Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

В брой 88-ми на Държавен вестник от дата 4.11.2022 г.  е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10395 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1403/2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 3.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3586/2016 г. и Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС по адм. д. № 14384/2019 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „независимо от формата на съединяване на исковете“.
2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) При частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.
(8) При процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението, определено по реда на тази наредба, не се включват сумите за пътни разходи и престой.
(9) Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.“
§ 2. В чл. 4 накрая се добавя „а когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено“.
§ 3. В чл. 5, в текста преди т. 1 след думата „помощ“ се добавя „и правна помощ при заплащане на възнаграждения под определените в тази наредба размери“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „30“ се заменя със „100“;
б) в т. 2 числото „60“ се заменя с „200“;
в) в т. 3 числото „300“ се заменя с „450“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. за жалби и сигнали до прокуратурата, полицията, държавни или общински органи – 200 лв.;“
д) в т. 5 числото „50“ се заменя с „200“;
е) в т. 6 числото „300“ се заменя с „450“;
ж) в т. 7 числото „150“ се заменя с „300“;
з) точка 8 се изменя така:
„8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;“
и) точка 9 се изменя така:
„9. за подготовка на документи и заявяване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:
а) едноличен търговец – 250 лв.;
б) събирателно дружество – 300 лв.;
в) командитно дружество – 400 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.;
д) акционерно дружество – 1000 лв.;
е) кооперативно сдружение – 750 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;“
к) точка 10 се изменя така:
„10. за подаване на документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър, без изготвяне на документите, възнагражденията са в размер 1/2 от възнагражденията по т. 9;“
л) в т. 11 числото „400“ се заменя с „800“;
м) в т. 12 числото „60“ се заменя със „120“;
н) точка 14 се изменя така:
„14. за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8 на база стойността, за която е обявена процедурата, но не по-малко от 2000 лв.“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Възнагражденията по ал. 1 се увеличават с 1/2, когато правната помощ е предоставена на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът заплаща отделно възнаграждение в размерите по ал. 1 за всеки от езиците, на който са изготвени.
(3) Възнагражденията по ал. 1 и 2 са в двоен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 числото „600“ се заменя с „1200“, а числото „400“ с „800“;
б) в т. 3 числото „600“ се заменя с „1200“;
в) в т. 4 числото „600“ се заменя с „1000“;
г) в т. 5 числото „500“ се заменя със „750“;
д) в т. 6 числото „300“ се заменя с „500“;
е) в т. 7 накрая се добавя „а когато жалбата е срещу определение, преграждащо развитието на производството – 1/2 от минималния размер за една инстанция, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;“
ж) в т. 9 числото „500“ се заменя с „1000“;
з) точка 10 се изменя така:
„10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кооперациите, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър Булстат и искови производства по други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях – 1250 лв.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на вземанията, въз основа на които се претендира откриване на производство по несъстоятелност, по методиката по ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, както и за участие в производство по разглеждане на възраженията, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на наддавателно предложение и участие в процедура за придобиване на имущество от масата на несъстоятелността възнаграждението се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8.“
4. В ал. 4 числото „600“ се заменя с „1500“, а числото „300“ се заменя със „750“.
5. В ал. 5 числото „400“ се заменя с „800“, числото „600“ се заменя с „1500“ и се създава изречение второ: „Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.“
6. В ал. 6 числото „600“ се заменя с „1500“ и се създава изречение второ: „Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.“
7. В ал. 9 числото „100“ се заменя с „250“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „900“ се заменя с „1250“;
б) в т. 2 числото „350“ се заменя с „500“;
в) в т. 3 числото „400“ се заменя със „750“;
г) в т. 4 числото „350“ се заменя с „600“;
д) точка 5 се изменя така:
„5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по Закона за обществените поръчки възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1 върху интереса, по който е определена държавната такса за производството; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1500 лв.;“
е) в т. 6 числото „400“ се заменя с „600“;
ж) в т. 7 числото „500“ се заменя с „800“;
з) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или съдебна инстанция – 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1;
9. по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или съдебна инстанция – 1500 лв.;
10. по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни – 900 лв.“.
3. В ал. 3 числото „500“ се заменя с „1000“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) За процесуално представителство, защита и съдействие пред административен орган възнаграждението се определя по реда на предходните алинеи.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „300“ се заменя с „400“.
2. В ал. 2 числото „600“ се заменя с „1200“.
3. В ал. 3 числото „500“ се заменя с „1200“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За процесуално представителство в производство по отмяна на влязло в сила решение възнаграждението се определя по реда на чл. 7 или чл. 8, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение или отговор на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство в открито съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по реда на чл. 7 или чл. 8, но е не по-малко от 750 лв.“
5. В ал. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“.
6. В ал. 6 числото „300“ се заменя с „600“.
7. В ал. 7 числото „300“ се заменя с „600“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2;“.
2. В т. 4 числото „200“ се заменя с „350“.
3. В т. 5 числото „200“ се заменя с „400“, а числото „300“ се заменя с „600“.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията и на длъжностно лице по регистрацията възнаграждението е 400 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 600 лв.“
§ 10. В чл. 12 числото „100“ се заменя с „250“.
§ 11. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „400“ се заменя с „600“.
2. В т. 2 числото „600“ се заменя с „1000“.
3. В т. 3 числото „1000“ се заменя с „1500“.
4. В т. 4 числото „1500“ се заменя с „2250“.
5. В т. 5 числото „2000“ се заменя с „3000“.
6. В т. 6 числото „4000“ се заменя с „6000“.
7. В т. 7 числото „500“ се заменя със „750“.
8. В т. 9 числото „600“ се заменя с „900“.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея числото „100“ се заменя с „250“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.“
§ 13. В чл. 16 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „400“ с „600“.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя със „100“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2 върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение.“
3. В ал. 4 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 15. В чл. 19 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 16. В чл. 20 числото „400“ се заменя с „600“.
§ 17. В чл. 21 числото „400“ се заменя с „600“.
§ 18. В чл. 22 числото „400“ се заменя с „600“.
§ 19. В чл. 23 числото „500“ се заменя с „800“.
§ 20. В чл. 24 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 21. В чл. 25 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 22. В чл. 26 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 23. В чл. 27 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 24. В чл. 28 числото „600“ се заменя с „900“.
§ 25. В чл. 29 числото „400“ се заменя с „600“.
§ 26. В чл. 30 числото „500“ се заменя с „800“.
§ 27. В чл. 33 числото „300“ се заменя с „500“.
§ 28. Член 34 се отменя.
§ 29. В чл. 35 числото „400“ се заменя с „600“.
§ 30. Създава се чл. 35а:
 
„Чл. 35а. За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв.“
Председател: Ивайло Дерменджиев
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

13 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Fapirrill 17 Юни. 2024
buy cialis with paypal The combination of 26 Ојmol L DDX and 50 nmol L DOXO was found to decrease cellular proliferation as compared with the same dose of the single agent DOXO for both cell lines Fig
Fapirrill 12 Юни. 2024
Proliferative Endometriumveränderungen Endometriumhyperplasie, polypen, malignome cialis price The hCG dose and route of administration, as well as body mass index BMI, have been previously recognized as affecting serum hCG levels following ovulation triggering 8 11
empaply 08 Юни. 2024
Our hotel is designed especially for longer stays with studio suite rooms featuring a cheap cialis no prescription
empaply 05 Юни. 2024
Future prospects in the treatment of cancer with tyrosine kinase inhibitors Tkis cialis online ordering
Fapirrill 03 Юни. 2024
cialis online without prescription Also ive read many threads some say anadrol is dry some say it has a lot of water weight with it
Nagiony 02 Юни. 2024
cialis coupons Discovery of SERK F6 also known as, C 105, 105, R 105, 1, or R 1, a compound that kills ERО± positive cancer cells
Nagiony 30 Май. 2024
All the protective effects of GPR30 activation were blocked by ERK inhibition indicating that GPR30 confers cardioprotection by inhibiting the opening of the mPTP via ERK activation 11 cialis prescription jpg and Med Cart Drawer
Fleerne 30 Май. 2024
cialis without a prescription J Hum Reprod Sci 2008; 1 1 37 38
Nagiony 30 Май. 2024
3 Ојg l in STP effluents; in surface waters, the values can reach 78 cialis without a doctor's prescription Tuesday, police announced the arrest of two classmates, ages 12 and 14, for felony aggravated stalking in the bullying case
Nagiony 27 Май. 2024
Ca D supplements are the mainstay of osteoporosis management in women and are commonly recommended to women undergoing treatment for breast cancer cialis online ordering
Fleerne 23 Май. 2024
Patient information See related handout on glaucoma cialis and viagra sales
Nagiony 22 Май. 2024
Phytochemicals work together to fend off cancer and other disease cheap cialis According to marginal structural Cox models, initiation of CLM during any endocrine therapy appeared to be associated with improved DFS HR adj, 0
evoventee 13 Юни. 2023
When Ye Wushuang heard this, his stomach was full of fire, and the veins on his forehead burst out cheap priligy Did you know there is a medication to help prevent breast cancer in high risk patients
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679