Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г., обн., ДВ, бр. 102 от 3.12.1993 г., доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 67 от 21.08.2009 г., доп., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 28.08.2010 г.
Раздел I Трудова книжка

Чл. 1. (1) При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка с изключе- ние на случаите, когато постъпва за първи път на работа.
(2) Работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя.
(3) Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на работодателя, а при изгубване, в зависимост от вината - съот- ветно на работника или служителя или на работодателя.
(4) Трудовата книжка се издава по утвърден образец.
(5) Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него тру- дови книжки съгласно приложение № 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Дневник по ал. 5 се води и в съответните дирекции „Инспекция по труда“ за издадените от тях нови трудови книжки.

Чл. 2. (1) Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице.
(2) Вписванията в трудовата книжка се правят въз основа на ориги- нални документи или на заверени по установения ред преписи от тях.
(3) Работникът или служителят е длъжен да представя трудовата книжка на работодателя при поискване, както и за вписване на нови об- стоятелства в нея.
(4) Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотноше- ние и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда.
(5) В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия подпис и печат.
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Запорните съоб- щения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, се вписват в трудовата книжка на длъжника.
(2) Ако работникът или служителят премине на работа при друг ра- ботодател, удръжките върху трудовото му възнаграждение продължават да се правят въз основа на вписването по ал. 1.
 
Чл. 4. В трудовата книжка освен данните, посочени в чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда, се вписват: шифровият номер на професията, квали- фикационното равнище и продължителността на работното време, ко- гато е уговорено непълно работно време или за надомна работа.
 
Чл. 5. (1) Когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на тру- довото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотно- шение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) При отказ на рабо- тодателя или при приключена ликвидация съответната дирекция „Ин- спекция по труда“ извършва вписването в трудовата книжка след представяне от работника или служителя на влязлото в сила съдебно решение.

Чл. 6. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение продължи- телността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотноше- ние, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.
(2) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу под- пис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1.
(3) Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или слу- жителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Когато трудо- вата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция „Ин- спекция по труда“ издава нова въз основа на писмена молба-декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е рабо- тил.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в но- вата трудова книжка съответната дирекция „Инспекция по труда“ по ме- стоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец съгласно приложение
№ 2 или други оригинални документи, съдържащи тези данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, съот- ветната дирекция „Инспекция по труда“ по местоседалището му го за- дължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно приложение № 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят по ал. 3 изисква от тях удостоверения по образец съгласно приложение №
2. Събраните удостоверения се предоставят в съответната дирекция
„Инспекция по труда“ по опис.
(5) Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения по ал. 2 и 4 в 7-дневен срок от поискването им.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екзем- пляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудови книжки, издадени от тях.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм., бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови дого- вори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратя- ване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на Нацио- налния осигурителен институт. Удостоверенията за трудов стаж се изда- ват  от  териториалните  поделения  на  Националния  осигурителен институт въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и  други  документи  на  прекратени  осигурители  без  правоприемник.
 
Раздел II Трудов стаж
 
Чл. 9. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работни- ците или служителите са изработили най-малко половината от макси- мално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с реше- ние на Министерския съвет намалено работно време
(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изра- ботени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.
(4) При изработени през отделни месеци на годината по-малко от ра- ботните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се приба- вят и изработените през годината пълни месеци по реда на ал. 3.
(5) Трудовият стаж на работниците и служителите, работещи при су- мирано изчисляване на работното време, се определя, като изработе- ните часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се раз- делят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време Определеният по този начин трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за периода на сумирането.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10, доп. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) Трудовият стаж за времето до 31 декември 2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като:
1. за 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75, а във висшите учебни заведения - 50 часа;
2. при по-малко от 75, съответно от 50 часа месечно, трудовият стаж се определя в дни, като общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) За времето от
1 януари 2009 г. трудовият стаж на лицата по ал. 1 се зачита съобразно работното време, определено с трудовия договор.
 
Чл. 11. (1) На работници и служители без установено работно време чието трудово възнаграждение се определя според изработеното, както и на работещите надомно по трудово правоотношение за 1 година тру- дов стаж се признава времето, през което са получили годишно трудово възнаграждение не по-малко от минималната годишна работна заплата, установена за страната, ако за всеки месец поотделно са изработили не по-малко от половината от минималната месечна работна заплата.
(2) За годината, през която работниците и служителите са получили по-малко от посоченото в ал. 1 годишно трудово възнаграждение, тру- довият стаж се определя в месеци и календарни дни, като получената за годината сума се разделя на средната минимална месечна работна заплата, установена за страната за тази година.
(3) Месеците, през които не е отчетена продукция, не се признават за трудов стаж.
 
Чл. 12. (1) Трудовият стаж по Кодекса на труда се установява с тру- дова, осигурителна и занаятчийско-ученическа книжка или с удостове- рение, издадено въз основа на изплащателни ведомости или партидни книги или други документи, удостоверяващи време, което се признава за трудов стаж по чл. 354 от Кодекса на труда.
(2) Редовните вписвания в трудовите книжки за трудов стаж, придобит до 1 юли 1960 г., служат за установяване на трудовия стаж за това време, независимо че не са оформени по начина, посочен в ал. 1 на чл. 6.
 
Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2010 г. , в сила от 28.08.2010 г.) (1) Трудо- вият стаж на лицата по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал.
2 от Кодекса на труда, придобит в друга държава - членка на Европей- ския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово право- отношение.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление до работодателя, към което прилагат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната ин- ституция съгласно законодателството на съответната държава, за об- стоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж.
(3) Документите в зависимост от страната на произход трябва да са оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или много- странните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Мини- стерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от
1990 г.).
(4) Въз основа на предоставените документи по ал. 2, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл.
352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и про- дължителността на трудовия стаж.
(5) Представените документи по ал. 2 се връщат на лицето, като копие  от  тях  или  техен  опис  се  съхранява  в  трудовото  досие.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 356 от Кодекса на труда.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Изпълнението на на- редбата се възлага на министъра на труда и социалната политика, който дава указания по прилагането й.
§ 3. Образецът на трудовата книжка ще се отпечата в Информационен бюлетин по труда - издание на Министерството на труда и социалните грижи.
————————————————————————————————
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 13.08.2009 г. за изменение и допълне- ние на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 67 от 2009 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 6. Отменя се Постановление № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 5 и чл. 6, ал. 2
Дневник за издаване на трудови книжки
 
Пореден № (записва се и в трудовата книжка) Дата на издаването Трите имена, дата и място на раждане, единният граждански номер на работника или служителя Дата и подпис на работника или служителя при получаване на трудовата книжка
1 2 3 4
 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
 
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2, 3 и 4
 
№ по ред
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Органи- зационно звено (бригада, отдел, цех, служба
и др.)
 
 
 
 
 
 
 
2
Длъжнос т, шиф- ров номер на профе- сията, квалифи- кационно равнище (степен, група, разряд, катего- рия, клас и др.)
3
Дневно (ме- сечно) основно трудово възна- гражде- ние
 
 
 
 
 
 
 
4
Дата на постъп- ване на работа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Основа- ние и дата на
прекратя- ване на трудо- вото пра- воотнош ение
 
 
 
 
 
 
6
Про- дължи- телност на вре- мето, което се зачита за трудов стаж (го- дини, ме- сеци,
дни)
 
 
 
7
Време, което не се зачита за трудов стаж (от- до)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 

Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.
 
Наименование (фирма) и адрес на работодателя…………….
№………………………
 
 
 
Дата
Година
Град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Наименование (фирма) на работодателя

Удостоверява се, че                   
(трите имена по паспорт)
(дата и място на раждане)
(адрес)
(серия и № на паспорта)        
 ЕГН

Образование, професия, специалност е работил(а), както следва:
 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Настоящото удостоверение се издава на основание наличната (изплаща- телна) документация, намираща се в . . . . . ., за да послужи пред съответната дирекция „Инспекция по труда“ за издаване на нова трудова книжка съгласно чл. 350, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.
 
Забележка.
За неверни вписвания длъжностни лица, подписали удостоверението,
както и използващите го носят наказателна отговорност по Наказателния ко- декс.
 
Главен счетоводител: . . . . . . .                              Работодател: . . . . . . . .За повече ТРЗ наредби и за да бъдат те винаги на разположение пред Вас на бюрото - вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679