Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Закона за професионалното образование и обучение

В брой 41-ви на Държавен вестник от дата 10.05.2024 година е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, където са включени промени в Закона за професионалното образование и обучение.
А именно:
 
§ 46. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 17 и 21 от 2020 г., бр. 41 и 102 от 2022 г., бр. 84, 102 и 106 от 2023 г. и бр. 27 от 2024 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
 
 
Ето и цялото обнародване от ДВ:
 
УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет от 49-ото Народно събрание на 26 април 2024 г.
Издаден в София на 7 май 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба
(обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 101 от 2017 г. и бр. 63 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (ОВ, L 206 от 11 юни 2021 г.), наричани по-нататък съответно „Регламент (ЕС) 2021/821“ и „изделия с двойна употреба“;“.
2. В т. 3 думите „и брокерска дейност с тях“ се заличават, а думите „тези дейности“ се заменят с „тази дейност“.
3. Точка 4 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „брокерската дейност“ се добавя „техническата помощ“, а думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. В ал. 3 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 3. В чл. 13, ал. 5 след думите „регистрация за трансфер“ се добавя „и удостоверение за регистрация за брокерска дейност“.
§ 4. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
2. В ал. 4 накрая се добавят думите „и индустрията“.
3. Навсякъде в ал. 6 след думите „на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
4. В ал. 7 в изречение първо след думата „реимпорт“ се добавя „или трансфер от територията на Република България“, а в изречение второ накрая се добавя „наричан по-нататък „Митническия кодекс на съюза“.
§ 5. В наименованието на глава трета след думата „транзит“ се поставя запетая и се добавя „предоставяне на техническа помощ“.
§ 6. В наименованието на раздел I на глава трета след думата „транзита“ се поставя запетая и се добавя „предоставянето на техническа помощ“.
§ 7. В чл. 33 след думата „транзита“ се добавя „предоставянето на техническа помощ“, а думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 8. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Разрешение за износ на изделия с двойна употреба се изисква за:
1. изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821;
2. изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, когато са налице условията на чл. 4, 5, 9 или 10 до всички или до някои местоназначения от същия регламент;
3. определени с акт на Министерския съвет изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, представляващи заплаха за обществената сигурност и човешките права.
(2) Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба се изисква за изделия с двойна употреба:
1. определени в Приложение IV на Регламент (ЕС) 2021/821, от територията на Република България за територията на друга държава членка;
2. които не са определени в Приложение IV на Регламент (ЕС) 2021/821, когато към момента на трансфера са налице условията на чл. 11, параграф 2 от същия регламент.
(3) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, се изисква, когато изделията са или може да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1, буква „а“ от същия регламент.
(4) Разрешение за предоставяне на техническа помощ на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, се изисква, когато изделията са или може да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, определени в чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „б“ от същия регламент.
(5) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква за изделия с двойна употреба:
1. определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, когато изделията са или може да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „б“ от същия регламент;
2. които не са включени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, когато изделията са или може да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент.“
§ 9. В чл. 35 думите „параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „износ“ се добавя „предоставяне на техническа помощ“;
б) в т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 11. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Брокерска дейност с изделия с двойна употреба от Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821 може да извършват лицата по чл. 2, точка 8 от Регламент (ЕС) 2021/821 след регистриране в Министерството на икономиката и индустрията.“
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За износ на изделия с двойна употреба за държавите, посочени в Приложение II, раздели А-З на Регламент (ЕС) 2021/821, се прилагат генерални разрешения на Съюза за износ съгласно чл. 2, точка 15 от Регламент (ЕС) 2021/821.“
3. В ал. 4 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
5. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Глобално разрешение се издава за износ на определен тип или категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, с изключение на изделия, посочени в Приложение II, Раздел И на Регламент (ЕС) 2021/821, което е валидно за износ за една или повече държави.“
6. Създава се нова ал. 6:
„(6) Индивидуално или глобално разрешение за износ за голям проект, по смисъла на чл. 2, точка 14 от Регламент (ЕС) 2021/821, по отношение по вид или категория изделия с двойна употреба се издава за един или повече конкретни вносители и крайни потребители в една или повече определени трети държави за целите на конкретен голям проект. Разрешението е със срок на валидност до 4 години, освен при надлежно обосновани обстоятелства, свързани с продължителността на проекта.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“, а накрая се добавя „и индустрията“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 13. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, се изисква, когато брокерът е бил информиран от контролен орган по чл. 67, ал. 1, че изделията са или може да бъдат предназначени изцяло или частично за някоя от употребите, определени в чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2021/821, както и в случаите, когато брокерът има основания да смята, че изделията с двойна употреба са или може да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „б“ от същия регламент.“
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „на произход“.
§ 14. В чл. 48 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“, а след думите „параграф 1“ се добавя „буква „а“.
§ 15. В чл. 49, ал. 3 думите „параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 16. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 – 7 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. В ал. 8 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“, а думите „чл. 22, параграф 2“ се заменят с „чл. 11, параграф 2“.
3. Навсякъде в ал. 9 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
4. В ал. 10 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“, а след думите „на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
§ 17. В глава трета се създава раздел VIII с наименование „Предоставяне на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба“ с чл. 53а:
„Раздел VIII
Предоставяне на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба
Чл. 53а. (1) Разрешение за предоставяне на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, се изисква, когато изделията са или може да бъдат предназначени изцяло или частично за някоя от употребите, определени в чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „б“ от същия регламент.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава от Междуведомствената комисия по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(3) Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(4) Разрешение за предоставяне на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба не се изисква, когато са налице обстоятелствата по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/821.“
§ 18. В чл. 58, ал. 1, т. 1 думите „чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „чл. 15 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 19. В чл. 61, ал. 1, т. 1 думите „чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „чл. 15 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 20. В чл. 62, ал. 3 думите „чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „чл. 12, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 21. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) При подаване на заявление за износ на продукти, свързани с отбраната, или на изделия с двойна употреба, получени в резултат на внос и/или трансфер за територията на Република България, заявителите са длъжни да информират Междуведомствената комисия за наличието на ограничения за реекспорт и/или износ след трансфер, с които е обвързан вносът или трансферът за територията на Република България и които са наложени от държавата, издала разрешението за износ или трансфер, както и за това, че те са спазили условията на тези ограничения, включително че са получили съгласие за реекспорт или последващ износ след трансфер от държавата на доставчика.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) При подаване на заявление за трансфер от територията на Република България на продукти, свързани с отбраната, или на изделия с двойна употреба, получени в резултат на внос или трансфер за територията на Република България, заявителите са длъжни да информират Междуведомствената комисия за наличието на ограничения за трансфер след внос и/или трансфер за територията на Република България, с които е обвързан вносът или трансферът за територията на Република България и които са наложени от държавата, издала разрешението за износ или трансфер, както и за това, че те са спазили условията на тези ограничения, включително че са получили съгласие за последващ трансфер от държавата на доставчика.“
3. Досегашните ал. 9, 10, 11 и 12 стават съответно ал. 10, 11, 12 и 13.
§ 22. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. В ал. 2 думите „чл. 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 23. В чл. 72 в текста преди т. 1 след думите „двойна употреба“ се добавя „предоставяне на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба, индивидуално или глобално разрешение за износ за голям проект по смисъла на чл. 2, точка 14 от Регламент (ЕС) 2021/821, по отношение по вид или категория изделия с двойна употреба, разрешения за изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, когато са налице условията по чл. 4, 5, 9 или 10 от регламента до всички или до някои местоназначения“.
§ 24. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „чл. 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2021/821“.
2. В т. 3 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. „Износ“ е:
а) режим износ по смисъла на член 269 от Митническия кодекс на Съюза;
б) реекспорт по смисъла на член 270 от Митническия кодекс на Съюза; реекспорт настъпва и ако по време на транзит през митническата територия на Съюза съгласно т. 7 и 7а от този параграф, трябва да бъде подадена обобщена декларация за напускане поради промяна на крайното местоназначение на изделията, когато митническата декларация за режим транзит не съдържа данните за сигурност и безопасност;
в) режим пасивно усъвършенстване по смисъла на член 259 от Митническия кодекс на Съюза, или
г) предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън митническата територия на Съюза; това включва предоставяне в електронен формат на такъв софтуер и технологии на физически или юридически лица или на съдружия извън митническата територия на Съюза; също така включва и устното предаване на технология, когато технологията е описана върху носител за гласово предаване.“
4. Точка 7 се изменя така:
„7. „Транзит на продукти, свързани с отбраната“ е транспортиране на несъюзни продукти, свързани с отбраната, които се въвеждат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън Съюза.“
5. Създава се т. 7а:
„7а. „Транзит на изделия с двойна употреба“ е транспортиране на несъюзни изделия с двойна употреба, които се въвеждат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън митническата територия на Съюза, когато тези изделия:
а) са поставени под режим външен транзит съгласно член 226 от Митническия кодекс на Съюза и само преминават през митническата територия на Съюза;
б) се претоварват в свободна зона или се реекспортират директно от нея;
в) са на временно складиране и се реекспортират директно от съоръжение за временно складиране, или
г) са въведени на митническата територия на Съюза със същото плавателно или въздухоплавателно средство, което ще ги изведе от посочената територия без разтоварване.“
6. Точка 10 се изменя така:
„10. „Несъюзни продукти, свързани с отбраната“ са продукти, свързани с отбраната, които попадат в категорията несъюзни стоки по смисъла на чл. 5, т. 24 от Митническия кодекс на Съюза.“
7. Точка 13 се изменя така:
„13. „Брокер“ е физическо или юридическо лице или всяко съдружие, което предоставя брокерски услуги от митническата територия на Съюза за територията на трета държава.“
8. Точка 15 се изменя така:
„15. „Техническа помощ“ е всякакво техническо подпомагане, свързано с поправяне, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги, включително по електронен път, както и по телефона и чрез други устни форми на оказване на помощ.“
9. Точка 16 се изменя така:
„16. „Военна крайна употреба“ е:
а) вграждане във военни изделия, описани във военните списъци на държавите членки;
б) употреба на производствено, изпитателно или аналитично оборудване и съставни части за него за разработка, производство или поддръжка на военни изделия, описани във военните списъци на държавите членки, или
в) употреба на полуготови продукти в завод за производство на военни изделия, описани във военните списъци на държавите членки.“
10. Създава се т. 24:
„24. „Доставчик на техническа помощ“ е:
а) всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, което предоставя техническа помощ от митническата територия на Съюза за територията на трета държава;
б) всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, пребиваващо или установено в държава членка, което предоставя техническа помощ на територията на трета държава, или
в) всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, пребиваващо или установено в държава членка, което предоставя техническа помощ на лице, пребиваващо в трета държава, намиращо се временно на митническата територия на Съюза.“
§ 25. Навсякъде в останалите текстове на закона думата „Общността“ се заменя със „Съюза“ с изключение на § 3 от допълнителните разпоредби.
§ 26. Навсякъде в останалите текстове на закона думите „Регламент (ЕО) № 428/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/821“.
§ 27. Навсякъде в останалите текстове на закона думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
Заключителни разпоредби
§ 28. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 63 от 2019 г. и бр. 23 от 2024 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 29. В Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 30. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., бр. 2 и 10 от 2018 г. и бр. 37 и 98 от 2019 г.) в чл. 9, ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 31. В Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 26 от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 32. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 60 и 105 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 33. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г., бр. 17, 77 и 98 от 2018 г., бр. 51 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 105 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 34. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34 и 85 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 52 от 2020 г. и бр. 84 от 2023 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 35. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 100 от 2018 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 36. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 72 от 2019 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 37. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 21 от 2018 г., бр. 17, 24, 34, 45 и 101 от 2019 г. и бр. 15 от 2022 г.) навсякъде думите „Министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 38. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 23 и 82 от 2009 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г. и бр. 20 от 2018 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 39. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г., бр. 84, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 67 от 2020 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 40. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 35 и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 20 и 51 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 104 от 2020 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 41. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 20 и 51 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 65 и 85 от 2023 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 42. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 84 от 2023 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 43. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 54 и 105 от 2020 г.) в чл. 26а, ал. 2 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 44. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 7 и 103 от 2018 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 84 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 45. В Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ДВ, бр. 23 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
2. В чл. 61 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 46. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 17 и 21 от 2020 г., бр. 41 и 102 от 2022 г., бр. 84, 102 и 106 от 2023 г. и бр. 27 от 2024 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 47. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 91 от 2017 г.) в чл. 7, ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 48. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 от 2019 г., бр. 21, 44 и 52 от 2020 г., бр. 13 и 17 от 2021 г., бр. 20, 96 и 102 от 2022 г. и бр. 66, 86 и 102 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министъра на икономиката“ и „министърът на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министъра на икономиката и индустрията“ и „министърът на икономиката и индустрията“.
§ 49. В Закона за енергийната ефективност (oбн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 27, 38 и 83 от 2018 г., бр. 21 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 86 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 50. В Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 13 и 65 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 54 и 102 от 2023 г.) в чл. 11г думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на икономиката и индустрията“.
§ 51. В Закона за индустриалните паркове (обн., ДВ, бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 86 от 2023 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 52. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 93 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 82 от 2023 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 53. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 28, 34, 44, 69 и 104 от 2020 г., бр. 11 и 14 от 2021 г., бр. 61 от 2022 г. и бр. 84, 106 и 108 от 2023 г.) в чл. 42, ал. 2 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 54. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62 и 69 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 15 и 32 от 2022 г. и бр. 58 и 84 от 2023 г.) в чл. 10 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 55. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 13 и 19 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 84, 96 и 102 от 2023 г. и бр. 16 и 28 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията, министъра на иновациите и растежа“.
§ 56. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 17, 58 и 85 от 2017 г., бр. 98 и 103 от 2018 г., бр. 1 и 81 от 2019 г., бр. 18 от 2021 г., бр. 20 и 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 57. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г., бр. 60, 71 и 108 от 2020 г., бр. 21, 22, 23 и 84 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 67 и 88 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 89, ал. 4 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на икономиката и индустрията“.
2. В чл. 90а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 58. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 и 84 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 102 от 2022 г., бр. 14 от 2023 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2023 г. – бр. 59 от 2023 г.; изм., бр. 65, 66, 67, 84 и 102 от 2023 г. и бр. 13 от 2024 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 59. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 65 от 2018 г., бр. 83 и 102 от 2019 г., бр. 8 от 2022 г. и бр. 64 и 66 от 2023 г.) в чл. 37, ал. 5 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 60. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., бр. 13, 17, 21, 44 и 60 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 56, 80, 102 и 106 от 2023 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.
§ 61. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 60 и 104 от 2020 г., бр. 17 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 и 106 от 2023 г.) в чл. 52б, ал. 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 62. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г., бр. 13 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 80, 100 и 102 от 2023 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 63. В Закона за управление на агрохранителната верига (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката и индустрията“.
2. В чл. 5 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката и индустрията“.
3. Навсякъде думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 64. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 13, 51, 52 и 71 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 21 и 24 от 2024 г. ) в чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 65. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 45 и 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 23 и 24 от 2024 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 66. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г., бр. 13, 51 и 52 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.) в чл. 8, ал. 1 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 67. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 86, 102 и 106 от 2023 г. и бр. 16 и 33 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 4, т. 3 и 4 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
2. В чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 68. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 и 103 от 2020 г., бр. 13 и 23 от 2021 г., бр. 61 и 102 от 2022 г. и бр. 66 и 102 от 2023 г.) в чл. 18, ал. 2 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката и индустрията“.
§ 69. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 15 и 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.) в чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.
§ 70. В Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 79 и 83 от 2019 г., бр. 69 и 70 от 2020 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 102 и 104 от 2022 г. и бр. 84 и 102 от 2023 г.) в чл. 165, ал. 2 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 71. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 13, 23, 28, 88, 103 и 108 от 2020 г., бр. 9 от 2021 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 53 от 2022 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 79 от 2022 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2023 г. – бр. 10 от 2023 г.; изм., бр. 67, 82 и 84 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) в чл. 424, ал. 2, в букви „б“ и „в“ думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 72. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г., бр. 104 и 108 от 2020 г. и бр. 106 от 2023 г.) в чл. 6е, ал. 1 думите „заместник-министър на икономиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката и индустрията“.
§ 73. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г., бр. 28, 33 и 83 от 2019 г., бр. 64 и 104 от 2020 г., бр. 25 от 2022 г., бр. 66 от 2023 г. и бр. 24 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 655а, ал. 1 и 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
2. В чл. 717а, ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 74. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от 2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 15, 27 и 94 от 2018 г.) в чл. 6а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и индустрията“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и индустрията“.
§ 75. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 28 и 100 от 2020 г., бр. 80 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 84 от 2023 г. и бр. 13 от 2024 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и индустрията“, „министърът на икономиката и индустрията“ и „министъра на икономиката и индустрията“.
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
 
 
Източник: Държавен вестник
 
 
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679