Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Споразумение по чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането при командироване по чл. 121а от КТ

Примерен образец
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР №... ОТ....
 
Днес, ...... в гр. ......., на основание чл.119 от Кодекса на труда във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, се сключи настоящото допълнително споразумение между:
1. ................... (фирма, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление), представлявано от ..... (трите имена) в качеството му на.....(изпълнителен директор, управител  други), наричано за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и
2. ........(трите имена, ЕГН, постоянен/настоящ адрес, л.к. №, длъжност, образование, специалност, трудов стаж), наричан за краткост по-долу РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Страните се споразумяха, че за периода от..... (начална дата на командироването – датата на отпътуване от Република България) до.... (крайна дата на командироването – датата на завръщане в Република България) трудовият договор се изменя както следва:

Чл.1. РАБОТОДАТЕЛЯТ командирова и възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ се съгласява да бъде командирован и приема да изпълнява длъжността „....“, код по НКПД.... в .... (мястото на работа – държава, град, адрес на работното място).

Чл.2. Размер на трудовото възнаграждение (не по-малък от минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в риемащата държава):
-  основно трудово възнаграждение....
- допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер (за придобит трудов стаж и професионален опит (чл.12 НСОРЗ), образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя (чл.11 НСОРЗ) и други (чл.15, ал.2 НСОРЗ)) ......
- други допълнителни възнаграждения ... (тук се включват други елементи на възнаграждението, които са определени като задължителна част от минималните ставки на заплащане от закондателството на приемащата държава членка).
- възнаграждение за извънреден и нощен труд (следва да се заплаща съобразно законодателството и в допълнение към минималните ставки на заплащане в приемащата държава).

Чл.3. Продължителността на работния ден и работната седмица е ... (съобразно максимално предвидената в законодателстовот на приемащата държава продължителност).

Чл.4. Условия за полагане на извънреден и на нощен труд (следва да се посочат условията, предвидени в законодателстовото на приемащата държава – абсолютно забранен, условията при, които е разрешен, максимална продължителност и други).

Чл.5. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на следните почивки (съобразно законодателството на приемащата държава членка):
1. Дневна почивка с продължителност...
2. Междудневна почивка с минимална продължителност...
3. Междуседмична почивка с минимална продължителност.
4. Дните на официални празници са:....;

Чл.6. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на платен годишен отпуск в размер на ... (съобразно законодателствотот на приемащата държава);

Чл. 7. Финансови условия на командировката:
(1) РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на:
1. Пътни пари за отиването му до мястото на работа, посочено в чл.1 от настоящото споразумение и за връщането му обратно след изтичането на срока на командироването;
2. Пътни пари за ползването на платен годишен отпуск за връщането му и за отиването му обратно до мястото на работа, посочено в чл.1 от настоящото споразумение;
3. Други (тук могат да се включат заплащането на дневни и квартирни пари, пари за пътуване от мястото за живеене до мястото на работа в приемащата държава членка и други).
(2) Парите по предходната алинея са за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ.

Чл. 8. Пътуването от Република България до .... (приемащата държава) и обратно да се извърши с/със ... (посочва се вида на транспортното средство - самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства) по следния маршрут: .... (например: София – Мюнхен – Виена).

Чл. 9. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от деня на отпътуването на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ в  командировка и действа до деня на завръщането му на територията на Република България след изтичане на срока на командироването.
(2) Дните на пътуване, почивните и празничните дни, уговорени в настоящото споразумение, се включват в срока на командироването.
(3) Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение преди изтичането на срока по ал.1, като предварително уведоми за това насрещната страна в срок....
(4) В случаите по ал.3, настоящoто допълнително споразумение се счита за прекратено от момента на завръщането на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ на територията на България.
 
Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
 
РАБОТОДАТЕЛ: ...................                                      РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ: .............
                 (подпис и печат)

/Допълнително работодателят е длъжен предварително писмено да запознае работника/служителя с условията на работа в приемащата държава членка, публикувани на единния официален национален уебсайт, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването – чл.8 от Наредбата за командироването и изпращането/.

Изготвеният образец на допълнително споразумение е примерен и следва да бъде пригоден към конкретния случай

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679