Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Как и кога да прекратите трудовите правоотношения без предизвестие

Анализът е включен в най-новото експертно ТРЗ издание „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения“. В изданието ще намерите освен експертни анализи по важни теми в трудовото право и осигуряване, също така и отговори на реално възникнали казуси в практиката на колегите Ви. Вземете книгата от тук >>

Възможните основания за прекратяване на трудовите право- отношения от страна на работодателя без предизвестие са заложени в разпоредбата на чл. 330 от КТ Това свое право работодателят упражнява с писмено волеизявление, т.е. със заповед за прекра- тяване на трудовите правоотношения. Основанията за прекратяване на трудовите правоотношения, заложени в чл. 330 от КТ са свързани с личността и поведението на работника или служителя. Работодателят има право да прекрати всеки трудов договор на някое от основанията, посочени в чл. 330 от КТ без значение дали той е срочен   или   безсрочен,   като   в   заповедта   за   прекратяване задължително се посочва конкретното правно основание за прекратяването.
 
Видовете основания за прекратяване на трудовите правоотношения от работодателя без предизвестие са следните:
 
- Когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 1 от КТ Основанието за прекратяването на трудовия договор е задържането на работника или служителя за изпълнение на присъда
„лишаване от свобода“. Тук се има предвид влязла в сила осъдителна присъда и задържане на работника или служителя, за да бъде ефективно изпълнена присъдата. Работодателят няма право да прекратява трудовия договор на работника или служителя, докато тече досъдебното производство и му е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“ или „задържане под стража“.
 
- Когато работникът или служителят е лишен от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен – правното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 1 от КТ Работодателят има право да прекрати трудовия договор с работник или служител без предизвестие, когато той бъде лишен с присъда или по административен ред от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен. За лицето трябва да е влязла в сила осъдителна присъда, като наложеното наказание трябва да е по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7 от Наказателния кодекс – „лишаване от право да се заеме определена държавна или обществена длъжност“ или „лишаване от право да се упражнява определена професия или длъжност“. Тези наказания се налагат в предвидените от закона случаи, ако заемането на съответната длъжност или упражняването на съответната професия е несъвместимо с характера на извършеното престъпление. В случаите, когато е извършено административно нарушение, следва да е наложено на работника или служителя административно наказание по чл. 13, ал. 1, буква „в“ от Закона за административните нарушения и наказания – „лишаване 
от право да се упражнява определена професия или дейност“. Това наказание е свързано с временна забрана нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. За да има основание работодателят да прекрати трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 1 от КТ присъдата или наказателното постановление трябва да са влезли в сила, в тези случаи той е задължен да прекрати трудовите правоотношения като изпълнение на наложеното наказание.
 
- Когато на работника или служителя бъде отнета научна степен – правното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 2 от КТ Когато на работника или служителя бъде отнета научна степен, а трудовият договор с лицето е сключен с оглед придобитата степен, работодателят има право да прекрати договора на основание чл. 330, ал. 2, т. 2 от КТ Това са служители, които заемат академични длъжност във висшите училища и научните организации. С отнемането на научната степен отпада и основанието за заемането на съответната длъжност. Поради тази причина работодателят има право да прекрати трудовия договор с работника или служителя без предизвестие.
 
- Когато служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите – правното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, ал. 3 от КТ Работодателят е длъжен да прекрати трудовия договор без предизвестие на това основание с лекар, стоматолог, магистър- фармацевт, медицинска сестра, акушерка, помощник-фармацевт, зъботехник, когато лицето е заличено от съответния регистър. Заличаването от регистрите е административно наказание, което се 
налага по законоустановения ред със съответното наказателно постановление за нарушение на правилата на професионалната етика и на добрата медицинска практика. Трудовият договор се прекратява само в случаите, когато наказателното постановление е влязло в сила. Работодателят задължително извършва уволнението, за да изпълни наложеното административно наказание.
 
- Когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ Работодателят има право да прекрати едностранно, без предизвестие, трудовия договор на работник или служител на трудоустроен работник и той да откаже да заеме предложената му подходяща работа. Трудоустрояването трябва да е извършено съгласно разпоредбите и по реда на чл. 314 и чл. 317 от КТ Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа, но при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата, но при подходящи условия съобразно предписанията на здравните органи. Здравните органи в свое предписание посочват необходимостта от преместване на работника или служителя на друга длъжност, която е подходяща за здравословното му състояние и срока на преместването. Срокът, в който работодателят е задължен да премести работника или служителя на друга подходяща работа, е 7-дневен от получаването на предписанието от здравните органи. Предложението за преместване на друга подходяща работа или на същата работа, но при облекчени условия следва да бъде отправено в писмен вид. Предписанието на здравните органи за трудоустрояването задължава работника или служителя да не изпълнява досегашната си работа, но има право да откаже да заеме предложената му подходяща работа. В този случай работникът или служителят препятства изпълнението на трудовото правоотношение и затова законът дава възможност на работодателя да прекрати трудовия договор без предизвестие на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ
 
- Когато работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ Това прекратително основание се прилага от работодателя, когато на работника или служителя е наложено наказание „дисциплинарно уволнение“. Трудовият договор се прекратява едностранно от работодателя, без предизвестие.
 
-  Когато  работникът  или  служителят  не  изпълни  задължението за  уведомяване  по  чл.  126,  т.  12  –  нормативното  основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 7 от КТ Прилага се само за увол- нението на работниците и служителите в държавната администрация, които имат задължението да уведомят работодателя си за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1 от КТ В разпоредбата на чл. 107а, ал. 1 от КТ са посочени основанията, при наличието на които е недопустимо да се сключи трудов договор за работа в държавната администрация. Когато по време на изпълнение на трудовото правоотношение възникне някое от посочените основания, работникът или служителят е задължен да уведоми работодателя си. В случай че не го направи, работодателят едностранно, без предизвестие, прекратява трудовия договор с работника или служителя.
 
- Когато е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ
– нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 8 от КТ Това прекратително основание също се прилага само за работниците  или  служителите  в  държавната  администрация.  В чл. 107а, ал. 1 от КТ изчерпателно са изложени случаите, при които, когато са налице, работодателят прекратява трудовия договор с работника или служителя, като не е от значение обстоятелството дали работникът или служителят е знаел за затова или не. Единствената предпоставка, която е от значение за прекратяването, е да съществува „несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ ldquo; и да съществува към момента на прекратяването.
 
 
- При установен конфликт на интереси – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 9 от КТ Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, работодателят е задължен да прекрати трудовия договор с лицето. В Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са регламентирани правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, които заемат публични длъжности
/президент, министър-председател, народните представители, съдиите, прокурорите и пр./. Дали е налице конфликт на интереси на лицата, които заемат публични длъжности, се установява и решава от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Въз основа на влязло в сила решение на горепосочената комисия, работодателят е длъжен да прекрати едностранно, без предизвестие, трудовия договор на лицето, заемащо публичната държавна длъжност.
 
- Когато педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ Когато педагогически специалист е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, работодателят е задължен да прекрати трудовия му договор едностранно, без предизвестие.
 
- Когато работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – нормативното основание за прекратяването е чл. 330, ал. 2, т. 11 от КТ Прилага се за лицата, които заемат публични длъжности, които подлежат на проверка за почтенност или са придобили незаконно имущество. Когато лицата не преминат съответните проверки, заложени в разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията, и са им отнели незаконно придобитото имущество и за това е влязло в сила 
решение на компетентния орган, работодателят е задължен да прекрати едностранно и без предизвестие трудовия договор на работника или служителя с оглед изпълнение на решението.


Източник: 
„Сключване и прекратяване на трудови правоотношения“.
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679