Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

В брой 6-ти на Държавен вестник от 20.01.2023 година е обнародвано Постановление № 486 от 22 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта,
приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.

(обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 84 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 70 от 2020 г. и бр. 52 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 след думите „насърчаване на заетостта“ се добавя „за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси“, а след думите „професионално ориентиране“ се добавя „условията и реда за организиране и финансиране на валидирането на професионални знания, умения и компетентности“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 2 след думите „пазара на труда“ се поставя запетая и се добавя „работата с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси“.
§ 3. В чл. 5, т. 1 след думите „на общината“ се поставя наклонена черта и се добавя „района“.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ежегодно организира провеждането на проучване за потребностите на работодателите от работна сила и до края на май изпраща писмо до председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие и дирекциите „Бюро по труда“ с указания за сроковете и реда за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Агенцията по заетостта обобщава информацията, получена от комисиите по заетостта, за потребностите на работодателите от работна сила, изготвя аналитичен доклад за резултатите от проучването на национално ниво и го изпраща на министъра на труда и социалната политика в двуседмичен срок от получаване на информациите от комисиите.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „на общината“ се поставя наклонена черта и се добавя „района“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо след думите „няколко общини“ се поставя наклонена черта и се добавя „района“;
б) в изречение второ след думите „останалите общини“ се поставя наклонена черта и се добавя „райони“.
§ 6. В чл. 9, ал. 2 след думите „професионално ориентиране“ се добавя „валидиране на професионални знания, умения и компетентности“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 11 след думите „обучение на възрастни“ се добавя „и валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дирекция „Бюро по труда“ поддържа и обявява актуален списък на свободните работни места.“
2. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„Информацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и съдържа:“;
б) в т. 4 след думата „община“ се поставя наклонена черта и се добавя „район“;
в) създава се т. 11:
„11. наименование и данни за контакт, ако работодателят е заявил публикуването им.“
3. В ал. 5 думите „чл. 17, ал. 1, т. 6 и 7“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 6, 7 и 8“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Решенията на директора на дирекция „Бюро по труда“ и решението на директора на дирекция „Регионална служба по заетостта“ се издават по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търсещите работа лица се регистрират лично в дирекция „Бюро по труда“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, на място, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенцията по заетостта. При подаване на заявлението по електронен път лицата се идентифицират по реда на Закона за електронното управление. Регистрацията се извършва въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и след представяне на:
1. документ за самоличност, национален документ за задгранично пътуване и разрешение за пребиваване, регистрационна карта на чужденец за лицата, ползващи се от временна закрила или ползващи правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;
2. документи за придобито образование и/или квалификация за лицата, за които не може да се получи информация по служебен път;
3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, за които не може да се получи информация по служебен път;
4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търсещите работа лица имат право на регистрация в дирекция „Бюро по труда“ по постоянния или по настоящия им адрес. Заявление-декларация по ал. 1 може да се подаде на място във всяко териториално поделение на Агенцията по заетостта. Чужденците, ползващи се от временна закрила, могат да се регистрират на адреса, на който са се установили или пребивават, удостоверен с документите по чл. 18, ал. 5 от ЗНЗ.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Търсещите работа лица, регистрирани като безработни, уведомяват дирекция „Бюро по труда“ в срок до 7 работни дни от получаването на документ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава.“
4. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „Заявлението-декларация може да се подава лично във всяко от териториалните поделения на Агенцията по заетостта или да се изпраща в дирекция „Бюро по труда“ по регистрация на лицето чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път по реда на Закона за електронното управление или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенцията по заетостта.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистърът на търсещите работа лица се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни на пазара на труда (НБДПТ). Обработването на информация и лични данни в НБДПТ се извършва по реда на Закона за защита на личните данни.“
2. В ал. 6, изречение второ думата „подписва“ се заменя със „сключва“.
3. В ал. 9 след думите „лица с“ се добавя „Министерството на образованието и науката, Националната експертна лекарска комисия“ и се поставя запетая.
§ 11. В чл. 16 ал. 8 се изменя така:
„(8) Регистрацията се възстановява след представяне на документ за самоличност, национален документ за задгранично пътуване и разрешение за пребиваване, регистрационна карта на чужденец, ползващ се от временна закрила или ползващ права по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците, и лично подаване на заявление-декларация до директора на дирекция „Бюро по труда“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, на място, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Заявление-декларация може да се подаде на място във всяко териториално поделение на Агенцията по заетостта. При подаване на заявлението по електронен път лицата се идентифицират по реда на Закона за електронното управление.“
§ 12. В чл. 17, ал. 1, изречение второ след думите „дирекция „Бюро по труда“ се поставя запетая и се добавя „както и по електронен път по реда на Закона за електронното управление“.
§ 13. В чл. 19, ал. 2, т. 5 след думите „за обучение“ се добавя „или в процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности“.
§ 14. В чл. 20, ал. 2 думите „по чл. 26, т. 3 и 4“ се заменят с „по чл. 26, т. 3, 4 и 6“ и думите „търсещите работа лица“ се заменят с „безработните лица“.
§ 15. В чл. 21 се създава т. 7:
„7. насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
§ 16. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информация за посредническите услуги по заетостта се предоставя и на лица, които не са регистрирани като търсещи работа по реда на ЗНЗ.“
§ 17. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23 (1) Проекти на национални програми за заетост и/или обучение се разработват от министъра на труда и социалната политика и от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или съвместно с представители на други заинтересувани организации и социалните партньори и се предлагат за финансиране и включване в Националния план за действие по заетостта.
(2) Програмите по ал. 1 се утвърждават от министъра на труда и социалната политика след обсъждане от Националния съвет за насърчаване на заетостта.“
§ 18. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регионалната програма за заетост и обучение на областта се разработва по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Проектното предложение за регионална програма може да бъде разработено съвместно с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите и други юридически лица.“
§ 19. В чл. 25а ал. 2 се изменя така:
„(2) Областната и общинските администрации разработват проектно предложение за регионална програма на областта и го внасят в Комисията по заетостта.“
§ 20. В чл. 28 ал. 4 се изменя така:
„(4) Агенцията по заетостта разработва 6-месечен и годишен анализ на плана си за действие и ги представя в Министерството на труда и социалната политика в двумесечен срок след изтичане на анализирания период.“
§ 21. В наименованието на глава десета накрая се добавя „И ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ“
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „работни места“ се поставя запетая и се добавя „подадена на хартиен носител или по електронен път“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. служебна проверка на обстоятелствата, че през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица – в случаите по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в от ЗНС, за която работодателят е уведомен;“
в) в т. 5 думите „писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на възрастни“ се заменят със „служебна проверка на обстоятелствата, че работодателят/институцията, осъществяваща обучение на възрастни“;
г) в т. 9 думите „писмена декларация от работодателя“ се заменят със „служебна проверка на обстоятелствата, че работодателят“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. служебна проверка въз основа на писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, за получените минимални и държавни помощи – при предоставяне на средства под формата на схеми за минимална помощ;“
е) в т. 12:
аа) основният текст се изменя така:
„актуални документи за предприятието, отразяващи разпределението на капитала, в случай че не са достъпни по служебен път, за предприятия при предоставяне на минимална или държавна помощ:“;
бб) в буква „д“ думата „устав“ се заменя с „книга на членовете“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Средствата за субсидирана заетост, обучение на възрастни и валидиране на професионални знания, умения и компетентности се предоставят на работодатели, безработни лица, обучаващи институции и институции по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, които провеждат валидиране, съгласно договора по чл. 30б от ЗНЗ.“
§ 23. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. институция по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, която провежда валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
2. В ал. 7 след думите „за заетост и обучение“ се добавя „и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности“.
§ 24. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „ежемесечно“ се добавя „за предходен месец“;
б) в т. 1 след думата „заявление“ се поставя тире и се добавя „декларация“;
в) в т. 2 буква „а“ се отменя;
г) създава се т. 3:
„3. данни от извършени служебни проверки в информационната система на Националната агенция за приходите за наличие на действащ трудов договор и брой отработени дни.“
2. В ал. 4, т. 1 след думата „заявление“ се поставя тире и се добавя „декларация“.
§ 25. В чл. 34а ал. 5 се отменя.
§ 26. В чл. 36 след думите „Кодекса на труда“ се добавя „или при започване на друга работа“.
§ 27. В глава десета се създава раздел IIIа с чл. 37б и 37в:
„Раздел IIIа
Работа с икономически неактивни лица
Чл. 37б. (1) За осъществяване на контакт с икономически неактивни лица териториалните поделения на Агенцията по заетостта използват информация от електронния регистър по чл. 43в, ал. 1 от ЗНЗ.
(2) На икономически неактивните лица, с които е установен контакт, се предоставят услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта.
(3) Информация за осъществените дейности по ал. 2 се вписва в електронния регистър по чл. 43в, ал. 1 от ЗНЗ за всяко лице, с което е установен контакт.
Чл. 37в. (1) Дейностите с икономически неактивните лица се осъществяват от териториалните поделения на Агенцията по заетостта съвместно с регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ.
(2) Конкретни дейности за работа с икономически неактивни лица, съобразени със спецификата на региона и потребностите на лицата, се включват в споразумения за сътрудничество, сключени на местно ниво между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ.
(3) За изпълнение на дейностите, включени в споразуменията по ал. 2, се създават междуведомствени екипи с участието на представители на териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ.“
§ 28. В чл. 39а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „36“ се заменя с „18“.
2. В ал. 4, изречение второ думата „срока“ се заменя с „периода“, а числото „36“ се заменя с „18“.
§ 29. В чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В изречение второ след думата „общини“ се поставя наклонена черта и се добавя „райони“.
2. В изречение трето след думата „общини“ се поставя наклонена черта и се добавя „райони“.
§ 30. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „по проекти“ се поставя запетая и се добавя „реализирани“, а думите „Оперативна програма“ се заменят с „програми“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работодателят доказва обстоятелствата по ал. 1, т. 6 с писмена декларация, като за верността им носи наказателна отговорност.“
§ 31. Наименованието на глава единадесета се изменя така:
„ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ“
§ 32. В чл. 58а, ал. 1 думите „осъществяване на обученията в“ се заличават.
§ 33. В глава единадесета наименованието на раздел II се изменя така:
„Обучение на възрастни, валидиране на професионални знания, умения и компетентности и професионално ориентиране, организирано от Агенцията по заетостта“
§ 34. В глава единадесета, в раздел II се създават чл. 76 – 80:
„Чл. 76. Поделенията на Агенцията по заетостта информират, консултират и насочват безработни лица към процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности с цел улесняване на достъпа на лицата до обучение за придобиване на квалификация по професия и до пазара на труда.
Чл. 77. Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си списък на институциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, които имат право да извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 78. (1) Безработните лица, които желаят да се включат в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, подават в дирекция „Бюро по труда“, в която са регистрирани, заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(2) Дирекция „Бюро по труда“ насочва безработното лице за включване в процедура за валидиране в избрана от него институция от списъка по чл. 77, с която лицето е сключило договор за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Чл. 79. (1) За участие в процедура за валидиране дирекция „Бюро по труда“ изплаща на безработните лица средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи въз основа на документ, удостоверяващ дните на присъствие, издаден от институцията, осъществяваща валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Средства за транспортни и квартирни разходи се изплащат, когато процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности се провежда в населено място, различно от местоживеенето на безработните лица.
(3) Когато ежедневните транспортни разходи на безработните лица, включени в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, са по-малки от ежедневните квартирни разходи, се изплащат само ежедневни транспортни разходи.
(4) Транспортните разходи се изплащат от териториално поделение на Агенцията по заетостта въз основа на документи, доказващи направените разходи за обществен транспорт.
(5) Средствата за квартирни разходи на безработните лица, включени в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, се изплащат за целия период на провеждане на процедурата, през който лицата са настанени в общежитие.
Чл. 80. (1) На институцията, осъществяваща процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, се изплащат средства до максималния размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година, за всяко безработно лице, насочено по реда на чл. 78, ал. 2.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат въз основа на документ, удостоверяващ действителните разходи за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицето, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, изготвен от институцията, осъществяваща процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
§ 35. В § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба думите „писмен документ“ и тирето след тях се заличават, а думата „който“ се заменя с „която“.
 
Заключителна разпоредба
§ 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679