Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100 процента от собствеността на действащо дружество

Управителят във фирмата също е служител, но не като всички останали... Как се осигурява той? Какви са условията за полагане на личен труд? Как правилно да подавате декларации образец 1 и 6 като управител, СОЛ, при ДУК? Как да спазвате всички правила спрямо трудовото законодателство и да сте едновременно и служител, и управител в дружеството - Вашето собствено или на някой друг?
 
Вземете общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно: "Наръчник за управителя на дружеството - решени казуси за труд и осигуряване". Поръчайте от тук >>

 
 
Ето и пример на решен казус от книгата:
 
 
Въпрос: Предстои закупуването на 100% от собствеността на действащо дружество, регистрирано по българското законодателство с едноличен собственик на капитала. До кой ден сегашният собственик на капитала има право да упражнява трудова дейност в дружеството - до деня на продажбата на 100% от дружествения дял или до деня на вписването на новото обстоятелство в търговския регистър? От кой ден ще има право да упражнява трудова дейност в дружеството купувачът - от деня, в който купи 100% от дружествения дял, или от деня, в който се впише новото обстоятелство в Търговския регистър? Може ли в един и същи ден във фирма с регистрация като ЕООД да има две самоосигуряващи се лица - собственикът, който продава, и собственикът, който купува?
 
Отговор на въпроса даде експерт Аспасия Петкова:
 
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
 
Собствениците и съдружниците в търговски дружества са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. Редът, по който се осигуряват самоосигуряващите се лица, включително съдружниците в търговски дружества, е регламентиран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
 
Упражняването на трудова дейност по смисъла на чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО е основополагащо за възникване на основание за внасяне на осигурителни вноски за съответното лице за отделните фондове на държавното обществено осигуряване. Осигуряването възниква от деня, в който лицето започва да упражнява трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването ѝ.
 
В КСО няма легална дефиниция на понятието „трудова дейност”. Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудова дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ, самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, включително собствениците и съдружниците в търговски дружества, имат задължение да внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, както и да подават документи. В документите за внасянето на осигурителните вноски се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
 
Съгласно разпоредбата на чл. 129 от Търговския закон, дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1.
 
В чл. 7, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е посочено, че вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.
 
При определяне момента на възникване или отпадане на основанието за осигуряване следва на първо място да се прецени кога лицето придобива или загубва качеството си на съдружник/ собственик на капитала в търговско дружество. В случаите, когато се прехвърля дружествения дял, този момент е датата на договора, сключен с нотариално удостоверяване на подписите, но тъй като за третите страни, в случая администрацията на Националната агенция за приходите (НАП), това решение става известно едва след вписването му в търговския регистър, е необходимо да се има предвид, че основанието за осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО за самоосигуряващо се лице, което е преустановило трудова дейност, но не е загубило качеството си на съдружник/ собственик, отпада със спирането на дейността. Когато лицето упражнява трудова дейност като собственик и не е прекъсвало дейност, то е задължено да се осигурява съгласно посочената разпоредба докато притежава това качество. От деня, в който е прехвърлил дела си и не притежава качеството на собственик на капитала, лицето излиза от обхвата на КСО, поради което следва да се прекрати и неговото осигуряване, като вписването на това обстоятелство в търговския регистър ще оповести този факт за третите лица, включително за НАП.
 
В чл. 6, ал. 8 и 9 от КСО е предвидено, че осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на лицата и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
 
Съгласно чл. 4, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ, минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността.
 
Самоосигуряващите се лица се осигуряват върху месечен осигурителен доход, а когато не са упражнявали дейност през целия месец, вноските се изчисляват и внасят пропорционално на отработените дни от месеца.
 
 
Източник: „Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679