Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Становище на НАП във връзка с промените в Наредба 5

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021 г.)
Във връзка с направените промени в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5 от 29.12.2002 г.) на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:
 
Направените изменения и допълнения в наредбата могат да се обособят в следните групи:
1. Въведено е задължение за работодателите да регистрират чрез подаване на уведомление (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 от същата наредба сключените допълнителни споразумения в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 Кодекса на труда (КТ(.
 
Съгласно кодекса това са случаите на командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
- за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
- в предприятие от същата група предприятия.
 
Условията и редът за командироване по смисъла на чл. 121а от КТ се уреждат с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Съгласно чл. 2, ал. 1 от същата наредба при командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването.
 
Споразумението съдържа данни за страните и основанието за сключването му и определя:  характера и мястото на работа;  времетраенето на изменението на трудовото правоотношение чрез посочване на начална и крайна дата на командироването; размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения;  условията за полагане на извънреден  и на нощен  труд  и  размера на заплащането  им;  продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава и др.
В този смисъл, във връзка с направените допълнения в разпоредбите на чл. 3, ал.
 
1, т. 1, б. „б“ и чл. 5, т. 4, б. „в“ от Наредба №5 от 29.12.2002 г. е въведено задължение за работодателите от 1 март 2021 г. да регистрират в НАП сключените допълнителни споразумения за командироване по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. Регистрацията се извършва чрез подаване на уведомление, приложение № 1 към чл.  1,  ал.  1  от  Наредба №5  от  29.12.2002  г.,  в тридневен  срок  от  сключването  на допълнителното споразумение. В тези случаи в уведомлението се попълва код 2 в т. 2 (тип на документа) и всички точки от уведомлението, без т. 16 и 17. Важно е да се отбележи, че в т. 8 (основание на договора) се попълва код 18 за допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ в т. 12 (срок на договора) се попълва датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича за договори, в които е определен срок, и в т. 4. (код по ЕКАТТЕ) се попълва „00000“.
 
След изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.
 
Пример: Български работодател командирова за своя сметка работник в Румъния за извършване на ремонт на технически съоръжения в тексилна фабрика собственост на румънско търговско дружество. Срокът на командироване е 4 месеца според сключения с румънското дружество договор от 8 март до 8 юли 2021 г..
 
На 5 март 2021 г. работодателят сключва с работника допълнително споразумение за изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването (във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги)
Работодателят подава уведомление за сключеното допълнително споразумение към трудов договор (сключен на 12.05.2020 г.), като попълва идентифициращите данни
– точки 3; 4; 4.1; 5; 6; 7 и полетата на останалите точки с изключение на точки 16 и 17:


След извършване на ремонта работникът се завръща на работното си място в гр. Пловдив и работодателят подава уведомление с код по ЕКАТЕ, където е работното място на лицето в България

2. От  1  март  2021  г.  е  въведено  задължение  за  работодателите,  които осигуряват временна работа и сключват трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 от КТ да регистрират тези трудови договори в НАП, като в уведомлението се попълва код 17 в т. 8 (основание на договора).
 
По смисъла на посочената разпоредба от КТ това са регистрирани по българското законодателство предприятия, които осигуряват временна работа, изпращат работници или служители в предприятия ползватели на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 
Пример: На 1 юни 2021 г. работодател (предприятие, което осигурява временна работа) сключва трудов договор с лице с цел изпращане в предприятие ползвател на територията на друга държава – членка на Европейския съюз. Лицето е назначено на длъжност общ работник (код по НКПД 96220001) и договорът е със срок 5 месеца.
Работодателят подава уведомление за сключения трудов договор, като попълва идентифициращите данни – точки 3; 4; 4.1; 5; 6; 7 и полетата на останалите точки, с изключение на точки 10, 16 и 17:

3. Също така от 1 март 2021 г. при прекратяване на трудов договор в уведомлението се посочва и основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Това изискване е въведено чрез създаване на нова буква „ж“ в разпоредбата на чл. 5, т. 3 и изменение в чл. 6, ал. 4 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. В тази връзка е създадена и нова т. 17 (основание за прекратяване на трудовия договор) в уведомлението (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5 от 29.12.2002 г.). В тази точка се попълват кодове от 01 до 64 в зависимост от посочените основания по смисъла на КТ Закона за администрацията или Закона за съдебната власт.
 
Пример: Считано от 10 март 2021 г. е прекратен трудов договор след отправено писмено предизвестие от работника (чл. 326, ал. 1 от КТ . Работодателят е длъжен да подаде в НАП в седемдневен срок уведомление (приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5 от 29.12.2002 г.) за прекратяване на трудовия договор, като задължително попълва точки 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17.

източник: nra.bg
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679