Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за устройството и дейността на НЗОК

В брой 60-ти от 20.07.2021 г. на Държавен вестник е обнародван:
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) е на пряко подчинение на управителя на НЗОК и участва по подходящ начин при решаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в НЗОК. ДЛЗЛД изпълнява задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), и осигурява законосъобразното обработване на лични данни в НЗОК, като работи в тясно сътрудничество с всички звена в НЗОК.
(2) Длъжностното лице по защита на личните данни:

1. осъществява контрол за спазването и правилното прилагане на европейското и националното законодателство в областта на защитата на личните данни и политиките на администратора по отношение на защитата на личните данни;
2. информира и консултира администратора на лични данни и неговите служители, които извършват обработване, за техните задължения, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и на други нормативни актове, които регламентират защитата на личните данни;
3. следи за повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити, в областта на защита на личните данни;
4. анализира и проверява изпълнението на дейностите по обработване на лични данни;
5. консултира администратора на лични данни по негово искане, като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху защита на данните в съответствие с чл. 35 от Общия регламент и наблюдава процеса по извършването на оценката;
6. предлага въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за спазване изискванията на европейското и националното законодателство в областта на защитата на личните данни;
7. участва при изготвянето на вътрешни правила и документация, свързана със защитата на личните данни;
8. осигурява поддържането на регистъра на дейностите по обработване на лични данни в НЗОК съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679;
9. своевременно уведомява администратора на лични данни за всяко неспазване на задълженията и на реда за осигуряване защитата на личните данни в НЗОК;
10. следи за своевременната актуализация на вътрешните правила и процедури в НЗОК, свързани с обработката и съхранението на лични данни;
11. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработването на защитата на личните данни;
12. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните;
13. осъществява връзка и сътрудничество с Комисията за защита на личните данни и действа като точка за контакт за надзорния орган и за субектите на данни по въпроси, свързани с обработването на лични данни от НЗОК.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) С оглед гарантиране на сигурността на личните данни при изпълнението на своите задължения длъжностното лице по защита на данните има право да получава съдействие от всички служители на НЗОК и право на достъп до съответните обекти и системи в НЗОК, свързани с обработването на лични данни.“
§ 2. В глава трета се създава раздел VIа „Служител по мрежова и информационна сигурност“ с чл. 24а:
„Раздел VIа

Служител по мрежова и информационна сигурност

Чл. 24а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на управителя и осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност.
(2) Служителят по ал. 1 осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в НЗОК.
(3) Служителят по ал. 1 докладва директно на управителя.
(4) Служителят по мрежова и информационна сигурност:
1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на НЗОК за мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и документираната информация;
3. предлага на управителя за утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
5. консултира управителя във връзка с информационната сигурност;
6. организира и координира оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
7. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в НЗОК и ги представя на управителя;
8. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
9. организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
11. следи за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискванията за уведомяване при инциденти на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
13. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер и дава препоръки;
15. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им;
17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
18. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
19. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, уреждащи изискванията към мерките за информационна и мрежова сигурност.“
§ 3. В чл. 26 се създава се т. 22:
„22. осъществява дейности във връзка с архивиране и съхраняване на нотариалните актове на недвижимата собственост на НЗОК в оригинал.“
§ 4. В чл. 31, ал. 2 т. 1 и 3 се изменят така:
„1. дирекция „Контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване“;“
„3. дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“;“.
§ 5. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Контрол на дейността по задължителното здравно осигуряване“:
1. осъществява контрол по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ на основание заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице чрез проверки на територията на цялата страна, в това число:
а) плащанията от НЗОК на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и свързаната с това документация;
б) отчетните документи на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в НРД;
в) законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по договорите им с НЗОК;
г) извършват проверки по жалби на осигурени лица и работодатели, свързани с финансови нарушения, допуснати от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ по договорите им с НЗОК;
д) плащанията от задължително здравноосигурени лица, извън цената на КП, на изпълнителите, техния размер и основание, в случаите, когато е оказана медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;
е) договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД;
ж) съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД в съответствие с чл. 59в;
з) проверяват вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;
и) проверяват вида и количествата на закупените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и вложени при изпълнение на договора с НЗОК медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК напълно или частично;
й) по предписването и отпускането на лекарствени продукти, прилагани в болничната помощ и заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и амбулаторните процедури съгласно действащата нормативна уредба и утвърдените фармако-терапевтични ръководства;
к) съответствието между оказаната медицинска и/или дентална помощ и заплатените за нея суми от НЗОК;
л) издаването от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ на пациентите на финансови документи за всички заплатени от пациента суми във връзка с оказаната им медицинска помощ;
м) извършват проверки за съответствието на структурата и дейността на лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ, и на организацията на медицинската помощ в тях с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им по повод извършена от съответните лечебни заведения конкретна дейност по договор с НЗОК;
н) извършват проверки за спазване на изискванията при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, високоспециализирани уреди и апарати за индивидуална употреба, заплащани от НЗОК, включително и на утвърдените фармако-терапевтични ръководства;
2. извършва контрол по предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
3. участва при осъществяване на предвидения в ЗЗО контрол по изпълнение на договорите с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;
4. на основание заповед на управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице извършва всички видове контрол с участието на служители на РЗОК;
5. изготвя инструкция по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от ЗЗО;
6. изготвя методични указания по прилагането на инструкцията по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО за осъществяването на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от ЗЗО;
7. изготвя инструкция по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 9 от ЗЗО по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК;
8. участва в процедурата по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО за съгласуване между НЗОК и БФС на условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
9. участва в подготовката на НРД за медицинските/денталните дейности, решенията на Надзорния съвет на НЗОК, условията и реда за сключване на договори с притежателите на разрешение за търговия с лекарствени продукти в аптеки и др.;
10. своевременно приключва контролното производство, като изготвя проекти на съответните актове и всички свързани с тях документи;
11. изготвя тримесечни отчети, мониторинг, предложения и анализи на контролната дейност, както и стратегии за актуализиране на механизмите за контрол за всяка календарна година;
12. разработва становища и проекти на отговори с цел уеднаквяване практиката по прилагане на нормативната база и дава становища по въпроси, включително правни, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
13. организира и координира контролната дейност на НЗОК с други институции;
14. изготвя становища по жалби срещу актове на директорите на РЗОК/управителя на НЗОК, издадени във връзка с осъществяване на контрол по реда на ЗЗО, НРД за медицинските/денталните дейности и договорите с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;
15. осъществява процесуално представителство пред съдебни и административни органи, свързани с дейността на дирекцията.“
§ 6. В чл. 33 се създават т. 17 и 18:
„17. анализира статистически данни за икономическото, социалното и демографското състояние в страната и прогнозира отражението им върху здравноосигурителната система;
18. разработва принципи и показатели за анализ и оценка на здравноосигурителната система.“
§ 7. В чл. 34 се създават т. 22 – 25:
„22. изготвя за съответната календарна година тримесечни анализи, прогнози и предложения за органите на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели;
23. разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК;
24. осъществява дейностите по своевременно изготвяне, договаряне и администриране на договорите за отстъпки на лекарствени продукти по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
25. осъществява дейности по изготвянето и администрирането на актове, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали на основание Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.“
§ 8. В чл. 52 в ал. 8, 9 и 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 изречение второ се изменя така: „Изискванията, както и всички промени в тях, се обнародват от управителя на НЗОК в „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg.“
2. Алинея 9 се отменя.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Националната здравноосигурителна каса чрез РЗОК уведомява ИМП за приетите и обнародвани изисквания по ал. 3, както и за съответните им изменения и/или допълнения. Изискванията са задължителни за ИМП.“
§ 9. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона „Административно звено“ след „Длъжностно лице по защита на личните данни“ се добавя нов ред „Служител по мрежова и информационна сигурност“ и в колона „численост – брой“ се добавя числото „1“.
2. В колона „Административно звено“, ред „Обща администрация“ в колона „численост – брой“ числото „95“ се заменя с „94“.
3. В ред „Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“ в колона „численост – брой“ числото „30“ се заменя с „29“.
4. Ред „Дирекция „Контрол, анализи и прогнози на дейността по задължителното здравно осигуряване“ се заменя с „Дирекция „Контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване“ и в колона „численост – брой“ числото „57“ се заменя с „51“.
5. Ред „Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни“ се заменя с „Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“, в колона „численост – брой“ числото „34“ се заменя с „40“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 10. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-80 от 12.07.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.


Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

unulsepal 12 Юни. 2023
olive oil and lemon benefits viagra The two masses, however, differed in their histology
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679