Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Уведомяване на НАП за сключени трудови договори

Трудовият договор, освен че се сключва в писмена форма, трябва да се регистрира в НАП в тридневен срок от сключването или изменението му и в седемдневен срок от прекратяването му. За целта работодателят или упълномощено от него лице са длъжни да изпратят уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Ако се пропуснат тези срокове, уведомления се изпращат само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда (чл. 62 КТ).
 
Сключването на трудов договор е едно от първите най-важни неща в работата Ви като ТРЗ служители. От начина, по който е договорено трудовото правоотношение, зависи цялостната работа и изпълнение на всички трудови условия при работата с назначения служител във фирмата. Ето защо е изключително важно да знаете всички норми и правила по сключването на трудови договори, видове, условия и начини за изменение на трудови договор в периода на вече сключеното трудово правтоотношение. Експертна подкрепа можете да получите от печатното издание „Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“. В него ще намерите не само законови норми по сключване на трудов договор, но и готови експертни решения, свързани с назначаването на служители, промяна в трудовите договори и др. Вижте изданието тук >> 

 
Оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" имат електронен достъп до информацията за уведомленията в реално време и при поискване в срок до три работни дни получават заверено уведомление. Целта е осъществяване на пряк контрол и санкции при неспазване на разпоредбите относно уведомяването.
 
Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 63 КТ . Ако не му представи тези документи, няма право да допуска до работа работника или служителя.
 
Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.
 
Съгласно наредбата, работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като изпраща:
- уведомление (приложение № 1) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори;
- уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5).
 
Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
 
Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
 
Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа и с придружително писмо (приложение № 2).
 
Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срока на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.
 
Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:
- десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в "Държавен вестник" в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ
- десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ
 
След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или по Интернет.
 
Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
 
Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.
 
Уведомлението (приложение № 1) съдържа:
1. данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;
2. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
3.  данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;
4. други данни:
а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението;
б) код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; когато осигурителят (работодателят) извършва повече от една икономическа дейност съгласно КИД-2008, за лицата, заети в спомагателни дейности, се попълва код "0000";
в) код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението; когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
 
Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:
1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ
2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.


Експертният анализ продължава в изданието "Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти." Ще го намерите тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

5 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

evoventee 20 Ноем. 2023
can you buy cialis online MONOBACTAMS edit edit source
DrozUnuff 08 Юли. 2023
обновяване на вани
swineaway 23 Юни. 2023
cialis 5mg best price butalbital will decrease the level or effect of quinine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism
swineaway 16 Юни. 2023
It s not some scary, questionable concoction that was made in a lab buy finasteride 5mg with amex Salt, 142 p122 23
Добрева 28 Септ. 2022
Как да разбера дали е подадено уведомление в НАП за моя договор?
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679