Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 3 при прехвърляне на осигурителни средства от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд

В брой 54 от 29.06.2021 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9 и 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г.; попр., бр. 52 от 2005 г.; изм., бр. 7 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2011 г., бр. 1 и 62 от 2016 г. и бр. 10 и 94 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „чл. 171, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 171, ал. 1, 3 и 4“, а думите „чл. 340, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 340, ал. 4, т. 1“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (електронно заявление) или на хартиен носител и се приема от осигурителен посредник или упълномощен от пенсионноосигурителното дружество служител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие служителят се легитимира пред осигуреното лице със служебна карта, а осигурителният посредник – с документа по чл. 123г, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване.“
3. В ал. 7 думата „електронния“ се заменя с „квалифицирания електронен“, а думите „незабавно след“ се заменят с „или в заявлението, в деня на“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис“ се заменят с „обратна разписка, чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис, или с електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, ако лицето е избрало този начин в заявлението“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ:
1. обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис;
2. дружеството може да посочи определените за него данни по ал. 6, т. 2, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в отделен електронен документ, съдържащ и входящия номер и дата на заявлението, и имената, и ЕГН на лицето, подписан с квалифициран електронен подпис.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 171, ал. 1 или 3“ се заменят с „чл. 171, ал. 1, 3 или 4“, а думите „чл. 340, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 340, ал. 4, т. 1“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или единният му граждански номер“ се заличават;
б) точка 2 се отменя;
в) създава се т. 3:
„3. във фонда, от който лицето желае да промени участието си, няма осигурено лице с посочения в заявлението единен граждански номер и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8.“
3. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с „ал. 2, т. 1 и 3“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението за промяна на участие, съответно електронно копие от него или от електронния документ по чл. 5, ал. 7, т. 2, изречение второ, от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6, т. 3.“
5. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5, и по електронен път с квалифициран електронен подпис. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин, като се прилага и документът по чл. 5, ал. 7, т. 2, ако отказът е посочен в него.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, чрез служител или осигурителен посредник на дружеството по изречение първо, чрез негов осигурителен посредник, по пощата с писмо с обратна разписка или чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето е осигурено. Искането трябва да бъде получено в дружеството по изречение първо в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.“
2. В ал. 5, т. 1 се създава буква „в“:
„в) имената и ЕГН на лицата, подали заявления за промяна на участие, за които е получена информация, че са починали.“
3. В ал. 7 се създава т. 5:
„5. осигуреното лице, подало заявлението за промяна на участие, е починало.“
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато заявление по ал. 7, т. 4 или информацията по ал. 7, т. 5 бъдат получени в пенсионноосигурителното дружество след датата на уведомяването по ал. 5, т. 1, буква „б“, съответно буква „в“, то уведомява не по-късно от датата по чл. 8, ал. 2 дружеството, в което лицето е подало заявлението си за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН и за прекратяването на процедурата.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „На същите дати се превежда и частта от резерва за гарантиране на брутния размер на преведените вноски в универсален пенсионен фонд, определена съгласно чл. 193а, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, за лицата с регистрирани заявления през съответните тримесечия.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При промяна на участие по чл. 171, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване размерът на средствата за прехвърляне се определя съгласно ал. 3 на този член и чл. 193а, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. В случаите по чл. 193а, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване средствата за допълване на индивидуалната партида постъпват в нея в деня на прехвърлянето на средствата по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея накрая се добавя „и информацията по чл. 193а, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. В ал. 7 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 думата „справка“ се заменя със „справки“, а думите „приложение № 2“ се заменят с „приложения № 2 и 2а“.
§ 8. В чл. 11, ал. 1 думите „чл. 340, ал. 3“ се заменят с „чл. 340, ал. 4“.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 340, ал. 3“ се заменят с „чл. 340, ал. 4“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или единният му граждански номер“ се заличават;
б) точка 2 се отменя;
в) създава се т. 5:
„5. във фонда, от който лицето желае да прехвърли средства, няма осигурено лице с посочения в заявлението единен граждански номер и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или единният му граждански номер“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. във фонда, от който лицето желае да прехвърли средства, няма осигурено лице с посочения в заявлението единен граждански номер и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8.“
4. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 1 или ал. 3, т. 1“ се заменят с „ал. 2, т. 1 и 5 или ал. 3, т. 1 и 3“.
5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице има право:
1. да получи при поискване копие на електронния документ с данни за мотивирания отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, подписано с квалифициран електронен подпис;
2. да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5, като в този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин и се прилага документът по т. 1, ако отказът е посочен в него.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, чрез служител или осигурителен посредник на дружеството по изречение първо, по пощата с писмо с обратна разписка или чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето е осигурено. Искането трябва да бъде получено в дружеството по изречение първо в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.“
2. В ал. 4 се създава т. 4:
„4. бъдат получени искания от един или повече наследници за отпускане на наследствена пенсия и/или еднократно или разсрочено изплащане по отношение на всички средства от индивидуалната партида на осигурено лице, починало след подаване на заявление за прехвърляне.“
3. В ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 4, т. 1 и 3“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато е поискано отпускане на наследствена пенсия и/или еднократно или разсрочено изплащане само за част от средствата по индивидуалната партида на починало осигурено лице, процедурата по прехвърляне се прекратява по отношение на тези средства и се прехвърлят средствата, дължими на наследниците, които не са подали искане до датата по чл. 18, ал. 2.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“;
б) създава се нова т. 1:
„1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за прехвърляне на средства, за имената и ЕГН на лицата, за които процедурата по прехвърляне се прекратява по ал. 4, т. 4.“
6. Създава се ал. 8:
„(8) Когато в пенсионноосигурителното дружество бъде получено искане за отпускане на наследствена пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на средства след уведомяването по ал. 7, в резултат на което процедурата по прехвърляне се прекратява, то уведомява дружеството, в което лицето е подало заявление за прехвърляне на средства, за неговите имена и ЕГН и за прекратяването на процедурата не по-късно от датата по чл. 18, ал. 2.“
§. 11.В чл. 18, ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 17, ал. 6 пенсионноосигурителните дружества изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис заедно с информацията по изречение първо и информация за наследниците на починалото осигурено лице, получаващи плащания от фонда, от който осигуреното лице е избрало да прехвърли средствата си.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 7 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7 и 8“.
2. В ал. 6, т. 8 думите „уведомлението по чл. 17, ал. 6“ се заменят с „уведомленията по чл. 17, ал. 7 и 8“.
§ 13. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
ВИЖ приложението

 
§ 14. Приложение № 1а към чл. 3, ал. 10 се изменя така:
„Приложение № 1а към чл. 3, ал. 10
ВИЖ приложението
 
 
§ 15. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
............................................................................................................................................................
                      (наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.............................................................................................................................................................
                           (наименование на професионалния пенсионен фонд)
СПРАВКА
за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства
За периода от:                           до:

 

Наименование
на фонда, в
който лицата
 желаят да
прекратят
участието си
Подадени заявления до
дружеството
Възражения за преразглеждане на
отказ
Прекратени процедури на осн.
 чл. 7, ал. 7
Влезли в сила договори
Прехвър-
лени средства от други фондове (лв.)
общо
отказани от други
 дружества на
основание
подадени до
дружеството
разгледани от
дружествата, произнесли
 се с отказ
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
отменени откази
потвърдени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
.
..
ОБЩО:

 

 

 

Наименова-
ние на фонда, в който лицата желаят да преминат
Получени заявления от други
 дружества
Възражения за преразглеждане на
 отказ
Прекратени
 Процедури
 на осн.
чл. 7, ал. 7
Влезли в
 сила
договори
Прехвърлени
 средства в
други фондове
 (лв.)
общо
отказани от дружеството на основание
получени от други дружества
разгледани от дружеството
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
отменени откази
потвър-
дени
откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
.
ОБЩО:

 


В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата: ................................................
Изготвил: ........................................                            Ръководител: ................................................
              (име, фамилия и подпис)                                                                  (име, фамилия и подпис)“
§ 16. Създава се ново приложение № 2а към чл. 10, ал. 1:
„Приложение № 2а към чл. 10, ал. 1
.....................................................................................................................................................
                     (наименование на пенсионноосигурителното дружество)
......................................................................................................................................................
                         (наименование на универсалния пенсионен фонд)
СПРАВКА
за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства
За периода от:                             до:


 

Наименование
 на фонда, в
 който лицата
 желаят да
прекратят
участието си
 
Подадени заявления до
 дружеството
Възражения за преразглеждане
на отказ
Прекра-
тени процедури на осн.
 чл. 7,
 ал. 7
Влезли
в сила
договори
Прехвърлени средства от други фондове (лв.)
Прехвърлени
 средства в
резерва за гарантиране
на брутния
размер на
преведените
 вноски
общо
отказани от други
 дружества на
 основание
подадени до
дружеството
разгледани от
 дружествата,
произнесли се
 с отказ
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
отменени откази
потвър-дени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
.
..
ОБЩО:

 

 

 

Наименова-
ние на
 фонда, в
който лицата
 желаят да преминат
Получени заявления от други дружества
Възражения за преразглеждане на отказ
Прекра-тени процедури на осн.
чл. 7, ал. 7
Влезли в сила дого-
вори
Прехвър-
лени средства
 в други фондове
 (лв.)
Прехвърлени средства от резерва за гарантиране на брутния размер на преведените вноски
общо
отказани от дружеството на основание
получени от други дружества
разгледани от дружеството
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
 
отменени откази
потвър-дени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
.
ОБЩО:

 

 
В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата: ................................................
Изготвил: ........................................                                Ръководител: ................................................
        (име, фамилия и подпис)                                                                    (име, фамилия и подпис)
§ 17. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1
ВИЖ приложението
 
 
§ 18. Приложение № 3а към чл. 11, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 3а към чл. 11, ал. 4
ВИЖ приложението
 
 
§ 19. Приложение № 3б към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3б към чл. 13, ал. 3
ВИЖ приложението
 
§ 20. Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3
ВИЖ приложението
 
 
§ 21. В приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1 от Указанията за попълване и подаване на искането се изменя така:
„1. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, в офис на дружеството, в което е подадено заявлението за промяна на участие/прехвърляне, чрез осигурителен посредник на това дружество, по пощата с писмо с обратна разписка или чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.“
2. Точка 3 от Указанията за попълване и подаване на искането се изменя така:
„3. При подаване на искането чрез служител или осигурителен посредник на дружеството лицето, което го приема, попълва определените за него данни и незабавно дава на осигуреното лице входящ номер.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. В Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1
ВИЖ приложението
2. Приложение № 6 към чл. 4а, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 4а, ал. 4
ВИЖ приложението

 
 
§ 23. Процедурите по промяна на участие или за прехвърляне на средства по заявления, подадени до 30.06.2021 г., се осъществяват по реда, действащ до влизане в сила на тази наредба.
§ 24. До 31 август 2021 г. могат да се използват и образците на заявления и на документите с основна информация съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, приложение № 1а към чл. 3, ал. 10, приложение № 3 към чл. 11, ал. 1, приложение № 3а към чл. 11, ал. 4, приложения № 3б и № 3в към чл. 13, ал. 3 и приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3, действащи до влизане в сила на тази наредба.
§ 25. Наредбата влиза в сила от 1.07.2021 г., с изключение на § 15 и 16, които влизат в сила от 1.10.2021 г.
§ 26. Наредбата е приета с Решение № 218-Н от 22.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател: Диана Йорданова

 
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679