Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В брой 52-ри на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 216 от 13 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (Целия брой вижте тук >>)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 13 ЮНИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
(обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 41 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18 и 56 от 2020 г. и бр. 78 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Педагозите, специалните педагози и социалните педагози, които осъществяват дейности по предоставяне на социални услуги за деца и интегрирани здравно-социални услуги за деца, както и възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Основните специалисти, които осъществяват дейности по предоставяне на социални услуги, служителите, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга, и препоръчителните специалисти имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 26 работни дни.“
§ 2. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които управляват дейността по предоставяне на социални услуги, както и директорите (управителите) на домовете за медико-социални грижи за деца и на детските ясли имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.“
§ 3. В чл. 45б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът по чл. 163, ал. 10 от КТ се ползва от бащата или от един от родителите на майката или бащата въз основа на писмено заявление-декларация съгласно приложение № 8, към което се прилага копие от удостоверението за раждане на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.“
2. В ал. 2 след числото „10“ запетаята и думите „изречение първо“ се заличават.
3. В ал. 3 след числото „10“ запетаята и думите „изречение първо“ се заличават, а думата „бащата“ се заменя с „лицето по ал. 1“.
4. В ал. 4 думата „Бащата“ се заменя с „Лицето по ал. 1“.
5. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. майката и бащата са лишени от родителски права или родителските им права са ограничени по установен ред;“.
6. В ал. 6 думите „Бащата е длъжен“ се заменят с „Лицето по ал. 1 е длъжно“.
§ 4. Член 45в се отменя.
§ 5. Член 45г се отменя.
§ 6. В чл. 46в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ се ползва от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя въз основа на писмено заявление-декларация съгласно приложение № 10, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация. Когато лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 45б, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда от бащата или от един от родителите на майката или на бащата
Подписаните:
1. ...........................................................................................................................................................................             ,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...........................................................................................................................................................................             ,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласна, а вторият като баща/баба/дядо приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни от отпуска поради бременност и раждане считано от ……….20…г. до ……….20…г. за:
.............................................................................................................................................................................. ,
(трите имена на детето)
родено на ..............................................................................................................................................  20.... г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................................... /..........20…. г.
Декларираме, че:
1. Майката и бащата не са лишени от родителски права и родителските им права не са ограничени по установен ред.
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
6. Майката не продължава да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ
7. Детето не е починало.
8. Трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.                                                                          Декларатори:
1. ............................................... .
2. ................................................
Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“
§ 8. В приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя“.
2. След думите „като осиновител“ се поставя наклонена черта и се добавя „баба/дядо“.
3. В т. 7 думите „осиновителката не е лишена“ се заменят с „осиновителката и осиновителят не са лишени“.
§ 9. Приложения № 10а, 11 и 12 се отменят.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679