Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Изменения в правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В брой 52 от 22-ри юни 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:
 
Постановление № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г., бр. 43 от 2018 г. и бр. 27 от 2019 г.)
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
 
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „издаване, продължаване, отказ и отнемане“ се заменят с „издаване и продължаване“.
3. В т. 3 думите „издаване, продължаване, отказ и отнемане“ се заменят с „издаване и продължаване“.
 
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „предоставяне на решение за достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за“ се заличават, а след думите „по чл. 1, т. 2“ се добавя „и 3“;
б) точка 6 се отменя;
в) в т. 7 думите „чл. 7, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
 
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 и 3 Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:
1. Министерството на външните работи – за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗТМТМ;
2. Министерството на вътрешните работи – за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗТМТМ;
3. Националната агенция за приходите – за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 от ЗТМТМ.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За предоставяне на писмено становище от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗТМТМ, както и за регистрация на заетостта, Агенцията по заетостта служебно изисква информация от институциите по ал. 1, т. 3 и 4.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 1 се предоставя в 10-дневен срок. До предоставянето й сроковете по чл. 40, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от ЗТМТМ спират да текат.“
 
§ 4. Член 4 се отменя.
 
§ 5. В чл. 5 думите „по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ, както и таксата“ се заличават.
 
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Подадените в Агенцията по заетостта документи по чл. 2, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.
(2) При необходимост Агенцията по заетостта може да изисква допълнителни документи за удостоверяване на условията за достъп до пазара на труда, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им.
(3) При констатирани пропуски и нередности по подадените документи Агенцията по заетостта уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им и сроковете по чл. 40, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от ЗТМТМ спират да текат.
(4) В случай че не представи документите по ал. 2 и 3 в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.“
 
§ 7. Член 7 се отменя.
 
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „прилага“ се заменя с „може да приложи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ заявлението и документите по ал. 1 се изпращат за становище до членовете на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ).“
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1 окончателното решение е на министъра на труда и социалната политика.“
 
§ 9. Член 10 се отменя.
 
Продължава тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679