Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба 16 от 27 септември 2023 г. за придобиване на квалификация по професията Работник в растениевъдството

В брой 83-ти на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 16 от 27 септември 2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 16 от 27 септември 2023 г.
за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 621110 „Работник в растениевъдството“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 622 „Градинарство (паркове и градини)“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 621110 „Работник в растениевъдството“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалностите 6221101 „Зеленчукопроизводство“, 6211102 „Трайни насаждения“, 6211103 „Тютюнопроизводство“ и 6211104 „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 621110 „Работник в растениевъдството“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2024/2025 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2023/2024 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 52 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Галин Цоков
Приложение към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“
Професионално направление:
621 Растениевъдство и животновъдство
Наименование на професията:
621110 Работник в растениевъдството
Специалности: Степен на професионална квалификация Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР) Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР)
6211101 Зеленчукопроизводство Първа 2 2
6211102 Трайни насаждения Първа 2 2
6211103 Тютюнопроизводство Първа 2 2
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури Първа 2 2
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професията.
Изискванията за входящото образователно равнище за лица, навършили 16 години, не се прилагат при съчетаване на обучението за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен с участие в курс за ограмотяване, организиран от училищата в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование. Изходящото образователно равнище за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен при този начин на обучение е успешно завършен курс за ограмотяване.
Здравословното състояние на кандидатите се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в растениевъдството“, работят в държавните или частните предприятия с дейност в областта на земеделието, в кооперации, сдружения, семепроизводни стопанства, институти и други организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на растителни материали.
Работникът в растениевъдството участва в подготовката на почвата за сеитба и засаждане; в обеззаразяването на семената и посадъчния материал; засява, засажда и поддържа растителни култури. Участва в отглеждането на полски и оранжерийни култури, трайни насаждения. Участва в създаването на градини с трайни насаждения чрез оразмеряване на площите, маркиране на точките за засаждане, в сеитбата на полски култури и полага грижи през вегетацията им.
Повечето дейности работникът в растениевъдството извършва на открито – в полетата, засети с растителни култури. В своята работа работникът в растениевъдството използва различни видове инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка, за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и засаждане на посадъчен материал, за засяване; за резитба и поддържане на трайните насаждения, напояване и др.
Работникът със специалност „Зеленчукопроизводство“ разпознава семената на основните видове зеленчуци, засява семена и разсажда разсад от зеленчукови култури, познава и извършва грижи през вегетацията на зеленчуците. Разпознава типовете оранжерии и специфичните изисквания на зеленчуковите култури за отглеждане при полско и оранжерийно производство.
Работникът със специалност „Трайни насаждения“ оразмерява полетата и засажда посадъчен материал. Работникът познава и прилага различни видове резитби. Грижи се за трайните насаждения.
Работникът със специалност „Тютюнопроизводство“ знае основните видове тютюн, отглежда разсад, разсажда, извършва грижи през вегетацията, извършва беритба на тютюневи листа. Познава изискванията за сушене и съхранение на тютюневата продукция.
Работникът със специалност „Гъбопроизводство, билки, етерични-маслени и медоносни култури“ познава диворастящите и култивираните гъби, познава изискванията за изграждане на бази и производство на компост. Познава билките, етеричномаслените и медоносните култури, прилага основните грижи за тяхното производство.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни. В своята професионална дейност работникът в растениевъдството използва инструменти, машини, оборудване, материали, суровини и др. Ползва работно облекло и лични предпазни средства. Спазва изискванията на техническата документация, правилници и инструкции за здравословни и безопасни условия на труд, за действие в аварийна ситуация, системи за контрол на хигиената и безопасността на растениевъдната продукция. Ползва складови и производствени помещения, технологично оборудване, съоръжения и инструменти за товаро-разтоварни операции, уреди, съоръжения, инструменти, селскостопански машини и инвентар за обработка на почвата, растителнозащитни мероприятия, сеитби и засаждане, междуредови обработки, за опазване на продукцията от плевели, болести и неприятели през вегетацията, за прибиране на готовата продукция и подготовката за съхранение и преработка. Спазва инструкции за извършване на отделните операции по сортиране, събиране, опаковане, транспортиране и съхранение на готовата растениевъдна продукция. При изпълнение на някои дейности работникът в растениевъдството може да работи с опасни химически препарати – торове, препарати за растителна защита и др. Работникът в растениевъдството познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда от замърсяване.
Наемането и определянето на работното време на работника в растениевъдството се договаря с работодателя съобразно вида работа и метеорологичните условия при спазване на Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в растениевъдството“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“.
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-429 от 20.12.2022 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ може да заема длъжности от НКПД от единични групи 6111 Полевъди и зеленчукопроизводители, 6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения, 9214 Работници в градинарството, 9211 Работници в растениевъдни стопанства, 6113 Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници, 7516 Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия, както и други подходящи длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –  единна за всички професии с първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд
1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1.РУПознава основите на пазарната икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики на дейността във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни технологии
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни технологии
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва предварителна подготовка на работното място
5.2. РУ Организира дейностите на работното място
ЕРУ 6. Подготовка на почвата за сеитба
6.1. Познава основните типове почви в България
6.2. Познава видовете обработка на почвата
6.3. Познава видовете торове, норми и време на внасяне
ЕРУ 7. Агротехника и производство на растителни култури
7.1. Разпознава семената и растенията на основните растителни култури
7.2. Засява и засажда основните растителни култури
7.3. Участва в мероприятията през вегетацията на основните растителни култури
ЕРУ 8. Растителнозащитни мероприятия
8.1. Описва повредите, болестите и вредителите по основните растителни култури
8.2. Познава продуктите за растителна защита
8.3. Работи с машини за растителна защита
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Зеленчукопроизводство“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 9. Полско производство на зеленчукови култури
9.1. РУ Разпознава семената на зеленчукови култури
9.2. РУ Засява семена за производство на разсад на зеленчукови култури
9.3. РУ Извършва мероприятията през вегетацията на зеленчуковите култури
ЕРУ 10. Оранжерийно производство на зеленчукови култури
10.1. РУ Познава видовете оранжерии
10.2. РУ Засява семена и разсажда разсад на зеленчукови култури
10.3. РУ Извършва необходимите мероприятия през вегетацията на зеленчуковите култури
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Трайни насаждения“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 11. Лозарство
11.1. РУ Оразмерява и маркира ново насаждение
11.2. РУ Засажда посадъчен лозов материал и извършва видове резитба в лозов масив
11.3. РУ Извършва необходимите мероприятия през вегетацията
ЕРУ 12. Овощарство
12.1. РУ Оразмерява и маркира ново насаждение
12.2. РУ Засажда млади дръвчета и извършва видове резитби в овощни градини
12.3. РУ Извършва необходимите мероприятия през вегетацията
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Тютюнопроизводство“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 13. Грижи за различните видове и сортове тютюн
13.1. РУ Познава основните видове и сортове тютюн
13.2. РУ Извършва сеитба и произвежда разсад
13.3. РУ Участва в полагането на основни грижи за производството на тютюнев разсад
ЕРУ 14. Полско производство на тютюн
14.1. РУ Разсажда разсад от тютюн и полага основните грижи през вегетацията
14.2. РУ Участва при прибиране на продукцията
14.3. РУ Разпознава болести и вредители по тютюна
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 15. Гъбопроизводство
15.1. РУ Познава класификацията и ботаническите особености на култивираните гъби
15.2. РУ Познава класификацията и ботаническите особености на диворастящите гъби
15.3. РУ Участва при изграждането на бази и производство на компост
ЕРУ 16. Агротехника и производство на билки, етерични-маслени и медоносни култури
16.1. РУ Познава билките и полага грижи за тяхното производство
16.2. РУ Познава етеричномаслените култури и полага грижи за тяхното производство
16.3. РУ Познава медоносните култури и полага грижи за тяхното производство
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
 
Цялата Наредба вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679