Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

В брой 26-ти на Държавен вестник от дата 26.03.2024 година е обнародвано Постановление № 61 от 21 март 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 21 МАРТ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта,
приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 84 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 70 от 2020 г., бр. 52 от 2021 г. и бр. 6 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. областните дирекции „Бюро по труда“ и дирекциите „Бюро по труда“, наричани по-нататък „териториални поделения на Агенцията по заетостта;“.
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 7а, ал. 1 думите „дирекциите „Бюро по труда“ се заменят с „териториалните поделения на Агенцията по заетостта“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 2 думите „директора на дирекция „Регионална служба по заетостта“ се заменят с „изпълнителния директор на Агенцията по заетостта“.
3. В ал. 4 и 5 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 5. В чл. 9, ал. 6 думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.
§ 6. В чл. 12а, ал. 2 думите „Закона за управление на средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се заменят със „Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 2 думите „Дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
3. В ал. 3, т. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
4. В ал. 5 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Решенията по ал. 5 се издават, обжалват и изпълняват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
6. В ал. 7 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“, а думите „и решението на директора на дирекция „Регионална служба по заетостта“ се заличават.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението-декларация по ал. 1 съдържа уведомление за служебна промяна на регистрацията по чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „дирекции „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „дирекции „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „дирекции „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Уведомяването по ал. 4 и 5 се извършва писмено чрез заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението-декларация може да се изпраща в териториалното поделение на Агенцията по заетостта по регистрация на лицето чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път по реда на Закона за електронното управление или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенцията по заетостта, или да се подава лично. При включване в програми, мерки и проекти за заетост лицата, насочени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта, не подават заявление-декларация.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) в основния текст думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“;
б) в т. 2 думите „6 месеца“ се заменят с „3 месеца“;
в) точка 3 се отменя.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“, а думата „индивидуалния“ се заличава.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата „индивидуален“ се заличава.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В регистрационната карта на безработното лице се вписват действията от плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение. Регистрационната карта съдържа информация за правата и задълженията на търсещите работа лица, както и уведомяване за служебната промяна на регистрацията по чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ.“
3. В ал. 9 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 8 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 11. Навсякъде в чл. 17 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 12. Навсякъде в чл. 18 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 2, т. 1 и 2 думите „съответната дирекция „Бюро по труда“ се заменят със „съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 26, т. 1, 2 и 5 от ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 26 от ЗНЗ“ и думите „дирекциите „Бюро по труда“ се заменят с „териториалните поделения на Агенцията по заетостта“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „дирекциите „Бюро по труда“ се заменят с „териториалните поделения на Агенцията по заетостта“, а след думите „адреса на работодателите“ се добавя „и на институциите, осъществяващи обучение на възрастни и валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработните лица“.
§ 15. В чл. 21 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 16. В чл. 24, ал. 6, т. 2 и 3 думите „и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават.
§ 17. В чл. 25а, ал. 4, т. 2 и 3 думите „и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават.
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекциите „Регионална служба по заетостта“ се заменят с „областните дирекции „Бюро по труда“.
2. В ал. 2 думите „въз основа на предложенията на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ се заличават.
§ 19. В чл. 28а ал. 1 се изменя така:
„(1) Отпускането на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта, с изключение на мерките по чл. 51 от ЗНЗ, се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 2023/2831 от 15.12.2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2023/2831“.“
§ 20. Навсякъде в правилника думите „Регламент (ЕС) № 1407/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 2023/2831“.
§ 21. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Недопустими за подпомагане под формата на схеми за минимална помощ са предприятия – работодатели, институции, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, които извършват дейност в:
1. областта на първичното производство на селскостопански продукти;
2. първичното производство на продукти от риболов и аквакултури;
3. преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на закупените или пуснати на пазара продукти;
4. преработката на селскостопански продукти и търговията с тях, в един от следните случаи:
а) когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
б) когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или помощта е обвързана с използването на местни стоки и услуги вместо вносни стоки и услуги“.
§ 22. В чл. 28в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „200 000 евро, съответно на 100 000 евро, за предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за период три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година“ се заменят с „300 000 евро, за предходните три години“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Минималната помощ, предоставена по схеми по чл. 28а, може да се натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) 2023/2832 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 2023/2832 от 15.12.2023 г.). Минималната помощ по схеми по чл. 28а може да се натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ, L 190, 28.06.2014 г.), до съответния размер, определен в ал. 1.“
4. В ал. 10 думата „бюджетни“ се заличава, а думите „предоставена последната индивидуална помощ по такава схема“ се заменят с „отпусната помощта“.
§ 23. В чл. 28ж, ал. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „5“ се заменя с „5,5“, а думата „бюджетна“ се заличава.
2. В т. 2 числото „10“ се заменя с „11“, а думата „бюджетна“ се заличава.
§ 24. В чл. 28з, ал. 1 думата „бюджетна“ се заличава.
§ 25. В чл. 28и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
2. В ал. 5 след думата „изготвя“ се добавя „годишен“.
§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 36, 36а, 41, 41а, 43, 46, 46а, 50, 51, 52, 53а, 55, 55а, 55в, 55г и 55д от ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 36, 46, 46а, 50, 51, 55г и 55д от ЗНЗ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“;
б) точка 4 се отменя;
в) точка 5 се изменя така:
„5. служебна проверка на обстоятелствата, че работодателят/институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, няма изискуеми публични задължения, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения, няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по програми „Развитие на човешките ресурси“, и че отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 2023/2831;“
г) в т. 9 думите „чл. 36, ал. 1, чл. 50, 52, 53а и 55а от ЗНЗ“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, чл. 46, 46а, 50, 55г и 55д от ЗНЗ“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Размерът на средствата за всяка отделна група в неравностойно положение на пазара на труда по чл. 36 от ЗНЗ се определя в Националния план за действие по заетостта за съответната година съобразно относителния дял на отделната група от средномесечния брой на регистрираните безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда за деветте месеца на предходната година.
(6) След изтичане на един месец от провеждане на процедурата по чл. 50, ал. 3 във връзка с изпълнение на чл. 36 от ЗНЗ заявките на работодателите се одобряват по реда на постъпването им, до изчерпване на неусвоените средства в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.“
4. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
§ 27. В чл. 30, ал. 1 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
§ 28. Раздел II „Дружества за заетост“ и чл. 31 в него се отменят.
§ 29. В чл. 34а, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 35 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториално поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 30. Член 37 се отменя.
§ 31. В чл. 39а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 2 думите „Дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 32. В чл. 40, ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 33. В чл. 41, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 34. В чл. 42, ал. 2 и 5 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 35. Навсякъде в чл. 45 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 36. В чл. 49б, ал. 1 и 3 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 37. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „задължения“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения“;
б) точка 4 се отменя;
в) точка 5 се изменя така:
„5. за ползване на средства по мярката по чл. 55г от ЗНЗ да представи документи за наличие на обстоятелствата по чл. 55г, ал. 3 от ЗНЗ;“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д от ЗНЗ“ се заменят с „мерките по чл. 46а и чл. 55д от ЗНЗ“;
б) в т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“;
в) точка 10 се отменя.
3. В ал. 4:
а) в основния текст думите „по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д от ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 46а и чл. 55д от ЗНЗ“;
б) в т. 1, 4, 5 и 6 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 38. В чл. 50а, ал. 1 думите „Дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 39. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодател, който ползва преференции по чл. 36, ал. 1 и чл. 50 от ЗНЗ, може да сключи договор по реда на Кодекса на труда последователно с повече от едно насочено от териториалното поделение на Агенцията по заетостта безработно лице за обявеното работно място в рамките на срока на преференцията и срока по чл. 56, ал. 5 от ЗНЗ.“
2. В ал. 3 думите „по чл. 56, ал. 4 от ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 56, ал. 5 от ЗНЗ“.
§ 40. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 36, 43, 46, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а и 55в от ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1, чл. 46 и 50 от ЗНЗ“.
2. В ал. 5 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“ и думите „срока по чл. 56, ал. 4 от ЗНЗ“ се заменят със „срока по чл. 56, ал. 5 от ЗНЗ“.
§ 41. Член 58а се отменя.
§ 42. В чл. 59, ал. 5 думите „Дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 43. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „задължения“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения“;
б) в т. 4 думите „Оперативна програма“ се заменят с „програми“.
2. В ал. 3, 4, 5 и 7 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 44. В чл. 67, ал. 2 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 45. В чл. 69 ал. 6 се изменя така:
„(6) Ежедневни транспортни разходи на обучавания, направени за пътуване на разстояние до 50 км (вкл.), се изплащат от териториалното поделение на Агенцията по заетостта в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година. Ежедневни транспортни разходи на обучавания, направени за пътуване на разстояние над 50 км, се изплащат от териториалното поделение на Агенцията по заетостта въз основа на документи, доказващи направените разходи за обществен транспорт.“
§ 46. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 2 думите „Дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
§ 47. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Транспортните разходи на безработните лица, включени в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, направени за пътуване на разстояние до 50 км (вкл.), се изплащат от териториалното поделение на Агенцията по заетостта в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година. Транспортните разходи, направени за пътуване на разстояние над 50 км, се изплащат от териториалното поделение на Агенцията по заетостта въз основа на документи, доказващи направените разходи за обществен транспорт.“
§ 48. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 думите „дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „териториалното поделение на Агенцията по заетостта“.
2. Създават се т. 13 – 16:
„13. „Първично производство на селскостопански продукти“ е производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към ДФЕС, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
14. „Първично производство на продукти от риболов и аквакултури“ са всички операции, свързани с риболова, развъждането или отглеждането на водни организми, както и дейностите в стопанството, или операции на борда, които са необходими за подготовката на животно или растение за първата продажба, включително нарязване, филетиране или замразяване, както и първата продажба на прекупвачи или преработватели.
15. „Продукти от риболов и аквакултури“ са продуктите, определени в член 5, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
16. „Преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури“ са всички операции, включително манипулация, обработка и преобразуване, извършвани след момента на разтоварване на брега или събиране в случай на аквакултури, които водят до получаването на преработен продукт, както и до разпространението му.“
§ 49. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думата „молба“ се заменя със „заявление“.
 
Заключителна разпоредба
 
§ 50. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
За министър-председател: Мария Габриел
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679