Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в ЗДДФЛ

В брой 106-ти на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г.
Издаден в София на 19 декември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г., бр. 14, 17, 52, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 6, т. 5 думите „или недвижимо“ се заличават.
§ 2. В чл. 13, ал. 1, т. 2 буква „г“ се отменя.
§ 3. В чл. 14 се създава ал. 6:
„(6) Доходите на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, се облагат с алтернативен данък.“
§ 4. Създава се чл. 22з:
„Данъчни облекчения за физически лица, регистрирани като земеделски стопани
Чл. 22з. Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.“
§ 5. В чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „гъби и плодове“ се заличават.
§ 6. В чл. 33 ал. 3 се изменя така:
„(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута се определя, като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, се намалява с 10 на сто разходи.“
§ 7. В чл. 38 ал. 10 се отменя.
§ 8. В част трета се създава глава седма „а“ „Алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове“ с чл. 41а:
„Глава седма „а“
АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ
Облагане на доходите от събиране на диворастящи гъби и плодове
Чл. 41а. (1) Доходите на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, се облагат еднократно с алтернативен данък в размер на 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността.
(2) Данъкът по ал. 1 се удържа от държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите непосредствено преди издаването на позволително за извършване на дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, за съответния месец.
(3) Данъкът по ал. 1 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и 66.“
§ 9. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход по трудови правоотношения, както и за доходите по:
1. член 24, ал. 2:
а) точка 1, буква „е“;
б) точка 5, буква „б“, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв.;
в) точки 7 и 8;
г) точки 11, 12, 14 и 15;
д) точки 16 и 17, когато не са предоставени в натура;
2. член 24, ал. 5.
В служебната бележка се посочва информация и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.“
§ 10. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15“ се заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 11, 12, 14 и 15“.
§ 11. В чл. 50а се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Възможност за деклариране на необлагаеми доходи, както и на доходи, облагаеми с окончателен и/или алтернативен данък“.
2. В ал. 1 след думите „по чл. 38“ се добавя „и/или с алтернативен данък по глава седма „а“.
§ 12. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 6:
„6. доходи, облагаеми с алтернативен данък по реда на глава седма „а“, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения.“
§ 13. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) В декларацията по ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, както и дължимият алтернативен данък по чл. 41а, за които се подава информация по ред и по начин, определени в наредба, издадена от министъра на финансите.“
§ 14. В глава дванадесета, раздел I, в наименованието накрая се добавя „или от друго лице, задължено да удържа данъци по този закон“.
§ 15. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „или от друго лице, задължено да удържа данъци по този закон“.
2. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 10 и 12“ се заменят с „чл. 38, ал. 12“.
3. Създава се ал. 15:
„(15) Данъкът по чл. 41а се внася от държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на удържането му.“
§ 16. В чл. 66 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „или от друго лице, задължено да удържа данъци по този закон“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Данъкът по чл. 41а, ал. 1 се внася в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 17. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 – 5, 12 и 26“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. по чл. 13, ал. 1, т. 6 – 9, 15 – 18, 22, дневните командировъчни пари по т. 23, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв., т. 24, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 3000 лв., и т. 27 в полза на местни физически лица;“
в) създава се т. 5:
„5. по чл. 38, ал. 9 в полза на местни физически лица.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Работодателите изготвят справка по образец за изплатения през годината облагаем доход по трудови правоотношения, както и за доходите по:
1. член 24, ал. 2:
а) точка 1, буква „е“;
б) точка 5, буква „б“, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв.;
в) точки 7 и 8;
г) точки 11, 12, 14 и 15;
д) точки 16 и 17, когато не са предоставени в натура;
2. член 24, ал. 5.
В справката се посочва информация и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.“
3. В ал. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „както и доходите по чл. 13, ал. 1, т. 18, изплащани от училищата в полза на ученици и студенти“.
§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 63 и 64:
„63. „Виртуални валути“ са тези по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
64. „Лечебни растения“ са тези по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за лечебните растения.“
Заключителни разпоредби
§ 19. Данъчното облекчение по § 4 се прилага от 1 януари на годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ. Ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024 г., данъчното облекчение може да се прилага и за 2023 г.
§ 20. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8, 53, 66, 84 и 85 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 4а1:
„Осигуряване на лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове
Чл. 4а1. (1) Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.
(2) Лицата по ал. 1 внасят авансово и еднократно осигурителни вноски за съответния месец чрез държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, в размерите, определени за фонд „Пенсии“, както следва – 19,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
(3) За лицата по ал. 1, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1.
(4) Лицата по ал. 1 не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от тази дейност.
(5) Редът за осигуряване на лицата по ал. 1 се урежда с акта на Министерския съвет по чл. 4, ал. 11.
(6) Когато лицата по ал. 1 получават доходи и от дейности по чл. 4 или чл. 4а, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като морски лица;
4. осигурителен доход от дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове;
5. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани тютюнопроизводители;
6. доходи за работа без трудово правоотношение.
(7) Заплатената от лицата по ал. 1 осигурителна вноска за съответния месец се внася от предприятието по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите до 25-о число на месеца, за който се отнася.“
2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и чл. 4а1, ал. 1“.
3. В чл. 70а, ал. 1 след думите „чл. 4а, ал. 1“ се добавя „и чл. 4а1, ал. 1“.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 3 в изречение първо след думите „чл. 4а, ал. 1, и“ се добавя „чл. 4а1, ал. 1“ и в изречение трето думите „и чл. 4а“ се заменят с „чл. 4а и чл. 4а1“;
б) създава се т. 5б:
„5б. „Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове“ са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“
§ 21. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 18, 32 и 62 от 2022 г. и бр. 8, 13, 64, 66, 82 и 84 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 40, ал. 1:
а) създава се т. 2б:
„2б. лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, се осигуряват изцяло за своя сметка върху месечен осигурителен доход по чл. 4а1 от Кодекса за социално осигуряване (в размер на половината от минималната работна заплата за страната), като не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от тази дейност; лицата внасят авансово и еднократно здравноосигурителната вноска за съответния месец чрез държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, като заплатената от лицата вноска се внася от държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите по реда на чл. 4а1, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в т. 6 след думите „2а“ се добавя „2б“, а след думите „определен в чл. 4а, ал. 6“ се добавя „чл. 4а1, ал. 6“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 30:
„30. Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове“ са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“
§ 22. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 11, 67 и 102 от 2023 г.) в чл. 120 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Позволително за ползване на недървесни горски продукти от горските територии – държавна и общинска собственост, се издава от държавното предприятие по чл. 163 за всеки месец в месеца преди извършването на дейността, като в стойността му се включва:
1. цената за ползване на недървесни горски продукти от горските територии държавна и общинска собственост;
2. осигурителни вноски съгласно чл. 4а1 от Кодекса за социално осигуряване;
3. здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
4. алтернативен данък по реда на глава седма „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(7) Държавното предприятие по чл. 163, което издава позволително за конкретен месец:
1. удържа, декларира и внася задължителните осигурителни вноски по ал. 6, т. 2 и 3, както и алтернативния данък по ал. 6, т. 4;
2. превежда цената за ползване на недървесни горски продукти от горските територии – общинска собственост, на съответната община за територията, на която е издадено позволителното.“
§ 23. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 25, 56 и 81 от 2019 г., бр. 105 от 2020 г., бр. 14, 18 и 19 от 2021 г., бр. 17 от 2022 г. и бр. 11 от 2023 г.) в чл. 38, ал. 5 думите „100 лв.“ се заменят с „1200 лв.“.
§ 24. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 28, 34, 44, 69 и 104 от 2020 г., бр. 11 и 14 от 2021 г., бр. 61 от 2022 г. и бр. 84 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В глава трета, раздел І се създава чл. 47е:
„Задължение за предоставяне на информация от организаторите на хазартни игри
Чл. 47е. (1) Организаторите на хазартни игри, на които е издаден лиценз по реда на този закон, предоставят на Националната агенция за приходите информация за размера на изплатените парични и предметни печалби на местни физически лица по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както следва:
1. годишен размер на изплатените печалби, превишаващ 5000 лв. на участник в хазартна игра и годишен размер на изтеглените от него суми, когато участникът има игрална сметка при организатора на хазартни игри;
2. всяка отделно изплатена печалба на участник в хазартна игра в размер, превишаващ 5000 лв., когато участникът няма игрална сметка при организатора на хазартни игри.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по електронен път в срок до 28 февруари на годината, следваща годината на изплащане на печалбите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.“
2. В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 118а:
„Чл. 118а. (1) На организатор на хазартни игри, който не изпълни задължението си по чл. 47е или не го изпълни в срок, или предостави невярна или непълна информация, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.
(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на § 17, т. 1, буква „б“ – относно думите „т. 24, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 3000 лв.“, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679