
Декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 (работещи без трудово правоотношение) от КСО се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година.
 
 Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
 
Декларацията се подава от задължените лица само след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
 
Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
2. имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
 
Декларации образец № 1 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.
 
Редът, условията и видовете декларации, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код (ПИК), се определят със заповед на изпълнителния директор на НАП, която се публикува на Интернет страницата на НАП.
 
За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен  път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
 
Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. НАП не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
 
Декларациите образец № 1 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 9, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на НАП.
 
Кога се подава Декларация образец № 1?
 
Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП:
 
1. От работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.
 
- до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
 
2. От самоосигуряващите се лица:
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.
 
3. От осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
 
4. От изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган и посредника, за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
 
5. От задължените лица само след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.
 
6. Когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква „а", наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в ТД на НАП по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице.
 
7. Декларация образец № 1 за лицата, работещи без трудово правоотношение, се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година.
 
Как се попълва Декларация образец № 1 и цели експертни решения на казуси, свързани с декларации образец 1 и 6, ще намерите в книгата „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № 13“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Недева 13 Септ. 2022
0
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679