Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В брой 30-ти на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 89 от 3 април 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 3 АПРИЛ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 и 62 от 2019 г., бр. 74 от 2020 г., бр. 37 и 67 от 2021 г. и бр. 36, 44 и 66 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. друг актуален официален оригинален документ, издаден от компетентен орган на чужда държава, удостоверяващ семейната или родствената връзка с наследодателя, преведен на български език от лице, извършващо преводи по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 7 и 41 от 2019 г., бр. 39 от 2020 г. и бр. 31 от 2023 г.), в случай че не е възможно издаването на удостоверение за наследници; документът трябва да е оформен в съответствие с разпоредбите на двустранните международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на такива разпоредби – да е преминал процедура по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;“.
2. В т. 6 думите „както и документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината“ се заменят с „както и удостоверение за раждане или съдебно решение, при необходимост“.
§ 2. В чл. 8а изречение първо се изменя така:
„Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, се изискват служебно.“
§ 3. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и чл. 4а КСО“ се заменят с „чл. 4, ал. 7, 8 и 9, чл. 4а и чл. 4а1 от КСО“.
§ 4. В чл. 38, ал. 8 думите „чл. 4, ал. 7 и 9 и чл. 4а КСО“ се заменят с „чл. 4, ал. 7 и 9, чл. 4а и чл. 4а1 от КСО“.
§ 5. В чл. 41, ал. 4 след думите „морските лица“ се поставя запетая и се добавя „на лицата по чл. 4а1 от КСО“.
§ 6. В чл. 45, ал. 1 думите „чл. 9а, ал. 3 КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 4 от КСО“.
§ 7. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „категория“ се добавя „труд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Времето, за което са внесени осигурителни вноски на основание чл. 9а, ал. 3 от КСО, се зачита за осигурителен стаж от трета категория труд само във връзка с придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея, в изречение първо след думите „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“ се добавя „или по чл. 68, ал. 3 от КСО“, а в изречение трето думата „писмото“ се заменя с „разпореждането“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея изречение първо се изменя така:
„При постъпило заявление за отпускане на лична пенсия с искане за преценка на недостигащ осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 2 или чл. 9а, ал. 3 от КСО в срок до пет работни дни от подаване на заявлението на лицето се изпраща уведомително писмо за продължителността на недостигащия осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, съответно – по чл. 68, ал. 3 от КСО.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При постъпило заявление за отпускане на лична пенсия с искане за преценка на недостигащ осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 2 или чл. 9а, ал. 3 от КСО, към което са приложени документи, удостоверяващи осигурителен стаж по законодателството на държава, с която се прилага международен договор или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, до потвърждаването на стажа от другата държава и след изрично искане или съгласие от лицето преценката на недостигащия осигурителен стаж може да се извърши само въз основа на недостигащия български осигурителен стаж, ако недостигащият стаж е по-малко от 5 години при отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО във връзка с чл. 9а, ал. 2 от КСО, съответно – по-малко от 3 години при отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО във връзка с чл. 9а, ал. 3 от КСО.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Когато в 14-дневен срок от връчването на уведомителното писмо лицето не е внесло осигурителните вноски по чл. 9а, ал. 2 или по чл. 9а, ал. 3 от КСО, се постановява разпореждане за отказ за отпускане на пенсия.“
8. Досегашните ал. 7 – 12 стават съответно ал. 8 – 13.
§ 8. В чл. 46, ал. 1, в изречение второ след думите „чл. 4а“ се добавя „и 4а1“.
§ 9. В чл. 91, ал. 1, в изречение първо след абревиатурата „НОИ“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
 
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на:
1. Параграфи 1, 2 и 9, които влизат в сила от 31 март 2024 г.
2. Параграфи 6 и 7, които влизат в сила от 27 февруари 2024 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойне

Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679