Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 20 за придобиване на квалификация по професията - Техник на електронна техника

В брой 16-ти на Държавен вестник от дата 17.02.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“.
(ДВ, бр. 71 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „5230302 „Микропроцесорна техника“ и 5230303 „Електронно уредостроене“ се заменят с „5230302 „Микропроцесорна техника“, 5230303 „Електронно уредостроене“ и 5230304 „Охранителна техника и системи за сигурност“.
§ 2. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“

Професионално направление:
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Наименование на професията:
523030
Техник на електронна техника
Специалности:
Степен на професионална квалификация
Ниво по НКР
Ниво по ЕКР
 
5230301
Промишлена електроника
Трета
4
4
5230302
Микропроцесорна техника
Трета
4
4
5230303
Електронно уредостроене
Трета
4
4
5230304
Охранителна техника и системи за сигурност
Трета
4
4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
– за ученици – завършено основно образование;
– за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Техник на електронна техника“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Техникът на електронна техника работи в предприятията за производство на електронни изделия, в звената за поддръжка на електронно оборудване на всички видове организации, в сервизни фирми по поддръжка на електронна техника, търговски фирми за продажба и ремонт на електронни изделия.
В зависимост от заеманата позиция техникът на електронна техника осъществява входящ контрол на елементи и детайли за влагане в производството; монтира и демонтира електронни елементи за обемен и SMD монтаж; измерва и контролира параметрите на възли и детайли; извършва стандартни механични операции; подготвя и обслужва автоматизирани линии за SMD монтаж; осъществява качествен контрол на готови възли и изделия визуално и с помощта на технологично оборудване; разчита и изпълнява изискванията на технологичната и конструкторската документация; попълва технологични карти; инсталира електронни системи и изделия при клиента; инструктирапотребителитеза правилната експлоатация на електронните устройства; извършва диагностика на дефектирали изделия и взема решения за техния ремонт.
В своята работа техникът работи с поялници и поялни станции с горещ въздух; специализирани ремонтни станции; вакуумпомпи; стандартна измервателна техника – волтметри, амперметри, мултицети, осцилоскопи; компютърна техника, периферни устройства и интерфейси; нестандартно тестово оборудване; кримпващи клещи и автомати, занитващи устройства за механично и топлозанитване, електрически и пневматични отвертки; оборудване за ESD защита – ESD облекло, системи за контролиран по ESD достъп, ESD оборудване; конструкторска и технологична документация, сервизни технически описания и електрически схеми. Техникът попълва документация при посещение на обекти – приемно-предавателен протокол, когато се извършва изграждане на нова техническа система, протокол за извършени ремонтни дейности, констативен протокол, когато се извършва абонаментно обслужване, гаранционна ремонтна дейност, сервизна дейност, техническа консултация.
При изпълнение на трудовите дейности е необходимо техникът на електронна техника да проявява сръчност, съобразителност, инициативност, отговорност, дисциплина.
Наемането и определянето на работното време на техника на електронна техника се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна техника“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“.
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-429 от 20.12.2022 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна техника“ може да заема следните длъжности от НКПД: Единична група 3114 „Електронни техници“: 3114-3001 Техник, конструиране и технология на електронни елементи, 3114-3002 Техник, електровакуумна техника, 3114-3003 Техник, промишлена електроника, 3114-3004 Техник, самолетоводещи съоръжения, 3114-3006 Техник, автоматизация, 3114-3007 Техник, електронна техника, 3114-3008 Техник, микропроцесорна техника, 3114-3009 Инспектор, качество (електронни продукти), 3114-3010 Техник, измервателни уреди, 3114-3011 Техник, охранителна техника, Единична група 7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения: 7421-2001 Електромонтьор, електронна апаратура, 7421-2002 Електрончик, 7421-2003 Изготвител, корабна електроника, 7421-2004 Монтьор, електронни прототипи, 7421-2005 Монтьор, електронна метеорологична апаратура, 7421-2006 Монтьор, електронни инструменти, 7421-2007 Монтьор, електронни радари, 7421-2008 Монтьор, електронни сигнални апаратури, 7421-2009 Монтьор, електронно производствено оборудване, 7421-2010 Монтьор, микроелектроника, 7421-2011 Механик, канцеларски машини, 7421-2012 Механик, търговски машини и апаратура, 7421-2013 Механик, електроник, 7421-2014 Механик, поддържащ електронна апаратура, 7421-2015 Монтажник, медицинска електронна техника, 7422-2025 Монтьор, охранителна техника, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултатите от учене (РУ) по видове професионална подготовка


Цялата Наредба вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679