Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Закона за здравното осигуряване

В брой 32-ри на Държавен вестник от 26.04.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
 
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от 47-ото Народно събрание на 13 април 2022 г.
 
Издаден в София на 20 април 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
 
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 10 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 18 от 2022 г.)
 
§ 1. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. лицата с предоставена временна закрила и лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2;“.
 
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „бежанец“ се добавя „хуманитарен статут“;
б) създава се т. 3а:
„3а. по чл. 33, ал. 1, т. 4а – от датата, определена в постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „бежанец“ се добавя „хуманитарен статут“;
б) създава се т. 2а:
„2а. за лицата по чл. 33, ал. 1, т. 4а – от датата, определена в постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата с предоставена временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците имат право на медицинска помощ и медицински услуги по този закон и по Закона за здравето при условията и по реда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
 
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако:
1. за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна или
2. пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 40 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 7 след думата „бежанец“ се добавя „хуманитарен статут“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) За лицата с предоставена временна закрила, лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и лицата по чл. 40а, ал. 3а с постановление на Министерския съвет се определя:
1. доходът, върху който се дължат здравноосигурителни вноски;
2. срокът, за който се внасят здравноосигурителни вноски;
3. датата, от която възниква задължението за здравно осигуряване;
4. датата, от която възникват правата на здравноосигурените лица;
5. редът за внасяне на здравноосигурителните вноски;
6. източникът на финансиране.“
 
§ 5. В чл. 40а се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3а:
„(3а) Извън случаите по ал. 1 и 2 здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната може да се възстановят при условия и по ред, определени с постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10, когато пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.“
2. В ал. 4 след думите „ал. 3“ се добавя „и 3а“.
 
§ 6. В чл. 41, ал. 2 след думите „ал. 3“ се добавя „и 3а“.
 
§ 7. В чл. 80г, ал. 1 накрая се добавя „както и на лицата с предоставена временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците“.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 8. Медицинската помощ, оказана на лица с предоставена временна закрила, на лица по чл. 39, ал. 6, т. 2 и по чл. 40а, ал. 3а до влизането в сила на този закон, се заплаща на лечебните заведения при условия и по ред, определени в постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10, освен ако не е заплатена или не подлежи на заплащане по друг ред, определен със закон или с друг акт на Министерския съвет.
 
§ 9. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17 и 18 от 2022 г.) в чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „България“ се добавя „чужденците с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут и право на убежище“, а думите „наравно с“ се заменят с „при условията и по реда за“.
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по чл. 81 и 82 при условията и по реда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.“
3. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и 1а“.
4. В ал. 3 думите „наравно с“ се заменят с „при условията и по реда за“.
5. В ал. 7 думите „допълнителната разпоредба“ се заменят с „допълнителните разпоредби“.
 
§ 10. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от 2015 г., бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 17, 24, 34 и 101 от 2019 г. и бр. 89 от 2020 г.) в чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ползващи се от“ се заменят със „с предоставена“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и на медицински услуги при условията и по реда за българските граждани, с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване;“.
2. Алинея 3 се отменя.
 
§ 11. Министерският съвет приема постановлението по чл. 40, ал. 10 в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
 
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 13 април 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
 
Източник: Държавен вестник
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679