Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Закона за защита на потребителите

В брой 20-ти от 11.03.2022 г. в Държавен вестник е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

 
Задължения, права и забрани за търговците спрямо Закона за защита на потребителите, с подробни експертни анализи лично от адвокат Силвия Петкова, ще получите в 1 електронно ръководство – „Кратко ръководство по потребителско право за търговци“. Изданието включва и пълен анализ по новите правила, в сила от 01.01.2022 г. Научете повече тук >>
 

 
УКАЗ № 77

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, приет от 47-ото Народно събрание на 2 март 2022 г.
Издаден в София на 9 март 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 17, 45 и 100 от 2019 г., бр. 13 и 52 от 2020 г. и бр. 20 и 23 от 2021 г.)
 
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, цифровото съдържание и цифровите услуги и когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговските гаранции, ако такива са предоставени, и условията по тях;“.
2. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. когато е приложимо, се посочва функционалността на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;
8. когато е приложимо, се посочва всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;“.
 
§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. за туристически пакети по смисъла на Закона за туризма, с изключение на чл. 47, ал. 7, чл. 49, ал. 2, 3 и 7 и чл. 62в – 62д;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. за услуги за превоз на пътници, с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2 и 3 и чл. 62в – 62д;“.
 
§ 3. В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. седалището и адресът на управление на търговеца, телефонният му номер и адресът на електронната му поща; когато търговецът предоставя други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят може да съхранява на траен носител всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция, информацията съдържа също и подробно описание на тези други средства; средствата за комуникация, предоставени от търговеца, трябва да дават възможност на потребителя да установи бързо контакт с търговеца и да общува ефективно с него; когато е необходимо, търговецът предоставя също и седалище и адрес на управление, както и данни, идентифициращи търговеца, от чието име действа;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги;“.
3. Точки 18 и 19 се изменят така:
„18. когато е приложимо, се посочва функционалността на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;
19. когато е приложимо, се посочва всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;“.
4. Създава се т. 21:
„21. когато е приложимо, се посочва, че цената е била индивидуализирана въз основа на автоматизирано вземане на решение.“
 
§ 4. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от предложение за сключване на договор чрез онлайн място за търговия, доставчикът на онлайн мястото за търговия предоставя на потребителя по ясен и разбираем начин и във форма, която е съобразена със средството за комуникация от разстояние, следната допълнителна информация относно:
1. обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри; информацията се предоставя в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията;
2. това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на декларация на третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия;
3. това, че потребителите нямат правата, произтичащи от този закон и от други закони, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;
4. разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия, ако е приложимо.
(2) Информацията по ал. 1, т. 4 не засяга отговорността, която доставчикът на онлайн мястото за търговия или третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, носят във връзка с договора съгласно националното законодателство или правото на Европейския съюз.“
 
§ 5. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато потребителят желае предоставянето на услугата или доставянето на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или доставянето на централно отопление да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора извън търговския обект по чл. 50 и договорът предвижда задължение за потребителя да плати, търговецът е длъжен да изиска от потребителя да направи изрично искане за това на траен носител и да потвърди, че след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца, потребителят няма да има право на отказ.“
 
§ 6. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство или време за представяне на информация, преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя чрез използваното средство за комуникация най-малко преддоговорната информация по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 5, 8 и 15, с изключение на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6. Преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя останалата информация по чл. 47, ал. 1, включително стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, по подходящ начин съгласно ал. 1.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато потребителят желае предоставянето на услуга или доставянето на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или доставянето на централно отопление да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора от разстояние по чл. 50 и договорът предвижда задължение за потребителя да плати, търговецът е длъжен да изиска от потребителя да направи изрично искане за това на траен носител и да потвърди, че след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца, потребителят няма да има право на отказ.“
 
§ 7. В чл. 54 се създават ал. 5 – 9:
„(5) Търговецът е длъжен да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, и на Закона за защита на личните данни.
(6) Търговецът е длъжен да се въздържа от използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено от търговеца, с изключение на случаите, когато съдържанието:
1. няма приложение извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца;
2. се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца;
3. е било обобщено с други данни от търговеца и не може да бъде отделено от другите данни или може да бъде отделено от тях само посредством непропорционални усилия, или
4. е било създадено съвместно от потребителя и от други лица и други потребители могат да продължат да го използват.
(7) При искане от страна на потребителя търговецът предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от потребителя по време на използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца, с изключение на случаите по ал. 6, т. 1 – 3. Потребителят има право да получи това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от търговеца, в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.
(8) При упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко следващо използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя.
(9) Алинея 7 се прилага независимо от ал. 8.“
 
§ 8. В чл. 55 се създава ал. 9:
„(9) След упражняване правото на отказ от договора потребителят се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и предоставянето им на трети лица.“
 
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:
а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;“.
3. Създава се т. 14:
„14. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.“
 
§ 10. В чл. 61а ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „старата“ се заменя с „предишната“.
2. В т. 2 думите „стара цена“ се заменят с „предишна цена“.
3. В т. 3 думите „старата цена“ се заменят с „предишната цена“.
§ 12. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „старата“ се заменя с „предишната“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предишна цена е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За стоки, които подлежат на бързо разваляне или които имат кратък срок на годност, или които се предлагат на пазара за период, по-кратък от 30 дни, срокът по ал. 2 е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената.
(5) При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.“
 
§ 13. В чл. 68б се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „включително“ се добавя „цифрово съдържание и цифрови услуги“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Продукт по смисъла на този раздел е всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрово съдържание и цифрови услуги, както и права и задължения.“
 
§ 14. В чл. 68д се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. всяко предлагане на стока в държава – членка на Европейския съюз, като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави – членки на Европейския съюз, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори, като:
а) изискванията на националното законодателство;
б) наличието или сезонния характер на суровините, необходими за производство на стоката;
в) наличието на доброволни стратегии, имащи за цел подобряване на достъпа до здравословни храни;
г) правото на търговците да предлагат стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните пазари.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заблуждаващият характер на предлагането на стоки по ал. 3, т. 3 се преценява, като се вземе предвид дали средният потребител може да установи лесно разликата в стоките въз основа на проверка на предоставената от търговеца информация и нейната адекватност.“
 
§ 15. В чл. 68е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 4 се изменя така:
„4. условията за плащане, доставка и изпълнение, ако те се отклоняват от изискванията за добросъвестност и професионална компетентност;“
б) създава се т. 6:
„6. за продукти, предлагани на онлайн местата за търговия, информация за това дали третата страна, която предлага продуктите, е търговец или не, въз основа на декларация от третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато на потребителите е предоставена възможност да търсят продукти, които се предлагат от различни търговци или от потребители, въз основа на търсене под формата на ключова дума, фраза или други въведени данни независимо от мястото, на което се сключват сделките, общата информация относно основните параметри, определящи класирането на продуктите, предоставени на потребителя в отговор на търсенето, както и тяхната относителна тежест в сравнение с други параметри се счита за съществена. Тази информация се предоставя на потребителите в отделен раздел на онлайн интерфейса, до който потребителите имат пряк и лесен достъп от страницата, на която са предоставени резултатите от търсенето.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Алинея 5 не се прилага за доставчици на онлайн търсачки, посочени в чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.).
(7) Когато търговец предоставя достъп до потребителски отзиви за продукт по смисъла на чл. 68б, ал. 2, той предоставя информация дали търговецът гарантира, че публикуваните отзиви за продукт са на потребители, които действително са закупили продукта, и ако гарантира това – за начина на извършване на проверка за автентичността на потребителските отзиви, и предоставя ясна информация на потребителите за начина на обработване на потребителските отзиви, като посочва дали са публикувани всички отзиви, дали те са положителни или отрицателни, дали са били обект на спонсорство или са повлияни от договорно отношение с търговец. Информацията, позволяваща да се установи дали и как търговецът гарантира, че публикуваните отзиви за продукт са на потребители, които действително са използвали или закупили продукта, се счита за съществена.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
 
§ 16. В чл. 68ж се създават т. 24 – 27:
„24. да се предоставят резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане, извършено с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето;
25. да се препродават билети за събития на потребители, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирано средство, за да заобиколи всяко наложено ограничение относно броя на билетите, които може да закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
26. да се твърди, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите са направени от тези потребители;
27. да се предоставят фалшиви потребителски отзиви или препоръки или да се възлага на друго физическо или юридическо лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители, или да се преправят отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.“
 
§ 17. В чл. 68м се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Потребителят има право“ се добавя „на намаляване на цената или“, думите „да претендира за обезщетение“ се заменят с „да претендира обезщетение за претърпени вреди“, а след думите „по заповед за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика на“ се добавя „председателя на“.
2. В ал. 2 след думите „заповед за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика на“ се добавя „председателя на“.
3. В ал. 3 след думите „заповедта на“ се добавя „председателя на“.
 
§ 18. В чл. 167, ал. 2 думите „заемат ръководни длъжности в“ се заменят със „са членове на“.
 
§ 19. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) издател е на списание или на друго специализирано издание на потребителска тематика;“
б) в буква „г“ накрая се добавя „различни от тези по букви „б“ и „д“;
в) в буква „д“ накрая се добавя „различни от тези по букви „б“ и „г“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и индустрията“.
 
§ 20. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се разпределят със заповед на министъра на икономиката и индустрията по негова преценка, съобразно дейността и при спазване принципите на обективност, прозрачност и безпристрастност. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението є, освен ако съдът разпореди друго.“
2. В ал. 3 след думите „Министърът на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
 
§ 21. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
2. В ал. 3 навсякъде след думата „икономиката“ се добавя „и индустрията“.
3. В ал. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на земеделието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и съобщенията“.
4. В ал. 5 и 6 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „и индустрията“.
 
§ 22. В чл. 180, ал. 1 се създава изречение второ: „При случаи с фактическа или правна сложност срокът за извършване на проверката може да бъде удължен с още един месец.“
 
§ 23. В чл. 190д, ал. 3 думите „по смисъла на чл. 3, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394“ се заличават, а думите „същия регламент“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/2394“.
 
§ 24. В чл. 200 думите „от 200 до 1500“ се заменят с „от 300 до 5000“ и думите „от 300 до 3000“ се заменят с „от 500 до 5000“.
 
§ 25. Създава се нов чл. 203:
„Чл. 203. (1) При извършено широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение, установено от Комисията за защита на потребителите, при осъществяване на мерки за прилагане на законодателството за защита на потребителите в рамките на координирани действия, предприети от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, съгласно чл. 21 на Регламент (ЕС) 2017/2394, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4 на сто от реализирания от тях оборот в страната през предходната финансова година за:
1. нарушение на разпоредбите на чл. 68в – 68з и чл. 68к относно прилагането на нелоялни търговски практики;
2. нарушение на разпоредбите на чл. 4, чл. 47, ал. 1 – 3, ал. 5 – 7, чл. 47а, 48, 49, чл. 52, ал. 4, чл. 54, ал. 1 и 2, чл. 55, ал. 3, чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1, чл. 62а, 62б, 62в, чл. 62г, ал. 2 и чл. 62д, както и за възпрепятстване правото на потребителя по чл. 50;
3. продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна по смисъла на чл. 143 – 147.
(2) В случаите по ал. 1 за нарушение на разпоредбите на чл. 16, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 21, 23 и чл. 65 относно обозначаване цените на стоките председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(3) Когато в резултат на координирано действие, предприето съгласно чл. 21 на Регламент (ЕС) 2017/2394, компетентните органи на държавите членки вземат решение санкцията да бъде наложена от компетентен орган на една държава – членка на Европейския съюз, от името на всички държави – членки на Европейския съюз, участващи в координираното действие, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4 на сто от реализирания от тях оборот във всички държави – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението. Когато извършителят на нарушението по ал. 1 е част от обединение по смисъла на глава осемнадесета от Търговския закон при налагане на имуществената санкция се взема предвид реализираният общ оборот на обединението в държавите – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението.
(4) В случаите по ал. 1 и 3, когато няма информация за оборота, реализиран от извършителя на нарушението през предходната финансова година в държавите – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението, се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лв.“
 
§ 26. Член 204 се изменя така:
„Чл. 204. За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация на потребител по чл. 47, ал. 1 – 3, 5 – 7, чл. 47а, 48 и 49 на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.“
 
§ 27. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. За нарушение на разпоредбите на чл. 52, ал. 4, чл. 54, ал. 1, 2, 6 – 7, чл. 55, ал. 3, чл. 62в, чл. 62г, ал. 2 и чл. 62д на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.“
 
§ 28. В чл. 207, ал. 1 думите „от 500 до 2000“ се заменят с „от 1000 до 3000“ и думите „от 1000 до 3000“ се заменят с „от 2000 до 5000“.
§ 29. В чл. 209 думите „от 300 до 1000“ се заменят с „от 300 до 5000“ и думите „от 500 до 3000“ се заменят с „от 500 до 5000“.
 
§ 30. Член 210а се изменя така:
„Чл. 210а. За нарушение на чл. 68в, чл. 68г, чл. 68ж, т. 1 – 11, 13, 15, 18 – 27 и чл. 68к, т. 3 – 6 на виновните лица се налага глоба в размер от 1000 до 30 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 2000 до 50 000 лв.“
 
§ 31. В чл. 210б думите „от 1500 до 30 000“ се заменят с „от 2000 до 50 000“ и думите „от 2000 до 50 000“ се заменят с „от 2000 до 70 000“.
§ 32. В чл. 210в думите „от 1500 до 30 000“ се заменят с „от 2000 до 50 000“ и думите „от 3000 до 50 000“ се заменят с „от 3000 до 70 000“.
 
§ 33. В чл. 226 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който не изпълни влязло в сила решение на съда за предприемане на мерки по чл. 187 за преустановяване на нарушения или който въпреки влязло в сила решение на съда продължава прилагането на незаконна търговска практика или на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена за неравноправна, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.“
 
§ 34. Създава се чл. 230е:
„Чл. 230е. При налагане на глоба или имуществена санкция председателят на Комисията за защита на потребителите, когато е приложимо, взема предвид:
1. естеството, тежестта, мащаба и продължителността на нарушението;
2. предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;
3. предишните нарушения на търговеца, ако има такива;
4. получените финансови ползи или предотвратените загуби от търговеца, ако има информация за това;
5. санкциите, наложени на търговеца за същото нарушение в друга държава – членка на Европейския съюз, при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма за осъществяване на сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите съгласно Регламент (ЕС) 2017/2394;
6. други утежняващи или смекчаващи обстоятелства, приложими за конкретния случай.“
 
§ 35. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1в се изменя така:
„§ 1в. (1) Разпоредбата на чл. 4 за договори, различни от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, и на глава четвърта, раздел I се прилагат по отношение на договорите, сключени между търговец и потребител, съгласно които потребителят заплаща или се задължава да заплати цена. Те се прилагат и по отношение на договорите за доставка на вода, газ, електрическа енергия или за централно отопление, включително тези, предоставяни от публични доставчици, доколкото тези стоки се предоставят въз основа на договор.
(2) Разпоредбата на чл. 4 за договори, различни от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, и на глава четвърта, раздел I се прилагат и по отношение на договорите, сключени между търговец и потребител, съгласно които търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрово съдържание, което не е на материален носител, или цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца, с изключение на случаите, когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел предоставяне на цифровото съдържание, което не е на материален носител, или на цифровата услуга, или за да позволи на търговеца да изпълни своите задължения, произтичащи от закон, доколкото търговецът не обработва тези данни с друга цел.“
2. Параграф 1и се отменя.
3. Създава се нов § 9:
„§ 9. Разпоредбите на глава четвърта, раздел I не се прилагат за вещи, продавани при принудително изпълнение, както и по отношение на продажби на изоставени или отнети в полза на държавата вещи, извършвани от държавни органи.“
4. В § 13:
а) точка 13 се изменя така:
„13. „Стока“ е понятие по смисъла на § 6, т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.“;
б) точки 34 и 35 се изменят така:
„34. „Договор за продажба“ е всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
35. „Договор за услуга“ е всеки договор, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, в т.ч. цифрова услуга.“;
в) точки 38 – 40 се изменят така:
„38. „Цифрово съдържание“ е понятие по смисъла на § 6, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
39. „Функционалност на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
40. „Оперативна съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.“;
г) точка 46 се изменя така:
„46. „Онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително интернет страница, част от интернет страница или приложение, управляван/о от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители.“;
д) създават се т. 47 – 53:
„47. „Съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
48. „Доставчик на онлайн място за търговия“ означава всеки търговец, който доставя на онлайн място за търговия на потребители.
49. „Цифрова услуга“ е понятие по смисъла на § 6, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
50. „Класиране“ е относителната приоритетна позиция на продукти, включени в обхвата на глава четвърта, раздел III, така както са представени, организирани или съобщени от търговеца, независимо от използваното технологично средство за това представяне, организиране или съобщаване, включително в резултат от използването на алгоритмична последователност, механизъм за класиране или механизъм за оценка, визуално осветяване или други средства за подчертаване, или комбинация от тях.
51. „Широко разпространено нарушение“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
52. „Широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
53. „Лични данни“ са лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.“
5. В § 13а се създава нова т. 2:
„2. Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ, L 328/7 от 18 декември 2019 г.).“
 
§ 36. В приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 текстът в първото тире се изменя така:
„ – До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца)“.
 
 
§ 37. В приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Стандартните указания за отказ т. III се изменя така:
„III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата, съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ или „д“ от Указанията за попълване).
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.
За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.“
2. В Указанията за попълване т. 2 се изменя така:
„2. Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.“
 
§ 38. В останалите текстове на закона думите „министъра на икономиката“, „Министърът на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министъра на икономиката и индустрията“, „Министърът на икономиката и индустрията“ и „Министерството на икономиката и индустрията“ и навсякъде думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на икономиката и индустрията“.
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 39. Неприключилите съдебни производства по дела, образувани до 27 май 2022 г. по реда на глава втора, раздел IV, глава четвърта и шеста се довършват по досегашния ред.
 
§ 40. Законът влиза в сила от 28 май 2022 г., с изключение на § 2, т. 1 и § 35, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 2 март 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

pohvSp 02 Ноем. 2023
However, this benefit is modulated in women at increased endometrial cancer risk and depends on assumptions concerning tamoxifen s lingering effects on breast and endometrial cancer propecia on sale
swineaway 25 Юни. 2023
women with a history of breast cancer were alive on Jan buy cialis online india Everything OK in there
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679