Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

 В брой 41-ви на Държавен вестник от 03.06.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ: 
 

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от 47-ото Народно събрание на 25 май 2022 г.
Издаден в София на 27 май 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
 
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г., бр. 17, 24 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.)
 
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „услуги по заетостта“ се добавя „за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси в страната“.
§ 2. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „информация с“ се добавя „Министерството на образованието и науката“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За целите на държавната политика за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси в страната Агенцията по заетостта обменя информация за лица на възраст от 16 до 65 години с Националната агенция за приходите, Министерството на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националния осигурителен институт, Националната агенция за професионално образование и обучение и Националната експертна лекарска комисия. Условията и редът за обмена на информация и за съвместната дейност на институциите се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2, изречение първо думите „два пъти“ се заменят с „един път“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В т. 8 след думите „прогнозиране на пазара на труда“ се добавя „проучване и анализиране на трудовите ресурси“.
2. Създава се т. 17:
„17. валидиране на професионални знания, умения и компетентности по реда на Закона за професионалното образование и обучение.“
§ 5. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. включване в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;“.
2. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.
3. Създава се т. 10:
„10. стипендия, средства за транспорт и квартира за времето на процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Швейцария“ се добавя „навършил 16 години“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „придобили право на“ се заменят с „получаващи“, а думите „лица, получаващи“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците;“
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес, с изключение на регистрацията на лицата по ал. 3, т. 3.“
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Чужденец, ползващ се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, може да се регистрира по адреса, на който се е установил и пребивава. Адресът може да се удостовери с адресна карта на чужденец, регистрационна карта от място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, декларация от лицето, на чийто адрес пребивава лицето, ползващо се от временна закрила, документ от общината или друг документ, съдържащ данни за адреса.
(6) Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на закона.“
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 цифрата „8“ се заменя с „10“.
§ 8. В чл. 20, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „придобият право на“ се заменят с „получават“, а думите „в Република България или получават“ се заличават.
2. В т. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. В чл. 22, ал. 3 думите „електронната си страница“ се заменят с „интернет страницата си“.
§ 10. В чл. 26 се създава нова т. 6:
„6. насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
§ 11. В чл. 27, ал. 5 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 3, 4 и 6“.
§ 12. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 25 и 26:
„25. разходи за финансиране на процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
26. стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица за времето на участие в процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „т. 8 и 9“ се заменят с „т. 8, 9 и 26“;
б) създава се т. 17:
„17. по т. 25 – на институция по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.“
§ 13. В чл. 30б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. институция по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, която провежда валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
2. В ал. 3 след думите „обучаващата институция“ се поставя запетая и се добавя „институцията, която провежда валидиране на професионални знания, умения и компетентности“.
§ 14. В глава шеста след чл. 43а се създава раздел IVa с чл. 43б и 43в:
„Раздел IVa
Работа с икономически неактивни лица
Чл. 43б. (1) Агенцията по заетостта определя икономически неактивните лица въз основа на информация, получена по реда на чл. 7а, ал. 3.
(2) Агенцията по заетостта, съвместно с регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1, осъществява контакт с лицата по ал. 1 с цел информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта.
Чл. 43в. (1) Агенцията по заетостта създава и поддържа електронен регистър с данни за лицата по чл. 43б, съдържащ информация, получена по реда на чл. 7а, ал. 3, и за изпълнение на дейности по чл. 43б, ал. 2.
(2) Регистърът не е публичен и информация за данните в него не може да се получава по реда на Закона за достъп до обществена информация.“
§ 15. В чл. 46а числото „36“ се заменя с „18“.
§ 16. Наименованието на глава седма се изменя така: „Обучение на възрастни, валидиране на професионални знания, умения и компетентности и професионално ориентиране“.
§ 17. В чл. 60а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. валидиране на професионални знания, умения и компетентности по реда на Закона за професионалното образование и обучение.“
2. В ал. 10 думите „Обученията в изпълнение на публичните задачи“ се заменят с „Публичните задачи“.
§ 18. В глава седма наименованието на раздел II се изменя така: „Професионално ориентиране, валидиране на професионални знания, умения и компетентности и обучение на възрастни, организирани от Агенцията по заетостта“.
§ 19. В глава седма, раздел II се създава чл. 66а:
„Чл. 66а. Валидирането на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, се осъществява от институции по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение. Условията и редът за организиране и финансиране на валидирането се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. „Икономически неактивни лица“ са лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на този закон и не са във формално образование или обучение.
3б. „Трудови ресурси“ са лицата на възраст от 16 до 65 навършени години.“
2. В т. 4 след думите „обществен транспорт“ се добавя „или осигурен транспорт от работодателя“.
3. В т. 18 думите „в трудоспособна възраст“ се заличават, а думите „е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 от“ се заменят с „получава пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно“.
Заключителни разпоредби
§ 21. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 17 и 21 от 2020 г.) в чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Изискванията за входящото образователно равнище по ал. 4, т. 1, буква „г“ не се прилагат за лица, навършили 16 години, при съчетаване на обучението за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен с участие в курс за ограмотяване, организиран от училищата в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование. Изходящото образователно равнище за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен при този начин на обучение е успешно завършен курс за ограмотяване.“
2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 22. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 думите „само за конкретното юридическо или физическо лице“ се заменят със „само за местния работодател или местното лице, приело на работа командировани или изпратени работници или служители“.
2. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за работници – граждани на трети държави, ползващи се от временна закрила, за срока на временната закрила, определен с акт на Министерския съвет.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. В § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думата „лице“ се заменя с „физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение“.
§ 23. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17, 18 и 32 от 2022 г.) в чл. 108а, ал. 3 след думата „рехабилитация“ се добавя „трудова заетост“.
§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 25 май 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679