Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Споразумение по чл. 2 от Наредбата за командироването и изпращането при командироване по чл. 121а от КТ

Примерен образец
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР №... ОТ....
 
Днес, ...... в гр. ......., на основание чл.119 от Кодекса на труда във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, се сключи настоящото допълнително споразумение между:
1. ................... (фирма, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление), представлявано от ..... (трите имена) в качеството му на.....(изпълнителен директор, управител  други), наричано за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и
2. ........(трите имена, ЕГН, постоянен/настоящ адрес, л.к. №, длъжност, образование, специалност, трудов стаж), наричан за краткост по-долу РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Страните се споразумяха, че за периода от..... (начална дата на командироването – датата на отпътуване от Република България) до.... (крайна дата на командироването – датата на завръщане в Република България) трудовият договор се изменя както следва:

Чл.1. РАБОТОДАТЕЛЯТ командирова и възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ се съгласява да бъде командирован и приема да изпълнява длъжността „....“, код по НКПД.... в .... (мястото на работа – държава, град, адрес на работното място).

Чл.2. Размер на трудовото възнаграждение (не по-малък от минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в риемащата държава):
-  основно трудово възнаграждение....
- допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер (за придобит трудов стаж и професионален опит (чл.12 НСОРЗ), образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя (чл.11 НСОРЗ) и други (чл.15, ал.2 НСОРЗ)) ......
- други допълнителни възнаграждения ... (тук се включват други елементи на възнаграждението, които са определени като задължителна част от минималните ставки на заплащане от закондателството на приемащата държава членка).
- възнаграждение за извънреден и нощен труд (следва да се заплаща съобразно законодателството и в допълнение към минималните ставки на заплащане в приемащата държава).

Чл.3. Продължителността на работния ден и работната седмица е ... (съобразно максимално предвидената в законодателстовот на приемащата държава продължителност).

Чл.4. Условия за полагане на извънреден и на нощен труд (следва да се посочат условията, предвидени в законодателстовото на приемащата държава – абсолютно забранен, условията при, които е разрешен, максимална продължителност и други).

Чл.5. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на следните почивки (съобразно законодателството на приемащата държава членка):
1. Дневна почивка с продължителност...
2. Междудневна почивка с минимална продължителност...
3. Междуседмична почивка с минимална продължителност.
4. Дните на официални празници са:....;

Чл.6. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на платен годишен отпуск в размер на ... (съобразно законодателствотот на приемащата държава);

Чл. 7. Финансови условия на командировката:
(1) РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на:
1. Пътни пари за отиването му до мястото на работа, посочено в чл.1 от настоящото споразумение и за връщането му обратно след изтичането на срока на командироването;
2. Пътни пари за ползването на платен годишен отпуск за връщането му и за отиването му обратно до мястото на работа, посочено в чл.1 от настоящото споразумение;
3. Други (тук могат да се включат заплащането на дневни и квартирни пари, пари за пътуване от мястото за живеене до мястото на работа в приемащата държава членка и други).
(2) Парите по предходната алинея са за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ.

Чл. 8. Пътуването от Република България до .... (приемащата държава) и обратно да се извърши с/със ... (посочва се вида на транспортното средство - самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства) по следния маршрут: .... (например: София – Мюнхен – Виена).

Чл. 9. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от деня на отпътуването на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ в  командировка и действа до деня на завръщането му на територията на Република България след изтичане на срока на командироването.
(2) Дните на пътуване, почивните и празничните дни, уговорени в настоящото споразумение, се включват в срока на командироването.
(3) Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение преди изтичането на срока по ал.1, като предварително уведоми за това насрещната страна в срок....
(4) В случаите по ал.3, настоящoто допълнително споразумение се счита за прекратено от момента на завръщането на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ на територията на България.
 
Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
 
РАБОТОДАТЕЛ: ...................                                      РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ: .............
                 (подпис и печат)

/Допълнително работодателят е длъжен предварително писмено да запознае работника/служителя с условията на работа в приемащата държава членка, публикувани на единния официален национален уебсайт, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването – чл.8 от Наредбата за командироването и изпращането/.

Изготвеният образец на допълнително споразумение е примерен и следва да бъде пригоден към конкретния случай

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

swineaway 02 Юли. 2023
G Ital Nefrol cialis online generic At present, 29 months after the diagnosis, the patient is well with no signs of recurrence
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679